Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 21 februarie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2024 al Regiei Autonome  „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați,  aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 

Scurtă descriere

Fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, a avut în vedere, funcțiile pe care acest instrument trebuie să le îndeplinească și anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar al societății.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, a fost conceput ca un element de legătură între preliminatul/realizatul anului 2023 și bugetul previzionat pentru anii 2024, 2025 și 2026, respectând structura și conceptul unui buget multianual.
Prin Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, ca instrument de management financiar, compania îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi, atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul companiei spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.
Veniturile totale în valoare de 216.000,00 mii lei, au fost estimate în creștere în anul 2024 față de cele realizate/preliminate în anul 2023 cu 15,21 %, respectiv cu suma de 28.515,17 mii lei , comparativ cu veniturile estimate a fi realizate în anul 2023.
Creșterea veniturilor totale în valoare de 216.000,00 mii lei,este influențată preponderent de creșterea veniturilor din serviciile prestate în valoare de 167.900,00 mii lei.
Veniturile din exploatare în valoare de 211.650,00 mii lei, dețin o pondere 97,98%, iar veniturile financiare în valoare de 4.530 mii lei, dețin o pondere de 2,01% în veniturile totale.
Alte venituri de exploatare în sumă de 1.211,42 mii lei (8%), rezultată din:
-majorarea indicatorului „alte venituri de exploatare – amenzi și penalități” cu suma de 21,45 mii lei (12,01%), având în vedere realizările în anul 2023 de 178,55 mii lei;
-majorarea indicatorului „venituri din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital” cu suma de 739,20 mii lei, având în vedere valoarea de 750 mii lei a activelor pe care Regia intenționează să le scoată la licitație în scopul de a fi valorificate;
-majorarea indicatorului „alte venituri de exploatare din subvenții pentru investiții” cu suma de 444,64 mii lei (3,05%), având în vedere investițiile din fonduri de la bugetul statului și din proiectele cu finanțare nerambursabilă, derulate de Regie, care au fost recepționate în ultimul trimestru al anului 2023 și de asemenea estimate a fi recepționate în anul 2024 (rezultate ale proiectului PRIMUS pentru intensificarea traficului pe Canalul Sulina și recepția a două drage fluviale);
-majorarea indicatorului „alte venituri de exploatare – alte venituri”, cu suma de 6,14 mii lei (1,56%), având în vedere realizările înregistrate la acest indicator în anul 2023, î Majorarea indicatorului „alte venituri de exploatare – alte venituri”, cu suma de 6,14 mii lei (1,56%), având în vedere realizările înregistrate la acest indicator în anul 2023, în sumă de 393,86 mii lei.
Veniturile financiare reprezentând diferențe favorabile de curs valutar estimate a fi realizate în anul 2024, au fost majorate cu 4,52%, respectiv cu suma de 188,03 mii lei, având în vedere realizările din anul 2023 și estimarea evoluției cursului EUR/RON, DOLAR/RON pentru anul 2024.Luând în considerare necesitatea angajării cheltuielilor doar pe măsura realizării veniturilor, cheltuielile totale, au fost majorate cu suma de 55.773,60 mii lei (34,81%).
Cheltuielile totale în valoare de 216.000,00 mii lei, au fost fundamentate în funcţie de activităţile concrete din programele de achiziţii de bunuri și servicii, pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a programelor de investiţii şi dotări, în limita surselor legale de finanţare a acestora, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a cheltuielilor de mandat.
Cheltuielile totale în valoare de 216.000,00 mii lei, au fost stabilite în directă corelaţie cu nivelul veniturilor totale, pentru anul 2024 și au fost estimate mai mari cu 34,81% faţă de cheltuielile totale preliminate/realizate în anul 2023.
În structura cheltuielilor totale în valoare de 216.000 mii lei, cheltuielile din exploatare în valoare de 210.900,00 mii lei, dețin o pondere 97,64% iar cheltuielile financiare în valoare de 5.100,00mii lei, dețin o pondere de 2,36%.
Cheltuielile de exploatare în valoare de 210.900 mii lei, înregistrează o creștere cu 35,90 % față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.
În totalul cheltuielilor din exploatare în valoare de 210.900 mii lei, cheltuielile cu bunuri și servicii în valoare de 89.385,00 mii lei, dețin o pondere de 42,38%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” în valoare de 3.320 mii lei, deține o pondere de 1,57%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” în valoare de 86.285 mii lei deține o pondere de 40,91% iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 31.910 mii lei deține o pondere de 15,13%.
Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în valoare de 3.320,00 mii lei înregistrează o majorare de 263,74% în valoare de 2.407,27 mii lei ca urmare a recepționării unor obiective de investiții (nave tehnice) pentru care se va plăti începând cu anul 2024, impozit.
Cheltuielile cu personalul în valoare de 86.285,00 mii lei, au fost estimate în anul 2024, în creștere cu 7,07 %, față cele aprobate în anul 2023.
Cheltuielile de natură salarială a fost majorat cu suma de 4.668,52 mii lei, în conformitate cu prevederile art. 73, alin (1), lit. a) din Legea Bugetului de stat pe anul 2023, nr. 421/2023, reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024.
Indicatorul „tichete de masă” a fost dimensionat cu respectarea prevederilor art. XL, alin. (1) din Legea 296/2023, astfel:
-413 (angajați care beneficiază de tichete de masă) x 4.160 lei/an = 1.718,08 mii lei.
Indicatorul „vouchere de vacanță” a fost dimensionat cu respectarea prevederilor art. XL, alin. (2) din Legea 296/2023, astfel:
-746 angajați x 1.600 lei/pers. = 1.193,60 mii lei
-Cheltuieli aferente contractului de mandat și al altor organe de conducere și control, comisii și comitete” au estimată o majorare în sumă de 236,17 mii lei, comparativ cu realizările din anul 2023.
Această majorare este estimată având în vedere prevederile Cap. III, Secțiunea 2a din Legea 296/2023.
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 1878,51 mii lei au fost majorate cu 13,83% ca urmare a modificării cheltuielilor salariale propuse pentru anul 2024.
Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 31.910 mii lei a fost majorat cu 13,50%
Rezultatul Brut este 0.
Investițiile și dotările finanțate din surse proprii programate pentru anul 2024 în valoare de 27.380,60 mii lei, astfel:
- din amortizarea imobilizărilor corporale aferentă anului 2024 – 11.151,32 mii lei;
- din profitul repartizat – 16.229,28 mii lei.
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu este majorată comparativ cu anul precedent cu 10,18%.
- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale în valoare de 1.000 mii lei, au fost estimate să realizeze un profit net de 0,00 mii lei
- plăţile restante – regia nu a estimat plăţi restante la data de 31.12.2024;
- creanțele restante, în valoare de 46,00 mii lei au fost estimate în scădere 0,35% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023;
Pentru anul 2024, Regia își propune să efectueze cheltuieli în limita veniturilor realizate, astfel încât în propunerea de BVC este estimat un Rezultat Brut de 0,00 mii lei.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, a fost aprobat de către membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea din data de 09.02.2024.
În conformitate cu art.6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 a fost supus consultării Sindicatului Lucrătorilor de la Dunăre “Farul”.
Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 04.03.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 07.03.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!