Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 14 noiembrie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “ C.F.R. Călători” – S.A. aflată sub autoritatea  Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 

Scurtă descriere

Societatea Naționala de Transport Feroviar de Călători “ C.F.R. Călători” – S.A. își acoperă cheltuielile conform prevederilor H.G. nr. 584/1998 din veniturile proprii şi în completare din subvenții, conform prevederilor legale și angajează cheltuieli la nivelul creditelor bugetare aprobate și repartizate de ordonatorul principal de credite, respectiv de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 a fost întocmit cu respectarea următoarelor prevederi legale:

-  respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea nr. 368/2022, legea anuală a bugetului de stat pe anul 2023 coroborate cu  prevederile Legii nr. 185/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2022 pentru modificarea art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare; 

- programele de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora; 

-  programele de investiţii şi dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanţare a acestora;   

- prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;                      

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,  cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

-  prevederile Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotarârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

- alte reglementări și legi incidente, în vigoare.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, a fost conceput ca un element de legătură între realizatul anului 2022 și bugetul programat pentru anii 2023, 2024 și 2025, respectând structura și conceptul unui buget multianual.

Prin proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, ca instrument de management financiar, societatea îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi,  atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul societății spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.

Veniturile totale în valoare de 3.053.500 mii lei,  au fost programate în creștere în anul 2023 faţă de cele realizate în anul 2022 cu 17,07%, respectiv cu suma de 445.195,54 mii lei. În structură, veniturile din exploatare în valoare de 3.053.000 mii lei dețin o pondere 99,98% iar veniturile financiare în valoare de 500 mii lei dețin o pondere de 0,02% în veniturile totale.

Veniturile din exploatare în valoare de 3.053.000 mii lei, au fost programate în creștere cu 17,07% față de cele realizate la  31.12.2022, respectiv cu suma de 445.207,12 mii lei. 

Cifra de afaceri, în valoare de 1.303.900 mii lei, a fost programată în creștere cu 26,49%, respectiv cu suma de 273.056,16 mii lei față de cea realizată la data de 31.12.2022 și  reprezintă 42,70% din totalul veniturilor de exploatare.

    Veniturile din serviciile prestate, respectiv veniturile din transportul feroviar public de călători, vor crește cu 27,01% în anul 2023, cu suma de 273.720,80 mii lei, urmarea creșterii volumului de activitate, a majorării de tarife începând cu luna iulie 2022 precum și a majorării în anul 2023 a gratuităților acordate studenților la călătoria pe calea ferată.

    În anul 2023, compensația alocată Societății Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. prin Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 368/2022, pentru transportul feroviar public de calatori, respectiv Actul Adițional nr. 2/2023 la C.S.P. 2023-2032 este în valoare de 1.321.202,02 mii lei, la care se adaugă  suma de 4 mii lei (care reprezintă compensație pe activităti, conform Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni), rezultând o compensație totală în valoare de 1.321.206,02 mii lei.

    Valoarea compensației pentru transportul feroviar de călători de 1.321.202,02 mii lei alocată în anul 2023, acoperă doar 73% din compensația totală necesară, fapt ce a determinat programarea unui buget de venituri și cheltuieli pe anul 2023, dezechilibrat, cu o pierdere în valoare de 278.000 mii lei, în creștere cu 45,57%, respectiv cu suma de 87.026,70 mii lei față de cea realizată la data de 31.12.2022.

    Indicatorul ”Alte venituri din exploatare” în valoare de 427.893,98 mii lei, a fost programat în anul 2023 în creștere cu 143,08%, respectiv cu suma de 251.867,04 mii lei față de realizatul anului 2022 și are o pondere de 14,02% în totalul veniturilor din exploatare.

    În cadrul categoriei ”Alte venituri din exploatare” în valoare de 427.893,98 mii lei, veniturile din  subvenții pentru investiții în valoare de 155.000 mii lei, au fost programate în scădere cu 5,05 %, respectiv cu suma de 8.250,02 mii lei față de cele realizate în 2022.

    În momentul înregistrării în evidența contabilă a mijloacelor fixe, cu ocazia finalizării proiectelor de investiții  și a căror sursă de finanțare a fost alocația de la bugetul statului și/sau fonduri nerambursabile, potrivit Ordinelor Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 și nr. 2844/2016, valoarea veniturilor din subvenții pentru investiții va fi compensată cu un element de cheltuială.

Veniturile  financiare pe anul 2023, în valoare de 500 mii lei, au fost programate în scădere cu 2,26% față de cele realizate la data de 31.12.2022.

Cheltuielile totale în valoare de 3.331.500 mii lei, au fost fundamentate în funcţie de activităţile concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii,  pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a programelor de investiţii şi dotări, în limita surselor legale de finanţare a acestora, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a cheltuielilor de mandat.

Cheltuielile totale în valoare de 3.331.500 mii lei, au fost programate în creștere cu 19,01%, respectiv cu suma de 532.222,24 mii lei față de cheltuielile totale realizate la data de 31.12.2022.

