Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 30 mai 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordin al viceprim-ministrului, ministrului transporturilor și infrastructurii  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli   pe anul 2023 al Societații Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM " S.A.

 

Scurtă descriere

Proiectul bugetului de venituri  și cheltuieli pe  anul 2023 a fost elaborat având în vedere urmatoarele:

-  prevederilor art. 4 alin (3) din Ordonanța Guvernului nr. 45/1997, aprobată prin Legea nr.136/1998, completată cu Ordonanţa de urgenţă nr.36/2018 și cu Ordonanţa de urgenţă nr.113/2021 privind înființarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM"  S.A.

-  previziunile din ultima variantă a Business Plan-ului transmis Comisiei Europene, privind măsurile de eficientizare și  îmbunătățire a performanței financiare a companiei pentru următorii 10 ani menţionate în Business Planul 2020-2029;

-  prevederile  Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-   Hotarârea Guvernului nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

-   Ordinul Ministrului Transporturilor si Infrastructurii  nr. 1.415 din 23 noiembrie 2021 pentru aprobarea Programului de restructurare al Societății Comerciale  "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.

-   Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru

acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare;

-   Legea nr. 368/ 2022 - legea bugetului de stat pe anul 2023;

-   Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 2379/05.12.2022  privind stabilirea metodologiei de acordare a sumelor de la bugetul de stat pentru rambursarea împrumutului garantat de stat;

-   Ordinul OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

-   Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative; 

-   alte reglementări și legi incidente, în vigoare.

În baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare, cu modificările și completările ulterioare şi a Deciziei Comisiei Europene nr. C (2020) 1.160/24.02.2020, Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM - S.A., a beneficiat de un ajutor de stat individual de salvare, în valoare 175,63 mil.lei (aproximativ 36,7 mil. EUR), care a fost acordat și utilizat în perioada aprilie – august 2020 și care i-a permis să funcţioneze şi să elaboreze un plan de restructurare, care  îi va asigura rentabilizarea pe termen mediu şi lung. 

În contextul actual, în care se găseşte transportul aerian, implementarea planului de restructurare de către Societatea Comercială “Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române -TAROM”- S.A., este condiţionată de acordarea unui ajutor de stat individual de restructurare, în conformitate cu Comunicarea Comisiei (2014/C 249/01) - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate.

Având în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile art. 108 alin. (3) din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene, România a prenotificat la Comisia Europeană, planul de restructurare al Societăţii Comerciale “Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române -TAROM”- S.A. şi măsura de ajutor de stat individual de restructurare, acordarea unui ajutor de stat individual de restructurare, este singura soluţie pentru succesul restructurării Societăţii Comerciale “Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române -TAROM”- S.A. şi rentabilizarea companiei pe termen mediu şi lung. 

În conformitate cu Business Planul 2020-2029, Compania TAROM are în vedere ca obiectiv principal pentru anul 2022 măsurile necesare menținerii sustenabilității companiei, strategie

ce presupune etape și măsuri succesive, graduale și dinamice, efectele lor fiind pe termen scurt, mediu și lung, oferind posibilitatea redresării.

Pentru anii 2020-2029 conform Bussines Planului, Compania TAROM şi-a propus să ofere un produs corespunzator şi aeronavele potrivite pentru fiecare segment de piaţă în parte, optimizând astfel gradul de ocupare şi obţinerea unui venit mediu pe pasager care să permită menţinerea unui trend pozitiv, care să creeze condiţiile necesare pentru obţinerea de profitabilitate pe toate segmentele de piaţă deservite de Compania TAROM.

În  baza  prevederilor  art.40, alin.(7) și (8) din Legea nr. 368/2022 - legea bugetului de stat pe anul 2023:

 • din suma prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii la capitolul

84.01 "Transporturi", titlul 72 "Active financiare", articolul 72.01 "Active financiare", alineatul 72.01.01 "Participare la capitalul social al societăţilor comerciale", s-a alocat suma de 12.518 mii lei, în condiţiile legii, Societăţii Comerciale "Compania naţională de transporturi aeriene române -TAROM" - S.A. ca și contribuţie a statului la capitalul social.

