Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 20 februarie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei  Naționale "Aeroporturi București" - S.A. aflată sub autoritatea  Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 

 

Scurtă descriere

Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, se bazează pe revenirea treptată a situației economico – financiare.
În anul 2023, traficul de pasageri a cunoscut o revenire peste valoarea prognozată în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, înregistrând un număr de 14.698.845 de pasageri.
La estimarea veniturilor pe anul 2023, compania a abordat o strategie prudentă, numărul de pasageri și mișcările de aeronave au fost programate având în vedere scenariul mediu de trafic aerian, conform prognozelor ACI.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, a fost conceput ca un element de legătură între preliminatul/realizatul anului 2023 și bugetul previzionat pentru anii 2024, 2025 și 2026, respectând structura și conceptul unui buget multianual.
Prin proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, ca instrument de management financiar, societatea îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi, atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul societății spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.
Veniturile totale pe anul 2024 în valoare de 1.347.652,64 mii lei, au fost estimate în creștere față de cele preliminate pentru anul 2023 cu - 8,58% .
Veniturile din exploatare, în valoare de 1.310.329,84 mii lei, au fost estimate în creștere cu 8,85% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.
În ceea ce privește structura veniturilor din exploatare, care contribuie la realizarea cifrei de afaceri, menționăm că există două categorii de venituri și anume:
-venituri aeronautice;
-venituri non-aeronautice.
Pe lângă aceste două tipuri de venituri, la nivelul aeroportului, se înregistrează și venituri non-operaționale (venituri din subvenții pentru investiții, venituri financiare).
Veniturile aeronautice (activitatea de bază) în valoare de 970.827,42 mii lei, au fost estimate în anul 2024 față de anul 2023 în creștere cu 8,79%, cu o pondere de 74,09% în total venituri din exploatare și reprezintă veniturile obținute de aeroport, din taxele încasate pentru aeronave, taxele încasate pentru pasageri și alte taxe încasate pentru operațiuni de trafic aerian, este rezultatul influenței modificării favorabile a indicatorilor fizici de trafic.
Veniturile non-aeronautice în valoare de 339.502,41 mii lei, au fost estimate în anul 2024 față de anul 2023 în creștere cu 9,03%, cu o pondere de 25,91% în total venituri de exploatare și reprezintă celelalte categorii de venituri realizate de aeroport, precum: veniturile obținute din închirieri spații și terenuri, marketing publicitate, din parcare și utilități și din rezultatele asocierilor din participațiune.
Veniturile financiare în valoare de 37.322,80 mii lei, sunt programate în anul 2024, la aceeași valoare preliminată la data de 31.12.2022.
Cheltuielile totale, în valoare de 849.423,79 mii lei, au fost fundamentate în funcție de activitățile concrete din programele de achiziții de bunuri și servicii, pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora și a recalculării cheltuielilor de natură salarială și a cheltuielilor de mandat.
Cheltuielile totale în valoare de 849.423,79 mii lei, au fost stabilite în directă corelație cu nivelul veniturilor totale, pentru anul 2024, fiind estimate în creștere cu 13,95% față de cheltuielile totale preliminate/realizate în anul 2023.
Creșterea cheltuielilor totale în anul 2024, față de cele preliminate a fi realizate la data de 31.12.2023, este generată atât de creșterea indicelui de inflație care a condus la fluctuații ale prețurilor cât și de redeschiderea la capacitate maximă a terminalului AIBBAV, fapt ce presupune încheierea de noi contracte de prestări servicii, obligatorii pentru menținerea siguranței aeronautice.
În structura cheltuielilor totale în valoare de 849.423,79 mii lei, cheltuielile din exploatare dețin o pondere 98,82%.
Cheltuielile de exploatare, în valoare de 839.423,79 mii lei, înregistrează o creștere în anul 2024 de 15,51% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.
În totalul cheltuielilor din exploatare în valoare de 839.423,79 mii lei, cheltuielile cu bunuri și Servicii în valoare de 357.341,29 mii lei dețin o pondere de 42,57%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” în valoare de 22.943,18 mii lei deține o pondere de 2,73%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” în valoare de 292.622,08 mii lei deține o pondere de 34,86% iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 166.517,24 mii lei deține o pondere 19,84%.
Cheltuielile cu bunuri și servicii, în valoare de 357.341,29 mii lei, au fost programate în anul 2024, în creștere cu 43,20 % față de cele preliminate/realizate în anul 2023.
Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, în valoare de 22.943,18 mii lei, au fost estimate în creștere cu 3,92% în anul 2024 față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.
Cheltuielile cu personalul în valoare de 292.622,08 mii lei, au fost estimate în anul 2024, în creștere cu 13,48% față cele aprobate în anul 2023.
Creșterea cheltuielilor de natură salarială în sumă de 53.266,47 mii lei, se datorează:
