Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Anunt - 10.11.2021

Naval - Consultarea publică la nivel național privind Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind utilizarea combustibililor regenerabili și cu emisii reduse de carbon în transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE (Regulamentul FuelEU maritime)

În data de 14 iulie 2021 a fost lansat de Comisia Europeană Pachetul de  Inițiative ”Fit for 55”, din care face parte șipropunerea Comisiei Europene pentru un Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind utilizarea combustibililor regenerabili și cu emisii reduse de carbon în transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16 / CE (Regulamentul FuelEU maritime).

Obiectivul general al pachetului legislativ este alinierea legislației europene la noul obiectiv UE 2030 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în față de nivelul anului 1990, precum și înscrierea pe traiectorie pentru atingerea neutralității climatice în 2050.

Textele proiectelor legislative incluse în Pachet pot fi accesate pe pagina de internet a Comisiei Europene, la următorul link:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en#making-transport-sustainable-for-all  

Pachetul „Fit for 55” include 12 propuneri legislative inter-conectate care vizează o angrenare a întregii economii în atingerea obiectivului UE 2030. Toate sectoarele economice vor contribui de o manieră sau alta la realizarea obiectivului, acest aspect fiind vital în tranziția către neutralitatea climatică în 2050. S-a optat pentru un mix de politici care abordează: (i) includerea unui preț a carbonului; (ii) stabilirea unor ținte și standarde; (iii) taxare și (iv) măsuri de sprijin pentru asigurarea unei tranziții echitabile din punct de vedere social, competitive și verzi. Propunerile legislative trebuie văzute ca un întreg pachetavând în vedere sinergiile/interdependența între acestea și complementaritatea.

Pentru mai multe detalii legate de obiectivele Comisiei Europene, recomandăm și accesarea următorelor link-uri: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_3541 si https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_21_3525, unde se găsesc prezentări și o serie de întrebări și răspunsuri ale Comisiei Europene în privința inițiativelor propuse privind transpunerea în realitate angajamentelor Pactului verde european.

Această consultare publică are drept scop colectarea opiniilor tuturor celor interesați cu privire la propunerea Comisiei Europene de modificare a cadrului legislativ actual de la nivelul Uniunii Europene privind promovarea utilizării combustibililor regenerabili și cu emisii reduse de carbon în transportul maritim.

Termenul până la care sunt așteptate opinii, comentarii și sugestii argumentate privitoare la textul Regulamentului este de 10 zile lucrătoare de la data afișării pe pagina electronică a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. 

Propunerile vor fi transmise în format electronic, la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 1. Prezentare succintăa Regulamentului:

Regulamentul FuelEU maritime promovează abordarea bazată pe obiective, neutralitatea tehnologică și principiul poluatorul plătește, luând în considerare întregul ciclu de viață al combustibililor. Obiectivul general de a oferi un cadru de reglementare clar care să faciliteze planificarea și investițiile pe termen lung în sectorul maritim ținând cont de cererea de pe piață în ceea ce privește combustibilii din surse regenerabile și cu emisii scăzute de carbon, reducând în același timp riscul de relocare a emisiilor de carbon. Accentul este pus pe un indicator de intensitate a emisiilor de GES aferente energiei utilizate la bordul navelor, țintele fiind stabilite la intervale de 5 ani. Sunt propuse mecanisme de flexibilitate pentru a compensa lipsa de conformitate, precum și penalizări financiare pentru nerespectarea țintelor prevăzute în regulament. Este stabilit un sistem de monitorizare și verificare bazat pe sistemul MRV.

 1. Prezentarea modificărilor
 • Se va aplica tuturor navelor de mare tonaj (peste 5000 tone) indiferent de pavilion; 
 • Accentul este pus pe unindicator de intensitate a emisiilor de GES aferente energiei utilizate la bordul navelor, țintele fiind stabilite la intervale de 5 ani;
 • Prin această extindere se vor acoperi 2/3 din emisiile de CO2 legate de transportul maritim din UE: 100% din emisiile navelor care realizează curse între porturile UE; 50% din emisiile navelor care pleacă dintr-un port UE către un port din afara UE; 50% din emisiile navelor care intră într-un port UE venind dintr-un port din afara UE; 100% din emisiile navelor ancorate într-un port al UE;
 • Din perspectiva sistemului de monitorizare, raportare și verificarea emisiilor, se va porni de la sistemul în vigoare sub Regulamentul MRV maritim pentru care se propun modificări în Directiva EU-ETS (DIRECTIVA (UE) 2018/410 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 14 martie 2018 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu și a Deciziei (UE) 2015/1814 );
 • Sunt propuse mecanisme de flexibilitatepentru a compensa lipsa de conformitate, precum și penalizări financiare pentru nerespectarea țintelor prevăzute în regulament;
 • Se vor aplica aceleași reguli care se aplică altor sectoare acoperite de EU ETS, în ceea ce privește licitația, transferul și anularea certificatelor, vor fi introduse sancțiuni și registre; pe lângă regulile generale EU ETS privind sancțiunile, pot fi emise ordine de expulzare împotriva navelor aflate sub responsabilitatea unei companii de transport maritim care nu a reușit să predea certificatele (conformare) pentru două sau mai multe perioade de raportare consecutive;
 • Nu se acordă certificate cu titlu gratuit, dar companiile de transport maritim vor trebui să predea certificate, după cum urmează: 20% din emisiile verificate raportate pentru 2023, 45% din emisiile pentru 2024, 70% din emisiile pentru 2025% și 100% din emisiile din 2026 și pentru fiecare an după.