În structura cheltuielilor totale în valoare de 3.331.500 mii lei, cheltuielile  din exploatare în valoare de 3.296.500 mii lei, dețin o pondere 98,95, iar cheltuielile financiare în valoare de 35.000 mii lei dețin o  pondere  de 1,05%.

Cheltuielile de exploatare în valoare de 3.296.500 mii lei, au fost programate în creștere cu 18,80%, respectiv cu suma de 521.689,78 mii lei față de cele realizate la data de 31.12.2022.

În total cheltuieli din exploatare, în valoare de 3.296.500 mii lei, cheltuielile cu bunuri și servicii în valoare de 955.622 mii lei dețin o pondere de 28,99%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” în valoare de 15.000 mii lei deține o pondere de 0,46%, indicatorul “cheltuielile cu personalul”  în valoare de 1.425.878  mii lei, deține o pondere de 43,25%, iar  indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 900.000 mii lei deține o pondere de 27,30%.

Cheltuielile cu bunuri și servicii, în valoare de 955.622 mii lei, au fost programate în anul 2023 în creștere cu 14,70%, respectiv cu suma de 122.492,68 mii lei față de cele realizate la data de 31.12.2022.

Din această categorie, fac parte următoarele tipuri de cheltuieli:

- cheltuielile privind stocurile, în valoare de 589.328 mii lei,  cu o pondere de 61,67%  în cheltuielile totale cu bunuri și servicii, au fost programate în creștere cu 4,84%, respectiv cu suma de 27.210,20 mii lei;

- cheltuielile privind serviciile executate de terți, în valoare de 232.850 mii lei, au o pondere de 24,37% în total cheltuieli cu bunuri și servicii. Includ cheltuielile cu întreținerea și reparațiile prognozate la valoarea de 223.500 mii lei la materialul rulant motor, cheltuieli conform acordurilor aflate în derulare pentru prestarea de revizii și reparații planificate la vagoanele de călători și similare, în creștere cu 49,69% față de nivelul realizat în anul precedent;

- cheltuielile cu alte servicii executate de terți, în valoare de 133.444 mii lei, cu o pondere de 13,96% în total cheltuieli cu bunuri și servicii, au fost programate în creștere cu 12,06%, respectiv cu suma de 14.364,98 mii lei.

Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate în valoare de 15.000 mii lei, au fost programate în anul 2023  în creștere  cu 33,80%, respectiv cu suma de 3.789,59 mii lei față de cele realizate la data de 31.12.2022.

Cheltuielile cu personalul, în valoare de 1.425.878 mii lei, au fost programate în creștere  în anul 2023 cu 29,25%, respectiv cu suma de 322.648 mii lei, faţă de valoarea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, prin HG nr. 1287/2022.

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, s-au respectat prevederile art.63 din Legea nr. 368/2022 - legea bugetului de stat pe anul 2023,  coroborat cu art. 2 din Legea nr. 185/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2022 pentru modificarea art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare.

Cheltuielile de natură salarială  în valoare de 1.355.106 mii lei, au fost estimate în creștere  cu 29,37%,  respectiv cu suma de 307.676 mii lei  faţă de suma aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al anului 2022, prin HG nr.1287/2022.

Creșterea cheltuielilor de natură salarială în cuantum de 307.676 mii lei se datorează:

 • creşterii câştigului mediu brut pe salariat datorat majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2023 şi alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, cu suma de 1.547 mii lei, în conformitate cu prevederile art. 63, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 368/2022 - legea bugetului de stat pe anul 2023 și a Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
 • creşterii cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023 cu suma de 174.927 mii lei (compusă din suma de 146.618 mii lei reprezentând reîntregire cheltuieli cu salariile și suma de 28.309 mii lei reprezentând reîntregire cu sumele aferente bonusurilor) ca urmare a acordării unor creşteri salariale şi bonusuri în anul 2022, conform art. 63, alin 1, lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2023, 368/2022;
 • creşterii cheltuielilor de natură salarială cu suma de 131.202 mii lei, ca urmare a acordării unor creşteri salariale, începând cu data de 01.07.2023, conform prevederilor Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, în conformitate cu prevederile 63, alin 1, lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022.

Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în valoare de 1.848 mii lei, au fost fundamentate în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) și (3) din OUG. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 • pentru directorat - valoarea este de 792 mii lei;
 • pentru consiliul de administraţie – valoarea este 924 mii lei.

Pentru directorul general și directorul financiar contabil, contractele de mandat au fost încheiate pe perioadă provizorie, iar începând cu data de 23.10.2023 a fost finalizată procedura de selecție pentru 4 ani, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Din data de 13.02.2023, a fost finalizată procedura de selecție conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 pentru cei 7 membri ai Consiliului de Administrație și s-au încheiat contracte de mandat pentru o perioadă de 4 ani.

Valoarea cheltuielilor de natură salarială realizate în anul 2022, în valoare de 1.008.825,44  mii lei, nu depășeste valoarea cheltuielilor de natură salarială aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al anului 2022, prin HG nr. 1287/2022, în valoare de 1.047.430 mii lei. Alte cheltuieli de exploatare, în valoare de 900.000 mii lei, au fost programate  în creștere  cu 3,28%, respectiv cu suma de 28.581,98 mii lei faţă de valorile realizate în anul 2022.

