Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 24 noiembrie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordin comun pentru pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societății Tipografice „Filaret” S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate “C.F.R.”- S.A.

 

 

Scurtă descriere

Conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societății Tipografice „Filaret” S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A., se aprobă prin ordin comun, inițiat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, ordonatorul principal de credite în coordonarea căruia se află, cu avizul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale şi al Ministerului Finanțelor.

Societatea Tipografică „Filaret” S.A. a fost înființată în anul 2002, în baza Hotărârii de Guvern nr. 880/2001 ca filială a acționarului unic Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A., ca urmare a reorganizării acesteia și are ca obiect principal de activitate realizarea de produse tipografice destinate ramurilor de transport, în special transportului feroviar de marfă și călători, și în limita capacității disponibile, produse tipografice conform solicitărilor provenite de la terți .

Veniturile obținute de Societatea Tipografică „Filaret” S.A. sunt realizate exclusiv din surse proprii, venituri rezultate din încheierea de contracte de prestări servicii.

Societatea are în vedere continuarea activității prin diversificarea produselor și serviciilor prestate, a creșterii calității, mărirea volumului lichidităților prin atragerea de clienți noi.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Tipografice „Filaret”  S.A. a fost elaborat având în vedere:

- respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea nr. 368/2022, legea anuală a bugetului de stat pe anul 2023; 

- ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

- indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023, folosit de către operatorii economici la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, de maxim 9,6%, stabilit în „Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2023” și proiecția acesteia pe anii 2024–2026, publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor și “Proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2022–2026” emisă de Comisia Națională de Strategie și “Prognoza de toamnă 2022”;

- ordinul Ministrului Finanțelor nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

- prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;

-  alte reglementări în vigoare.

 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Tipografică „Filaret” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, s-a realizat avându-se în vedere următoarele:

- aprobarea proiectului privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societății Tipografice „Filaret” S.A.  de către reprezentanții  Consiliului de Administrație  prin Hotărârea nr. 30, adoptată în ședința din data de 21.11.2023 și de către reprezentanții A.G.A, prin Hotărârea nr. 22, adoptată în ședința din data de 22.11.2023;

 -nivelul realizărilor pentru anul 2022.

Societatea Tipografică „Filaret” S.A. a înregistrat la data de 31.12.2022, un rezultat brut în valoare de 134,64 mii lei și a programat pentru anul 2023 un rezultat brut în valoare de 257 mii lei, în creștere cu 90,88%.

Pierderea contabilă reportată din anii anteriori a fost de 13.741,27 mii lei în anul 2022, în diminuare cu 98,18 mii lei față de nivelul realizat la 31.12.2021, conform programului de acoperire a pierderii contabile din anii precedenți și este estimată la valoarea de 13.545,46 mii lei la finele anului 2023 în diminuare cu 195,81 mii lei față de nivelul realizat la 31.12.2022.

Nivelul veniturilor totale a fost estimat pe anul 2023, în valoare de 6.083 mii lei, în creștere cu 14,64% față de cele realizate la data de 31.12.2022.

Nivelul veniturilor din exploatare a fost estimat pe anul 2023, în valoare de 6.055 mii lei, în creștere cu 14,47% față de cele realizate la data 31.12.2022.

Veniturile din exploatare prevăzute în anul 2023 au o pondere de 99,54% în totalul veniturilor estimate a se realiza, iar veniturile financiare au o pondere  de 0,46%.

Nivelul cheltuielilor totale a fost estimat pe anul 2023, în valoare de 5.826 mii lei, în creștere cu 12,65% față de cele realizate la data 31.12.2022.

Cheltuielile de exploatare sunt în valoare de 5.826 mii lei, în pondere de 100% din nivelul cheltuielilor totale și au fost programate în creștere cu 12,65% față de cele realizate la data de 31.12.2022.

În total cheltuieli din exploatare în valoare de 5.826 mii lei, cheltuielile cu bunuri și servicii în valoare de 2.703,95 mii lei dețin o pondere de 46,41%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” în valoare de 2.2 mii lei deține o pondere de 0,04%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” în valoare de 3.061,85 mii lei deține o pondere de 52,55% iar  indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 58 mii lei deține o pondere de 1%.

Cheltuielile cu bunuri și servicii, în valoare de 2.703,95 mii lei, au fost programate în anul 2023, în creștere cu 9,79% față de cele realizate la data de 31.12.2022.

Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, în valoare de 2,20 mii lei, au fost programate în anul 2023 în creștere cu 3,29% față de cele realizate la data de 31.12.2022.

Cheltuielile cu personalul, în valoare de 3.061,85 mii lei, au fost programate în creștere în anul 2023 cu 10,29%, respectiv cu suma de 285,79 mii lei, față de valoarea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, prin Ordinul comun MTI/MF/MMPS nr. 434/1.199/734/2022.

