Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 17.02.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 28.02.2022

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.  aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, s-a realizat avându-se în vedere următoarele:

- rezultatele obţinute în anul 2021, obiectivele şi direcţiile strategice cuprinse în planul de administrare şi planul de management, cu preponderenţă creşterea performanţelor economice în condiţiile întăririi disciplinei financiare;

-dimensionarea cheltuielilor în functie de veniturile preliminate a fi realizate;

-evaluarea și dimensionarea lichidităților în vederea achitării obligațiilor către salariați, bugetul general consolidat al statului , bugetele locale, furnizori/prestatori/executanti;

-planul de investiţii;

-programul anual al achiziţiilor publice;

-planul de întreţinere şi reparaţii.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. asigură echilibrul financiar intern al societății în vederea desfăşurarii activităţii economice în condiţii de eficienţă şi de asigurare a echilibrului financiar pentru întreaga activitate a societății.

În proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, ca instrument de management financiar, societatea  îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi,  atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul societății  spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor.

Veniturile totale au fost estimate în creștere în anul 2022 faţă de cele realizate/preliminate în anul  2021 cu 6,67 %,  respectiv cu suma de 146.888,54  mii lei, de la 2.200.975,65 mii lei (anul 2021) la  2.347.864,19 mii lei (anul 2022).

În structură, veniturile din exploatare dețin o pondere 99,98% iar veniturile financiare dețin o  pondere  de  0,02%  în veniturile totale.

Veniturile din exploatare au fost estimate în creștere cu 6,66% față de cele realizate la data de 31.12.2021, respectiv cu suma de 146.672,76 mii lei, de la 2.200.691,43 mii lei (anul 2021) la 2.347.361,19 mii lei(anul 2022).

Cifra de afaceri în anul 2022  va crește cu 12,11%, respectiv cu suma de 86.700,15 mii lei,  de la 715.799,85 mii lei (anul 2021)  la 802.500 mii lei (anul 2022).

Veniturile din serviciile prestate,  respectiv veniturile din transportul feroviar public de călători, vor crește în anul 2022,  cu 12,70%,  de la 694.310,75 mii lei (anul 2021)  la 782.500 mii lei (anul 2022) urmare a creșterii volumului de activitate - 48.000 mii tren/km. În sensul celor prezentate,  realizarea veniturilor bugetate este posibilă doar în cazul în care se va aproba majorarea tarifelor, solicitată de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.  începând cu data de 1 iulie 2022, deoarece din anul 2013 nu au mai fost operate majorări de tarif la călătoria pe calea ferată.

În anul 2022, compensația alocată Societății Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.,  prin Legea bugetului de stat pentru anul  2022 nr. 317/2021, pentru transportul feroviar public de calatori, este în valoare de 1.152.119,19 mii lei (s-a scăzut rezerva de 10%)  la care se adaugă  suma de 4 mii lei (reprezintă compensație pe activităti, conform Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni),  rezultând o compensație totală în valoare de  1.152.123,19 mii lei

Valoarea  compensației totale de 1.152.123,19 mii lei,  care a fost alocată în anul 2022, acoperă doar 60,7 % din compensația totală necesară, care a fost fundamentată pentru acoperirea cheltuielilor  de exploatare a societății.

Indicatorul “Alte venituri din exploatare,,  este estimat la valoarea de 391.741 mii lei, mai mare cu 112,85% față de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2021 și are următoarea componență:

-veniturile din subvenţii pentru investiţii (din cota parte de amortizare reluată pe venituri) în sumă de 167.000 mii lei, au fost mentinute la nivelul anului 2021 și reprezintă cota parte din amortizarea investiţiilor în materialul rulant,  achiziţionat din alocaţiile de la bugetul de stat;

-veniturile din chirii (de spații și locomotive) au fost estimate în  sumă de 14.000 mii lei;

-veniturile din vânzari de active, au fost estimate la valoarea de 2.000 mii lei și reprezintă veniturile obținute din vânzarea materialului rulant disponibilizat.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. poate majora veniturile din vanzâri de active dar această acțiune  este condiționată strict de evoluția pietei de fier vechi.

Veniturile din vânzarea mărfurilor, au fost estimate pentru anul 2022 la o valoare de 1.000 mii lei.

Indicatorul “alte venituri din exploatare,,  în valoare de 228.741 mii lei, cuprinde în principal, veniturile obșinute din remizări, manevră, remorcări, diverse prestații la vagoane și locomotive, verificâri tehnice, refacturări de utilităti, prestații diverse.