Societatea Comercială "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. va utiliza suma respectivă pentru rambursarea ratelor şi dobânzilor aferente împrumutului garantat de stat, contractat de la Banca Transilvania, în baza Deciziei Comisiei Europene C(2020) 6.910 final. 

În planul de restructurare, profitabilitatea viitoare a Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române -TAROM" - S.A., a fost analizată în diferite scenarii, reflectând potențiale schimbări în condițiile interne și de piață, respectiv  în „scenariul de bază”- scenariul standard, considerat cel mai realist, potrivit căruia anul  2024 - ar fi anul în care rutele ajung profitabile iar anul 2023 - ar fi anul în care fluxurile de numerar devin pozitive și „scenariul pesimist”- scenariu construit pornind de la scenariul de bază, cu anumite ajustări potrivit căruia anul 2027 - ar fi anul în care rutele ajung profitabile iar după anul  2029 - fluxurile de numerar ar deveni pozitive.                

Indicatorii proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, care se supun avizării Consiliului de Administratie şi aprobării AGA, sunt stabiliți astfel încât să susțină obiectivele de afaceri propuse în ceea ce priveşte programul de zbor şi sunt corelați cu Business Planul 2020-2029 și normele specifice de prudență.

În conformitate cu previziunile veniturilor și cheltuielilor planificate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, marja EBITDA (calculată conform raportărilor IFRS) se estimează la o valoare pozitivă de 174.099,18 mii lei, aceasta reflectă estimările referitoare la profitabilitatea operațională a companiei generatoare de numerar.

Nu include deducerea cheltuielilor cu dobânzile, impozitele și deducerile fără numerar pentru depreciere și amortizare.

Veniturile totale au fost estimate în valoare de 2.008.454,09 mii lei, mai mari decât preliminatul/realizatul anului 2022 cu 33,93%, respectiv cu suma de 508.835,63 mii lei, din care:

 • veniturile din exploatare, în valoare de 1.676.349,31 mii lei, au fost estimate mai mari

decât preliminatul/realizatul anului  2022, cu 39,37%, respectiv cu suma de  473.571,98 mii lei; 

 • veniturile financiare, în valoare de 332.104,78 mii lei, au fost estimate mai mari decât preliminatul/realizatul anului cu 11,88%, respectiv cu suma de 35.263,64 mii lei.

Veniturile din producția vândută, programate pentru anul 2023 în valoare de 1.554.097,89 mii lei,  vor fi obţinute din prestarea serviciilor de transport aerian, mentenanţă, chirii şi din alte activităţi și reprezintă 77,38 % din totalul veniturilor în valoare de 2.008.454,09 mii lei.

În categoria veniturilor din producția vândută, în valoare de 1.554.097,89 mii lei, veniturile din transportul pasagerilor şi cargo pe curse regulate (inclusiv operările blocked space agreements) în valoare de 1.340.458,83 mii lei, au fost programate în creștere cu 43,67%, respectiv  cu suma de 407.463,19 mii lei față de  preliminatul/realizatul  anului 2022.

De asemenea, veniturile din transportul  curselor de  pasageri  charter, au fost programate  în creștere cu 14,08 %, respectiv cu suma de 24.819,21 mii lei.

Cheltuielile totale au fost estimate în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli 2023 pe baza programului de zbor cuprins în Planul de Restructurare 2020-2029 corelat cu parcul de aeronave previzionat în exploatarea companiei ţinând cont de necesităţile desfăşurării activităţilor și activităților anexe, de  ieșiri de aeronave prin vânzare dar și de intrari de aeronave achiziționate prin leasing financiar și leasing operațional.

Cheltuielile totale pe anul 2023 au fost estimate în valoare de 2.070.870,04 mii lei, în creștere față de preliminatul/realizatul anului 2022 cu 14,81%, respectiv cu suma de  267.194,98 mii lei, din care:

 • cheltuielile aferente activităţii de exploatare în valoare de 714.213,17 mii lei, au

fost estimate în creștere cu 20,18% fata de preliminatul/realizatul  anului 2022, respectiv cu suma de 287.839,74 mii lei.

