Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 04.04.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 11.04.2022

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 a avut în vedere funcțiile pe care acest instrument trebuie să le îndeplinească, și anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar al companiei.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 a fost conceput ca un element de legătură între preliminatul/realizatul anului 2021 și bugetul previzionat pentru anii 2022, 2023 și 2024, respectând structura și conceptul unui buget multianual.
Prin proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, ca instrument de management financiar, compania îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi, atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul companiei spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.
Veniturile totale au fost estimate în creștere în anul 2022 faţă de cele realizate/preliminate în anul 2021 cu 2,95 %, de la 7.003.257,36 mii lei (anul 2021) la 7.210.055,79 mii lei (anul 2022).
În structură, veniturile din exploatare dețin o pondere 99,95%, iar veniturile financiare dețin o pondere de 0,05% în veniturile totale.
Veniturile din exploatare, au fost estimate în creștere cu 3,01% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021, respectiv de la 6.995.568,27 mii lei (anul 2021) la 7.206.255,79 mii lei (anul 2022).
Cifra de afaceri, care reprezintă veniturile încasate din aplicarea anumitor tarife, specifice activității de transport pe drumurile naționale din România, a fost estimată în creştere cu 6,10% faţă de cea preliminată/realizată în anul 2021.
Veniturile pentru activitatea de întreținere, finanțată din transferurile curente de la bugetul de stat, în valoare de 806.472 mii lei, au fost diminuate cu suma de 80.647 mii lei, (reținere în procent de 10%) sunt programate în valoare de 725.825 mii lei. Aceste transferuri de la bugetul de stat pentru activitatea de întreținere infrastructură rutieră, reprezintă aprox.72,87% din necesarul minim de fonduri estimat pe anul 2022, în valoare de 996.091 mii lei.
În conformitate cu prevederile art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, veniturile proprii ale Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A. se constitue în procent de 15% din veniturile realizate din tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România înregistrate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. lunar, în conformitate cu datele rezultate din conturile grupa 70 – cifra de afaceri netă.
În conformitate cu art. 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România și înființarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative sumele transferate de Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. către Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. în baza art. 32 din O.U.G. nr.55/2016 (modificat conform Ordonanţei Guvernului nr. 16/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative ), reprezintă atât venituri cât și cheltuieli pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. în condițiile în care, Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. va factura aceste sume către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Aceste sume în valoare de 123.853,62 mii lei, (calculată prin eliminarea influenței în valoare de 84.382,72 mii lei, aferentă perioadei ianuarie - mai 2022, având în vedere faptul că în Registrul Contribuabililor inactivi sau reactivați, Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. figurează ca inactivă, iar după o eventuală reactivare este necesară o perioadă de pregatire și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor), pot funcționa ca sume nerepartizate pe alte tipuri de cheltuieli și care vor reprezenta cheltuiala de întreținere pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. pe măsura neutilizării de către Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. datorită lipsei de personal angajat.
În structura veniturilor din exploatare, au fost programate și sume din “vânzarea activelor și altor operații de capital –active corporale”, respectiv venituri aferente investițiilor finanțate din surse bugetare, la momentul scoaterii din evidența patrimonială, în valoare estimată de 4.525.548,15 mii lei, în creștere cu 18,78% față de realizările preliminate la data de 31.12.2021, care sunt în valoare de 3.810.019,25 mii lei.
Veniturile financiare sunt programate în scădere cu 50,58% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021, respectiv în valoare de 3.800 mii lei.
Cheltuielile totale, au fost fundamentate în funcţie de activităţile concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a programelor de investiţii şi dotări, în limita surselor legale de finanţare a acestora, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a cheltuielilor de mandat.
Cheltuielile totale au fost dimensionate în functie de nivelul veniturilor totale programate a se realiza în anul 2022, au fost estimate în creștere cu 3,24% faţă de cheltuielile totale preliminate/realizate în anul 2021, respectiv în valoare de 7.201.684,17 mii lei.
În structura cheltuielilor totale, cheltuielile din exploatare dețin o pondere 99,98%, iar cheltuielile financiare dețin o pondere de 0,02%.
Cheltuielile de exploatare în anul 2022, vor înregistra o creștere cu 3,24% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021 și sunt programate în valoare de 7.200.384,17 mii lei.
