Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 27.04.2021

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 10.05.2021

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 a fost întocmit cu respectarea următoarelor prevederi legale:

-prevederile art. 48, alin.(3) și alin.(9) din Legea  nr.15/2021, Legea bugetului de Stat pe anul 2021;

-Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,  aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Compania Naţională "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii s-a realizat avându-se în vedere următoarele:

- rezultatele obţinute în anul 2020, obiectivele şi direcţiile strategice cuprinse în planul de administrare şi planul de management, cu preponderenţă creşterea performanţelor economice în condiţiile întăririi disciplinei financiare;

- avizul Consiliului de Administrație, conform Hotărârii nr.4/09.03.2021 privind proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021;

-aprobarea proiectului privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A.   de reprezentanții  Adunării Generale a Acționarilor,  prin Hotărârea nr. 06/19.04.2021;

-nivelul mediu estimat al inflaţiei pe anul 2021: 2,4%  așa cum reiese din Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2021 și proiecția acestuia pe anul 2022-2024, elaborat de Ministerul Finanțelor;

- Compania  Naţională "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A. a înregistrat la 31.12.2020 un rezultat brut negativ în valoare de  136.108,44 mii lei  și nu a înregistrat plăti restante;

- Compania  Naţională "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A.  a programat pentru anul 2021, un rezultat brut pozitiv în valoare de 207,39 mii lei  și  nu a estimat plăti restante;

- contextul macroeconomic generat de pandemia de COVID-19;

- prognozarea traficului aerian, în creștere cu 53,28% față de cel  realizat  în anul 2020;

- la întocmirea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru perioada 2021 – 2023 Compania Națională “Aeroporturi – Bucuresti” – S.A.  a abordat o strategie prudentă prin estimarea veniturilor totale aferente anului 2021 pentru aproximativ  90% din numărul de pasageri aferent scenariului mediu de trafic aerian, conform prognozelor Consiliului International al Aeroporturilor (Airport Council International) și anume, pentru  6.850.000 pasageri. Acest număr reprezintă aproximativ  47 % din nivelul realizat în anul 2019;

-veniturile estimate pentru anul 2021 indică o creștere față de cele preliminate în anul 2020 cu 31,25%, fiind susținute de evoluția ascendentă a traficului aeroportuar, care a fost estimat  în creștere cu 53,28% față de valoarea realizată în anul 2020, în condițiile menținerii tarifelor aplicate în cursul anului 2020;

-ponderea veniturilor din activitatea de bază, în veniturile totale, corelate direct cu traficul aerian, este de 81,41% și au fost estimate, în creștere cu 47,74% față de anul precedent:

 • creșterea veniturilor aeronautice (activitatea de bază) în anul 2021, comparativ

cu anul 2020, cu 47,74%, este rezultatul influenței modificării preponderent favorabile a indicatorilor fizici de trafic. Aceste venituri corespund tarifelor încasate pentru prestarea de servicii aviatice atât pentru linii aeriene cât și pentru pasageri;

 • alături de activitatea de bază, Compania Națională “Aeroporturi - București” –

S.A. desfășoară o serie de activități ce generează venituri non-aeronautice, a căror pondere în veniturile totale este de 18,31%. Veniturile non-aeronautice cuprind în principal venituri obținute din închirieri spații și terenuri, activitatea de protocol, marketing publicitate, venituri din parcare și utilități;

- nivelul și structura cheltuielilor, au fost estimate având în vedere necesarul de materii prime, materiale, energie și apă, servicii și lucrări, prețurile estimate ale acestora, luând în calcul consumurile specifice normate, prevederile legale privind amortizarea mijloacelor fixe, contribuţiile stabilite de lege aferente drepturilor salariale, cheltuielile cu taxele și impozitele calculate conform legii, nivelul stabilit prin acte normative pentru costurile ce sunt prevăzute în legi speciale;

- Compania  Naţională "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A. își propune în cadrul proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021,  să realizeze cheltuieli totale în scădere, cu 1,41 % față de cele preliminate pentru anul 2020. Scăderea cheltuielilor totale cu procentul de 1,41%, se datorează în principal măsurilor implementate de Compania  Naţională "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A. pentru eficientizarea activității aeroportuare, în contextul generat de pandemia de COVID-19 și  de situația financiară dificilă rezultată ca urmare a restricțiilor de călătorie impuse pentru a limita răspândirea virusului. Structura cheltuielilor de exploatare, este în scădere, Compania Națională “Aeroporturi - București” – S.A. a reușit să eficientizeze cheltuiala medie pe pasager procesat cu 35 %, ajungând de la 122 lei / pax realizat în anul 2020 la 78 lei / pax în anul 2021. Acest lucru a fost posibil prin implementarea următoarelor măsuri:

 • reducerea cheltuielilor materiale doar la nivelul celor absolut necesare

desfășurării în condiții de siguranță și calitate a activității, precum și asigurării condițiilor de restricții impuse de autoritățile române în prevenirea/combaterea răspândirii COVID;