Prezenta consultare își propune colectarea opiniilor partenerilor sociali interesați (operatori portuari, sindicate, patronate, furnizori combustibili, asociații profesionale relevante care activează în domeniul transporturilor navale maritime,  etc.) în special cu privire la special cu privire acele aspecte pe care le considerați cu potențial impact semnificativ la nivel național.

Anexa B

Anexa C

Documente

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52021PC0562

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021SC0635&qid=1636025407274

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52021SC0636.

 

 

Anunt - 25.02.2021

În data de 19 februarie 2021, Comisia Europeană a publicat cele două studii privind impactul aplicării cerinței privind reîntoarcerea vehiculului la bază, o dată la maximum 8 săptămâni și privind limitarea cabotajului în cazul operațiunilor de transport combinat. Prevederile au fost introduse în cadrul negocierilor pentru Pachetul Mobilitate I fără a avea la bază un studiu de impact.

Comisia Europeană, ca și Statele Membre(SM) like minded, au considerat măsurile ca fiind împotriva obiectivului Pactului Ecologic European. Comisia Europeană s-a angajat să deruleze studii de impact privind efectele acestor prevederi. Cele două studii de impact se regăsesc publicate la următorul link: https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-02-mobility-package-i-studies_en 

Rezultatele studiilor indică posibilitatea ca obligația de întoarcere a vehiculului la bază și limitarea cabotajului în operațiunile de transport combinat să aibă efecte negative, inclusiv în ceea ce privește creșterea emisiilor din transport.

Astfel, în condițiile în care nu se modifică structura pieței și modelul de business, conform studiului, se estimează că în 2023 cele două dispoziții ar putea conduce la 3,3 milioane de tone suplimentare de emisii de CO2 anual, ceea ce este comparabil cu valoarea anuală a emisiilor totale de transport din Estonia. De asemenea, ar putea genera până la 704 tone de oxizi de azot (NOx) și 251 tone de particule (PM2.5).

Pe baza datelor și a rezultatelor celor două studii, Comisia Europeană va începe consultările cu SM, Parlamentul European și partenerii sociali cu privire la posibilele căi de urmat, având în vedere obiectivele Pactului Ecologic, buna funcționare a pieței unice și necesitatea de a asigura standarde sociale ridicate și bunăstarea conducătorilor auto.

Punctele de vedere pe marginea rezultatelor celor două studii de impact sunt așteptate până cel târziu în data de 5 martie a.c la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Anunt - 26.08.2020

Vă informăm că a fost lansată consultarea publică pentru un studiu al Comisiei Europene care să analizeze impactul anumitor prevederi problematice din Pachetul Mobilitate și care se regăsește la următorul link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ReturnoftheTruck2020NationalAuthorities, împreună cu informarea primită din partea consultantului ales pentru analizarea impactului, precum și cu o scrisoare de însoțire din partea Comisiei Europene, adresată tuturor celor interesați.

Informarea consultantului prezintă centralizat scopul și obiectivele studiului impactului întoarcerii regulate a vehiculelor care transportă mărfuri la autobază, coroborat cu  obligația întoarcerii conducătorului auto. Este de interes impactul acestor prevederi în domeniile climatic, al mediului, al congestiei traficului rutier, economic și al pieței interne. Pentru analiza impactului, studiul va determina un model referențial de operare a camioanelor prin extrapolarea la nivelul anului 2023 a situației existente în prezent, model asupra căruia se vor aplica noile obligații aduse de regulamente. Informarea consultantului detaliază modul de lucru asumat.

Studiul urmărește în principal să identifice și să evalueze impactul măsurii privind întoarcerea vehiculului în Statul Membru de stabilire al operatorului de transport rutier, însă va lua în considerare și noua obligație privind întoarcerea regulată a conducătorului auto în statul în care întreprinderea își are sediul sau la locul lor de reședință.

 

Anunt – 05.02.2019

 

Consultarea publică la nivel național privind  ”Propunerea de Directivă al Parlamentului European si al Consiliului UE privind întreruperea schimbării sezoniere a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/EC” - descărcare

 

Anunt – 21.01.2019

Consultarea publică la nivel național privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune – COM (2018) 895 final - descărcare

 

Consultarea publică la nivel național privind Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere - descărcare

 

Anunt – 25 iulie 2018


Consultarea publică la nivel național privind renunțarea la orarul de vară prin modificarea Directivei 2000/84
Comisia dorește să colecteze opiniile cetățenilor, părților interesate și statelor membre cu privire la posibile modificări privind ora de vară.
În urma unor solicitări venite din partea cetățenilor, unor state membre ale UE și din partea Parlamentului European, Comisia Europeană a decis să investigheze modul de funcționare a actualelor dispoziții UE (Directiva 2000/84) referitoare la ora de vară și să evalueze dacă acestea ar trebui modificate prin lansarea unui proces de consultare publică.
In acest context, vă informăm că au fost lansate de către Comisia Europeană consultările publice privind renunțarea la orarul de vară, prin completarea unui Chestionar on-line, disponibil în toate limbile oficiale ale UE, iar răspunsurile pot fi formulate în oricare dintre acestea.
Detaliile suplimentare privind subiectul antemenționat sunt disponibile accesând următorul link: https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements

1. Persoana desemnata sa primească chestionarul completat este doamna Adina OPREA, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
2. Termenul până la care poate fi completat chestionarul este de 10 zile lucrătoare de la data afișării pe pagina electronică a Ministerului Transporturilor.