Numărul efectiv de personal de 1463 angajați, reprezintă numărul maxim de posturi în conformitate cu statul de funcții și organigrama companiei, aprobată de CA și AGA.
Cheltuielile cu personalul au fost estimate în anul 2024 la nivelul de 292.622,08 mii lei, în creștere cu 13,48% față de preliminatul anului precedent. Acestea cuprind următoarele categorii:
Cheltuieli cu salariile în valoare de 227.928,23 mii lei, în creștere cu 11,20%, cuprind salariile de bază în sumă de 174.661,76 mii lei, calculate pentru un număr mediu de 1420 salariați și sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază în sumă de 53.266,47 mii lei. La determinarea cuantumului cheltuielilor cu salariile s-a avut în vedere asigurarea tuturor drepturilor salariale prevăzute atât în Contractele Individuale de Muncă, precum și Contractul Colectiv de Muncă (CCM).
Numărul efectiv de personal de 1463 angajați reprezintă numărul maxim de posturi în conformitate cu ștatul de funcții și organigrama companiei, aprobata de CA și AGA.
Bonusuri în sumă de 54.139,02 mii lei, în creștere cu 20,87% față de preliminatul anului 2023, care cuprind tichetele de masa in sumă de 5.907,20 mii lei, vouchere de vacanță în sumă de 2.272 mii lei(1.600 lei/salariat) și alte cheltuieli conform CCM in sumă de 27.872,50 mii lei.
Astfel, cheltuielile de natură salarială, previzionate în sumă de 282.067,25 mii lei, cu respectarea art. 73 din Legea Bugetului de stat pe anul 2024, sunt în creștere cu 12,94% față de valoarea preliminată a anului 2023, ca urmare a:
-aplicării indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat de către Comisia Națională de Prognoză în procent de 6% pentru anul 2024: 15.121,66 mii lei, respectând L. bugetului de stat nr. 421/2023 art. 73 (1) lit. a).
-creșterilor aferente reîntregirii pe întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri de natură salarială în anul 2023, respectând L. bugetului de stat nr. 421/2023 art. 73 (1) lit. e) astfel:
-reîntregire în urma acordării unor creșteri salariale și a sporurilor aferente: 14.917,83 mii lei (1.279, 18 lei *1372 sal*8,5 luni). Suma de 1.279,18 lei reprezintă creșterea medie a salariului, inclusiv sporuri, acordată în anul 2023.
Majorarea cheltuielilor de natură salarială conduce la un indice de creștere a câștigului mediu brut pe salariat de 4,40 %, care nu depășește indicele de creștere a productivității muncii în unități valorice, respectându-se astfel art. 73 pct. (11) din Legea bugetului de stat nr. 421/2023.
Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, în valoare de 2.964,48 mii lei, au fost fundamentate în conformitate cu prevederile art. 37 alin.(2) și (3) din OUG. 109/2011, cu modicările și completările ulterioare, după cum urmează:
a) pentru directorat - valoarea este de 1.150.46 mii lei;
b) pentru consiliul de administrație – valoarea este 1.814,02 mii lei.
Durata mandatului, atât pentru directorat cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, este provizorie, mandatele fiind încheiate pe 5 luni cu posibilitatea prelungirii până la 7 luni.
Alte cheltuieli de exploatare, în valoare de 166.517,24 mii lei, au fost estimate în scădere în anul 2024 cu 84,42% față de valorile realizate/preliminate în anul 2023.
Cheltuielile financiare în valoare de 10.000 mii lei, au fost estimate în anul 2024, în scădere cu 53,44% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.
Rezultatul brut (profit) este estimat pentru anul 2024 în valoare de 498.228,85 mii lei, iar profitul rămas după impozitare va fi repartizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare.
Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2024, în valoare de 601.704,97 mii lei și vor fi asigurate din:
• - surse proprii în cuantum de 516.464,67 mii lei:
• - amortizare, în valoare de 155.000 mii lei;
• - sume repartizate din profitul anului 2023, în valoare de 195.976,54 mii lei;
• - alte rezerve – sume legal constituite și neutilizate, din anii precedenți, în valoare de 165.488,13 mii lei.
• - credite bancare pentru investiții, în valoare de 85.240,30 mii lei;
Principalele investiții sunt:
Sistematizarea suprafețelor de mișcare a AIHCB în vederea creșterii capacității operaționale și asigurării conformității cu prevederile R139/2014 .
Modernizare sisteme benzi bagaje Plecări .
Modernizare/RK punți îmbarcare
Realizarea unei stații de epurare ape uzate și pluviale AIHCB
Clădire operațiuni la AIHCB
Modernizare iluminat drumuri publice AIHCB
Reparații capitale clădire Uzină Electrică si trecerea la alimentare cu energie electrică la 20 KV a AIBB AV
Parcare Plecări Nord
Parcare Departament Vest -Lucrări reabilitare și reorganizare rețele termice exterioare și racordarea acestora la centrala termică CT1 la AIHCB
Instalare de panouri fotovoltaice la AIHCB, inclusiv lucrări de racordare la Uzina Electrică
Debitele restante înregistrate la 31.12.2023 sunt de aprox. 210 mil. lei. Pe parcursul anului 2023, CNAB a întreprins demersuri pentru recuperarea debitelor restante, precum și constituirea de garanții mobiliare și imobiliare, executarea garanțiilor de bună execuție, etc. În continuare, CNAB va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor restante.
Nu înregistrează plăți restante la sfârșitul anului 2023 și nu estimează plăți restante în perioada 2024-2026.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 04.03.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 04.03.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!