Nivelul cheltuielilor de natură salarială, care a fost fundamentat având în vedere prevederile art. 63, alin. (1) lit. a), d) și alin. (3) din Legea nr. 368/2022- legea bugetului de stat pe anul 2023, a fost estimat în creștere cu 8,99% față de nivelul cheltuielilor de natură salarială programate și aprobate în anul 2022, în valoare de 2.236,66 mii lei, prin Ordinul comun MTI/MF/MMPS nr. 434/1.199/734/2022  și în creștere cu 14,19% față de valoarea realizată la 31.12.2022, respectiv în valoare de 2.134,79 mii lei.

Creșterea cheltuielilor de natură salarială în cuantum de 201,06 mii lei, se datorează :

- creșterii cheltuielilor de natură salarială, aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor de 9,6% prognozat pentru anul 2023, cu suma de 193,86 mii lei, conform art. 63, alin. (1), lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022;

- creșterii cheltuielilor cu tichetele de masă în anul 2023, în sumă de 7,2 mii lei, potrivit Ordonanței de urgență nr. 69/2023 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru aplicarea acestor prevederi și în conformitate cu art. 63, alin. (1), lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022.

Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în valoare de 561,69 mii lei, au fost fundamentate în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) și (3) din OUG. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

  • pentru directorat - valoarea este de 240,72 mii lei;
  • pentru consiliul de administraţie – valoarea este 320,97 mii lei.

Numărul de personal prognozat la finele anului 2023 este de 40 salariați, la fel ca nivelul programat pentru anul 2022, aprobat prin Ordinul Comun MTI/MF/MMPS nr. 434/1199/734/2022, iar numărul mediu de salariați estimat pentru anul 2023 este de 40 salariați.

Productivitatea muncii, calculată în unităti valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr. 368/2022, a fost programată în anul 2023 în valoare de 151,38 mii lei, în creștere cu 5,88% față de cea realizată la data de 31.12.2022.

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat, conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr. 368/2022, în anul 2023 este în valoare de 5.010,04 lei/persoană, în creștere cu 5,46% fată de câștigul realizat al anului 2022, iar productivitatea muncii în unități valorice, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr. 368/2022, în valoare de 151,38 mii lei/persoană, a crescut cu 5,88% față de productivitatea muncii realizată la data de 31.12.2022.

Se respectă cerința art. 63, alin. (3) din Legea 368/2022 - legea bugetului de stat pe anul 2023: “Operatorii economici pot majora câştigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1), cu condiţia ca indicele de creştere a acestuia să nu depăşească indicele de creştere a productivităţii muncii calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz”.

Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2023, au fost estimate la nivelul de 83,50 mii lei, în scădere față de nivelul realizat în anul 2022 cu 28,80%, și vor fi asigurate din amortizarea anuală și din diferența neutilizată din sursele provenite ca urmare a recapitalizării conform Hotărârii AGA nr. 14/27.04.2021 a acționarului unic C.N.C.F. “C.F.R.” - S.A. și a Hotărârii AGA a Societății Tipografice Filaret S.A. nr. 7/14.06.2021.

Cheltuielile pentru investiții estimate pentru anul 2023, în valoare de 83,50 mii lei, sunt în creștere cu 150,68% față de valoarea realizată în anul 2022.

Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale, au fost estimate la valoarea de 957,75 lei, în scădere cu 1,73% față de cele realizate la data de 31.12.2022.

În anul 2023, indicele de creștere a veniturilor totale este de 14,64%, iar indicele de creștere al cheltuielilor totale este de 12,65%.

Societatea Tipografică „Filaret”  S.A. nu a înregistrat plăți restante.

Societatea Tipografică „Filaret” S.A. estimează creanţe restante în valoare de 2.600 mii lei în anul 2023, în scădere cu 5,39% față de valoarea realizată în 2022.

Societatea Tipografică „Filaret” S.A. a programat pentru anul 2023 un rezultat brut (profit) în valoare de 257 mii lei, în creștere cu 90,88% față de valoarea realizată în anul 2022.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Tipografice „Filaret” S.A. a fost supus analizei privind controlul financiar de gestiune, conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, prin adresa de avizare nr. 2889/20.11.2023, privind verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea bugetului pentru anul 2023.

În conformitate cu art. 6, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, a fost supus consultării de către reprezentanții salariaților, exprimându-și acordul prin adresa înregistrată sub nr. 2890/20.11.2023.

Realitatea datelor prezentate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, aparține Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și organelor de conducere ale Societății Tipografice „Filaret” S.A.     

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 29.11.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 29.11.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!