Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 3 octombrie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2023 al Companiei Naționale de Investitii Rutiere – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 

Scurtă descriere

Compania Națională de Investiții Rutiere S.A. a devenit activă fiscal începând cu data de 10.07.2023, conform Deciziei ANAF nr.1252124.

În elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, s-a avut în vedere faptul ca această companie este în curs de operaționalizare, parcurgându-se în primul rând primele etape ale operaționalizării, inclusiv angajarea personalului etapizat, în vederea preluării proiectelor de investiții de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere  S.A. într-un interval de trei ani, conform prevederilor legale.

În prezent, în strictă concordanță cu cerințele Scrisorii de așteptări necesară selecției membrilor Consiliului de Administrație și directorilor, pentru perioada 2022-2026, se parcurg etapele procesului de operaționalizare.

Fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 a avut în vedere funcțiile pe care acest instrument trebuie să le îndeplinească, și anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar al companiei.

Prin proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, ca instrument de management financiar, compania îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi,  atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul companiei spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.

Veniturile totale în valoare de 18.040,74 mii lei, în structură, cuprind  veniturile din exploatare în valoare de 16.554,30 mii lei, care dețin o pondere 91,76% în veniturile totale și veniturile financiare în valoare de 1.486,44 mii lei care  dețin o  pondere  de  8,24%  în veniturile totale.

Veniturile din exploatare în valoare de 16.554,30 mii lei, au fost estimate pentru anul 2023  având în vedere veniturile proprii din rovinetă și numărul de personal care va fi angajat în perioada septembrie -  decembrie 2023.

C.N.I.R. încasează lunar de la C.N.A.I.R. un procent de maximum 15% din valoarea rezultată din diferenţa dintre veniturile din tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România înregistrate de C.N.A.I.R. în luna precedentă, lunar, în conformitate cu datele rezultate din conturile de clasa 7, grupa 70 «Cifra de afaceri netă», din balanţa de verificare, şi cheltuielile cu comisioanele aferente distribuitorilor de roviniete, la această diferenţă adăugându-se TVA.  C.N.A.I.R. virează lunar sumele prevăzute mai sus până la ultima zi din luna în curs pentru luna precedentă în contul indicat de C.N.I.R.

C.N.I.R. va comunica, în scris, către C.N.A.I.R. lunar, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă numărul de angajaţi cu contract individual de muncă înregistrat în sistemul electronic Revisal.

C.N.A.I.R. va informa C.N.I.R. lunar, până la data de 27 a fiecărei luni pentru luna precedentă, cu privire la valoarea viramentului ce va fi efectuat în contul C.N.I.R., pe baza facturii emise de către C.N.I.R. 

Valoarea înscrisă în proiectul de buget pe anul 2023, pentru perioada septembrie – decembrie 2023, rezultată în urma calculelor efectuate este de 16.554,30 mii lei și a fost determinată direct proporțional cu numărul de salariați care urmează a se angaja cu contract individual de munca în perioada septembrie - decembrie 2023.

Veniturile financiare în valoare de 1.486,44 mii lei, care reprezintă 8,24% în veniturile totale, reprezintă dobanzile calculate  la depozitele constituite în bancă  din capitalul social vărsat.

Cheltuielile totale în valoare de 17.185,74 mii lei,  au fost fundamentate în funcţie de activităţile  concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a programelor de investiţii şi dotări, în limita surselor legale de finanţare a acestora, a calculării cheltuielilor de natură salarială şi a cheltuielilor de mandat.

În structură, cheltuielile totale în valoare de 17.185,74 mii lei, cuprind cheltuielile de exploatare în valoare de 17.185,74 mii lei care au o pondere de 100%  în cheltuielile totale.