Veniturile financiare,  care au o pondere de 0,02%  în veniturile totale,  au fost estimate la aceeași valoare ca cea din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat în anul 2021 prin  HG nr.929/2021, respectiv 500 mii lei.

Cheltuielile totale în anul 2022 sunt estimate în creștere cu 21,81% față de cele realizate/preliminate la data de 31.12.2021, respectiv cu suma de  537.924,50 mii lei.

Cheltuielile totale ale societății, au fost estimate având în vedere un volum de activitate de cca 48.000 mii tren/km, inclusiv tren/km tehnici și auxiliari.

În structură, cheltuielile din exploatare care au o pondere de 99,33% în cheltuielile totale,  au fost estimate în anul 2022 în creștere cu 21,55% față de cele realizate la data de 31.12.2021.

În cadrul cheltuielilor de exploatare,  indicatorul “cheltuieli cu bunuri și servicii”  deține o pondere de 31,55%,   indicatorul “cheltuieli cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate”, deține o pondere de 0,37%,  indicatorul “cheltuieli cu personalul”  deține o pondere de 36,76%  iar  indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” deține o pondere de 31,32%.

Cheltuielile cu bunuri și servicii, sunt estimate pe baza solicitărilor de la compartimentele interesate, sunt incluse în Programul de aprovizionare și în Planul de achiziții al societății,  iar estimările au la bază evoluția acestor tipuri de cheltuieli pe ultimii ani, prețurile practicate pentru achiziționarea materialelor, necesitățile societății pentru buna desfașurare a activității și totodată posibilitatea societății de a acoperi  aceste cheltuieli cu veniturile estimate a se realiza  în cursul anului 2022.

Cheltuielile cu bunuri și servicii,  care dețin o pondere de 31,55%  în total cheltuieli de exploatare, au fost estimate în creștere în anul 2022 cu 54,56%, respectiv cu suma de  1.839,97 mii lei, de la 14.060,03 mii lei (anul 2021)  la 15.900 mii lei (anul 2022).

Cauzele creșterii cheltuielilor cu bunuri și servicii sunt următoarele:

- de la data de 1 ianuarie 2022 a crescut cu 3% valoarea  accizei la motorină (de la valoarea de 1.981,75 lei/tonă la valoarea de 2.052,89 lei/tonă), trendul ascendent al cotației FOB - USD care a determinat o creștere a cotației în lei materializată în creșterea prețului  adjudecat pentru achiziția de combustibil;

- impactul asupra prețului de consum al combustibililor a fost potențat de efectul statistic asociat ieșirii din baza de calcul a lunilor de debut ale pandemiei COVID-19, care au fost marcate de prăbușirea prețului petrolului;

- creșterea  volumului de activitate a determinat creșterea numarului de tren-km programat;

- creșterea parcului de material rulant, va determina  creșterea numărului de garnituri de tren, care se va reflecta prin creșterea consumului de combustibil și uleiuri;

- similar, și prețul la uleiuri a înregistrat creșteri semnificative (44% pentru ulei de ungere pentru motorul diesel 8-710 G3A, 31% pentru  ulei de transmisii (T85W90),  48% pentru ulei pentru motoare Diesel Sulzer M25W40,  23% pentru ulei motor sintetic M10W40).

Cheltuielile cu energia electrică și utilitățile, în valoare de  385.000 mii lei, se compun din:

- cheltuielile cu energia electrică de tracțiune, în valoare de 340.000 mii lei care corespunde  unui consum anual estimativ de 320.000 MWh;

- cheltuielile cu utilitățile - energie electrică, în valoare de 45.000 mii lei .

Față de valoarea preliminată a anului 2021,  cheltuiala cu energia electrică de tracțiune, a fost fundamentată pentru anul 2022, cu o majorare substanțială de peste 200%, respectiv cu suma de 188.156 mii lei, având în vedere că Societatea Comercială “Electrificare CFR” S.A. – singurul furnizor de energie electrică pentru domeniul feroviar,  a comunicat oficial că  prețul energiei electrice  va crește în anul 2022 cu 198%, altfel spus va crește  de la 532, 99 MWH  la  1.055,46 lei/MWh.

