Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 21 mai 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordin comun pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societății “Informatică Feroviară” - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

 

Scurtă descriere

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru societatea Informatică Feroviară S.A. a fost realizat avându-se în vedere următoarele:

- programele de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora; 

- aprobarea proiectului privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societății “Informatică Feroviară” - S.A.  de către reprezentanții Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 32, adoptată în ședința din data de 15.05.2024 și de către reprezentanții A.G.A, prin Hotărârea nr. 8 adoptată în ședința din data de 15.05.2024;

- nivelul realizărilor anului 2023;

- nivelul previzionat pentru anii 2024, 2025 și 2026, respectând structura și conceptul unui buget multianual.

Societatea “Informatică Feroviară” - S.A. a programat la data de 31.12.2024, un rezultat brut pozitiv (profit) în valoare de 2.387,07 mii lei, în creștere cu 1,23% față de nivelul realizat în anul 2023 în valoare de 2.357,95 mii lei.

Pierderea contabilă reportată din anii precedenți înregistrată de societate în contul 1174 “Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile” la data de 31.12.2023 este în valoare de 4.393,13 mii lei și va fi acoperită parțial cu suma de 1.793,39 mii lei din profitul anului 2023, după aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2023. Astfel, suma rămasă de acoperit în anul 2024 este de 2.599,74 mii lei.

Nivelul veniturilor totale a fost estimat în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2024, în valoare de 51.707,24 mii lei, în creștere cu 23,16% față de cele realizate la data de 31.12.2023, iar nivelul veniturilor din exploatare a fost estimat pe anul 2024, în valoare de 49.255,20 mii lei, în creștere cu 27,78% față de cele realizate la data 31.12.2023 și au o pondere în structură de 95,26% din totalul veniturilor estimate a se realiza în anul 2024, iar veniturile financiare în valoare de 2.452,04 mii lei au o pondere de 4,74%.

Nivelul cheltuielilor totale a fost estimat pe anul 2024, în valoare de 49.320,17 mii lei, în creștere cu 24,47% față de cele realizate la data 31.12.2023.

În anul 2024, indicele de creștere a veniturilor totale este de 23,16%, iar indicele de creștere al cheltuielilor totale este de 24,47%.

Cheltuielile de exploatare sunt în valoare de 49.294,71 mii lei, cu o pondere în structură de 99,95% din nivelul cheltuielilor totale, iar cheltuielile financiare sunt în valoare de 25,46 mii lei, în pondere de 0,05%.

În total cheltuieli din exploatare în valoare de 49.294,71 mii lei, cheltuielile cu bunuri și servicii în valoare de 9.853,58 mii lei dețin o pondere de 19,99%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” în valoare de 287,54 mii lei deține o pondere de 0,58%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” în valoare de 33.049,89 mii lei deține o pondere de 67,05% iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 6.103,70 mii lei deține o pondere de 12,38%.

Cheltuielile cu bunuri și servicii, în valoare de 9.853,58 mii lei, au fost programate în anul 2024, în creștere cu 50,88% față de cele realizate la data de 31.12.2023.

Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, în valoare de 287,54 mii lei, au fost programate în anul 2024 în creștere cu 15,08% față de cele realizate la data de 31.12.2023.

Cheltuielile cu personalul, în valoare de 33.049,89 mii lei, au fost programate în creștere în anul 2024 cu 15,93%, respectiv cu suma de 4.541,84 mii lei, față de valoarea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, prin Ordinul comun MTI/MF/MMSS nr. 2108/5424/2493/2023.

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială au fost respectate prevederile art. 73 din Legea nr. 421/2023 – legea bugetului de stat pe anul 2024, cu privire la majorarea cheltuielilor de natură salarială, ținȃnd cont și de nivelul indicatorilor economici de performanță ai proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, de sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024 și creșterea cheltuielilor cu salariile aferente reîntregirii acestora pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale în anul 2023.

   Nivelul cheltuielilor de natură salarială programat pentru anul 2024 la valoarea de 30.071,96 mii lei a fost fundamentat având în vedere prevederile art. 73, alin. (1) lit. a) și e),  respectiv alin. (3), (4), (5) și (6)  din Legea nr. 421/2023 - legea bugetului de stat pe anul 2024 și fost estimat în creștere cu 16,17% față de nivelul cheltuielilor de natură salarială programate și aprobate în anul 2023, în valoare de 25.886,14 mii lei, prin Ordinul comun MTI/MF/MMSS nr. 2108/5424/2493/2023 și în creștere cu 26,71% față de valoarea realizată la 31.12.2023, respectiv în valoare de 23.732,58 mii lei. Cheltuielile de natură salarială sunt compuse din:

