Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 20 iunie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordin comun pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2023 ale Regiei Autonome ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”

 

Scurtă descriere

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” a fost elaborat avand in vedere urmatoarele:

 • Ordonanţa nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor

asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană;

 • Ordinul nr. 1.681/1.605/2012 al ministrului transporturilor și infrastructurii și al

viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru aprobarea modelului formularului bugetului de venituri și cheltuieli specific Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", precum și al formularului "Situație centralizată privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost", cu modificarea și completarea ulterioară (Ordin comun nr. 2311 MTI/2022/414 MF/2023);

 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/317 al Comisiei din 11 februarie 2019

de instituire a unui sistem de performanță și de tarifare în cadrul cerului unic european și de abrogare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013.

 • Regulamentul (UE) nr. 391/2013 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru

serviciile de navigație aeriană.

Astfel, art. 4, alin. (5) al OG nr 46/1998 acordă derogare de la prevederile legale privind fundamentarea și aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli la nivelul regiilor autonome, respectiv de la aplicarea O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

Regulamentul nr. 317/2019 se aplică activităților de rută și terminal Aeroporturi București, iar pentru activitatea de terminal „Alte Aeroporturi” sunt aplicabile prevederile OG nr. 46/1998 cu modificările și completările ulterioare.

Regulamentele anterior menționate includ o serie de mecanisme care influențează evoluția veniturilor în raport cu veniturile planificate prin Planul de Performanță, după cum urmează:

Mecanismul de ajustare privind inflația

În conformitate cu prevederile art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 317/2019 costurile determinate se stabilesc înainte de începutul fiecărei perioade de referință din cadrul planului de performanță, pentru fiecare an calendaristic din perioada de referință, atât în termeni reali, cât și nominali. Pentru fiecare an al perioadei de referință, diferența dintre costurile determinate exprimate în termeni nominali înainte de perioada de referință și costurile determinate ajustate pe baza diferenței dintre inflația reală, înregistrată de Comisia Europeană în indicele armonizat al prețurilor de consum publicat de Eurostat în luna aprilie a anului „n”, și inflația estimată, indicată în planul de performanță pentru anul premergător perioadei de referință și pentru fiecare an al perioadei de referință, se reportează în anul „n+2” pentru calculul ratei unitare.

De menționat că, în cazul Regiei Autonome ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”,  prevederile mecanismului de ajustare a inflației se aplică atât pentru activitatea de rută, cât și pentru cea de terminal Aeroporturi București. Precizăm faptul că în calculul ajustărilor anului ”n” inflația este calculată pe baza indexului cumulativ al anilor anteriori, în cazul de față  nivelul de referință fiind anul 2017.

        Mecanismul de împărțire a riscului de trafic

În conformitate cu prevederile art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 317/2019, în vederea finanțării furnizării serviciilor de navigație aeriană prin tarifele de navigație aeriană, se aplică un mecanism de împărțire a riscului de trafic pentru o serie de costuri determinate aferente furnizării serviciilor de navigație aeriană. Modalitatea efectivă de calcul include, pe de o parte, categoriile de costuri supuse mecanismului și, pe de altă parte, trei praguri valorice privind variația numărului de unități de servicii.

Mecanismul de împărțire a riscului de costuri

În conformitate cu prevederile art. 28 din Regulamentul (UE) 317/2019 diferența dintre costurile reale și cele determinate sunt împărțite între furnizorii de servicii de navigație aeriană și utilizatorii spațiului aerian astfel:

-        în cazul în care, pe parcursul întregii perioade de referință, costurile reale sunt inferioare costurilor determinate, furnizorul de servicii de navigație aeriană sau statul membru în cauză păstrează integral diferența care rezultă;

-        în cazul în care, pe parcursul întregii perioade de referință, costurile reale depășesc costurile determinate, furnizorul de servicii de navigație aeriană sau statul membru în cauză acoperă integral diferența care rezultă.

  

Procesul de aprobare a Planului de Performanță al României revizuit pentru cea de-a treia perioadă de referință 2020-2024 (PP-RP3)

Începând cu anul 2011, odată cu apariția regulamentului privind Schema de Performanță (R690/ 2010 înlocuit prin R390/ 2013 respectiv R2019/ 317), statele membre ale Uniunii Europene au avut obligația elaborării unor planuri de performanță care includ o serie de obiective pentru perioade de timp predefinite (denumite ”perioade de referință”). Tarifele aplicate pentru serviciile de navigație aeriană se stabilesc în baza acestor Planuri de Performanță.

Începând cu data de 5 noiembrie 2020 a intrat în vigoare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/ 1627 al Comisiei privind măsurile excepționale pentru a treia perioadă de referință (2020-2024) a sistemului de performanță și de tarifare din cadrul Cerului unic european luate în contextul pandemiei de COVID-19, care modifică prevederi din Regulamentul (UE) 2019/ 317.