Cheltuielile de exploatare in valoare de 17.185,74 mii lei, în structură cuprind: cheltuielile cu bunuri și servicii în valoare de  8.380,02 mii lei, dețin o pondere de 48,76%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate” în valoare de 16,40 mii lei, deține o pondere de 0,10%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” în valoare de 8.576,89 mii lei, deține o pondere de 49,90%  iar  indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” in valoare de 212,43 mii lei  deține o pondere de 1,24%.

În structură, cheltuielile cu bunuri și servicii în valoare de 8.380,02 mii lei, cuprind cheltuielile  cu stocurile în valoare de 1.220,72 mii lei, cheltuielile privind serviciile executate de terți în valoare de 626,15 mii lei și cheltuielile cu alte servicii executate de terti în valoare de 6.533,15 mii lei.

Cheltuielile cu impozite, taxe și varsăminte asimilate, în valoare de 16,40 mii lei, cuprind cheltuielile cu alte taxe și impozite (decontare taxe ONRC).

Cheltuielile cu personalul în valoare de 8.576,89 mii lei, cuprind cheltuielile de natură salarială

în valoare de 6.738,94 mii lei, cheltuielile aferente contractului de mandat valoare de 1.571,31

mii lei și cheltuielile cu contribuțiile datorate de companie, în valoare de 266,64 mii lei.

Cheltuielile de natură salarială în valoare de 6.738,94 mii lei, cuprind cheltuieli cu salariile in valoare de 5.844,32 mii lei și cheltuielile cu bonusurile în valoare de 894,62 mii lei.

În conformitate cu prevederile art. 64 din Ordonanța de urgență nr. 55/2016, privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 50/2021, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii  Rutiere transferă în mod etapizat, în termen de 3 ani, proiecte de infrastructură de transport rutier pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, inclusiv cele aflate în faza de pregătire către Compania Națională de Investiții Rutiere,  potrivit ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii care urmează a fi emis.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 55/2016, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 50/2021, Compania Națională de Investiții Rutiere  S.A. este înființată ca societate pe acțiuni, cu personalitate juridică, de interes strategic național, care va asigura serviciul public de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier pentru satisfacerea nevoilor de transport ale cetațenilor și a mărfurilor în condiții de siguranță a circulației.

Această companie este dezvoltatorul de infrastructură de transport rutier de interes public, de natura autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare, precum și a altor elemente de infrastructură rutieră, definite conform legii, care fac parte din strategiile naționale sau din documentele strategice aprobate în acest sens și are drepturile, obligațiile și răspunderile ce ii revin în această calitate potrivit reglementărilor interne și actelor juridice internaționale la care România este parte.

În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (1) din O.U.G. nr. 55/2016, numărul de posturi și structura organizatorică ale companiei, se aprobă de către adunarea generală a acționarilor, cu avizul consiliului de administrație, la propunerea directorului general.

În aplicarea acestor dispoziții legale, prin Hotararea nr. 9 din 05.05.2023 a Consiliului de Administrație al companiei, a fost avizată în unamimitate, organigrama companiei pentru un numar de 400 de angajați, ulterior aceasta organigramă fiind aprobată și de Adunarea Generală a Acționarilor.

În conformitate cu prevederile Scrisorii de așteptări necesară selecției membrilor Consiliului de Administrație, respectiv directorilor, pentru perioada 2022 – 2026 la Compania Națională de Investiții Rutiere S.A., anexa la Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1272/08.07.2022, printre indicatorii operaționali recomandați de autoritatea tutelară, se regasește și indicatorul referitor la “recrutarea specialiștilor cu experiența confirmată în promovarea și managementul implementării proiectelor de investiții”, procentul de realizare anuală fiind: “50% anul I, 80% anul II, 100% anul III”.