- Cheltuieli cu salariile, în valoare de 27.751,50 mii lei (în creștere cu 17,04% față de suma aprobată conform Ordinului comun nr. 2108/5424/2493/2023);

- Bonusuri, în valoare de 2.320,46 mii lei (în creștere cu 6,65% față de suma aprobată conform Ordinului comun nr. 2108/5424/2493/2023), din care:

  • 875,24 mii lei cheltuieli sociale, conform prevederilor art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în creștere cu 319,94 mii lei față de suma aprobată în anul 2023;
  • 1.445,22 mii lei contravaloare tichete de masă, în scădere cu suma de 115,32 mii lei față de suma aprobată în anul precedent conform Ordinului comun nr. 2108/5424/2493/2023, prin acordarea tichetelor de masă doar salariaților care au salarii nete mai mici de 8.000 lei inclusiv, conform prevederilor art. XL și XLI ale Legii nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Nu au fost prevăzute pentru anul 2024 sume pentru vouchere de vacanță conform art. XL, alin. (2) din Legea nr. 296/2023, întrucât în conformitate cu prevederile art. XLI.- (1) nu pot fi acordate, societatea înregistrând pierderi provenite din anii precedenți și nerecuperate.                                                                                                                                                            

Creșterea cheltuielilor de natură salarială în anul 2024, în cuantum de 4.185,82 mii lei, se datorează:

- creșterii cheltuielilor de natură salarială, aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024, cu suma de 1.553,17 mii lei, în conformitate cu prevederile art. 73, alin. (1), lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, raportului privind situația macroeconomică pe anul 2024 și proiecția acesteia pe anii 2025–2027 și scrisorii cadru privind contextul macroeconomic, metodologiei de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2027, precum și a limitelor de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite nr. 464.195/13.11.2023, emise de Ministerul Finanțelor;

- creșterii cheltuielilor cu salariile aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023, cu suma de 2.632,65 mii lei, conform art. 73, alin. (1), lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023.

Valoarea cheltuielilor de natură salarială realizate în anul 2023, în sumă de 30.071,96 mii lei, nu depășește nivelul valorii aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli  al anului 2023, prin Ordinul comun nr. 2108/5424/2493/2023.

Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în valoare de 2.301,74 mii lei, au fost fundamentate în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

  1. pentru directori - valoarea este de 995,92 mii lei;
  2. pentru consiliul de administrație - valoarea este de 1.305,82 mii lei.

Alte cheltuieli de exploatare, în valoare de 6.103,70 mii lei, sunt estimate în scădere în anul 2024 cu 6,30% faţă de valorile realizate în anul 2023.

Numărul de personal prognozat la finele anului 2024 este de 258 salariați, la fel ca nivelul programat pentru anul 2023, aprobat prin ordinul comun 2108/5424/2493/2023 și mai mare cu 40 față de numărul de personal realizat la finele anului 2023,  iar numărul mediu de salariați estimat pentru anul 2024 este de 235 salariați.

Productivitatea muncii, calculată în unităti valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – legea nr. 421/2023, a fost programată în anul 2024 în valoare de 209,60 mii lei, în creștere cu 11,47% față de nivelul realizat în anul 2023.

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – legea nr. 421/2023, prognozat în anul 2024 este în valoare de 10.353,45 lei/persoană, în creștere cu 10,17% față de câștigul realizat al anului 2023, cu respectarea art. 73, alin. (11) din Legea nr. 421/2023.

Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2024, au fost estimate la nivelul de 6.245,13 mii lei, în creștere cu 2,07% față de nivelul realizat în anul 2023 și sunt asigurate integral din surse proprii din amortizarea anuală.

Cheltuielile pentru investiții programate pentru anul 2024, în valoare de 4.985,67 mii lei, sunt în creștere cu suma de 4.220,90 mii lei față de valoarea realizată în anul 2023.

Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale, au fost estimate la valoarea de 953,83 lei, în creștere cu 1,06% față de cele realizate la data de 31.12.2023.

Societatea “Informatică Feroviară” - S.A. nu a înregistrat plăți restante.

Societatea “Informatică Feroviară” - S.A. estimează creanţe restante în valoare de 168,82 mii lei în anul 2024, în scădere cu 56,77% față de nivelul realizat în anul 2023.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății “Informatică Feroviară” - S.A. a fost supus analizei privind controlul financiar de gestiune, conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, prin nota CFG nr. 4/19/13.05.2024, privind verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea bugetului pentru anul 2024.

În conformitate cu art. 6, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, a fost supus consultării către reprezentanții salariaților-  Sindicatul Societății “Informatică Feroviară” - S.A.

Realitatea datelor prezentate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 aparține organelor de conducere ale societății “Informatică Feroviară” - S.A.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 03.06.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 26.03.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!