 

Anunț  -  publicat 17 aprilie 2018  - descărcare

 

Consultare publică cu privire la Raportul final al Studiului comandat de către Comisia Euriopeană privind devansarea termenului pentru post-echiparea vehiculelor cu tahografe inteligente prevăzut în Regulamentul UE nr. 165/2014

 

Textul documentului poate fi accesat și la https://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/road_en

 

Persoanele sau organizaţiile interesate pot transmite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la documentul sus-mnenționat până în data de 30 aprilie 2018.

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

 • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia Comunicare, Relaţia cu Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti
 • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G
 • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29
 • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Anunt - publicat 23 noiembrie 2017

 

Consultarea publică la nivel național a Părții a II-a a Pachetului de Inițiative legislative privind Mobilitatea, lansat de Comisia Europeană în data de 8 noiembrie 2017 - Propunerea de revizuire a Directivei 92/106/CE privind transportul combinat

 

CUPRINS

 1. Cuvânt înainte
 2. Rezumat
 3. Temele propuse pentru consultare
 4. Studiul de impact

ANEXE

 1. Textul cu propunerile de amendamente incluse
 2. Lista celor cărora li se adresează consultarea
 3. Reguli privind consultarea

 

 1. Cuvânt înainte

Această consultare publică are drept scop colectarea opiniilor tuturor celor interesați cu privire la propunerile Comisiei Europene (COM) de modificare a cadrului legislativ actual de la nivelul Uniunii Europene privind transportul combinat.

Termenul până la care sunt așteptate opinii, comentarii și sugestii argumentate privitoare la acest proiect legislativ este de 10 zile lucrătoare de la data afișării pe pagina electronică a Ministerului Transporturilor.

Propunerile vor fi transmise în format electronic, la adresele de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 1. Prezentare succintă a contextului

 

Propunerea de revizuire supusă consultării publice la nivel național face parte din Partea a II-a a Pachetului de Inițiative legislative privind Mobilitatea pe care COM îl prezintă în cursul acestui an. Astfel, în data de 8 noiembrie 2017 COM a lansat „Pachetul privind mobilitatea curată”, după ce în data de 31 mai 2017 a lansat Pachetul  „Europa în mișcare”.

Partea a II-a a Pachetului de Inițiative legislative privind Mobilitatea mai include și alte inițiative legislative, care vizează amendarea cadrului legislativ actual de la nivelul Uniunii Europene, respectiv:

 • revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul;
 • revizuirea Directivei 2009/33/CE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic;
 • propunere legislativă privind monitorizarea emisiilor de CO2 pentru autoturisme și autoutilitare ușoare;
 • Planul de Acțiune pentru Infrastructura de Combustibili Alternativi.

Noul Pachet se înscrie într-un context politic mai larg care vizează consolidarea și creșterea competitivității industriei europene.

În urma Acordului de la Paris din martie 2016, comunitatea internațională s-a angajat să treacă la o economie cu emisii scăzute de carbon. În prezent, multe țări pun în aplicare politici menite să faciliteze trecerea la economii mai curate.

Comisia a prezentat o  Comunicare cu privire la punerea în aplicare a angajamentelor asumate în cadrul Acordului de la Paris, urmată de o Strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon, în iulie 2016.

Strategia europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon  urmărește :

 • optimizarea eficienței sistemului de transport prin digitalizare și promovarea multimodalității;
 • surse alternative de energie pentru transport, prin lansarea unei infrastructuri de combustibili alternativi pentru a trece la vehiculele cu emisii zero.

 

Directiva 92/106 / CE privind transportul combinat este singurul instrument juridic la nivelul Uniunii care stimulează direct trecerea de la transportul rutier de mărfuri la moduri de transport cu emisii scăzute, cum ar fi transportul pe căile navigabile interioare, transportul maritim și transportul feroviar. Scopul directivei este de a spori competitivitatea transportului intermodal transfrontalier și, în mod special, "combinat", comparativ cu transportul rutier de mărfuri.

Măsurile de reglementare includ:

 • protejarea libertății de a furniza serviciul transfrontalier, adică protejarea transportului combinat împotriva restricțiilor naționale (scheme de autorizare, tarife reglementate și cote);
 • clarificarea faptului că limitările privind cabotajul rutier (Regulamentul (CE) 1072/2009) nu se aplică secțiunilor rutiere ale transportului combinat internațional;
 • adăugarea în directivă a unei referințe încrucișate la Directiva 96/53/CE privind greutățile și dimensiunile maxim admise, cu privire la încărcături mai grele pentru vehiculele utilizate pe secțiunile rutiere de transport intermodal, pentru a compensa greutatea proprie a unității de încărcare, precum și utilizarea de containere de 45 ft.