În conformitate cu Nota nr. 69/25.04.2023 privind aprobarea structurii organizatorice și a Statului de funcții ale Companiei Naționale de Investiții Rutiere –S.A., prin care a fost supusă Adunării Generale a Acționarilor aprobarea structurii organizatorice a Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A. (C.N.I.R.), avizată favorabil prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9 din 05.05.2023, propunerile au fost fundamentate după cum urmează:

 “......Începând cu data aprobării organigramei propuse, se vor înființa structuri funcționale, ținând cont de competențe, atribuții și scheme de personal pe principii de eficiență administrativă și economică, cu obiective pragmatice și cu asigurarea omogenității în formarea deciziilor și în coordonarea activităților de același tip sau similare, structuri funcționale care se populează cu personal specializat etapizat, asigurând premisele îndeplinirii cerinței conform scrisorii de așteptări, indicatori nefinanciari/recrutarea specialiștilor cu experiența confirmată în promovarea și managementul implementării proiectelor de investiții (50% anul I, 80% anul II, 100% anul III)”.

În consecință, pentru elaborarea Capitolului “Cheltuieli cu personalul”  s-a avut în vedere un număr estimat de 200 de angajați, așa cum este prevăzut și în Scrisoarea de așteptări pentru anul I de activitate.

Totodata, s-a avut în vedere și necesitatea de atragere a personalului calificat și înalt calificat, necesar pentru implementarea proiectelor ce vor fi preluate de către companie.

Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete în valoare de  1.571,31 mii lei,  au fost fundamentate  în conformitate cu prevederile  art. 37 alin.(2) și (3) din OUG. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice  cu modicările și completările ulterioare, dupa cum urmează:

  1. pentru directorat - valoarea este de 574,01 mii lei;
  2. pentru consiliul de administraţie – valoarea este 997,30 mii lei.

Durata mandatului pentru membrii Consiliului de Administrație este de 4 ani, în cursul anului 2023 a fost finalizată procedura de selecție dar pentru  directorat, contractele de mandat sunt încheiate pe perioada provizorie – 4 luni cu posibilitatea  prelungirii până la 6 luni, urmând ca în cursul anului 2023, sa fie finalizată procedura de selecție, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice  cu modificarile și completările ulterioare .

Indicatorul “Alte cheltuieli de exploatare”  în valoare de 212,43 mii lei, cuprinde cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale și necorporale.

Rezultatul brut (profit) a fost estimat în valoare de 855  mii lei,

Repartizarea profitului net al companiei în valoare de 717,40 mii lei, a fost efectuată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome cu modificările și completările ulterioare.

Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2023 în valoare de 2.605,55 mii lei, au fost constituite din sumele aferente capitalului social depus la bancă.

Cheltuielile pentru investiții în valoare de 2.605,55 mii lei, reprezintă investițiile care urmează a fi efectuate pentru desfășurarea activităților necesare conform obiectului de activitate.

  • Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, au următoarele valori:

-  productivitatea muncii, în unități valorice pe total personal mediu,  recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 - legea nr.368/2022 a fost programată  în valoare de 159,18 mii lei/persoană, 

-  câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr.368/2022 a fost programat în valoare de 12.426,81 mii lei/salariat;

-  numărul de personal programat la finele anului 2023 este  de 200 salariați;

 - numărul mediu de salariaţi programat la finele anului 2023 este de 104 salariați;

-  cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale au fost programate în valoare de 952,61 mii lei;

-  plăţile restante – compania nu  a estimat  plăţi restante la data de 31.12.2023;

-  creanțele restante - compania nu  a estimat  creanțe restante la data de 31.12.2023;

   -  rezultatul brut (profitul ) a fost programat în valoare de  855 mii lei.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale de Investiții Rutiere  - S.A. a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.

Membrii Consiliului de Administrație al  Companiei Naţionale de Investiții Rutiere – S.A. au avizat proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, conform  Hotărârii  nr. 19/20.09.2023 iar membrii Adunarii Generale  a Acționarilor l-au stabilit  prin Hotărârea nr.12 din 29.09.2023.

Compania Naţională de Investiții Rutiere  - S.A. nu este afiliată până în prezent la nici o organizație sindicală.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 16.10.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 16.10.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!