Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 27 septembrie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transportului feroviar

 

Scurtă descriere

I. La art. I. proiectul de act normativ prevede adoptarea unor modificări și completări aduse O.U.G nr. 12/1998:
1. La pct. 1 se propune introducerea unei definiții noi, la articolul 1, alineatul (10), litera b3), respectiv a societăților feroviare cu capital integral de stat, pentru a avea o exprimare concisă și uniformă la nivelul actului normativ atunci când se reglementează relațiile companiilor și societăților desprinse din S.N.C.F.R. și aflate în portofoliul statului.
2. La pct. 2 se propune modificarea art. 1, alin. (10), prin introducerea a patru noi definiții pentru a asigura corelarea cu prevederile Codului Administrativ și O.U.G. nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013 și a proiectelor de asistență tehnică, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum și în vederea elaborării și implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027;
3. La pct. 3 se propune completarea art. 1, alin. (10), prin introducerea a șase noi definiții, respectiv pentru expresiile:
a. „regenerarea urbană ” în sensul corelării cu prevederile OUG nr. 183/2022
b. „dezvoltarea zonelor rurale” pentru a clarifica modul de acțiune reglementat prin art. 112, în zonele unde infrastructura feroviară este pe teritoriul unor localități cu caracter rural
c. „sprijin public total” pentru a reflecta modul de calcul al fondurilor publice alocate sprijinirii obligațiilor de serviciu public
d. „ autocar/autobuz de înlocuire tren de călători” pentru a defini serviciile de transport rutier de pasageri destinate înlocuirii temporare a serviciilor de transport feroviar de călători, în cazul unor perturbări/întreruperi ale traficului feroviar
e. „tarif de călătorie” pentru a defini care este structura tarifelor practicate în transportul feroviar și recunoscute, inclusiv în cadrul serviciilor de autocar/autobuz de înlocuire tren de călători
f. „titlu de călătorie” pentru a defini care este structura documentelor de transport solicitate în transportul feroviar și recunoscute, inclusiv în cadrul serviciilor de autocar/autobuz de înlocuire tren de călători
4. La pct. 4 se propune modificarea art. 5 prin introducerea a șase alineate noi, alin. (171) - (176), pentru reglementarea modului în care se stabilește prețul contractelor de servicii publice atribuite prin proceduri competitive, pentru transportul feroviar de călători, atribuite competitiv și regulile de implementat în utilizarea serviciilor de autocar/autobuz de înlocuire tren de călători. Mecanismul de stabilire și verificare a unui profit rezonabil, prevăzut la cele patru alineate noi, este în conformitate cu prevederile:
a. Regulamentului 1370/2007, respectiv Art. 4, alin. (1) „Contractele de servicii publice și normele generale: (...) (b) stabilesc în prealabil, în mod obiectiv și transparent: (i) parametrii pe baza cărora urmează să se calculeze plata compensației, dacă există; și(ii) natura și întinderea oricărui drept exclusiv acordat, într-un mod care să prevină compensarea în exces”;
b. Hotărârii Curții Europene de Justiție din cauza C-280/00 Altmark Trans GmbH şi Regierungspräsidium Magdeburg împotriva Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, respectiv "2) (...) în al treilea rând, compensația nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru acoperirea integrală sau parțială a costurilor implicate de executarea obligațiilor de serviciu public, luând în considerare veniturile rezultate şi un profit rezonabil pentru executarea acestor obligaţii; în al patrulea rând, în cazul în care întreprinderea însărcinată cu executarea unor obligații de serviciu public nu este selectată pe baza unei proceduri de achiziţii publice, nivelul compensaţiei necesare a fost stabilit pe baza unei analize a costurilor pe care o întreprindere obişnuită, bine gestionată şi dotată corespunzător cu mijloace de transport, astfel încât să poată îndeplini condiţiile necesare pentru serviciul public, le-ar fi suportat pentru executarea acestor obligaţii, ţinând seama de veniturile rezultate şi de un profit rezonabil pentru executarea acestor obligaţii"
c. Comunicării Comisiei Europene referitoare la orientări pentru interpretarea Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători 2023/C 222/01, respectiv „2.6.1. (...) O procedură competitivă de atribuire care este deschisă, transparentă și nediscriminatorie ar trebui, în principiu, să garanteze că prețul pe care autoritatea competentă îl plătește pentru a obține serviciul public descris în caietul de sarcini implică cel mai mic cost pentru comunitate.(...) Ar trebui remarcat faptul că nici măcar o procedură competitivă de atribuire în sine nu garantează că nu va exista o compensare în exces, și anume că compensația plătită efectiv pe durata contractului nu depășește ceea ce este necesar pentru acoperirea integrală sau parțială a costurilor suportate pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, luând în considerare veniturile relevante și un profit rezonabil în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 1370/2007.”
