Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Procedura de emitere a avizului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor pentru documentaţiile tehnice, documentaţiile tehnico-economice şi documentaţiile de urbanism ale terţilor, pentru obiectivele situate în zona infrastructurii de transport rutiere de interes naţional, feroviare şi de metrou, din 05.11.2020

În vigoare de la 01 decembrie 2020

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1063 din 11 noiembrie 2020. Formă aplicabilă la 17 noiembrie 2020.

A. Dispoziţii generale

 

ARTICOLUL 1
Domeniul de aplicare
 

   (1) Avizul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor se solicită de către terţi conform prezentei proceduri, pentru documentaţiile tehnice, documentaţiile tehnico-economice şi documentaţiile de urbanism, pentru construcţiile, instalaţiile şi amenajările noi sau existente, al căror amplasament este situat în zona infrastructurii de transport rutiere de interes naţional, feroviare sau de metrou. 

   (2) Limitele zonelor infrastructurilor de transport rutiere de interes naţional, feroviare şi de metrou se stabilesc potrivit reglementărilor în vigoare şi se reprezintă în planurile de situaţie ale construcţiilor, amenajărilor şi/sau instalaţiilor, noi sau existente, precum şi în documentaţiile de urbanism.

 

ARTICOLUL 2
Definiţii şi abrevieri
 

   (1) În înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 

 1. a) avizul MTIC - document emis potrivit prezentei proceduri, prin care emitentul comunică solicitantului avizul/punctul de vedere tehnic cu privire la amplasarea/realizarea oricărei construcţii/instalaţii/reţele/amenajări, supraterană/subterană, existentă sau propusă în zona infrastructurii/infrastructurilor de transport afectate, precum şi, după caz, condiţiile care se impun; 
 2. b) aviz de specialitate - document prin care emitentul prevăzut la art. 3 alin. (1) din ordin înştiinţează solicitantul cu privire la amplasarea/realizarea oricărei construcţii/instalaţii/reţele/amenajări, supraterană/subterană, existentă sau propusă în zona infrastructurii/infrastructurilor de transport afectate, precum şi, după caz, condiţiile care se impun; 
 3. c) construcţie de importanţă excepţională sau deosebită - construcţie încadrată în categoria/clasa de importanţă specificată, conform prevederilor legale în vigoare; 
 4. d) documentaţie pentru obţinerea avizului MTIC - documentaţie extrasă din documentaţia aferentă construcţiei (SF/DALI, DTAC/DTAD, PUG/PUZ/PUD), elaborată conform anexei 1.2, de proiectanţi/colective tehnice de specialitate şi semnată de proiectanţi cu studii tehnice superioare, cu drept de semnătură recunoscut, potrivit legii, valabil pentru domeniul respectiv; 
 5. e) documentaţie tehnică - DTAC/DTAD; 
 6. f) documentaţie tehnico-economică - SF/DALI; 
 7. g) documentaţie de urbanism - PUG/PUZ/PUD; 
 8. h) infrastructura de transport - definită potrivit prevederilor legale pentru infrastructura de transport rutieră, feroviară şi de metrou; 
 9. i) obiectiv de investiţii - obiectiv de investiţii definit potrivit prevederilor 2 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se realizează din fonduri publice sau mixte; 
 10. j) terţi, beneficiari sau solicitanţi - persoane fizice sau juridice care solicită avizul MTIC în zona infrastructurii de transport rutiere de interes naţional, feroviare sau de metrou; 
 11. k) zona infrastructurii de transport - suprafaţa de teren, care include calea de transport rutieră/feroviară/de metrou, după caz, precum şi suprafeţele de teren situate de o parte şi de cealaltă a axului căii de transport, pe care se instituie regimul de zonă de siguranţă, de protecţie sau, după caz, de siguranţă, protecţie şi funcţionalitate, în scopul asigurării rezistenţei şi stabilităţii acesteia, precum şi siguranţei circulaţiei pe calea de transport; 
 12. l) zona de siguranţă, de protecţie, zona minimă de siguranţă, protecţie şi funcţionalitate - suprafeţe de teren delimitate potrivit prevederilor 16 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, pct. 1 al cap. II "Dispoziţii privind zona minimă de siguranţă, protecţie şi funcţionalitate aferentă reţelei de metrou" din Normativul pentru stabilirea zonei minime de siguranţă, protecţie şi funcţionalitate a metroului, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 187/1993*) şi pct. 6.4 din Metodologia pentru executarea lucrărilor de cadastru al reţelei de metrou Bucureşti, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi al preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr. 311/2000. 

   *) Ordinul ministrului transporturilor nr. 187/1993 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 

   (2) În textul prezentului ordin au fost utilizate următoarele abrevieri: 

