Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Ordinul nr. 2031/2020 privind aprobarea Procedurii de emitere a avizului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor pentru documentaţiile tehnice, documentaţiile tehnico-economice şi documentaţiile de urbanism ale terţilor, pentru obiectivele situate în zona infrastructurii de transport rutiere de interes naţional, feroviare şi de metrou 

În vigoare de la 01 decembrie 2020

 

 

    Având în vedere Referatul Direcţiei reglementări tehnice, autorizaţii de construire şi mediu nr. 34.819/25.08.2020, prin care se propune aprobarea procedurii de emitere a avizului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor pentru documentaţiile tehnice, documentaţiile tehnico-economice şi documentaţiile de urbanism ale terţilor, pentru obiectivele situate în zona infrastructurii de transport rutiere de interes naţional, feroviare şi de metrou, 

    în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2), art. 5 alin. (1) lit. d) şi art. 10 lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

    ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

    în baza prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, 

    în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. A. pct. 70 şi art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor,
 

    ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emite prezentul ordin.
 

   Art. 1. -   Se aprobă Procedura de emitere a avizului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor pentru documentaţiile tehnice, documentaţiile tehnico- economice şi documentaţiile de urbanism ale terţilor, pentru obiectivele situate în zona infrastructurii de transport rutiere de interes naţional, feroviare şi de metrou, prevăzută în anexa la prezentul ordin. 

   Art. 2. -   Persoanele fizice şi juridice, în calitate de beneficiari, precum şi autorităţile administraţiei publice competente, în calitate de emitenţi ai certificatelor de urbanism, au obligaţia de a solicita avizul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor pentru toate construcţiile, amenajările şi instalaţiile amplasate în zona infrastructurilor de transport rutiere de interes naţional, feroviare şi de metrou. 

   Art. 3. -   (1) Avizul se emite terţilor de către Direcţia reglementări tehnice, autorizaţii de construire şi mediu din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în baza avizelor de specialitate emise în prealabil de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A. sau de structurile din subordinea acestora, după caz, pentru documentaţii tehnice, documentaţiile tehnico-economice şi documentaţiile de urbanism ale terţilor, ale căror amplasamente sunt situate: 

  1. a) în zona infrastructurii de transport rutiere de interes naţional şi în zona infrastructurii de transport feroviar pentru lucrări hidrotehnice (regularizări ale cursurilor râurilor, lacuri de acumulare, îndiguiri şi canale de irigaţii), precum şi orice lucrări sau exploatări de material pietros din cursurile de apă care ar afecta regimul de scurgere a apelor pe sub poduri existente sau ar necesita construcţii de poduri noi; 
  2. b) în zona infrastructurii feroviare publice, pentru construcţii de importanţă excepţională sau deosebită, conform prevederilor legale naţionale; 
  3. c) în zona infrastructurii de metrou; 
  4. d) în zona a cel puţin două infrastructuri diferite de transport, în cazul suprapunerii zonelor de protecţie. 

   (2) În baza punctului de vedere al Direcţiei reglementări tehnice, autorizaţii de construire şi mediu, documentaţiile prevăzute la alin. (1), după caz, vor fi înaintate spre analiză Consiliului tehnico-economic al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în vederea avizării. 

   (3) În vederea emiterii avizului prevăzut la alin. (1), Direcţia reglementări tehnice, autorizaţii de construire şi mediu se poate consulta cu alte structuri din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, precum şi cu emitenţii avizelor de specialitate. Punctele de vedere solicitate acestora se vor transmite Direcţiei reglementări tehnice, autorizaţii de construire şi mediu în cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării. 

   Art. 4. -   (1) Pentru toate documentaţiile, cu excepţia celor prevăzute la art. 3 alin. (1), avizul se emite terţilor de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" - S.A. sau structurile regionale ale acestora. 

   (2) Procedura pentru emiterea avizului prevăzut la alin. (1) se aprobă prin decizii ale directorilor generali ai Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. sau Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A. şi se publică pe paginile de internet ale acestor instituţii în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

   Art. 5. -   Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de Direcţia reglementări tehnice, autorizaţii de construire şi mediu, de celelalte structuri de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, precum şi de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A. 

   Art. 6. -   (1) Solicitările depuse înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin se soluţionează potrivit prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 158/1996*) privind emiterea acordurilor Ministerului Transporturilor la documentaţiile tehnico- economice ale investiţiilor sau la documentaţiile tehnice de sistematizare pentru terţi. 

   *) Ordinul ministrului transporturilor nr. 158/1996 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 

   (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 158/1996 privind emiterea acordurilor Ministerului Transporturilor la documentaţiile tehnico-economice ale investiţiilor sau la documentaţiile tehnice de sistematizare pentru terţi, publicat în Broşura nr. 1 din 16 mai 1996, se abrogă. 

   Art. 7. -   Anexa face parte integrantă din prezentul ordin. 

   Art. 8. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 20 de zile de la data publicării.

 

   
 

Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 5 noiembrie 2020. 

    Nr. 2.031.

Click to listen highlighted text!