Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 07.01.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 18.01.2022

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Directiva Consiliului 91/672/EEC, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 373 din 31 decembrie 1991, privind recunoașterea reciprocă a certificatelor naţionale de comandant pentru navele utilizate în transportul mărfurilor şi persoanelor pe apele interioare navigabile și Directiva Consiliului 96/50/EC, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 235 din 17 septembrie 1996 privind armonizarea condiţiilor de obţinere a certificatelor naţionale de comandant de navă de navigaţie interioară pentru transportul mărfurilor şi persoanelor în Comunitate, amendată de Regulamentul (EC) nr. 1.882/2003 al Parlamentului European, publicat în Jurnalul Oficial nr. L 284 din 31 octombrie 2003 reprezintă la nivel european primii pași realizați în direcția armonizării și recunoașterii calificărilor profesionale pentru membrii de echipaj în domeniul navigației interioare.

În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România a transpus actele europene mai sus menționate prin Ordinul nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.315 din 07 aprilie 2006, cu modificările ulterioare.

Cu scopul de a contribui la mobilitatea persoanelor implicate în operarea construcțiilor navale la nivelul întregii Uniuni, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 345 din 27 decembrie 2017 a fost publicată Directiva (UE) 2017/2397 a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2017 privind recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare și de abrogare a Directivelor 91/672/CEE și 96/50/CE ale Consiliului.

Directiva (UE) 2017/2397 stabilește condițiile și procedurile pentru certificarea calificărilor persoanelor implicate în operarea unei nave care navighează pe căile navigabile interioare ale UE. Certificarea are drept scop facilitarea mobilității, garantarea siguranței navigației și asigurarea protecției vieții omenești și a mediului.

Totoadată, se prevede obligativitatea ca membrii echipajului de punte și în special persoanele responsabile în situații de urgență la bordul navelor de pasageri și persoanele implicate în buncherajul navelor alimentate cu gaz natural lichefiat să dețină certificate care să le ateste calificările.

Conducătorii de navă care navighează în condiții ce prezintă un risc deosebit pentru siguranța navigației trebuie să dețină autorizații specifice, în special pentru conducerea unor convoaie mari, conducerea de construcții navale alimentate cu gaz natural lichefiat, navigația în condiții de vizibilitate redusă, navigația pe căi navigabile interioare cu caracter maritim sau navigația pe căi navigabile ce prezintă riscuri specifice. Pentru a obține astfel de autorizații, conducătorii de navă trebuie să demonstreze competențe suplimentare specifice.

Având în vedere cooperarea dintre Uniunea Europeană și CCNR, existentă încă din 2003, care a condus la instituirea Comitetului european pentru elaborarea de standarde privind navigația interioară (CESNI) sub auspiciile CCNR, precum și în vederea simplificării cadrelor juridice care reglementează calificările profesionale în Europa, trebuie ca certificatele de calificare, carnetele de serviciu și jurnalele de bord, eliberate în conformitate cu Regulamentele privind personalul navigant de pe Rin care stabilesc cerințe identice cu cele din Directiva (UE) 2397/2017, să fie valabile pe toate căile navigabile interioare ale Uniunii Europene.

Aptitudinile pentru operarea sistemelor radio de la bord sunt esențiale pentru a asigura siguranța navigației interioare şi urmarea unor cursuri de formare și deținerea unor certificări trebuie să fie obligatorii pentru conducătorii de navă și pentru timonieri.

Aprobarea programelor de formare este necesară pentru a se verifica dacă programele respectă cerințele minime comune în ceea ce privește conținutul și organizarea.

Timpul de navigație trebuie să fie verificat prin intermediul unor înregistrări validate în carnetele de serviciu.

Pentru a asigura standarde armonizate minime pentru certificarea calificărilor, Comisia a fost împuternicită să adopte norme detaliate care stabilesc standarde pentru competențe și cunoștințele și aptitudinile corespunzătoare, standarde pentru examinările practice, standarde pentru omologarea simulatoarelor și standarde pentru capacitatea din punct de vedere medical, prin Directiva delegată (UE) 2020/12 a Comisiei din 2 august 2019 de completare a Directivei (UE) 2017/2397 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele pentru competențe și cunoștințele și aptitudinile corespunzătoare, pentru examenele practice, pentru omologarea simulatoarelor și pentru capacitatea din punct de vedere medical. Directiva delegată introduce patru noi anexe, respectiv: Anexa I - Standardele pentru competențe și cunoștințele și aptitudinile corespunzătoare, Anexa II - Standardele pentru examenele practice, Anexa III - Standardele pentru omologarea simulatoarelor şi Anexa IV -  Standardele privind capacitatea din punct de vedere medical.

Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare, Directiva (UE) 2017/2397 prevede modele pentru  eliberarea certificatelor de calificare, a carnetelor de serviciu, a documentelor unice care combină certificatele de calificare și carnetele de serviciu, a jurnalelor de bord și a certificatelor de examinare practică. În acest sens, Comisia a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/182 al Comisiei din 14 ianuarie 2020 privind modelele utilizate pentru calificările profesionale în domeniul navigației interioare. Regulamentul cuprinde 5 Anexe, respectiv, Anexa I - Modelele de certificate ale Uniunii de calificare în calitate de comandant de navă, de expert în gaz natural lichefiat și de expert în navigația cu pasageri, Anexa II - Modelul de document unic care combină certificatele Uniunii de calificare și carnetul de serviciu, Anexa III - Modelul de certificat pentru examinarea practică, Anexa IV - Modelul de carnet de serviciu și Anexa V - Modelul de jurnal de bord.

 

În vederea asigurării unei tranziții line către sistemul de recunoaștere a documentelor din țări terțe prevăzut la art. 10 din Directiva (UE) 2017/2397, este necesar să se prevadă măsuri tranzitorii care oferă timpul necesar țărilor terțe pentru a-și alinia cerințele la cele stabilite în Directiva menționată. În acest sens, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 374 din 30 iulie 2021 a fost publicată Directiva (UE) 2021/1233 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iulie 2021 de modificare a Directivei (UE) 2017/2397 în ceea ce privește măsurile tranzitorii pentru recunoașterea certificatelor țărilor terțe.

Prin acest proiect de act normativ au fost transpuse în legislația națională prevederile Directivei (UE) 2397/2017, ale Directivei delegate (UE) 2020/12 şi ale  Directivei (UE) 2021/1233.

Ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului de aderare a României la UE, devine necesară introducerea în legislația română a prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/182 şi ale Regulamentului delegat (UE) 2020/473.

Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței și eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigație interioară care arborează pavilion român, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,     nr. 315 din 7 aprilie 2006 și Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 509/2007 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței și eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigație interioară care arborează pavilion român, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 12 iulie 2007, se abrogă la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

        

De asemenea, anexa nr. 4 la Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.266 din 20 august 2014 privind aprobarea formei și conținutului carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate și atestatelor pentru personalul navigant maritim și maritim portuar, precum și a formei și conținutului documentelor de atestare pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 648 din 3 septembrie 2014, se abrogă la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

         Luând în considerare prevederile art. 4 și art. 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/182, anexele nr. 3 și nr. 4 privind forma și conținutul pentru Carnetul de serviciu și Jurnalul de bord din Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 434/2009 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea echipajului minim de siguranţă la navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 30 aprilie 2009 vor fi modificate și înlocuite printr-un act normativ distinct.

         

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexe

Versiune îmbunătățită - 07.02.2022

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!