Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 21 februarie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 

Scurtă descriere

Prin proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, ca instrument de management financiar, compania îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi, atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul companiei spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.
Veniturile totale în valoare de 12.441.562,89 mii lei sunt estimate în creștere în anul 2024 faţă de cele realizate/preliminate în anul 2023 cu 28,55%.
În structură, veniturile din exploatare în valoare de 12.432.947,89 mii lei, dețin o pondere 99,93%, iar veniturile financiare în valoare de 8.615 mii lei, dețin o pondere de 0,07% în veniturile totale.
Veniturile din exploatare în valoare de 12.432.947,89 mii lei, sunt estimate în creștere cu 28,85% în anul 2024 față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.
Cifra de afaceri în valoare de 1.956.302,02 mii lei, care reprezintă veniturile încasate din aplicarea anumitor tarife, specifice activității de transport pe drumurile naționale din România, a fost estimată în anul 2024, în creştere cu 1,07% faţă de cea preliminată/realizată în anul 2023.
În conformitate cu prevederile art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, veniturile proprii ale Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A. se constituie în procent maxim de 15% din veniturile realizate din tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România înregistrate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. lunar, în conformitate cu datele rezultate din conturile grupa 70 - cifra de afaceri netă.
În conformitate cu art. 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România și înființarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, sumele transferate de Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. către Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. în baza art. 32 din O.U.G. nr.55/2016 (modificat conform Ordonanţei Guvernului nr. 16/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative ), reprezintă atât venituri cât și cheltuieli pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. în condițiile în care, Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. va factura aceste sume către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Aceste sume, în valoare de 71.505,96 mii lei (valoare calculată pentru perioada ianuarie-decembrie 2024 pentru un număr estimat la finele anului de 280 persoane), pot funcționa ca sume reținute, nerepartizate pe alte tipuri de cheltuieli și care vor reprezenta cheltuiala de întreținere pentru C.N.A.I.R. S.A. pe măsura neutilizării de către C.N.I.R. S.A..
În conformitate cu măsura Curţii de Conturi înscrisă în Decizia nr. III/12/24.05.2013, care impune "elaborarea unei proceduri contabile care să asigure atât înregistrarea cererilor de fonduri în evidenţa contabilă a companiei, cât şi recunoaşterea veniturilor şi cheltuielilor aferente investiţiilor finanţate din surse bugetare în contul de profit şi pierdere şi în bugetul de venituri şi cheltuieli al companiei", au fost înscrise la venituri de exploatare sume din “vânzarea activelor şi alte operaţii de capital – active corporale”-“Venituri aferente investiţiilor finanţate din surse bugetare, la momentul scoaterii din evidenţa patrimonială”, iar la cheltuieli au fost înscrise “Cheltuieli aferente investiţiilor finanţate din surse bugetare, la momentul scoaterii din evidenţa patrimonială”, cu o valoare totală estimată de 9.444.427,44 mii lei față de realizările preliminate ale anului 2023 în valoare de 6.328.885,38 mii lei (+49,23%).
Veniturile financiare, în valoare de 8.615 mii lei, sunt programate în scădere în anul 2024, respectiv în procent de 29,44% față de cele realizate/preliminate la data de 31.12.2023.
Cheltuielile totale în valoare de 12.427.962,64 mii lei, au fost fundamentate în funcţie de activităţile concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a cheltuielilor de mandat, precum și a altor cheltuieli de exploatare. Cheltuielile totale, dimensionate în functie de nivelul veniturilor totale programate a se realiza în anul 2024, sunt programate în creștere cu 28,59% faţă de cheltuielile totale preliminate/realizate în anul 2023.
În structura cheltuielilor totale în valoare de 12.427.962,64 mii lei, cheltuielile din exploatare sunt în valoare de 12.425.017,64 mii lei și dețin o pondere 99,98%, iar cheltuielile financiare sunt în valoare de 2.945 mii lei și dețin o pondere de 0,02%.
Cheltuielile de exploatare în anul 2024 sunt programate la valoarea de 12.425.017,64 mii lei, în creștere cu 28,59% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.
În totalul cheltuielilor din exploatare în valoare de 12.425.017,64 mii lei, cheltuielile cu bunuri și servicii, în valoare de 1.817.127,61 mii lei dețin o pondere de 14,62%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate” în valoare de 8.277,30 mii lei deține o pondere de 0,07%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” în valoare de 978.254,69 mii lei deține o pondere de 7,87%, iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 9.621.358,04 mii lei deține o pondere de 77,44%.