d. Comunicării Comisiei Europene privind aplicarea normelor Uniunii Europene în materie de ajutor de stat în cazul compensației acordate pentru prestarea unor servicii de interes economic general 2012/C 8/02, respectiv "cel mai simplu mod pentru ca autoritățile publice să îndeplinească al patrulea criteriu Altmark este de a efectua o procedură de achiziții publice în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu (...). Conform jurisprudenței Curții de Justiție, o procedură de achiziții publice exclude existența unui ajutor de stat numai în cazul în care permite alegerea ofertantului capabil să furnizeze serviciul „la cel mai scăzut cost pentru comunitate”. (...) în cazurile în care se depune o singură ofertă, procedura de atribuire nu poate fi considerată suficientă pentru a conduce la cel mai scăzut cost pentru comunitate."
Astfel mecanismele preconizate la pct. 5 respectă regulile de stabilire a necesarului de compensație prevăzute în Regulamentul 1370/2007 în sensul în care:
a. selecția câștigătorului se bazează pe cel mai bun raport calitate-preț (criteriu definit la pct. 11, alin. 11, lit. b, în cazul unor proceduri competitive, transparente, nediscriminatorii și necondiționate, unde sunt înregistrate cel puțin două oferte concurente
b. profitul se bazează pe rata swap pentru procedurile unde se înregistrează un singur ofertant (nu este competiție reală)
c. actualizarea costurilor eligibile se bazează pe o formulă stabilită în prealabil și inclusă în documentațiile de atribuire
d. modificarea contractelor se realizează în baza unor proceduri aprobate în prealabil de ministerul transporturilor și infrastructurii și cu respectarea normelor naționale în domeniul ajutorului de stat
e. actele adiționale se publică, pentru asigurarea transparenței, cu excepția părților declarate confidențiale, pe site-ul propriu al A.R.F.
Pe de altă parte, în condițiile în care statul român, prin CFR S.A. are un program amplu de modernizare și reînnoire a infrastructurii feroviare, care vizează rute din toate regiunile istorice ale României, cu impact asupra calității serviciilor feroviare și eficienței activităților prestate de operatorii de transport feroviar, pentru încadrarea în costurile asumate ale obligațiilor de servicii publice de transport feroviar de călători, este necesar ca pe anumite sectoare trenurile de călători să poată fi înlocuite, temporar, cu servicii de transport cu autocarul sau autobuzul.
Astfel se propune ca aceste servicii cu autocare/autobuze de înlocuire tren de călători să fie contractate de operatorii de transport feroviar de călători, cu încadrarea în valorile unitare ale compensației din contractele de servicii publice. Pentru a nu distorsiona piața de transport rutier cu autocarele sau cu autobuzele serviciile vor avea stații clar delimitate și avizate de A.R.F., iar călătorii de la bordul autocarelor/autobuzelor de înlocuire tren de călători se vor legitima cu titlurile de călătorie feroviare sau, în cazul personalului feroviar al operatorului de transport feroviar de călători, cu legitimație de serviciu personalizată.
