Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 20 februarie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății Naționale “Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” S.A.   aflată sub autoritatea  Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 

Scurtă descriere

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății Naționale “Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța”- S.A. asigură echilibrul financiar intern al societății în vederea desfășurării activității economice în condiții de eficiență și de asigurare a echilibrului financiar pentru întreaga activitate a societății.
În proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, ca instrument de management financiar, societatea își propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi, atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul societății spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor.
Veniturile totale, în valoare de 42.353,23 mii lei au fost estimate în scădere în anul 2024 față de cele realizate/preliminate în anul 2023 cu 1,92 %, cauzată de scăderea subvenției de exploatare cu 10,00% , respectiv de la 31.406,00 mii lei realizat/preliminat în anul 2023 la 28.265,00 mii lei în anul 2024. Subvenția pentru activitatea de exploatare a fost aprobată în sumă de 31.406 mii lei pentru anul 2024., Bugetul de venituri și cheltuieli a anului 2024 s-a avut în vedere suma alocată, exclusiv sumele reținute de 10% ducând astfel la o reducere a subvenției în anul 2024, cu suma de 3.141 mii lei.
Față de realizările anului 2023, în anul 2024 s-a estimat creștere de 22,43% la nivelul veniturilor din producția vândută. Această estimare a veniturilor are la bază și indexarea cu indicele de inflație oficial pentru anul 2024.
Veniturile financiare pentru anul 2024, vor înregistra o creștere de 30,92% faţă de preliminatul/realizatul pe anul 2023, în sumă de 7,66 mii lei din cauza diferențelor de curs valutar respectiv la suma de 32,43 mii lei.
Cheltuielile totale preconizate a se efectua în anul 2024, au fost fundamentate în funcție de activitățile concrete ce urmează a se derula, în baza „Planului de reparații”, a „Planului de Achiziții pe 2024” și a altor lucrări și activități ce urmează a se efectua, precum și a recalculării cheltuielilor cu salariile și a cheltuielilor de mandat, toate acestea fiind raportate la cheltuielile preliminate a se realiza în anul 2023.
Cheltuielile totale au fost stabilite în directă corelație cu nivelul veniturilor totale, pentru anul 2024, fiind estimate la 42.353,23 mii lei, mai mici cu 17.138,66 mii lei față de cheltuielile totale preliminate a se realiza în anul 2023.
Cheltuielile de exploatare în anul 2024, înregistrează o reducere cu 17.138,99 mii lei, respectiv o reducere de 28,83% față de realizatul preliminat pe anul 2023.
În structură, fundamentarea cheltuielilor din bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2024, în funcție de evoluția lor, creștere sau reducere față de realizatul preliminat al anului 2023, se prezintă astfel:
-cheltuieli privind stocurile – înregistrează o scădere de 1.386,03 mii lei, respectiv de 31,92% față de realizatul preliminat pe anul 2023.
-cheltuieli privind serviciile executate de terți – înregistrează o creștere de 62,47 mii lei, respectiv de 5,29% față de realizatul preliminat pe anul 2023.
-cheltuieli cu alte servicii executate de terți – înregistrează o scădere cu 998,33 mii lei, respectiv de 33,66% față de realizatul preliminat pe anul 2023, scădere care se observă în principal, la alte cheltuieli cu 46,68%, de la 2.106,72 mii lei realizate în anul 2023 la 1.123,22 mii lei prognozate în anul 2024 .
Cheltuielile cu taxe, impozite și vărsăminte asimilate cresc față de nivelul realizatului anului 2023, cu 48,93 mii lei respectiv de la 601,08 mii lei la 650,01 mii lei.
Cheltuielile cu personalul cresc cu 1.986,05 mii lei față de sumele preliminate a se realiza în 2023, respectiv de la 28.382,08 mii lei la 30.368,13 mii lei, din care:
-cheltuielile de natură salarială înregistrază o reducere față de sumele aprobate prin BVC-ul anului 2023 cu 1.962,34 mii lei, de la 27.857,80 mii lei la 25.895,46 mii lei.Cheltuielile de natură salarială, în sumă de 25.895,46 mii lei, bugetate pe anul 2024, sunt formate din:
-suma de 25.504,68 mii lei reprezentând cheltuieli cu salariile de bază, plățile de ore suplimentare și sporurile aferente personalului încadrat, conform contractului colectiv sau individual de muncă;
-sumă de 390,78 mii lei reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărâri Guvernului 900/2023,
-pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor, cum urmează:
Influență salariu minim brut pe țară garantat în plată = 120 pers. x 0,3618 (salarii de bază + sporuri) x 9 luni = 390,78 mii lei
Indicele câștigul mediu brut lunar pe salariat calculat în conformitate cu prevederile Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/28.12.2023, aferent anului 2024, înregistrează o reducere de 0,18% față de câștigul mediu brut lunar pe salariat preliminat a se realiza în anul 2023 și indicele productivității muncii pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat aferentă anului 2024 o reducere de 3,46% față de preliminatul anului 2023.
Alte cheltuieli de personal cresc cu 15,88% de la 531,81 mii lei preliminat a se realiza în anul 2023 la 616,25 mii lei în anul 2024 și cu 37,76 mii lei față de sumele aprobate prin bugetul anului 2023 de 578,49 mii lei.
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, este în valoare de 2.850,51 mii lei .
Cheltuielile contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete este de 2.850,51 mii lei.
Durata mandatului este de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 7 luni.”
Rezultatul brut propus pentru anul 2024 este de 0 lei.
Pierderea preliminată a se realiza la sfârșitul anului 2023 va fi acoperită, după cum urmează: suma de 2.951,99 mii lei, cu termen de realizare : 30.06.2024 iar diferența de 13.363,92 mii lei din profitul generat de anularea provizionului pentru litigii, cu termen de realizare: aprobarea situațiilor financiare aferente anului emiterii hotărârii judecătorești definitive și irevocabile.
Aeroportul înregistrează plăți restante la sfârșitul anului 2023 în sumă de 2.179,26 mii lei, care vor fi achitate cel târziu în trimestrul II al anului 2024.
Creanțele restante programate pentru anul 2024 înregistrează o reducere de 50% față de creanțele restante preliminate pentru anul 2023.
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR
În anul 2024 se preconizează să realizeze investiţii totale în valoare de 184.972,75 mii lei, după cum urmează:- surse proprii de finanțare 850 mii lei; alocații bugetare aprobate 13.804 mii lei, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 - 170.318,75 mii lei .Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății Naționale “Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” S.A. a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății Naționale “Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” S.A. a fost avizat de către membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr.4/29.01.2024 și stabilit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.1 din 12.02.2024.
În conformitate cu art.6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2024 a fost supus consultării Sindicatului Independent al Societății Naționale “Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” S.A.
Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 04.03.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 04.03.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!