 • reducerea cheltuielilor cu personalul cu sumele aferente primelor fixe

ocazionale stabilite în cadrul Contractului Colectiv de Muncă și a tichetelor de vacanță;

 • diminuarea cheltuielilor cu studiile și cercetările / deplasările doar la nivelul

celor contractate în anii anteriori și amânate în anul 2020 din cauza efectelor pandemiei;

 • reducerea cheltuielilor cu parcul auto prin redimensionarea numărului de

autoturisme puse in exploatare cu implicații în sensul diminuării atât a costurilor auto variabile cât și a celor fixe prin scoatere din uz;

 • au fost demarate măsurile pentru renegocierea contractelor cu prestațiile externe

în vederea reducerii cuantumului acestora în funcție de disponibilitatea partenerilor cu respectarea tuturor prevederilor contractuale în vigoare;

-nivelul cheltuielilor de natură salarială,  a fost fundamentat având în vedere prevederile art. 48, alin.(3) din Legea nr. 15/2021-Legea bugetului de stat pe anul 2021. Cheltuielile de natură salarială programate în proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, sunt mai mici cu 23,31%  față de cele programate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin H.G. nr.919/2020 și  cu 16,36% față de cele realizate la 31.12.2020;

-nivelul câștigului mediu brut pe salariat programat pentru anul 2021 este mai mic cu 15,69% față de cel realizat la finelui anului 2020;

-cuprinderea în cadrul proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 a   influențelor  rezultate în urma aplicării prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la drepturile aferente contractelor de mandat;

- pentru anul 2021, având în vedere prevederile art.48, alin.(9) din Legea nr.15/2021-Legea bugetului de stat pe anul 2021 , Compania  Naţională "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A. a programat, în proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2021, un rezultat brut pozitiv, în valoare de 207,39 mii lei.

-planul de investiţii;

-programul anual al achiziţiilor publice;

-planul de întreţinere şi reparaţii;

- sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2021 au fost estimate în scădere cu 64,06% față de cele realizate la 31.12.2020  și vor fi asigurate din:

 • surse proprii –amortizare - în valoare de 127.500 mii lei,
 • credite interne pentru investitii  în valoare de 78.807,84 mii lei,

-cheltuielile pentru investitii estimate pentru anul 2021, vor fi în scădere față de cele realizate la 31.12.2020 cu 64,06%.

Indicatorii  economico – financiari, cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, au următoarele valori:

 • productivitatea muncii va creşte de la 284,15 mii lei/persoană la 369,69 mii lei/

persoană (cu 30,10%);

 • numărul de personal programat la finele anului 2021 (1.516 salariați) va ramâne

același cu cel programat la finele anului  2020;

 • cheltuielile de natură salarială  sunt mai mici cu 23,31%  față de cele programate

în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin HG nr.919/2020, în conformitate cu prevederile art. 48, alin.(3) din Legea nr. 15/2021-Legea bugetului de stat pe anul 2021;

 • câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură

salarială, calculat conform legii anuale a bugetului de stat, în anul 2021 scade cu 15,69% fata de cel realizat la 31.12.2020;

 • cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale,  vor ȋnregistra o scădere  cu 25%

față de cele realizate în anul 2020,  datorită creșterii traficului de pasageri față de anul 2020 cu 53,28% și menținerii tarifelor aplicate în cursul anului 2020;

 • creanţele restante pentru anul 2021, au fost estimate în scadere  cu 64,98% față

de cele realizate în anul 2020;

 • plăţile restante,  compania și-a propus să nu înregistreze plăţi restante.
 • pentru anul 2021 se estimează un rezultat brut pozitiv în valoare de 207,39 mii lei, 

veniturile estimate pentru anul 2021 indică o creștere față de cele preliminate în anul 2020, cu 31,25%, fiind susținute de evoluția ascendentă a traficului aeroportuar, care a fost estimat  în creștere cu 53,28% față de valoarea realizată în anul 2020, în condițiile menținerii tarifelor aplicate în cursul anului 2020; 

 • Compania  Naţională "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A.  nu înregistrează la

31.12.2020,  pierderi contabile din anii precedenți.

 • proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei  Naţionale

"Aeroporturi - Bucureşti" - S.A.  a fost avizat de  Consiliul de Administrație, conform Hotărârii nr.4/09.03.2021;

 • proiectul privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei

Naţionale "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A.  a fost aprobat  de reprezentanții  AGA,  prin Hotărârea nr. 06/19.04.2021;

 • proiectul bugetului de venituri și cheltuieli  a fost supus controlului financiar de

gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune;

 • în conformitate cu art.6 (1) din OG 26/2013 proiectul de buget de venituri şi

cheltuieli pe anul 2021 a fost supus consultării organizaţiilor de sindicat.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

 • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

 • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

 • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

 • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!