Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 16 noiembrie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Contractului de servicii publice pentru perioada 10 decembrie 2023 – 09 decembrie 2028 în transportul feroviar public de călători al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători"- S.A.

 

Scurtă descriere

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, modificat și completat prin Regulamentul UE nr. 2016/2338/, Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 12/1998, Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 62/2016 și Legii nr. 202/2016, cu modificările și completările ulterioare și luând în considerare faptul că obiectivele strategice stabilite prevăd:
- Creșterea calității serviciilor contractate;
- Creșterea eficienței modului de cheltuire a fondurilor publice implicate;
- Asigurarea unui cadru de lucru pentru reformarea sistemului de transport feroviar de călători din România în contextul tranziției către un cadru de atribuire a Contractelor de Servicii Publice (CSP) bazat exclusiv pe proceduri competitive;
- Creșterea gradului de atractivitate al transportului;
- Punerea în valoare a investițiilor în infrastructura feroviară;
- Creșterea gradului de siguranță și securitate în transportul feroviar de călători;
- Creșterea gradului de securitate și siguranță a muncii;
- Punerea în valoare a proiectelor de regenerare și dezvoltare teritorială;
- Asigurarea mobilității durabile a angajaților.

În acest sens ARF a asigurat respectarea prevederilor art.7 alin.(2) din Regulamentul mai sus menționat în materie de acordare a compensației de serviciu public, având în vedere că „fiecare autoritate competentă ia măsurile necesare pentru a se asigura că, cu cel puțin un an înainte de lansarea invitației de participare la procedura competitivă de atribuire sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”.
În condițiile anterior menționate pentru contractele de servicii publice de transport feroviar de călători acordate prin atribuire competitivă, ce se vor aplica de la data de 10.12.2023, se va utiliza următoarea metodologie:
a) repartizarea compensației către fiecare OTF desemnat câștigător se face de către Autoritatea Contractantă pe baza indicatorului tren-km, în funcție de îndeplinirea indicatorilor cantitativi, calitativi, de performanță și de eficiență care au fost stabiliți prin contract;
b) compensația se acordă proporțional cu gradul de realizare a indicatorului cantitativ (tren-km).
c) pentru operatorul de transport feroviar de călători desemnat câștigător, profitul rezonabil pentru compensarea serviciului public, este de 5% care se încadrează în rata SWAP valabilă de la 01.07.2023– 31.12.2023, publicată în Registrul Ajutorului de Stat;
d) compensația nu poate depăși o sumă care corespunde efectului financiar net echivalent cu totalitatea efectelor, pozitive sau negative, ale conformării cu obligația de serviciu public asupra cheltuielilor și veniturilor operatorului de serviciu public. Efectele se evaluează comparând situația în care obligația de serviciu public este îndeplinită cu situația care ar fi existat dacă obligația nu ar fi fost îndeplinită. Pentru a calcula efectul financiar net, autoritatea competentă se orientează după următorul mecanism:
a. cheltuielile suportate în legătură cu o obligație de serviciu public sau cu un set de obligații de serviciu public impuse de autoritatea competentă/autoritățile competente, obligații conținute în contractul de servicii publice și/sau într-o normă generală;