 1. a) MTIC - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor. Abrevierea desemnează ministerul de resort în domeniul transporturilor; 
 2. b) DRTACM - Direcţia reglementări tehnice, autorizaţii de construire şi mediu. Abrevierea desemnează structura din cadrul MTIC cu atribuţii privind emiterea avizului MTIC, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a ministerului şi competenţelor stabilite prin prezentul ordin; 
 3. c) CNAIR - Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. Abrevierea desemnează unitatea aflată în subordinea/sub autoritatea MTIC în domeniul infrastructurii rutiere; 
 4. d) DRDP - direcţiile regionale de drumuri şi poduri. Abrevierea desemnează regionalele aflate în subordinea CNAIR; 
 5. e) CIC - Centru de Întreţinere şi Coordonare (autostrăzi); 
 6. f) CI - centre de întreţinere (autostrăzi); 
 7. g) CIM - centre de informare şi monitorizare (autostrăzi); 
 8. h) CFR - Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" - S.A. Abrevierea desemnează unitatea aflată în subordinea/sub autoritatea MTIC în domeniul infrastructurii feroviare; 
 9. i) SRCF - sucursala regională de căi ferate. Abrevierea desemnează regionalele aflate în subordinea CFR; 
 10. j) METROREX - METROREX - S.A. Abrevierea desemnează unitatea aflată în subordinea/sub autoritatea MTIC în domeniul infrastructurii de metrou; 
 11. k) DTE - documentaţie tehnico-economică; 
 12. l) SF - studiu de fezabilitate; 
 13. m) DALI - documentaţie pentru avizarea lucrărilor de intervenţie; 
 14. n) DT - documentaţie tehnică; 
 15. o) DTAC, DTAD - documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare; 
 16. p) DU - documentaţii de urbanism; 
 17. q) PUG, PUZ, PUD - plan urbanistic general, plan urbanistic zonal, plan urbanistic de detaliu; 
 18. r) AC, AD - autorizaţie de construire, autorizaţie de desfiinţare. 
 19. Procedura de emitere a avizului MTIC

   

ARTICOLUL 3
Etapele procedurii de emitere a avizului MTIC
 

   (1) Procedura de emitere a avizului MTIC începe odată cu depunerea de către solicitant la registratura emitentului a cererii al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 1.1 însoţită de avizele de specialitate, obţinute în prealabil de solicitant, şi de documentaţia pentru obţinerea avizului MTIC, întocmită cu respectarea structurii şi conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 1.2

   (2) Cererea şi, după caz, documentaţia pot fi transmise şi în format electronic la adresa de e-mail publicată pe site-ul MTIC, în condiţiile prevăzute de prezentul ordin privind piesele scrise şi desenate în original. 

   (3) În condiţiile prezentei proceduri, avizul MTIC prevăzut la art. 3 alin. (1) din ordin se emite în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. 

   (4) În situaţia în care documentaţia pentru emiterea avizului MTIC prevăzut la art. 3 alin. (1) din ordin este incompletă sau nu se încadrează în condiţiile avizelor de specialitate, aceasta se returnează beneficiarului de către DRTACM-MTIC în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, cu motivarea în scris a deciziei.

ARTICOLUL 4
Documentaţia pentru obţinerea avizului MTIC
 

   (1) Documentaţia pentru obţinerea avizului MTIC va fi elaborată de proiectanţi/specialişti atestaţi pe domeniile specifice, verificată, după caz, de verificatori atestaţi, conform prevederilor legale în vigoare. 

   (2) Documentaţia pentru obţinerea avizului MTIC se întocmeşte şi se semnează de elaboratori în două exemplare originale. 

   (3) Semnarea documentaţiei de către proiectanţi angajează răspunderea acestora în condiţiile legii. 

   (4) Dosarul pentru obţinerea avizului MTIC se întocmeşte potrivit prevederilor anexei nr. 1.2

   (5) În cadrul documentaţiei pentru obţinerea avizului MTIC se vor preciza elementele şi condiţiile esenţiale a căror respectare trebuie urmărită cu stricteţe atât în proiectare, cât şi la execuţie, pentru a nu fi afectate construcţiile şi/sau instalaţiile aferente infrastructurii de transport rutiere de interes naţional, feroviare sau de metrou.


 

ARTICOLUL 5
Valabilitatea avizului MTIC
 

   (1) Valabilitatea avizului MTIC este de cel mult 24 de luni de la data emiterii şi se poate prelungi o singură dată, cu cel mult 12 luni. 

   (2) Prelungirea avizului MTIC se poate solicita de beneficiar cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de expirarea valabilităţii acestuia, numai în cazul în care condiţiile în care a fost emis avizul MTIC iniţial nu s-au modificat. 

   (3) În cazul în care avizele de specialitate au expirat, în vederea prelungirii valabilităţii avizului MTIC solicitantul va obţine în prealabil reconfirmarea tuturor avizelor de specialitate care au stat la baza emiterii avizului iniţial. 

   (4) Avizul MTIC îşi pierde valabilitatea la data expirării, precum şi în cazul în care documentaţia a fost modificată faţă de documentaţia în baza căreia s-a emis avizul MTIC iniţial.

 

ARTICOLUL 6
Obligaţii ale beneficiarilor
 

   (1) Obţinerea avizului MTIC nu dă dreptul beneficiarului de a începe executarea lucrărilor de construcţii. 

   (2) Beneficiarii au obligaţia de a respecta recomandările şi condiţiile impuse prin avizele de specialitate şi avizul MTIC. 

   (3) Beneficiarii au obligaţia de a anunţa începerea lucrărilor la administratorii infrastructurii de transport rutiere de interes naţional, feroviare şi de metrou ale căror avize de specialitate le-au obţinut. 

   (4) În cazul afectării bunei funcţionări sau degradării construcţiilor şi instalaţiilor aferente infrastructurii de transport, pe parcursul executării lucrărilor pentru care s-a obţinut avizul MTIC, sau care se datorează unor vicii ascunse, execuţia/exploatarea construcţiilor/instalaţiilor/reţelelor/amenajărilor se sistează imediat, beneficiarul fiind obligat să anunţe administratorul infrastructurii de transport afectate. 

   (5) În condiţiile alin. (4), beneficiarii care se fac vinovaţi vor suporta remedierea, pe cheltuială proprie, a tuturor daunelor produse. Remedierea se va realiza numai cu soluţii avizate de administratorii infrastructurilor de transport afectate.


 

ARTICOLUL 7
Anexe
 

    Anexele nr. 1.1 şi 1.2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

Click to listen highlighted text!