 • cheltuielile financiare în valoare de 356.656,87 mii lei,  au fost estimate în scădere

față de preliminatul/realizatul anului 2022 cu  5,47%, respectiv cu suma de  20.644,76 mii lei.

Cheltuielile totale în valoare de 2.070.870,04 mii lei, au fost repartizate  pe trimestre în proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023, așa cum  sunt alocate în baza programului de operare.

De regulă activitatea de curse regulate şi charter desfăşurată de companie, are un caracter sezonier, operarea curselor fiind realizată cu frecvenţe reduse în lunile ianuarie – aprilie, noiembrie - decembrie şi frecvenţe crescute în perioada mai - octombrie.

Programarea cheltuielilor totale în valoare de 2.070.870,04 mii lei, cuprinse în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, au fost repartizate pe trimestre în baza programului de zbor, în funcţie de indicatorii fizici programaţi pentru fiecare perioadă a anului 2023.

În structura cheltuielilor totale în valoare de 2.070.870,04 mii lei, cheltuielile  din exploatare în valoare de 1.714.213,17 mii lei, dețin o pondere 82,78% iar cheltuielile financiare în valoare de dețin o  pondere  de 17,22%.

În structură, în categoria cheltuielilor de exploatare în valoare de 1.714.213,17 mii lei,   cheltuielile cu bunuri și servicii în valoare de 1.161.273,57 mii lei, au o pondere de 67,74% si  au fost programate în creștere cu 25,11% față de cele preliminate/realizate în anul 2022.

Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate,  în valoare  de 1.032,44 mii lei, au o pondere de 0.06% în total cheltuieli de exploatare și au fost estimate în creștere cu 9,73% față de cele preliminate/realizate în anul 2022.

Cheltuielile cu personalul în valoare de 213.501,72 mii lei, au o pondere de 12,45%  în total cheltuieli de exploatare și au fost estimate în anul 2023, în crestere cu 14,30 %, respectiv cu suma de 26.717,61mii lei  față cele aprobate în anul 2022 prin Ordinul MTI nr. 470/2022.

Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 178.536,94 mii lei, au fost estimate în creștere  cu 19,69%, respectiv cu suma de 29.370,80 mii lei,  faţă de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022,  prin Ordinul MTI nr. 470/2022.

Creșterea cheltuielilor de natură salarială în cuantum de 29.370,80 mii lei se datorează:

- creșterii cheltuielilor de natură salarială, aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023, cu suma de 10.101,46 mii lei, în conformitate cu  art.63 alin.(1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022.

Suma a fost calculată sub indicele de 9,6% aplicat la cheltuielile de natură salarială aprobate în bugetul anului 2022.

-  creşterii câştigului mediu brut pe salariat datorat majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2023 şi alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia în valoare de 57,59 mii lei, în conformitate cu prevederile art.63, alin.(1) lit.b) din Legea nr.368/2022- legea bugetului de stat pe anul 2023;

-  creşterii cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale și bonusuri în anul 2022,  cu suma de 19.211,75 mii lei,  în conformitate cu art.63 alin.(1) lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022.   

Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în valoare de 1.885,31 mii lei, au fost fundamentate  în conformitate cu prevederile  art. 37 alin.(2) și (3) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 1. pentru directori - valoarea este de 805,31 mii lei;
 2. pentru consiliul de administrație – valoarea este de 1.080,00 mii lei.

Durata mandatului, atât pentru directorat cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, este  provizorie, mandatele fiind încheiate pe 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni.

Valoarea cheltuielilor de natură salarială preliminate/realizate în anul 2022, în sumă de 127.611,44 mii lei, nu depășește nivelul valorii aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli  al anului 2022  prin  Ordinul Mininistrului Transporturilor si Infrastructurii nr. 470/2022.

Alte cheltuieli de exploatare, în valoare de 338.405,44 mii leiau fost estimate în scădere  în anul 2023 cu 1,79 % faţă de valorile realizate/preliminate în anul 2022.

Cheltuielile financiare, în valoare de 356.656,87 mii lei, au fost estimate în scădere  în anul 2023 cu 5,47 % faţă de valorile realizate/preliminate în anul 2022.

În proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023, s-a estimat un rezultat brut negativ – pierdere, în valoare de 62.415,95 mii lei, în scădere cu 28,79% , respectiv cu suma de 154.348,66 mii lei față de rezultatul brut – pierdere, aprobat în bugetul de venituri și cheltuiei aferent anului 2022, prin Ordinul MTI nr.470/2022 și în scădere cu 20,53%, respectiv cu suma de 241.640,64 mii lei față de rezultatul brut – pierdere,  preliminat/realizat la data de 31.12.2022. 

Sursele de finanţare a investiţiilor, prevăzute pentru anul 2023, în valoare de 115.524,70 mii lei, au fost estimate în creștere cu 4322,45%, respectiv cu suma de 112.852,03 mii lei  faţă de cele  preliminate/realizate în  anul 2022 și sunt constituite din:

-  surse proprii în valoare de 32.930,05 mii lei;

-  credite de investiții, în valoare de 82.594,65 mii lei.   

Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2023,  în valoare de 115.524,70 mii lei, au fost estimate pentru anul 2023, în creștere cu 4322,45% mii lei, respectiv cu suma de 112.852,03 mii lei față de cele preliminate/ realizate la data de 31.12.2022.

Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, au următoarele valori:

-  productivitatea muncii  în unități valorice pe total personal mediu,  recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 - legea nr.368/2022, în valoare de 1.341,08 mii lei/persoană,  a fost estimată în creștere cu 14,58% față de cea preliminată/realizată  în anul 2022;

-  câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform  Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr.368/2022,  în valoare de 10.592,85 lei/salariat, a fost estimat în creștere cu 18,03 față de cel preliminat/realizat în anul 2022;

-  numărul de personal prognozat la finele anului 2023 de 1.314 salariați, a fost estimat în scădere cu 4 salariați față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2022, prin Ordinului MTI nr.470/2022;

 -  numărul mediu de salariaţi de  1.250,  a fost estimat în creștere cu 4 salariați față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 prin  Ordinul MTI nr.470/2022; 

-  cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale în valoare de 1.031,08 mii lei, au fost estimate în scădere cu 14,27% față de cele preliminate/realizate la data de  31.12.2022.

La momentul întocmirii proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, Compania TAROM înregistrează plăți restante la Bugetul de Stat în valoare de 102.986,18 mii lei.

Până la finele anului 2023, Compania își propune ca după aprobarea ajutorului de restructurare, să obțină o reeşalonare a acestor sume. Plăţile restante în valoare de 507.648,64 mii lei, au fost estimate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, în creștere cu 81,71 % față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 prin Ordinul MTI 470/2022 și sunt compuse din:

 • 986,18 mii lei la bugetul de stat;
 • 662,47 la furnizorii interni și externi.

-  creanțele restante, în valoare de 11.721,84 mii lei, au fost programate în scădere cu 35,06% față de cele preliminate/realizate  la data de 31.12.2022;

-  indicele de creștere al cheltuielilor  de 11,88%  este mai mic decât indicele de creștere al veniturilor de 33,93%;

  -  s-a estimat un rezultat brut negativ – pierdere, în valoare de 62.415,95 mii lei, în scădere cu 28,79% , respectiv cu suma de 154.348,66 mii lei  față de rezultatul brut – pierdere, aprobat în bugetul de venituri și cheltuiei aferent anului 2022, prin Ordinul MTI nr.470/2022 și în scădere cu 20,53%, respectiv cu suma de 241.640,64 mii lei față de rezultatul brut – pierdere, preliminat/realizat la data de 31.12.2022. 

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" S.A. a fost avizat de către membrii  Consiliului de Administrație prin Hotărârea  nr.10/20.04.2023 și stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea din data de 10.05.2023.  

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.

Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române-TAROM" - S.A fiind exceptată de la aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014 cu modificările și completările ulterioare, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 nu a fost supus consultării organizaţiei de sindicat.

Realitatea datelor prezentate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, aparține Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și organelor de conducere ale Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM". 

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

 • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
 • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 09.06.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 09.06.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

Anunt ședință dezbatere publică - publicat 13 iunie 2023  15.06.2023
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!