b. minus eventualele efecte financiare pozitive generate în cadrul rețelei exploatate în temeiul obligației/obligațiilor de serviciu public în cauză;
c. minus sumele încasate din tarife sau orice alte venituri generate în îndeplinirea obligației/obligațiilor de serviciu public în cauză;
d. plus un profit rezonabil;
e. egal efectul financiar net;
e) pentru a evita compensarea în exces sau lipsa de compensare, la calculul efectului financiar net se iau în considerare efectele financiare măsurabile asupra serviciilor operatorului în cauză;
f) cheltuielile și veniturile trebuie calculate în conformitate cu normele contabile și fiscale în vigoare;
g) Autoritatea pentru Reformă Feroviară va monitoriza activitatea de transport prin intermediul a 4 seturi de indicatori (cantitativi, de calitate, de performanță și de eficiență). În acest sens au fost definiți un total de 15 indicatori cheie (tren-km, călători expediați, călători-km, curățenie, menținerea în funcțiune a sistemelor de climatizare sau, după caz, sistem de răcire/încălzire a vehiculelor, timp de funcționare a casieriilor, timp de funcționare a sistemelor electronice de vânzare titluri de călătorie, punctualitate, disponibilitate material rulant, nivel de poluare CO2 a materialului rulant, nivel de poluare CO2 a bunurilor imobile, grad de ocupare, anulare trenuri, zile de muncă planificate productive realizat și ore lucrate fără prejudiciu datorită accidentărilor). Astfel, în baza îndeplinirii indicatorilor se poate atinge o premiere maximă totală de 4% (maxim 0,34% pentru fiecare indicator) din nivelul cheltuielilor eligibile realizate;
h) Procentul marjei de profit, aferente compensației de serviciu public, este cel mult sau egal cu 5% care se încadrează în rata SWAP valabilă de la 01.07.2023– 31.12.2023, publicată în Registrul Ajutorului de Stat(7,55% la care se adaugă 100 de puncte de bază, conform art.5, alin (17) din OUG nr.12/1998 cu modificările și completările ulterioare). Acest procent se distribuie după cum urmează:
1. cel mult sau egal cu 1% în baza îndeplinirii indicatorilor cantitativi:
 0,34 % pentru indicatorul tren-km;
 0,33% pentru indicatorul călători expediați;
 0,33% pentru indicatorul călător-km;
Indicatorii sus menționați se acordă în funcție de realizarea fiecăruia în parte.
2. cel mult sau egal cu 1% în baza îndeplinirii indicatorilor de calitate:
 0,25% pentru indicatorul curățenie;
 0,25% pentru indicatorul sistem de climatizare sau, după caz, sistem de răcire / încălzire a vehiculelor;
 0,25% pentru indicatorul timp de funcționare a casieriilor;
 0,25% pentru indicatorul timp de funcționare a sistemelor electronice de vânzare titluri de călătorie.
Indicatorii sus menționați se acordă în funcție de realizarea fiecăruia în parte.
3. cel mult sau egal cu 1% în baza îndeplinirii indicatorilor de performanță:
 0,25% pentru indicatorul Punctualitate;
 0,25% pentru indicatorul Disponibilitate material rulant propus pentru înlocuire;
 0,25% pentru indicatorul nivel de poluare CO2 a materialului rulant;
 0,25% pentru indicatorul nivel de poluare CO2 a bunurilor imobile.
Indicatorii sus menționați se acordă în funcție de realizarea fiecăruia în parte.
4. cel mult sau egal cu 1% în baza îndeplinirii indicatorului de eficiență:
 0,25% pentru indicatorul grad de ocupare;
 0,25% pentru indicatorul anulare trenuri;
 0,25% pentru indicatorul zile de muncă planificate productive realizat;
 0,25% pentru indicatorul ore lucrate fără prejudiciu datorită accidentărilor.