Măsurile de sprijin economic includ acordarea anumitor stimulente fiscale în ceea ce privește unele taxe aplicabile vehiculelor rutiere atunci când sunt direcționate în transportul combinat și extinderea definiției transportului pe cont propriu. Acestea sunt menite să corecteze parțial dezechilibrul dintre transportul combinat și transportul rutier, cauzat de existența unor factori externi negativi, care nu au fost reflectați pe deplin în prețul transportului rutier de marfă.

Cu toate acestea, deoarece directiva a fost adoptată în 1992, unele dintre aceste condiții, de ex. utilizarea documentelor de transport pe hârtie și a timbrelor ca dovadă a eligibilității pentru transportul combinat și pentru mediul de transport al mărfurilor, au suferit modificări considerabile. În timp ce directiva este încă relevantă pentru atingerea obiectivului politicii UE în domeniul transporturilor, de reducere a  factorilor externi negativi, eficacitatea  acesteia ar putea fi îmbunătățită în continuare dacă este revizuită în mod corespunzător.

Obiectivul inițiativei de revizuire a directivei este de a spori competitivitatea transportului combinat comparativ cu transportul rutier de marfă pe distanțe lungi și, prin urmare, de a consolida trecerea de la transportul rutier de mărfuri la alte moduri de transport. Acest lucru se va face prin:

 • clarificarea și extinderea definiției transportului combinat;
 • îmbunătățirea monitorizării condițiilor de eligibilitate și de executare ale transportului combinat;
 • creșterea eficienței stimulentelor;
 • îmbunătățirea condițiilor de raportare și monitorizare ale directivei.

Pe lângă faptul că ajută la optimizarea eficienței transportului prin acordarea unui sprijin direct multimodalității, propunerea va contribui și la implementarea unei infrastructuri de transport moderne și eficiente, pentru care este nevoie de mai multe investiții (așa cum se subliniază în Planul de investiții pentru Europa). Prin sprijinirea investițiilor în infrastructură pentru terminalele de transbordare inițiativa de revizuire a directivei sprijină investițiile în instalațiile necesare de transbordare de-a lungul rețelei TEN-T.

 1. Temele propuse pentru consultare

Prezenta consultare își propune colectarea opiniilor partenerilor sociali interesați (sindicate, patronate, operatori de transport români de mărfuri, asociații profesionale relevante care activează în domeniul transportului combinat, etc.) cu privire la propunerea de revizuire a Directivei 92/106/CE privind transportul combinat.

În ianuarie 2015 a fost publicat și un studiu extern intitulat "Analiza transportului combinat al UE". Având la bază acest studiu Comisia a publicat evaluarea Directivei 92/106/CE în anul 2016.

Evaluarea a concluzionat că directiva continuă să fie un instrument relevant pentru sprijinirea transportului combinat. S-a stabilit că fără o acțiune a UE, serviciile de transport combinat transfrontalier s-ar confrunta cu bariere rezultate din diferite sisteme juridice, făcând aceste servicii mai puțin atractive și, eventual, imposibil de realizat. 

Evaluarea a arătat că există o marjă semnificativă pentru îmbunătățirea în continuare a eficacității directivei, datorită faptului că unele dintre dispozițiile sale sunt depășite, formularea sa este uneori depășită și ambiguă, iar domeniul său de aplicare este limitat.

Neajunsurile constatate se referă, în special, la definirea transportului combinat, la limitarea stimulentelor fiscale și la dispozițiile depășite privind documentele de transport.

Am aprecia dacă răspunsurile primite se vor axa pe formularea unor opinii asupra acelor aspecte cu potențial impact semnificativ, cum ar fi:

- domeniul de aplicare al directivei și definiția "transportului combinat" ;

- specificarea condițiilor și a tipurilor de dovezi care trebuiesc folosite ca dovadă a eligibilității pentru transportul combinat ;

- includerea obligațiilor de raportare către Comisie;

-  extinderea măsurilor de sprijin economic aplicabile transportului combinat ;

- dispozițiile specifice care abordează transportul pe cont propriu și care vizează facilitarea acestui transport;

- asigurarea transparenței tuturor părților implicate în operațiunile de transport combinat, în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei și, în special, măsurile de sprijin disponibile și condițiile de aplicare a acestora;

      -  procedura de exercitare a competențelor delegate ale Comisiei.

Participanții la consultare sunt invitați să indice și orice alte aspecte pe care le consideră ca fiind incidente sau care prezintă relevanță pentru argumentarea poziției acestora pe marginea propunerii de revizuire a Directivei 92/106/CE, aspecte pe care le identifică în celelalte inițiative legislative ale Comisiei Europene incluse în “Pachetul privind mobilitatea curată”.

 

 1. Studiul de impact

Propunerea legislativă a Comisiei Europene este însoțită de un studiu de impact și un rezumat al studiului de impact.

Anexe accesare

Toti cei interesati sa transmita observatii numai in termenul de 10 zile, de la data publicării.

 

Anunt - publicat 17 noiembrie 2017

 

Consultarea publică la nivel național a „Pachetului privind mobilitatea curată”, lansat de Comisia Europeană în 8 data de noiembrie 2017 - propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul

 

CUPRINS

 1. Cuvânt înainte
 2. Rezumat
 3. Temele propuse pentru consultare
 4. Studiul de impact

ANEXE

 1. Textul cu propunerile de amendamente incluse
 2. Lista celor cărora li se adresează consultarea
 3. Reguli privind consultarea


1.Cuvânt înainte

Această consultare publică are drept scop colectarea opiniilor tuturor celor interesați cu privire la propunerile Comisiei Europene (COM) de modificare a cadrului legislativ actual de la nivelul Uniunii Europene privind accesul la piața serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul.