În structură, cheltuielile cu bunuri și servicii în valoare de 1.817.127,61 mii lei, au fost programate în anul 2024 în scădere cu 7,83% față de cele preliminate/realizate în anul 2023. Compania urmărește în cadrul cheltuielilor cu bunurile și serviciile, respectarea măsurilor fiscal-bugetare din Legea nr. 296/2023, cap. III, secțiunea a 2-a “Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici”, cu încadrarea în excepțiile prevăzute în cadrul art. XXXVIII, alin. (1) din legea nr. 296/2023 referitoare la dotările cu autoturisme și consum de combustibil.
Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, în valoare de 8.277,30 mii lei, au fost estimate în creștere cu 23,31 în anul 2024 față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.
Având în vedere faptul că bugetul C.N.A.I.R. S.A. este parte componentă a bugetului al general consolidat, în actualul proiect de buget pe anul 2024, au fost înscrise cheltuieli de personal în valoare de 978.254,69 mii lei, respectându-se astfel, plafonul nominal obligatoriu pentru cheltuielile de personal stabilit în anexa nr.1/Plafoane nominale ale cheltuielilor de personal pe anul 2024*) din Legea nr. 417/2023 pentru aprobarea plafoanelor de indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024, respectiv 1.113,4 mil lei, indicatorul "Alte bugete componente ale bugetului general consolidat".
Cheltuielile cu personalul în valoare de 978.254,69 mii lei, sunt programate în anul 2024 în creștere cu 16,17% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023 și în creștere cu 11,52% față de valoarea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat conform HG nr. 191/2023.
La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, s-au respectat prevederile art. 73 din Legea nr. 421/2023 – legea bugetului de stat pe anul 2024, ținȃnd cont și de nivelul indicatorilor economici de performanță ai proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și de sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024, sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024 datorate creşterii numărului de personal în cursul anului 2023 urmare a diversificării/extinderii activităţii, precum și de sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale în anul 2023.
Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 940.151,25 mii lei, au fost estimate în anul 2024 în creștere cu 11,62% faţă de suma aprobată în bugetul anului 2023 conform H.G. nr. 191/2023, respectiv de la suma de 842.277,01 mii lei (anul 2023) la suma 940.151,25 mii lei (anul 2024).
În fundamentarea cheltuielilor de natură salarială pe anul 2024, în valoare de 940.151,25 mii lei, sunt luate în calcul prevederile art. 73, alin. (1), lit. a), d) și e) din Legea nr. 421/2023 – legea bugetului de stat pe anul 2024, fiind compuse din:
- Cheltuieli cu salariile, în valoare de 844.454,43 mii lei (în creștere cu 13,33% față de suma aprobată conform H.G. nr. 191/2023);
- Bonusuri, în valoare de 95.696,82 mii lei (în scădere cu 1,51% față de suma aprobată conform H.G. nr. 191/2023), din care:
• 27.377,19 mii lei cheltuieli sociale;
• 56.382,63 mii lei contravaloare tichete de masă;
• 11.784,00 mii lei vouchere de vacanță, în scădere cu suma de 5.670,75 mii lei față de suma aprobată în anul precedent, calculate conform art. XL, alin. (2) din Legea nr. 296/2023, în sumă de 1.600 lei/an/persoană;
• 153,00 mii lei reprezentând alte cheltuieli conform CCM.
Majorarea cheltuielilor de natură salarială, prognozată pentru anul 2024, în cuantum de 97.874,24 mii lei este în conformitate cu prevederile art. 73, alin. (1), lit. a), d) și e) și alin. (6) din legea nr. 421/2023 și se datorează:
- majorării cheltuielilor de natură salarială, aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024, de 6% conform Raportului privind situația macroeconomică pe anul 2024 și proiecția acesteia pe anii 2025–2027 și Scrisorii cadru privind contextul macroeconomic, metodologiei de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2027, precum și a limitelor de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite nr. 464.195/13.11.2023, emise de Ministerul Finanțelor, respectiv cu suma de 50.536,62 mii lei, în conformitate cu art.73 alin.(1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr.421/2023;
- majorării cheltuielilor de natură salarială cu suma de 17.685,62 mii lei, datorate creşterii numărului de personal în cursul anului 2023 ca urmare a diversificării/extinderii activităţii, în conformitate cu art.73 alin. (1) lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023;
- majorării cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale în anul 2023, cu suma de 29.652 mii lei, în conformitate cu art. 73, alin. (1), lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023.