5. cel mult sau egal cu 1% în baza creșterii gradului mediu de ocupare a trenurilor.
6. Indicatorii sus menționați se acordă în funcție de
realizarea fiecăruia în parte.
i) în perioada 10 decembrie 2023 – 09 decembrie 2028, ARF va aplica sistemul de premiere sau penalizare, acordat pe baza îndeplinirii sau neîndeplinirii, după caz, a indicatorilor cantitativi și calitativi, stabiliți în CSP astfel încât:
 valoarea pozitivă maximă a premierii este de 5 % din cheltuielile eligibile stabilite la semnarea contractelor de servicii publice pentru a respecta profitul maxim legal;
 valoarea negativă maximă a penalizărilor este de 5 % din cheltuieli eligibile stabilite la semnarea contractelor de servicii publice pentru a nu afecta negativ calitatea serviciilor obligatorii;
 efectul pozitiv sau negativ al sistemului de premiere/penalizare va fi luat în considerare atunci când se calculează compensația finală la regularizarea anuală.
j) evitarea compensării în exces, în condițiile în care, pentru operatorul de transport feroviar de călători desemnat câștigător, compensația anuală de serviciu public, care cuprinde cota de profit de maxim 5%. Totodată, repartizarea compensației ce va fi cuprinsă în contractul de servicii publice sau actele adiționale la acestea se va realiza de către A.R.F. cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului transporturilor nr.65/1.712/2016 pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activități desfășurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor;
k) compensația nu va depăși o sumă care corespunde efectului financiar net echivalent cu totalitatea efectelor, pozitive sau negative, ale conformării cu obligația de serviciu public asupra cheltuielilor și veniturilor, în conformitate cu prevederile Anexei de la Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentele (CEE) nr.119/69 și nr.1107/70 ale Consiliului, astfel cum a fost modificat și completat prin Regulamentul (UE) 2016/2338 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2016;
l) valoarea unitară a indicatorului tren-km se calculează astfel: valoarea unitară a compensației pentru tren-km = valoarea compensației de serviciu public /numărul total de tren-km.
În scopul asigurării continuității serviciului public de transport feroviar de călători, acordarea compensației se va face după cum urmează:
 în cazul în care bugetul de stat se aprobă ulterior începerii anului bugetar, până la data aprobării acestuia compensația de serviciu public se acordă în limita a 1/12 din cuantumul compensației de serviciu public prevăzută în contractul de servicii publice din anul anterior sau, după caz, în limita a 1/12 din sumele aprobate cu această destinație prin proiectul de buget, în situația în care acestea din urmă sunt mai mici decât cele din anul precedent;
 după aprobarea bugetului de stat regularizarea sumelor acordate operatorului de transport feroviar de călători se face potrivit prevederilor acestor contracte.
Acordarea compensației operatorului se va face lunar, fără a depăși valoarea stabilită prin Actele Adiționale la contractele de servicii publice ce se vor încheia anual după adoptarea legii bugetului de stat, în urma rectificărilor bugetare sau în alte cazuri necesare.
Compensația necuvenită, ca urmare a nerealizării indicatorului cantitativ (tren-km), pentru fiecare categorie de tren în parte, va fi regularizată cu bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului următor.
La data depunerii situațiilor financiare încheiate pentru anul de referință, operatorul de transport feroviar de călători va transmite la A.R.F. dovada încadrării în cota de profit, iar sumele aferente depășirii acestui prag de rentabilitate vor fi restituite bugetului de stat până la aceeași dată, aceasta constituind termenul legal de regularizare cu bugetul statului.
Totodată, operatorul de transport feroviar are obligația de a întocmi și transmite balanța lunară de verificare însoțită de o evidență extracontabilă cu evidențierea clară a veniturilor și cheltuielilor eligibile pentru acordarea compensației, în mod separat pe rută de circulație, determinate direct proporțional cu volumul de tren-km realizat pe ruta de circulație în baza contractului de servicii publice.
Operatorul de transport feroviar de călători va utiliza lunar sumele primite drept compensație, pentru achitarea obligațiilor curente către administratorul infrastructurii feroviare publice, a tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare, precum și plata contravalorii energiei electrice de tracțiune aferente lunii anterioare.
Serviciile oferite de operatorul de transport feroviar de călători vor corespunde în totalitate cerințelor nivelului minimal de servicii oferite pentru categoria de tren IR, prevăzute în Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr.153/2011 privind modificarea și completarea Regulamentului pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare – nr.005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.1816/2005, și pentru definirea trenurilor de călători în funcție de serviciile oferite de operatorul de transport feroviar de călători, cu completările și modificările ulterioare.
De asemenea, OTF va asigura interoperabilitatea sistemului de ticketing propriu cu baza de date comună a Autorității pentru Reformă Feroviară și îi vor transmite, spre verificare, situația detaliată a volumelor de tren-km, călători expediați, călători-km, venituri și cheltuieli realizate, pe rutele de circulație ce fac obiectul obligației de serviciu public.
Operatorului de transport feroviar de călători îi revine obligația prevăzută în sarcina acestuia în conformitate cu prevederile art.3, alin.(23) și alin.(24) din Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului transporturilor nr.65/1.712/2016 pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activități desfășurate de unii operatori economici, prin bugetul M.T.I.
Pe parcursul derulării contractului de serviciu public, ce face obiectul prezentului proiect de act normativ, ARF va realiza un audit tehnico-economic al obligațiilor de serviciu public asumate de operatorul de transport feroviar de călători prin contractele de servicii publice, aprobate conform prevederilor legale în vigoare, privind îndeplinirea calității serviciilor și eficienței din punct de vedere al costurilor. Auditul va avea în vedere și necesitatea și rezonabilitatea costurilor aferente obligației de serviciu public.
Compensația acordată operatorului de transport feroviar public de călători, licențiat conform legii, se acordă conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.20/2015, cu modificările ulterioare, sub forma ajutorului de stat alocat exclusiv pentru efectuarea obligației de serviciu public.
Pentru evitarea ajutoarelor de stat incompatibile, operatorul de transport feroviar va fi obligat să utilizeze bunurile finanțate din fonduri publice exclusiv pentru prestarea obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători.
La elaborarea actului normativ s-au avut în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007, modificat și completat prin Regulamentul (CE) nr.2338/2016, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2016, modificată și aprobată prin Legea nr.53/2017 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.20/2015, cu modificările ulterioare.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 27.11.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 27.11.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!