În totalul cheltuielilor din exploatare, cheltuielile cu bunuri și servicii dețin o pondere de 24,70%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate” deține o pondere de 0,10%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” deține o pondere de 9,92% iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” deține o pondere de 65,28%.
În structură, cheltuielile cu bunuri și servicii, au fost programate în anul 2022, în creștere cu 3,17% față de cele preliminate/realizate în anul 2021, respectiv de la 1.723.767,99 mii lei (anul 2021) la 1.778.366,22 mii lei (anul 2022).
Cr Creșteri semnificative, în cadrul cheltuielilor cu bunuri și servicii în anul 2022, față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021, vor înregistra cheltuielile privind materialele consumabile cu 25,82% și cheltuielile cu energia și apa cu 36,46%.
Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, în valoare de 7.094,66 mii lei, au fost estimate în creștere cu 28,33% în anul 2022 față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021.
Cheltuielile cu personalul, au fost estimate în anul 2022 în creștere cu 12,97% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022, respectiv de la 632.233,64 mii lei (anul 2021) la 714.265,24 mii lei (anul 2022).
La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială s-au respectat prevederile art. 48 din Legea nr. 317/2021 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2022, cu privire la majorarea cheltuielilor de natură salarială, ținȃnd cont și de nivelul indicatorilor economici de performanță ai proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și de sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022.
Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 684.016,45 mii lei, au fost estimate în creștere cu 6,72%, faţă de suma aprobată în bugetul anului 2021 prin HG nr. 807/2021, respectiv de la 640.977,89 mii lei (anul 2021) la 684.016,45 mii lei (anul 2022).
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a îndeplinit conditiile privind înregistrarea unui rezultat brut pozitiv și neînregistrarea de plăți restante la 31.12.2021 coroborat cu faptul că bugetul companiei este parte componentă a bugetului general consolidat, în actualul proiect de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2022 au fost înscrise cheltuieli de personal în valoare de 714.265,24 mii lei, respectându-se plafonul nominal obligatoriu pentru cheltuielile de personal stabilit în Anexa nr.1 - plafoane nominale ale cheltuielilor totale și ale cheltuielilor de personal pe anul 2022, Legea nr. 312/24.12.2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2022, respectiv 750,10 mil. lei pentru indicatorul „Alte bugete componente ale bugetului general consolidat”.
Creșterea cheltuielilor de natură salarială în cuantum de 43.038,56 mii lei se datorează:
-creșterii cheltuielilor de natură salarială, aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor de 6,50%, prognozat pentru anul 2022, cu suma de 41.663,56 mii lei, așa cum este prevăzut în Scrisoarea cadru nr.464142/10.12.2021, conform cu art.48 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021;
- creșterii salariului minim brut pe țară garantat în plată, în valoare de 6 mii lei, în conformitate cu art.48 alin.(1) lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021.
-cresterea cheltuielilor de natură salarială, respectiv creșterea valorii vaucherelor de vacanță în anul 2022, cu suma de 1.369 mii lei, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, în conformitate cu art.48 alin.(1) lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021.
În fundamentarea cheltuielilor de natură salarială pe anul 2022, s-a luat în calcul și s-a respectat art. 48 alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. d) coroborat cu art. 48 alin (3) din Legea nr.317/2021 – legea bugetului de stat pe anul 2022.
Câștigul mediu brut lunar/salariat, estimat în anul 2022, calculat în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021 și a Ordonanței Guvernului nr.26/2013, a fost programat în creștere cu 1,75% față de câștigul preliminat/realizat în anul 2021 iar productivitatea muncii crește în anul 2022 cu 10,42%% față de cea preliminată/realizată la data de 31.12.2021.
Valoarea cheltuielilor de natură salarială preliminate/realizate în anul 2021, în sumă de 608.117,73 mii lei, se situează sub nivelul celei aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2021, prin HG nr.807/2021, în valoare de 640.977,89 mii lei.
Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, în valoare de 2.602,53 mii lei, au fost fundamentate în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011. Nu a fost prevazută componenta variabilă a remunerației pentru directorat și membrii Consiliului de Administrație.
Durata mandatului, atât pentru directorat cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, este provizorie, mandatele fiind încheiate pe 4 luni, cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni
Indicatorul „Alte cheltuieli de exploatare” a fost estimat în creștere în anul 2022 cu 1,90% faţă de valorile realizate/preliminate în anul 2021. În structura categoriei “ alte cheltuieli de exploatare” previzionate pentru anul 2022, ponderea principală o deţin cheltuielile aferente investițiilor finanțate din surse bugetare, la momentul scoaterii din evidența patrimonială, în valoare de 4.525.548,15 mii lei, estimate în creștere cu 18,78% față de cele realizate la data de 31.12.2021.