Textul proiectului legislativ, împreună cu studiul de impact aferent, rezumatul studiului de impact și evaluarea ex-post a Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 pot fi accesate pe pagina de internet a COM, la următorul link:

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-11-08-driving-clean-mobility_en

Termenul până la care sunt așteptate opinii, comentarii și sugestii argumentate privitoare la acest proiect legislativ este de 10 zile lucrătoare de la data afișării pe pagina electronică a Ministerului Transporturilor.

Propunerile vor fi transmise în format electronic, la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 1. Prezentare succintă a contextului

 

Propunerea de Regulament supusă consultării publice la nivel național face parte din cel de-al doilea Pachet privind mobilitatea pe care COM îl prezintă în cursul acestui an. Astfel, în 8 noiembrie 2017 COM a lansat „Pachetul privind mobilitatea curată”, după ce în 31 mai 2017 a lansat Pachetul  „Europa în mișcare”.

Acest al doilea Pachet privind mobilitatea mai include și alte inițiative legislative, care vizează amendarea cadrului legislativ  actual de la nivelul Uniunii Europene privind  vehiculele curate (revizuirea Directivei 2009/33/CE), transportul combinat (revizuirea Directivei 92/106/CE) și standardele de CO2 pentru autoturisme și autoutilitare ușoare (reformarea Regulamentelor (CE) nr. 443/2009 și (UE) nr. 510/2011 și amendarea Regulamentului (CE) nr. 715/2007).

Noul Pachet se înscrie într-un context politic mai larg care vizează consolidarea și creșterea competitivității industriei europene. În urma Acordului de la Paris, comunitatea internațională s-a angajat să treacă la o economie cu emisii scăzute de carbon. În prezent, multe țări pun în aplicare politici menite să faciliteze trecerea la economii mai curate. Comisia a prezentat o Comunicare cu privire la punerea în aplicare a angajamentelor asumate în cadrul Acordului de la Paris în martie 2016, urmată de o Strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon, în iunie 2016.

Strategia privind mobilitatea cu emisii scăzute de carbon a subliniat o serie de măsuri concrete care trebuie luate pentru a ajuta Europa să rămână competitivă și să poată răspunde nevoilor de mobilitate din ce în ce mai mari în cazul persoanelor și al mărfurilor. Potrivit COM, Strategia privind mobilitatea cu emisii scăzute de carbon, stabilește principii directoare clare și echitabile, care permit statelor membre să se pregătească pentru viitor, iar propunerile din 8 noiembrie a.c. ar reprezenta ultimele etape în procesul de transformare a acestor principii în acțiuni concrete.

Prin aceste inițiative, COM dorește să crească mobilitatea curată, competitivă și conectată și să îmbunătățească serviciile de mobilitate pentru cetățeni - în special pentru cei cu venituri mai mici.

Pentru mai multe detalii legate de obiectivele Comisiei Europene, recomandăm și accesarea următorului link: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4243_en.htm, unde se găsesc o serie de întrebări și răspunsuri ale Comisiei Europene în privința inițiativelor propuse.

 1. Temele propuse pentru consultare

Prezenta consultare își propune colectarea opiniilor partenerilor sociali interesați (sindicate, patronate, asociații profesionale relevante care activează în domeniul transporturilor rutiere, etc.) cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul – COM (2017) 647 final.

 

Principalele probleme identificate de COM ca urmare a evaluării ex-post a Regulamentului (CE) nr. 1073/2009, probleme pe care își propune să le remedieze prin această inițiativă legislativă sunt următoarele:

 • sectorul transportului interurban cu autocarul și autobuzul nu a reușit să crească cu o rată comparabilă cu cea a altor moduri de transport, iar cota sa modală a continuat să scadă de-a lungul unei perioade extinse de timp.
 • există obstacole pe piețele naționale care împiedică dezvoltarea serviciilor de transport interurban cu autocarul și autobuzul.
 • fără servicii competitive interurbane, serviciile regulate internaționale de transport cu autocarul și autobuzul, constituie oferte mai puțin atractive pentru utilizatori.
 • domeniul de aplicare al obiectivelor Regulamentului inițial nu a acoperit problema discriminării în ceea ce privește accesul la terminale.
 • există costuri administrative de intrare excesive.

Astfel, chiar în preambulul proiectului, se menționează printre altele următoarele:

 • pentru a asigura un cadru coerent pentru transportul interurban de pasageri prin servicii regulate cu autocarul și autobuzul în întreaga Uniune, Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 ar trebui să se aplice tuturor transporturilor interurbane efectuate prin servicii regulate (v. considerentul 2).
 • transportatorii nerezidenți ar trebui să poată opera servicii regulate naționale în aceleași condiții ca și transportatorii rezidenți (v. considerentul 9).