Conform noului Regulament, Comisia Europeană a stabilit obiective de performanță revizuite la nivelul Uniunii pentru RP3 prin Decizia de punere în aplicare nr. 891/ 2021.

În data de 13 aprilie 2022 a fost publicată Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/ 728 a Comisiei privind lipsa de coerență a anumitor obiective de performanță incluse în proiectele de planuri de performanță la nivel național și la nivel de bloc funcțional de spațiu aerian prezentate de Belgia, Germania, Grecia, Franța, Cipru, Letonia, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, România și Suedia în temeiul Regulamentului (CE) nr. 549/ 2004 al Parlamentului European și al Consiliului cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii pentru cea de a treia perioadă de referință și care prevede recomandări pentru revizuirea obiectivelor respective.

În data de 12.07.2022 ROMATSA a transmis către AACR și MTI proiectul de Plan de Performanță pentru cea de-a treia perioadă de referință 2020-2024 revizuit conform Regulamentului (UE) 2020/1627 și a Deciziei (UE) 2022/ 728.

Prin Decizia CE 8740 din 05.12.2022 a fost aprobat Planul de Performanță pentru cea de-a treia perioadă de referință (2020-2024) revizuit conform solicitărilor Comisiei Europene.

Veniturile din serviciile navigatie aeriana reglementate, in valoare de 1.292.249,90 mii lei,  cu o pondere de 94,14 in total venituri de exploatare, au fost estimate în creștere cu 0,90%  față de cele realizate la data de 31.12.2022, ca urmare a creșterii traficului prognozat pentru anul 2023. precum și a evoluției tarifelor unitare (+41,08% creștere tarif unitar aplicabil activității de terminal Aeroporturi București).

Veniturile din serviciile de navigație aeriană de terminal alte aeroporturi, in valoare de 60.104,12 mii lei,  cu o pondere de  4,38% în  veniturile de exploatare, au fost estimate  în creștere cu  5,82% față de nivelul realizat la data de 31.12.2022, ca urmare  a evoluției pozitive a tarifelor unitare (+41,08% creștere tarif unitar aplicabil activității de terminal Aeroporturi București).

În structura cheltuielilor totale în valoare de 1.375.063 mii lei, cheltuielile  din exploatare în valoare de 1.331.133,53 mii lei, dețin o pondere 96,81% iar cheltuielile financiare în valoare de 43.929,47 mii lei, dețin o  pondere  de 3,19%.

În structură, în categoria cheltuielilor de exploatare în valoare de 1.331.133,53 mii lei,   cheltuielile cu personalul în valoare de 1.051.640,77 mii lei, au o pondere de 79%  în total cheltuieli de exploatare și au fost estimate în anul 2023, în crestere cu 23,27 %, respectiv cu suma de 198.552,61 mii lei față cele aprobate în anul 2022 prin Ordinul Comun MTI/MF  nr. 998/1491/2022.

Creșterea se datoreaza, în principal actualizării salariilor cu inflația prevăzută în planul de performanță, precum și a dinamicii de personal aprobată până la finele anului 2024.

Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 742.182,20 mii lei, au fost estimate în creștere  cu 20,86%, respectiv cu suma de 128.075,65 mii lei,  faţă de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022,  prin Ordinul Comun MTI/MF  nr. 998/1491/2022. Creșterea cheltuielilor de natură salarială în cuantum de 128.075,65 mii lei se datorează:

 • majorărea salariala datorata creșterii de trafic și a inflației asumate prin baza de cost transmisă la Comisia Europeană in valoare de 103.294,02 mii lei;
 • majorarea salariala conform dinamicii de personal planificate pentru anul 2023, in baza planului de performanță aprobat pentru a treia perioadă de referință (2020-2024) in valoare de 697 mii lei mii lei;
 • majorarea salariala datorita modificării elementelor din Contractul Individual de Munca (spor vechime avansare/promovare, alte sporuri specifice categoriilor profesionale datorate vechimii în muncă) in valoare de 2.974,13 mii lei;
 • majorarea salariala datorita asigurării de fonduri pentru cererile de avansare/promovare formulate de către salariații care au îndeplinit condițiile de avansare/promovare în perioada 2021-2022 dar care nu au fost promovați/avansați, precum şi pentru cei propuși în anul 2023, in valoare de  892,97 mii lei.
 • creșterii bonusurilor cu suma de 5.217,53 mii lei, creștere datorată, în principal, majorării valorii cheltuielilor sociale ca urmare a adaptării nivelului acestora la dinamica de personal, precum și a creșterii ajutoarelor medicale acordate salariaților pentru boli grave și deosebit de grave.

Cheltuielile aferente contractului de mandat în valoare de 2.132,09 mii lei, au fost fundamentate  în conformitate cu prevederile  art. 8 alin.(3) și (4) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 1. pentru directori - valoarea este de  966,50 mii lei;
 2. pentru consiliul de administrație – valoarea este de 1.165,59 mii lei.

Pentru anul 2023, nu s-a prevazut componenta variabila.