Valoarea cheltuielilor de natură salarială preliminate/realizate în anul 2023, în sumă de 812.229,24 mii lei, nu depășește valoarea cheltuielilor de natură salarială aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2023, aprobat prin H.G. nr.191/2023.
Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în valoare de 2.337,56 mii lei, au fost fundamentate în conformitate cu prevederile art. 37 și 38 din OUG. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
a) pentru directorat - valoarea este de 1.227,48 mii lei;
b) pentru consiliul de administraţie – valoarea este 1.110,08 mii lei.
Membrii Consiliului de Administrație ai C.N.A.I.R. S.A. au fost numiți cu mandate pe 4 ani ca urmare a parcurgerii procedurii de selecție reglementate de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. De asemenea, directorul general și directorul economic ai C.N.A.I.R. S.A. au fost numiți cu mandate pe 4 ani, urmare a parcurgerii procedurii de selecție reglementate conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Ca urmare, C.N.AI.R. S.A. are aprobat un plan de administrare pe 4 ani.
Indicatorul “Alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 9.621.358,04 mii lei, a fost estimat în creștere cu 40,61% în anul 2024 față de valoarea preliminată/realizată în anul 2023.
Creșterea se datorează faptului că la cheltuieli au fost înscrise “cheltuieli aferente investiţiilor finanţate din surse bugetare, la momentul scoaterii din evidenţa patrimonială”, conform Deciziei Curţii de Conturi nr. III/12/24.05.2013, fiind programate la valoarea de 9.444.427,44 mii lei în anul 2024, în creștere față de realizările preliminate ale anului 2023 în valoare de 6.328.885,38 mii lei (+49,23%).
Cheltuielile financiare în valoare de 2.945 mii lei, sunt estimate în anul 2024 în creștere cu 64,03% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.
Rezultatul brut (profit) în valoare de 13.600,25 mii lei, a fost estimat pentru anul 2024 în creștere cu 0,31% față de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2023.
Repartizarea profitului net al companiei societății în valoare de 8.132,80 mii lei, a fost efectuată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 - privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome cu modificările și completările ulterioare.
Dividendele cuvenite bugetului de stat, în valoare de 7.319,52 mii lei, sunt estimate în creștere cu 0,52% față de valoarea preliminată/realizată pentru exercițiul financiar 2023.
Sursele necesare finanțării investițiilor în valoare de 11.230.823,45 mii lei sunt estimate pentru anul 2024 în procent de 97,82% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023 și sunt asigurate din: surse proprii în valoare de 127.893,24 mii lei, alocații de la buget pentru investiții în valoare de 11.041.026 mii lei(în procent de 98,01% față de valoarea realizată în anul 2023), precum și alte surse în valoare de 61.904,21 mii lei.
• Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2024, în valoare de 10.111.122,25 mii lei sunt estimate în scădere cu 6,96% față de valorile preliminate/ realizate la data de 31.12.2023.
Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, au următoarele valori:
- productivitatea muncii, în unități valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 - legea nr. 421/2023, în valoare de 1.741,55 mii lei/persoană, a fost estimată în creștere cu 23,40% față de cea preliminată/realizată în anul 2023;
- câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 - legea nr. 421/2023, în valoare de 10.654,78 lei/salariat, a fost estimat în creștere cu 11,16% față de cel preliminat/realizat în anul 2023;
- numărul de personal prognozat la finele anului 2024 de 7.739 salariați, în scădere cu 128 față de numărul de personal aprobat de 7.867 în anul precedent, conform HG nr. 191/2023.
- numărul mediu de salariaţi de 7.139 salariați
- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale sunt în valoare de 998,91 lei, în creștere cu 0,03% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023;
- plăţile restante – compania nu programează plăţi restante la data de 31.12.2024;
- creanțele restante în valoare de 1.011.206,93 mii lei, sunt estimate în scădere cu 0,20% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023;
- indicele de creştere al cheltuielilor de 28,59% este mai mare decȃt indicele de creştere al veniturilor de 28,55%;
- rezultatul brut (profitul) în valoare de 13.600,25 mii lei, este estimat în creștere cu 0,31% față de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2023.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a fost aprobat de către membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 1/30.01.2024 și de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.1/07.02.2024.
În conformitate cu art.6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 a fost supus consultării Sindicatului Drumarilor “Elie Radu” sindicatul reprezentativ.
Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, transmisă Ministerului Finanțelor cu adresa nr. 477/136/09.02.2024 și înregistrată sub nr. 1005095-13.02.2024.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 04.03.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 04.03.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!