Am aprecia dacă răspunsurile primite se vor concentra pe formularea unor opinii asupra acelor aspecte cu potențial impact semnificativ, cum ar fi:

 1. propunerile privind domeniul de aplicare: în prezent, art. 1 alin. (4) include serviciile naționale de transport rutier de persoane contra cost în numele unui terț, prestate cu titlu temporar de un operator de transport nerezident. COM propune amendarea acestei prevederi pentru a include în domeniul de aplicare al Regulamentului toate serviciile regulate contra cost în numele unui terț prestate de un operator de transport nerezident.
 2. propunerile de la art. 5a și 5b (articole noi) privind accesul la terminale și procedura de acordare a accesului la terminale: art. 5a prevede obligația pentru operatorii de terminale de acorda transportatorilor drepturi de acces la terminale în condiții corecte, echitabile, nediscriminatorii și transparente în scopul operării serviciilor regulate, iar cererile de acces ar trebui refuzate numai dacă există o lipsă de capacitate în terminal. Deciziile privind cererile de acces trebuie luate în termen de două luni și trebuie să conțină o motivare adecvată. Transportatorii au posibilitatea de a ataca aceste decizii în fața organismului de reglementare. Decizia organismului de reglementare ar trebui să fie obligatorie.
 3. propunerile de la art. 8 și 8a privind procedura de autorizare a serviciilor regulate de transport rutier internațional de persoane pe o distanță mai mică de 100 km (autorizațiile se acordă cu excepția cazurilor în care refuzul este justificat de motive clar specificate), respectiv procedura de autorizare a serviciilor regulate de transport rutier internațional de persoane pe o distanță de 100 km sau mai mare (în cazul acestor servicii, refuzul acordării autorizației nu poate fi justificat pe motiv că ar compromite echilibrul economic al unui contract de serviciu public).
 4. propunerile de la art. 8b (articol nou) privind procedura de autorizare a serviciilor regulate naționale: autorizarea unui nou serviciu care transportă pasageri pe o distanță mai mică de 100 Km ar putea fi respinsă dacă servicul ar compromite echilibrul economic al unui contract de serviciu public. Pragul de distanță poate fi mărit la până la 120 km în condițiile menționate la articolul respectiv.
 5. propunerile COM de modificare a art. 12 în sensul eliminării foii de parcurs ca document de control pentru serviciile ocazionale.
 6. propunerile de la art. 3a (articol nou) privind obligația Statelor Membre de a desemna un organism de reglementare care să fie independent de orice altă autoritate publică, printre ale cărei atribuții s-ar afla aceea de a efectua analizele economice necesare pentru a stabili dacă noile servicii propuse ar compromite echilibrul economic al unui contract de serviciu public, etc.

Participanții la consultare sunt invitați să indice de asemenea și orice alte aspecte care consideră că sunt incidente sau prezintă relevanță pentru argumentarea poziției acestora pe marginea propunerii de Regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/2009, aspecte pe care le identifică în celelalte inițiativele legislative ale Comisiei Europene incluse în Pachetul privind mobilitatea curată.

 

 1. Studiul de impact

Propunerea legislativă a Comisiei Europene este însoțită de un studiu de impact și un rezumat al studiului de impact.

Anexe accesare

Toti cei interesati sa transmita observatii numai in termenul de 10 zile, de la data publicării.

 

Anunt - publicat 12.07.2017

 

Consultarea publică la nivel național privind Pachetul de inițiative “Europa în mișcare” lansat de Comisia Europeană la 31 mai 2017 - Pilonul privind taxarea infrastructurii - accesare

 

Având în vedere volumul mare al celor două proiecte legislative (inclusiv al studiilor de impact și rezumatele studiilor de impact ce însoțesc proiectele respective), acestea pot fi accesate la link:https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en.

 

 

Anunt

Consultarea publică la nivel național privind Pachetul de inițiative “Europa în mișcare” lansat de Comisia Europeană la 31 mai 2017 -accesare

 

Având în vedere volumul mare al proiectelor legislative incluse în pachet (inclusiv al studiilor de impact și rezumatele studiilor de impact ce însoțesc proiectele respective), acestea pot fi accesate la: 

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en

 

Anunt

CONSULTARE PRIVIND PROIECTUL DE DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, precum și a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere accesare

 

1.Cuvânt înainte
Este inițiată această consultare publică, cu scopul de a colecta opiniile tuturor celor interesați cu privire la propunerile Comisiei Europene de modificare a Directivei 2003/59/CE și a Directivei 2006/126/CE.
Termenul până la care sunt așteptate opinii, comentarii și sugestii argumentate privitoare la textul propunerii este de 10 zile lucrătoare de la data afișării pe pagina electronică a Ministerului Transporturilor. Propunerile vor fi transmise în format electronic, la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