5. La pct. 5 se propune modificarea art. 7 alineatul (2), literelor a) și b) pentru completarea atribuțiilor Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în domeniul altor documente strategice și programatice, decât strategiile de dezvoltare a infrastructurii feroviare, strategiile de dezvoltare a activităților de transport feroviar, necesare dezvoltării și eficientizării rețelei și serviciilor feroviare din România;
6. La pct. 6 se propune modificarea art. 112 alineatele (1), (2), (4)-(6) și (10)-(11) se modifică pentru:
a) corelarea cu prevederile Codului Administrativ și O.U.G. nr. 60/2020;
b) pentru o completarea a tipului de proiecte ce fac scopul parteneriatelor, în sensul includerii „rețelelor locale și regionale independente destinate serviciilor pentru transportul de călători pe infrastructura feroviară”, „rețelelor destinate doar pentru operarea serviciilor feroviare de transport urban sau suburban de călători”, „rețelelor destinate doar pentru operarea serviciilor feroviare de transport urban sau suburban de călători”, „liniile ferate industriale și, după caz, infrastructura feroviară privată”, „infrastructura de servicii conexe transportului feroviar, conform prevederilor art. 1 alin. (4), sau, după caz, de servicii adiacente transportului feroviar, conform prevederilor art. 1 alin. (5)”, „căile de comunicație, clădiri, împrejurimi, mobilier urban, amenajări de spații verzi, parcuri și grădini publice, piețe pietonale și celelalte lucrări de amenajare a spațiilor publice care contribuie la reutilizarea spațiului urban sau, după caz, rural și la creșterea calității vieții pentru cetățenii din zonele vizate”, „sistemele de transport inteligente și, după caz, subsisteme sau componente ale acestora”, „sistemele de transport multimodal”;
c) se propun 6 tipuri de proiecte cu caracter preponderent feroviar ( serviciul public de transport feroviar de călători de interes local; dezvoltarea infrastructurii feroviare publice; rețelele locale și regionale independente destinate serviciilor pentru transportul de călători pe infrastructura feroviară; rețelele destinate doar pentru operarea serviciilor feroviare de transport urban sau suburban de călători; liniile ferate industriale și, după caz, infrastructura feroviară privată; infrastructura de servicii conexe transportului feroviar sau, după caz, de servicii adiacente transportului feroviar) pentru a permite autorităților publice locale să se implice prin creșterea capacității administrative, alături de CFR SA în dezvoltarea infrastructurii feroviare și în exploatarea unor bunuri subutilizate.
În plus se propun 6 tipuri de proiecte din sfera dezvoltării și revitalizării zonelor urbane și rurale, cu un grad mai mare sau mai mic de complexitate (regenerarea urbană; dezvoltarea zonelor rurale; căile de comunicație, clădiri, împrejurimi, mobilier urban, amenajări de spații verzi, parcuri și grădini publice, piețe pietonale și celelalte lucrări de amenajare a spațiilor publice care contribuie la reutilizarea spațiului urban sau, după caz, rural și la creșterea calității vieții pentru cetățenii din zonele vizate; producerea, gestionarea inteligentă, distribuția, stocarea și, după caz, utilizarea de energie din surse regenerabile; sistemele de transport inteligente și, după caz, subsisteme sau componente ale acestora; sistemele de transport multimodal), astfel încât bunurile publice concesionate către CFR SA să aibă un grad de utilizare mai bună și să sprijine proiectele de dezvoltare locală, fără a fi scoase din circuitul feroviar
d) la literele h) și i) au fost introduse o serie de activități care fac obiectul unor proiecte de îmbunătățire a condițiilor de viață a cetățenilor din unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, care pot implica bunuri subutilizate din administrarea companiei naționale de cale ferată;
e) completarea procedurilor de lucru pentru pregătirea și implementarea proiectelor de investiții:
• asigurarea mecanismelor de administrare temporară a bunurilor care nu aparțin elementelor ce alcătuiesc infrastructura feroviară, pe o perioadă finită
• introducerea unui sistem de diferențiere între proiectele de complexitate mai mare prevăzute la art. 42, alin 1), lit. a) și b) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice și cele de o complexitate mai redusă prevăzute la art. 42, alin 1), lit. c) din Legea nr. 500/2002 pentru a nu crea impact financiar suplimentare asupra bugetelor publice locale
• reglementarea concesiunilor de servicii pe bunurile rezultate din parteneriatele încheiate.
7. La pct. 7 se propune completarea art. 112 cu un alineat noi (61) pentru corelarea procedurilor de pregătire a proiectelor de investiții de către autoritățile publice locale sau structurile asociative ale autorităților administrației publice locale cu cele ale art. 7 din O.U.G. nr. 12/1998 și corelarea cu prevederile Codului Civil în privința posibilității de constituire a contracte de asociere în participație.
8. La pct. 8 se propune completarea art. 112 cu un alineat noi (71) pentru reglementarea cadrului de efectuare a transferului de fonduri publice de la bugetul de stat alocat Ministerului Transporturilor și Infrastructurii către autoritățile publice locale și, după caz, structurile asociative ale autorităților administrației publice locale.
9. La pct. 9 se propune introducerea unui articol nou 113, prin care se stabilesc procedurile pentru constituirea parteneriatelor pentru implementarea de proiecte și exploatarea bunurilor pe infrastructura feroviară publică și pe bunurile private ale companiei naționale și societăților naționale înființate potrivit prevederilor O.U.G. nr. 12/1998, și în perioada în care statul este acționar unic, cu entitățile din subordinea și coordonarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
Reglementarea acestui mecanism de parteneriat între societățile feroviare cu capital de stat și celelalte entități din subordinea și coordonarea Ministerului Transporturilor este necesară pentru a facilita dezvoltarea transportului intermodal din România, precum și a construcțiilor care permit o mai bună interferență și complementaritate între diversele moduri de transport.