Cheltuielile financiare în valoare de 35.000 mii lei, au fost programate în anul 2023, în creștere cu 43,05% față de cele realizate la data de 31.12.2022.

Rezultatul brut programat pentru anul 2023 este negativ - pierdere, în valoare de  278.000 mii lei.

Cauzele estimării unei pierderi în anul 2023, în valoare de 278.000 mii lei,  mai mare decât cea realizată la data de 31.12.2022 cu  45,57%, respectiv cu suma de 87.026,70 mii lei, sunt următoarele:

 • diminuarea veniturilor din compensații pentru transportul feroviar de călători conform prevederilor legale, în anul 2023 cu 5,68%, respectiv cu suma de 79.510,17 mii lei, față de cele realizate la data de 31.12.2022. Valoarea compensației pentru transportul feroviar de călători, alocată în anul 2023, în valoare de 1.321.202,02 mii lei, acoperă doar 73% din compensația totală necesară prestării acestui serviciu de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.
 • creșterea cheltuielilor de personal cu 34,64%, respectiv cu suma de 366.825,53 mii lei, în special urmarea aplicării creșterilor salariale conform prevederilor Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, începând cu data de 01.07.2023;
 • creșterea cheltuielilor cu bunuri si servicii cu 14,70%, respectiv cu suma de 122.492,68 mii lei față de cele realizate la data de 31.12.2022 pe fondul creșterii prețurilor unitare și aplicării prevederilor legale în vigoare.

Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2023 în valoare de 184.986 mii lei, au fost programate în creștere cu 65,83%, respectiv cu suma de 73.435,25 mii lei față de cele realizate la data de 31.12.2022.

Sursele de investiții pentru anul 2023 vor fi asigurate din surse proprii, respectiv amortizare.

Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2023 în valoare de 184.986 mii lei, au fost estimate în creștere cu 65,83%, respectiv cu suma de 73.435,25 mii lei față de cele  realizate la data de 31.12.2022.

Cheltuielile pentru investiții în anul 2023, au fost programate pentru realizarea reparațiilor capitale planificate la materialul rulant care vor majora valoarea de intrare a acestuia și pentru realizarea altor investiții noi.

Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, au următoarele valori:

-  productivitatea muncii, în unități valorice pe total personal mediu,  recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 - legea nr. 368/2022,  în valoare de 270,18 mii lei/persoană, a fost programată în creștere cu 15,59% față de cea realizată în anul 2022;

-  câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr. 368/2022,  în valoare de 7.567,70 lei/salariat, a fost programat în creștere cu 1,85% față de cel realizat în anul 2022;

-  numărul de personal programat la finele anului 2023 este de 12.014 salariați, la fel ca cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 prin HG nr. 1287/2022;

 -  numărul mediu de salariaţi programat la finele anului 2023 este de 11.300 salariați, în scădere cu 700 salariați față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, prin HG nr. 1287/2022;

- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale în valoare de 1.091,04 lei, au fost programate în creștere cu 1,66% față de cele realizate la data de 31.12.2022;

- plăţile restante în valoare de 300.000 mii lei, au fost programate în creștere cu suma de 232.352,25 mii lei față de cele realizate la data de 31.12.2022. Cauzele programării plăților restante în anul 2023 mai mari decât cele realizate la data de 31.12.2022 sunt: compensația alocată pentru transportul feroviar public de călători în valoare de 1.321.202,02 mii lei, mai mică față de cea realizată în anul 2022 cu 5,68% precum și programarea cheltuielilor totale la valoare de 3.331.500 mii lei,  în creștere cu 19,01%, respectiv cu suma de 532.222,24 mii lei față de cele realizate la data de 31.12.2022.

- rezultatul brut negativ (pierdere) în valoare de 278.000 mii lei, mai mare decât cel realizat la data de 31.12.2022 cu  45,57%, respectiv cu suma de 87.026,70 mii lei;

- indicele de creștere a veniturilor totale programate pentru anul 2023, față de cele realizate la data de 31.12.2022 este de 17,07%, iar indicele de creștere a cheltuielilor totale programate pentru anul 2023 față de cele realizate la data de 31.12.2022 este de 19,01%.

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societății Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., a fost analizat și propus spre stabilire Adunării Generale a Acționarilor de către reprezentanții Consiliului de Administrație prin Decizia nr. 58/03.11.2023 și stabilit de către reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor prin Hotărârea nr. 23/09.11.2023.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.

În conformitate cu art. 6, alin. (1) din OG 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, a fost supus consultării organizaţiilor sindicale reprezentative: Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane și Alianța Federațiilor Tehnice Feroviare.

Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de Autoritatea pentru Reforma Feroviara nr. 7433/20.10.2023 și a filei transmise Ministerului Finanțelor cu nr. 4020/37623/20.10.2023 și înregistrată sub nr. 1040185/23.10.2023.

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1), lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., urmează sa fie aprobat prin Hotărâre de Guvern.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

 • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
 • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 24.11.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 24.11.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!