2. Rezumat
Directiva 2003/59/CE, transpusă în dreptul intern prin OMT nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, reglementează calificarea inițială și formarea periodică conducătorilor auto care conduc vehicule din categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D și DE cu intenția de a ridica standardul profesional al conducătorilor auto viitori și existenți, în scopul creșterii siguranței rutiere și a calității prestației, precum și a reducerii poluării și consumului de combustibil.
Pentru aceasta, directiva stabilește o curicula de obiective ale calificării și de competențe pe care trebuie să le dobândească conducătorii auto. De asemenea sunt stabilite un model a certificatului de competență profesională, obligația de a urma o formare periodică, precum și locul în care aceasta poate fi urmată.
În urma evaluării ex-post a care a avut loc, cu privire la implementarea și aplicarea directivei, a rezultat că aceasta a avut un efect pozitiv asupra sectorului transportului rutier. Au fost totuși identificate și unele deficiențe, respectiv:
Principalele deficiențe identificate au fost:
(1)dificultățile întâmpinate de conducătorii auto în a obține recunoașterea formării încheiate/parțial încheiate într-un alt stat membru;
(2)conținutul formării, doar parțial relevant pentru nevoile conducătorilor auto;
(3)dificultățile și insecuritatea juridică în ceea ce privește interpretarea excepțiilor;
(4)lipsa de coerență între cerințele privind vârsta minimă prevăzute în Directiva privind formarea conducătorilor auto profesioniști (2003/59/CE) și în Directiva privind permisele de conducere (2006/126/CE), ambiguitatea în ceea ce privește posibilitatea de a combina formarea conducătorilor auto profesioniști cu alte cursuri de formare necesare în temeiul legislației UE [de exemplu, formare privind mărfurile periculoase (ADR), drepturile pasagerilor și bunăstarea animalelor], precum și lipsa de claritate în ceea ce privește utilizarea TIC în cadrul cursurilor de formare (de exemplu, e learning/învățarea mixtă).
Obiectivul propunerii este să soluționeze în mod adecvat deficiențele identificate, astfe:
A) Directiva 2003/59/CE
La Articolul 2 - corelarea excepțiilor cu cele ale Regulamentului (CE) Nr. 561/2006 Al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, denumit în continuare regulament, astfel:
2(b) clarificarea faptului că vehiculele exceptate nu pot fi folosite pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost exceptate. Exemplu, conducătorul unei autospeciale pentru stins incendii nu va fi exceptat de cerințele de pregătire profesională dacă vehiculul se deplasează pentru a fi punct de atracție la un eveniment de divertisment. Aceasta asigură consensualitatea cu art. 3(c) din regulament.
2(d) amendamentul clarifică faptul că directiva nu se aplică nici vehiculelor utilizate pentru transporturi necomreciale de ajutor umanitar care acționează în situații de urgență. Prin aceasta se asigură concordanța excepției cu cea a art. 3(d) din regulament.
2(e) propunerea aduce două noi clarificări: în primul rând sunt exceptate vehiculele utilizate atât la pregătirea practică a viitorilor conducători auto cât și la examinarea lor, iar în al doilea rând, pentru a beneficia de excepție, pregătirea conducătorilor auto nu poate fi combinată cu nicio altă operațiune de transport comercial, în acord cu prevederile similare de la art. 3(d) și 13(1)(g) din regulament.
2(f) amendmentul precizează că în vederea exceptării, transporturile necomerciale nu trebuie neapărat să fie pentru un scop asociat ”utilizării personale” a conducătorului auto; spre exempu transportul necomercial în scop caritabil efectuat de organizații nonprofit. Astfel, prevederile excepției se pun în acord cu cele ale art. 3(h) și 13(i) din regulament.
2(g) adăugarea termenului ”utilaje” clarifică faptul că pot beneficia de exceptări și conducătorii auto care își transportă utilajele cu care își desfășoară activitatea principală, aceasta asigurând conformitatea cu prevederile art. 3(aa) din regulament.
2(h) această exceptare vizează întreprinderile agricole, horticole, ferme sau de piscicole care își transportă doar ocazional produsele, fiind similară cu cea de la art. 13(1)(b) din regulament.
La articolul 7 – amendamentele țin seama de faptul că a expirat perioada de tranziție până la care conducătorii exceptați de pregătirea inițială conform art. 4 trebuiau să urmeze un prim curs de pregătire continuă, aspfel încât tuturor conducătorilor auti li se aplică prevederile privind pregătirea contunuă din 10 septembrie 2016. În plus, noua formulare are în vedere intituie obligativitatea includerii a cel puțin unui subiect din domeniul siguranței rutiere în pregătire și că subiectele nu se pot repeta în cadrul aceluiași training. De asemenea, se va prevedea că pregătirea este relevantă pentru specificul muncii conducătorului auto și actualizată la zi.
La articolul 10 - paragraful 1 este modificat pentru a include referința la codul comunitar armonizat ”95” prevăzut în Anexa I la Directiva 2006/126/CE. Textul nou va prevedea că toți conducătorii auto vor beneficia de marcarea codului 95 fie pe permisul de conducere fie pe certificatul de califiare profesională tip card. Aceasta va rezolva dificultățile recunoașterii reciproce a calificărilor profesionale obținute în state membre care nu sunt cele în care conducătorul auto are reședința obișnuită și care marchează codul ”95” doar pe permisul de conducere. Se adaugă în plus o referință care să asigure recunoașterea reciprocă a atestatelor de conducător auto emise conform Regulamentului (CE) nr. 1072/2009, chiar și în cazul în care codul ”95” nu este marcat pe acesta.
La Anexa I – a fost înlocuită referirea la Decizia 85/368/CEE, în prezent abrogată, cu o referire la Recomandarea 2008/C 111/01 și la Cadrul European al Calificărilor (EQF). Fiind bazat pe o recomandare, EQF oferă statelor membre mai multă flexibilitate.
Secțiunea 1 este actualizată pentru:
•a reflecta mai bine caracteristicile tehnice și tehnologiile vehiculelor, întărind acentul pus pe conducerea ecologică;
•a pune în valoare conducerea preventivă inclusiv în ceea ce privește abilităile de anticipare, evaluar și asaptare la riscul asociat traficului rutier;
•a include referințe la utilizarea sistemelor de transmisie automate, în acord cu ultimele evoluții în domeniul tehnologiilor și caracteristicilor tehnice ale vehiculelor;
•a include elemente privind transportul de mărfuri periculoase, transportul de animale vii și de sensibilizare cu privire la dizabilități în scopul de a oferi o listă mai cuprinzătoare de subiecte și care să țină seama de diferitele tipuri de transport rutier de mărfuri și pasageri.
Secțiunea 2 este amendată pentru a permite statelor membre să utilizeze instrumete din domeniul tehnologiei informației în pregătire și de a acorda posibilitatea combinării pregătirii din domeniul Directivei 2003/59/CE cu alte forme de pregătire prevăzute de dreptul Uniunii Europene.
Anexa II – actualizările se limitează modelul UE de certificat de competență profesională și la marcarea codului armonizat ”95” prevăzut de directivă.