Instituirea unui mecanism de parteneriat între unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sau la care ministerul îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de unic acţionar și societățile feroviare cu capital integral de stat pentru a putea pregăti cu celeritate anumite proiecte de investiții în special în domeniul transportului intermodal, ținând cont de faptul că în urma diverselor etape de organizare și reorganizare a Ministerului Transporturilor și a unităților subordonate proprietatea asupra bunurilor imobile de interes comun este divizată între mai multe societăți. Astfel, fără a se pune în pericol nevoile de dezvoltare ulterioară a infrastructurii feroviare, bunurile care sunt utilizate mai puțin sau cele la care este nevoie de un acces mai rapid pot constitui baza parteneriatelor sus menționate.
Prin intermediul acestui mecanism, companii din subordinea, sub autoritatea, în coordonarea M.T.I., precum Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pot optimiza proiecte de modernizare a trecerilor la nivel și creșterea siguranței rutiere. În prezent, proiectele de modernizare a trecerilor la nivel, din perspectiva infrastructurii rutiere se opresc la limita de proprietate publică în administrarea CFR SA. Prin aceste parteneriate cel două companii publice pot corela obiectivele proiectelor de investiții în sensul diminuării costurilor de implementare. Alte entități, precum Autoritatea pentru Reformă Feroviară, pot iniția proiecte pentru modernizarea și electrificarea unor depouri sau părți din depouri în scopul garării și întreținerii parcului de material rulant feroviar proprietate privată a A.R.F. și achiziționat cu fonduri europene nerambursabile și fonduri de la bugetul de stat.
10. La pct. 10 se propune completarea art. 24 pentru corelarea cu prevederile art. 7 în ceea ce privește pregătirea proiectelor de investiții în tronsoane noi de cale ferată în baza parteneriatelor cu autoritățile publice locale sau structurile asociative ale autorităților administrației publice locale.
11. La pct. 11 și 12 se propune modificarea și completarea art. 39 privind procedurile de elaborare, atribuire și aprobare a contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru asigurarea trecerii la procedurile de atribuire competitivă așa cum este prevăzut în art. 5, alin. (3) și art. 8, alin (2) pct. (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului cu modificările și completările ulterioare:
a) ținând cont de faptul că aceste contracte de servicii publice au caracter multianual, cu o perioadă maximă de valabilitate de 15 ani, conform prevederilor art. 4, alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007;
b) în vederea asigurării unui cadru transparent și predictibil privind organizarea procedurii de atribuire competitivă a contractelor de servicii publice de transport feroviar de călători este necesară stabilirea unei proceduri în cadrul căreia elementele principale ale contractelor și etapele de organizare a procedurii de publicare, evaluare și atribuire să fie aprobate în avans de către Guvernul României, astfel încât să se poată asigura și corelarea cu prevederile art. 30, alin. (2) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicarea a doua, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor art. 3, alin. (5) și (6) și art. 15, alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
c) se propune modificarea alin. (11) în sensul în care Ministerul Transporturilor și Infrastructurii adoptă, prin ordin al ministrului, elementele principale ale caietelor de sarcini și ale contractelor de servicii publice conform prevederilor, elementele care definesc criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ , structura obligațiilor de servicii publice, respectiv modul de grupare a rutelor și serviciilor vizate, valoarea sprijinului public total preliminat anual aferent implementării tuturor obligațiilor de servicii publice cu respectarea prevederilor art. 30, alin. (2) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicarea a doua, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor art. 3, alin. (5) și (6) și art. 15, alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare și, defalcat, pentru fiecare contract de servicii publice în parte și care părți ale contractelor de servicii publice sunt confidențiale și nu sunt publicate;
d) se propune introducerea unui alineat nou (12) în sensul în care autoritatea competentă din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii elaborează propunerile de caiete de sarcini și de contracte de servicii cu publice cu respectarea hotărârilor adoptate de Guvern, supune dezbaterii publice propunerile de caiete de sarcini și de contracte de servicii cu publice elaborate, adoptă forma finala a propunerilor de caiete de sarcini și de contracte de servicii cu publice, derulează procedurile de transparență și de atribuire a contractelor de servicii publice, supune analizei Guvernului propuneri de amendare a hotărârilor adoptate de acesta, actualizează contractele de servicii publice ori de câte ori este necesar, cu încadrarea în prevederile hotărârilor adoptate de Guvern, transmite fiecărui operator de transport feroviar de călători contractele de servicii publice încheiate cu acesta, inclusiv părțile declarate confidențiale, publică și arhivează pe pagina de internet proprie contractele de servicii publice atribuite și actele adiționale adoptate, incluzând referințe vizibile la părțile declarate confidențiale, asigură accesul liber al cetățenilor la informațiile declarate confidențiale din cadrul contractelor de servicii publice, cu respectarea prevederilor art. 12, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

II. La art. II proiectul de act normativ prevede adoptarea unor modificări și completări aduse Ordonanței de Guvern nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreținerea, repararea și exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. - S.A., cu modificările și completările ulterioare:
1. La pct. 1 se propune modificarea art. 8, alin. (1) și (2) în sensul completării alin. (1) cu ,,Autorizația de exploatare a fiecărei linii ferate industriale” și înlocuirii la alin. (2) a sintagmei ,,Autoritatea Feroviară Română – AFER” cu ,, Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR”.