Cheltuielile financiare care reprezintă 0,02% în totalul cheltuielilor au fost programate te în creștere cu 11,33% față de cele preliminate/realizate la 31.12.2021, în valoare de
1.300 mii lei.
Rezultatul brut (profit) a fost estimat pentru anul 2022 în valoare de 8.371,62 mii lei, în scădere cu 69,42% față de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2021.
Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2022, în valoare de 6.386.166,18 mii lei, au fost estimate în creștere, cu 15,77% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021.
Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2022, în valoare de 5.974.299,24 mii lei, au fost estimate pentru anul 2022, în creștere cu 21,26 față de cele preliminate/ realizate la data de 31.12.2021.
Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, au următoarele valori:
- productivitatea muncii crește cu 10,42 cu %, respectiv de la 835,85 mii lei/persoană la 922,93 mii lei/ persoană;
- numărul de personal, programat la finele anului 2022, de 7.557 salariați, va rămâne același cu numărul de personal aprobat, în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 prin HG nr. 807/2021;
- numărul mediu de salariaţi de 6.845 salariați, a fost programat în scădere cu 70 salariați, față de numărul mediu de salariați, aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, prin HG nr.807/2021;
- câștigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat conform legii anuale a bugetului de stat în anul 2022, în valoare de 7.506,85lei/persoană este estimat în creștere cu 1,75% față de cel preliminat/realizat la nivelul anului 2021, respectiv în valoare de 7.377,56 lei/persoană;
- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale, vor ȋnregistra o creștere cu 0,28% față de cheltuiala preliminată/realizată în anul 2021;
- creanţele restante ale anului 2022, au fost estimate în scădere cu 1,99% față de valoarea preliminată/realizată a anului 2021;
- plăţile restante, compania și-a propus să nu înregistreze plăți restante la data de 31.12.2022;
- în anul 2022, indicele de creştere a veniturilor totale este de 2,95% iar indicele de creștere al cheltuielilor totale este de 3,24%;
- pentru anul 2022, se estimează un profit brut în valoare de 8.371,62 mii lei, mai mic cu 78,68% față de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2021.
Indicele de creștere a cheltuielilor totale în anul 2022 este mai mare decât indicele de creștere a veniturilor totale.
În anul 2021, a fost înregistrat un profit preliminat în valoare de 27.375,75 mii lei, mai mare decât cel programat și aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, cu 264,49%.
Rezultatul brut prevăzut pentru anul 2022, în valoare de 8.371,62 mii lei, a fost estimat în creștere față de cel aprobat în anul 2021 cu 11,47% dar în scădere cu 69,42% față de cel preliminat la data de 31.12.2021.
În anul 2022, cheltuielile cu întreținerea infrastructurii rutiere (întreținere pe timp de vară, pe timp de iarnă, asigurarea siguranței rutiere, întreținerea periodică a podurilor și lucrărilor accidentale, întreținerea și operarea pe rețeaua de autostrăzi aflată în administrare: Autostrada A1, A2, A3 si A4) au fost programate în creștere față de cele realizate la nivelul anului 2021.
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., este o companie care funcționează sub autoritatea statului, din anul 2016 a acoperit pierderile contabile din anii precedenți anului 2016, iar în anul 2022 a programat un buget echilibrat, în sensul utilizării integrale a veniturilor prevăzute și asigurând funcția de administrator al rețelei naționale rutiere, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome Administraţia Naţională a Drumurilor:
“C.N.A.I.R. este administratorul autostrăzilor şi drumurilor naţionale concesionate, având drepturile, obligaţiile şi răspunderile ce îi revin în această calitate, potrivit reglementarilor interne şi actelor juridice internaţionale la care România este parte".
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a fost avizat de către membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr.3/08.02.2022 și aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.4 din 11.02.2022.
În conformitate cu art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 a fost supus consultării Sindicatului Drumarilor „ELIE RADU” .
Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, transmisă Ministerului Finanțelor cu adresa nr. 308/27.01.2022 și înregistrată sub nr.1002474/28.01.2022

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!