Cheltuielile cu reparatiile și întreținerea, în valoare de  218.000 mii lei, au fost estimate  în anul 2022,  în creștere cu suma de 78.442 mii lei față de preliminatul/realizatul anului 2021, creștere datorată necesității efectuării unor reparații la materialul rulant motor, având în vedere, atât vechimea acestuia cât și asigurarea condițiilor de calitate, regularitate și siguranță a circulației pe calea ferată.

Pentru respectarea Normativelor Tehnice în vigoare și pentru asigurarea condițiilor de calitate, regularitate și siguranță a circulației, este necesară executarea reparațiilor programate la vehiculele cu termenul de scadență depășit, respectiv 600 vehicule.

Reparațiile care sunt scadente în anul  2022, sunt în număr mai mare decât cele din anul 2121 iar  executarea lor este deja  planificată  pentru  cele mai importante vehicule din parcul societății, respectiv pentru automotoarele DESIRO SR20D, pentru locomotivele diesel-electrice LDE 2100 CP dotate cu instalaţie încălzire tren, pentru  locomotivele diesel-hidraulice LDH 1250 CP dotate cu grup încălzire tren şi pentru locomotivele electrice. În concluzie,  necesarul de fonduri pentru asigurarea întregului program de mentenanță și reparații planificate la locomotive, automotoare și agregate, este de 905.000 mii lei.

Suma bugetată pentru anul 2022,  la capitolul “Cheltuieli cu reparații și întreținere ,,  este de 218.000 mii lei.  În același timp  au fost programate și reparații  de natura investițiilor la materialul rulant,  care majorează valoarea de inventar cu suma de 148.462 mii lei. Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe sunt estimate la  valoarea de 402.000 mii lei. Reparațiile care majorează valoarea de inventar a materialului rulant, se vor înregistra pe cheltuieli cu amortizarea, pe durata cuprinsă între două reparații capitale, conform normativelor în vigoare.

Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, care dețin o pondere de 0,37%  în total cheltuieli de exploatare,  au fost estimate  în creștere  în anul 2022  faţă de valorile preliminate/realizate ale anului 2021 cu 0,49%.

Cheltuielile cu personalul, care dețin o pondere de 36,76 în cheltuielile totale, au fost estimate în creștere  în anul 2022 cu 5,73% faţă de valoarea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, prin HG nr 929/2021.

Pentru anul 2022, cheltuielile de natură salarială, în cuantum de 1.041.580 mii lei au fost calculate pentru un număr mediu necesar de 12.000 persoane.

Cheltuielile de natură salarială, prevăzute în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, au fost estimate în creștere cu 5,69%,  respectiv cu suma de 56.080 mii lei,  de la 985.500 mii lei (anul 2021) la 1.041.580 mii lei (anul 2022),  respectându-se astfel prevederile art. 48, alin. (1), lit. a)  și  lit.b)  din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021.

Cheltuielile  aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, au fost estimate conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței  Guvernului nr.26/2013,  la nivelul aprobat în bugetul  de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, prin HG. Nr.929/2021. Nu a fost prevazută componenta variabilă a remunerației directorului general, financiar și a membrilor Consiliului de Administrație. Durata mandatului, atât pentru directorat cât și pentru membrii Consiliului de Administrație sunt provizorii, încheiate pe  4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni.

Indicatorul Alte cheltuieli de exploatare”, care deține o pondere  în cheltuielile de exploatare de 31,32%,  a fost estimat în creștere  în anul 2022, cu 10,98%, faţă de valorile realizate/preliminate în anul 2021.

Cheltuielile cu taxa pentru utilizarea infrastructurii, care au o pondere de 51,34%  în „alte cheltuieli de exploatare” a fost estimat în creștere cu 7,44 în anul 2022 față  de cele preliminate/realizate în anul 2021.

Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe, care au o pondere de 43%  în „alte cheltuieli de exploatare” a fost estimat în creștere cu 2,77% în anul 2022 față  de cele preliminate/realizate în anul 2021. Reparațiile care majorează valoarea de inventar a materialului rulant, se vor înregistra pe cheltuieli cu amortizarea, pe durata cuprinsă între două reparații capitale, conform normativelor în vigoare.

Cheltuielile financiare,  care dețin o pondere de 0,67%  în cheltuielile totale , au fost estimate în anul 2022, în creștere cu  77,73% față de  cele preliminate în  anul 2021.

Rezultatul brut estimat pentru anul 2022 

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. a întocmit proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 dezechilibrat, cu o pierdere mai mare cu 147,03% decât  cea realizată/preliminată la data de 31.12.2021, respectiv în valoare de    657.000 mii lei.

Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2022,  în valoare de 241.462 mii lei, au fost estimate în creștere cu 86.314,09 mii lei, față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021,  și vor fi asigurate din:

-surse proprii, în valoare de 235.000 mii lei, respectiv din amortizarea mijloacelor fixe aferentă  anului 2022;

-alte surse – suma  ramasă din recapitalizarea aprobată, conform art.12 alin.(3) din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020,  modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare, în valoare de 6.462 mii lei.

Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2022,  în valoare de 241.462 mii lei, au fost estimate pentru anul 2022,  în creștere cu  86.314,09 mii lei față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021 și vor fi efectuate pentru reparații planificate de natura investițiilor la materialul rulant, care majorează valoarea de inventar a acestuia și la alte obiective de investiții.

Suma de 148.462 mii lei, reprezintă sumă prevăzută pentru reparații planificate, conform reglementarilor legale,  care va majora valoarea de inventar a mijloacelor fixe.

Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, au următoarele valori:

- Productivitatea muncii pe anul 2022, determinată în conformitate cu prevederile legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, va crește cu 34,88 % față de anul 2021, respectiv de la 63,53 mii lei/persoană (anul 2021) la 85,69 mii lei/persoană (anul 2022- - numărul de personal programat la finele anului 2022 de 12.014 salariați, va rămâne același cu numărul de personal programat la finele anului 2021, aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli,  prin HG nr.729/2021;

- numărul mediu de salariaţi de 12.000 estimat în anul 2022, va rămâne același cu numărul mediu de salariați, aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021  prin HG nr.729/2021;

- Câștigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform O.G. nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat reprezintă 99,94% din câștigul mediu lunar pe salariat realizat pe anul 2021, ceea ce înseamnă o scădere de 0,06 %, respectiv de la 6.778,67 lei/persoană (anul 2021) la 6.774,31 lei/persoană (anul 2022).

- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale,  vor ȋnregistra o creștere în anul 2022, cu 14,18% față de cele preliminate/realizate în anul 2021;

- creanţele restante, au fost estimate în anul 2022 în scădere cu 7,69% față de valoarea preliminată/realizată a anului 2021, respectiv de la 59.580,81 mii lei la 55.000 mii lei;

- platile restante în anul 2022, au fost estimate în scădere cu 1,78% față de cele realizate/preliminate în anul 2021, respectiv de la 249.452,36 mii lei la 245.000 mii lei.

Aceasta țintă poate fi atinsă doar prin realizarea targetului de încasări directe prognozat în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul  2022, astfel :

- majorarea tarifului la călătoria pe calea ferată

- încasarea la zi, a tuturor creanțelor de la Autoritatea pentru Reforma Feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

- aprobarea în trimestrul I al anului 2022 de către Comisia Europeană, a ajutorului de stat în valoare de 210 mil. lei, pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19  și cauzate direct de această pandemie, pentru perioada 01.04.2020 -31.08.2020, în baza art.107 alin.(2) lit. b) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene”.  Această sumă este deja prevazută în Legea nr.317/2021 - Bugetului de Stat pe anul 2022, la Art. 36 alin. (1).

La data de 31.12.2021, plățile restante au înregistrat o valoare de 249.452,36 mii lei  iar ponderea cea mai mare în total plăți restante (85%), Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. o înregistrează către Compania Națională “CFR” S.A.,  respectiv în valoare de  211.600 mii lei.

- în anul 2022,  indicele de creştere a veniturilor totale de 6,67%  este mai mic decât indicele de creștere a cheltuielilor totale de 21,81%;

- pentru anul 2022 se estimează un profit brut negativ în sumă de 657.000 mii lei.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2022, a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotorârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2022 al Societății Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.  a fost avizat de către membrii  Consiliului de Administrație, prin Decizia  nr.7/02.02.2022 și aprobat de către Adunarea Generală  Acționarilor prin  Hotărârea nr. 8/09.02.2022.

În conformitate cu art.6 (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, a fost supus consultării organizațiilor sindicale: Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane și Alianța Federațiilor Tehnice Feroviare.

Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de către Autoritatea pentru Reformă Feroviară, ordonatorul terțiar de credite, transmisă Ministerului Finanțelor cu adresa nr. 276/25.01.2022 și înregistrată sub nr.1002250/26.01.2022.

 

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!