2. La pct. 2 se propune completarea art. 8, după alin. (21), cu un nou alineat (22) care să prevadă faptul că Regulamentul tehnic de exploatare al unei linii ferate industriale se întocmește și pentru liniile ferate industriale a căror linii au doar rol de tranzit pentru gestionarii de linii ferate industriale din amonte, motivat de faptul că este necesară asigurarea condițiilor tehnice și pentru aceste linii ferate industriale de tranzit.
3. La pct. 3 se propune modificarea art. 8, alin. (3) în sensul reglementării modului de întocmire a regulamentelor tehnice de exploatare în cazul liniilor ferate industriale de grup care sunt racordate direct sau indirect prin același punct de racord la infrastructura CFR.
4. La pct. 4 se propune introducerea la art.8, după alin. (3), a două noi alineate, alin. (4) și (5) prin care să fie reglementată depunerea la ASFR a documentației necesare obținerii Autorizației de exploatare a unei linii ferate industriale, precum și definirea gestionarului de linie ferată industrială.
5. La pct. 5 se propune modificarea art. 9, în sensul în care exploatarea liniilor ferate industriale se poate realiza de persoanele juridice, gestionari de linii ferate industriale.
6. La pct. 6 se propune modificarea art. 10 în sensul înlocuirii sintagmei ,,proprietarul liniei ferate industriale” cu ,,gestionarul liniei ferate industriale” întrucât gestionarea unei linii ferate industriale se poate face și de către alte persoane juridice care dețin cu chirie linia ferată industrială.
7. La pct. 7 se propune modificarea art.11 prin înlocuirea sintagmei ,,Agentul economic care deține în proprietate sau cu chirie linia ferată industrială” cu ,,Gestionarul liniei ferate industriale”.
8. La pct. 8 se propune modificarea art.12, alin. (1) în sensul înlocuirii sintagmei ,,proprietarii de linii ferate industriale” cu ,, gestionarii de linii ferate industriale” și stabilirii/ delimitării activităților ce pot fi desfășurate pe linia ferată industrială de către Autoritatea Feroviară Română – AFER și de către Autoritatea de Siguranță Feroviară Română –ASFR.
9. La pct. 9 se propune modificarea art. 12, alin. (2) în sensul stabilirii competențelor atunci când se constată neconformități cu privire la starea tehnică a liniei ferate industriale.
10. La pct. 10 se propune modificarea art.13 în sensul înlocuirii sintagmei ,,proprietarul liniei ferate industriale” cu ,,gestionarul liniei ferate industriale”.
11. La pct. 11 se propune modificarea art.14, alineatul (2) și (3) în sensul înlocuirii sintagmei ,,proprietarii de linii ferate industriale”c u ,,gestionarii de linii ferate industriale”.
12. La pct. 12 se propune abrogarea, alin. (4) de la art. 14 din considerentul că ASFR nu are competență să intervină în relația contractuală dintre părțile semnatare ale unui contract care face obiectul tarifului de acces pe liniile ferate industriale proprietate a acestora.
13. La pct. 13 se propune modificarea art.16 în sensul înlocuirii sintagmei ,,închiderea circulației pe o linie ferată industrială de tranzit” cu ,,desființarea liniei ferate industriale de tranzit” pentru a nu intra în contradicție cu prevederile art. 12 referitoare la închiderea unei linii ferate industriale din cauze tehnice și introducerea unei noi litere, lit. e) prin care să fie reglementată desființarea unei linii ferate industriale atunci când nu există nici o parte interesată de închirierea sau cumpărarea acesteia.