B) Directiva 2006/126/CE
Articolul 4 – amendamentul vizează eliminarea neclarităților prevederilor privind vârstele minime pentru obținerea unor categorii de permis de conducere, aspect pe care îl reglementează unitar la nivelul Uniunii Europene. Referirile la Directiva 2003/59/CE sunt eliminate din Articlolul 4 par. (4) lit. (e), (g), (i) și (k). În plus, un nou paragraf ”7” este introdus la Articolul 4, în scopul clarificării situațiilor în care prevederile privind vârstele minime reduse stabilite în Directiva 2003/59/CE sunt aplicabile.

3. Temele propuse pentru consultare
Ținând seama de cele menționate, prin prezenta consultare se dorește colectarea opiniilor partenerilor sociali interesați cu privire la propunerea Comisiei Europene.

4. Studiul de impact
Propunerea Comisiei Europene are un capitol privitor la evaluarea impactului ei asupra celor vizați.

 

Anunt

În data de 23 februarie 2017  a fost lansată de către Comisia Europeană o consultare publică privind o posibilă inițiativă la nivelul Uniunii Europene în domeniul drepturilor pasagerilor în transportul multimodal.

Comisia Europeană dorește să examineze opțiunile disponibile pentru o mai bună protecție a pasagerilor din UE care utilizează transportul multimodal. Scopul consultării publice deschise este de a solicita opinia publicului larg cu privire la elementele esențiale ale evaluării impactului:

 • problemele cu care se confruntă pasagerii atunci când combină mai multe moduri de transport pentru aceeași călătorie, inclusiv factorii determinanți și cauzele acestor probleme,
 • opțiunile care urmează să fie evaluate și impactul posibil al fiecărei opțiuni.

Chestionarul aferent consultării sus-menţionate este disponibil la următorul link

https://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/consultations/2017-pax-rights-multimodal-transport_en, iar termenul până la care poate fi transmis chestionarul completat către COM este 25.05.2017.

Consultarea poate fi de interes în mod special pentru cetățenii UE care utilizează diferite moduri de transport pentru efectuarea călătoriei.

 

 

Anunț - noile reglementări  din Austria

Începând cu 1 ianuarie 2017 au intrat în vigoare în Austria noi reglementări care actualizează cadrul existent din 2011 și introduc elemente noi pentru transpunerea Directivei 2014/67/UE privind detașarea lucrătorilor.

În ceea ce privește salariul minim, în cazul Austriei, acesta este definit, cu precădere, prin intermediul convențiilor colective de la nivel de sector.

În acest sens, autoritățile din Austria au pus la dispoziția actorilor interesați și un site cu informațiile relevante: http://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_10/home.  

Documente

 

 

 

Anunț consultare publică lansată de Comisia Europeană privind consolidarea legislației sociale în domeniul transportului rutier


În data de 5 septembrie a.c., Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind consolidarea legislației sociale în domeniul transportului rutier. Consultarea abordează aspecte privind reglementările sociale ale Uniunii Europene în domeniul transporturilor rutiere – Regulamentul 561/2006, Directiva 2006/22/CE, Directiva 2002/15/CE (perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, controlul respectării prevederilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă, timpul de muncă al lucrătorilor mobili), precum și aspecte legate de detașarea lucrătorilor (guvernate de Directiva 96/71/CE și  Directiva 2014/67/EU).
Prin această consultare publică Comisia Europeană își propune să ofere publicului larg și părților interesate posibilitatea de a-și exprima punctele de vedere cu privire la toate elementele relevante pentru evaluarea funcționării reglementărilor sociale în transportul rutier, precum și cu privire la modificările dorite ale cadrului de reglementare. De asemenea, Comisia Europeană dorește să colecteze o serie de date și informații concrete, opinii ale experților, în perspectiva procesului de pregătire a propunerii legislative.
Consultarea se derulează în perioada 5 septembrie 2016 – 11 decembrie 2016 și are la bază două chestionare care pot fi accesate și completate on-line de către cei interesați pe pagina web a Comisiei Europene, Direcția Generală pentru Mobilitate și Transport (DG MOVE): http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-social-legislation-road_en  Pe aceeași pagină web se găsesc atât regulile privind publicarea rezultatelor consultării cât și documentele de referință

 

Legislaţia europeana- accesare

E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!