Durata mandatului, atât pentru directorul general cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, este  provizorie, mandatele fiind încheiate pe 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni.

In cursul anului 2023, a fost demarata procedura de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al regiei, urmând ca pana la finalul anului sa fie finalizat procesul de selecție și numire pe 4 ani.

Tot în cursul anul 2023 va fi demarat si finalizat procesul de selecție și numire pe 4 ani si pentru directorul general al regiei.

Valoarea cheltuielilor de natură salarială realizate în anul 2022, în sumă de 609.970,06 mii lei, nu depășește nivelul valorii aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli  al anului 2022  prin  Ordinul Comun MTI/MF nr.998/1491/2022.

Alte cheltuieli de exploatare, în valoare de 221.656,89 mii lei, au fost estimate în scădere  în anul 2023 cu 28,80 % faţă de valorile realizate în anul 2022.

Cheltuielile financiare, în valoare de 43.929,47 mii lei, au fost estimate în creștere  în anul 2023 cu 83,13 % faţă de valorile realizate în anul 2022.

În proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023, s-a estimat un rezultat brut pozitiv – profit, în valoare de 3.439,20 mii lei, în scădere cu 96,35% , respectiv cu suma de 90.856,91 mii lei față de rezultatul brut – profit, realizat la data de 31.12.2022. 

     Față de realizările înregistrate în anul 2022, anumite elemente de cheltuieli din cadrul capitolului cheltuieli de operare prezintă modificări semnificative în proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Astfel, se evidențiază următoarele:

 • cheltuielile materiale înregistrează o creștere cu 122,46%, ca urmare a creșterii prețurilor combustibililor și a creșterii necesarului de materiale consumabile și piese de schimb determinate de sistemele ce urmează a fi puse în funcțiune în anul 2023;
 • cheltuieli cu energia și apa înregistrează o creștere de 40,53% ca urmarea a creșterii prețurilor energiei electrice, gazelor și apei;
 • cheltuielile de întreținere și reparații înregistrează o creștere cu 186,18%, datorită programării în anul 2023 a unor lucrări noi de reparații clădiri precum și a unui număr de lucrări planificate și nerealizate în anul 2022. Aceste lucrări se efectuează în cadrul contractelor încheiate în baza procedurilor de achiziție derulate pe loturi distincte;
 • cheltuielile de școlarizare, perfecționare, inclusiv deplasările aferente prezintă o creștere cu 389,02%, ca urmare a reluării programului de școlarizare a personalului conform prevederilor legale din Codul Muncii prin ridicarea restricțiilor de deplasare impuse de pandemia cu COVID 19;
 • cheltuieli cu deplasarea personalului prezintă o creștere cu 24,51% ca urmare a reluării deplasărilor personalului prin ridicarea restricțiilor de deplasare impuse de pandemia cu COVID 19;
 • cheltuielile cu alte servicii executate de terți prezintă o creștere cu 41,71%, ca urmare a prevederii încheierii unor noi contracte de servicii menționate la capitolele anterioare (servicii de mentenanță software sistem de dirijare a zborului, servicii de proiectare, proceduri zbor instrumental - în parteneriat cu SPICE), a verificărilor din zbor. O categorie aparte o reprezintă serviciile de verificare periodică din zbor și supravegherea din zbor a funcționării mijloacelor de navigație aeriană existente. Aceste servicii sunt prestate de A.A.C.R (ca unic organism tehnic specializat in ROMANIA) cu aeronava proprie sau închiriată, fapt care influențează gradul de realizare a acestora.

Sursele de finanţare a investiţiilor, prevăzute pentru anul 2023, în valoare de 75.706,59 mii lei,  vor fi asigurate, în principal, din amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale și din costul capitalului prevăzut în bazele de cost pentru activitate de rută și de terminal Aeroporturi București. 

Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, au următoarele valori:

-  productivitatea muncii  în unități valorice pe total personal mediu,  în valoare de 856,21 mii lei/persoană,  a fost estimată în scădere cu 1,39% față de cea realizată  în anul 2022;

-  cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale în valoare de 997,51 mii lei, au fost estimate în creștere cu 7,18% față de cele realizate la data de  31.12.2022.

-  indicele de creștere al cheltuielilor  de 8,66 %  este mai mare decât indicele de creștere al veniturilor de 1,38%;

  -  s-a estimat un rezultat brut pozitiv – profit, în valoare de  mii lei, 3.439,20 mii lei, în scădere cu 96,35% , respectiv cu suma de 90.856,91 mii lei față de rezultatul brut – profit, realizat la data de 31.12.2022. 

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”  a fost avizat de către membrii  Consiliului de Administrație prin Hotărârea  nr.09/29.05.2023.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.

Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, transmisă Ministerului Finanțelor cu adresa nr. 89/53377/11.01.2023 și înregistrată sub nr. 1001218/2023.

Realitatea datelor prezentate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, aparține Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și organelor de conducere ale Regiei Autonome ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”. 

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

 • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
 • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 30.06.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 30.06.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!