14. La pct. 14 se propune, introducerea după art. 16, a unui nou articol, articolul 161 prin care să fie reglementată întreținerea tehnică și verificarea periodică a liniilor ferate industriale de tranzit de către gestionarii de linii ferate industriale aflați în amonte atunci când proprietarii liniilor de tranzit nu sunt interesați de exploatarea acestor linii.
15. La pct. 15 se propune modificarea art. 18, alin. (2) în sensul înlocuirii sintagmei ,,Autorității Feroviare Române - AFER”, cu ,,Autorității de Siguranță Feroviară Română - ASFR”.
16. La pct. 16 se propune modificarea art.19, alin. (1) și (2) în sensul actualizării cuantumului amenzilor.

III. La art. III. proiectul de act normativ prevede adoptarea unor modificări și completări aduse Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic European, cu modificările și completările ulterioare:
1. La pct. 1 se propune înlocuirea sintagmei Organismul de Licențe Feroviare Român cu Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR, pentru corelarea cu prevederile O.G. nr. 14/2023.
2. La pct. 2 se propune modificarea art. 3, pct.6 în sensul înlocuirii sintagmei ,,Organismul de Licențe Feroviare Român, organism independent, constituit în cadrul Autorității Feroviare Române - A.F.E.R”. cu ,, Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR”.
3. La pct. 3 se propune modificarea art.16, alineatul (1) și (2) în sensul înlocuirii sintagmei ,,Organismul de Licențe Feroviare Român, înființat în temeiul Legii nr. 55/2006 privind siguranța feroviară, cu modificările și completările ulterioare, care funcționează ca organism independent din punct de vedere funcțional și decizional în cadrul Autorității Feroviare Române - A.F.E.R” cu ,, Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR înființată potrivit Ordonanței Guvernului nr. 14/2023 privind reorganizarea unor instituții publice din domeniul feroviar” și a sintagmei ,,Organismul de Licențe Feroviare Român” cu ,, Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR”.
4. La pct. 4 se propune modificarea art. 16, alin. (3) lit. g) în sensul înlocuirii sintagmei ,,Buletinul AFER și pe pagina de internet a OLFR” cu sintagma ,,pagina proprie de internet a A.S.F.R.”.
5. La pct. 5 se propune modificarea art. 56, alin. (9) în sensul înlocuirii sintagmei ,,Hotărârii Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, cu modificările ulterioare” cu ,,Hotărârii Guvernului nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar” și a sintagmei” Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate să furnizeze Autorității de Siguranță Feroviară Română și OLFR” cu ,,Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate să furnizeze Autorității de Siguranță Feroviară Română”.

IV. La articolul IV se propune supunerea spre adoptarea de către Guvern, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, a propunerilor de modificare și actualizare:
1. a propunerilor de modificare și actualizare: a H.G. nr. 187/2023 în vederea actualizării procedurilor privind stabilirea și implementarea parteneriatelor dintre Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și autoritățile administrației publice locale, precum și structurile de cooperare ale autorităților publice locale în conformitate cu măsurile actualizate prin art. I din proiectul de ordonanță de urgență.
2. a propunerilor de modificare și actualizare:a H.G. nr. 1.453/2022 în vederea actualizării procedurilor privind implementarea contractelor de servicii publice de transport feroviar de călători în conformitate cu măsurile actualizate prin art. I din proiectul de ordonanță de urgență;
3. propunerii de hotărâre privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. I, pct. 9, alin. (1) și (2).

V. La articolul V se propune ca A.R.F. să înainteze în termen de 60 zile de la adoptarea prezentei propuneri de ordonanță de urgență a fundamentării unor ordine de ministru al transporturilor și infrastructurii (conform art. I, pct. 4, alin. (173) și art. I, pct. 11, alin. (11)) privind elaborarea și implementarea contractelor de servicii publice.

VI. La articolul VI se propune ca A.R.F. să elaboreze, în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei propuneri de ordonanță de urgență, propunerile de caiete de sarcini și de contracte de servicii cu publice, prevăzute la art. I, pct. 12, alin. (12).

VII. La articolele VII – IX se prevăd măsuri tranzitorii pentru implementarea măsurilor prevăzute la art. IV – V.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 06.10.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 06.10.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!