Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 26 mai 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 139/2014 pentru publicarea unor instrucţiuni şi linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.182(59), Rezoluţia MEPC.184(59) şi Rezoluţia MEPC.259(68)

 

Scurtă descriere

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, cunoscută sub abrevierea MARPOL, include în prezent şase anexe şi este principala convenție internaţională privind prevenirea poluării mediului de către nave, atât din cauze care țin de operarea navelor, cât și din cauza unor accidente. România a aderat la MARPOL prin Legea nr. 6/1993.

Anexa VI la MARPOL - Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave a fost adoptată prin Protocolul din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta. România a aderat la Protocolul din 1997 și implicit a acceptat anexa VI la MARPOL prin Legea nr. 269/2006. Menţionăm că anexa VI la MARPOL aşa cum a fost revizuită prin MEPC.328(76) a fost publicată în legislaţia naţională prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii, nr. 999/2022

În conformitate cu regula 4 din anexa VI revizuită la MARPOL, Administrația unui stat parte poate permite utilizarea unor metode alternative de conformitate cel puţin la fel de eficace, din punctul de vedere al reducerii emisiilor, ca acelea prevăzute în anexa VI revizuită la MARPOL, inclusiv oricare dintre standardele specificate în regula 14, luând în considerare liniile directoare elaborate de către OMI.

Utilizarea instalaţiilor de epurare a gazelor arse evacuate este considerată o metodă alternativă de conformitate frecvent aplicată în domeniul transporturilor maritime. În 2009, prin rezoluția MEPC.184(59), OMI a adoptat Liniile directoare din 2009 privind instalaţiile de epurare a gazelor arse, iar ulterior, ca urmare a progreselor tehnice continue și exigențelor tot mai sporite privind protecția mediului, aceste linii directoare au fost revizuite în 2015 şi 2021 prin rezoluția MEPC.259(68) și, respectiv, rezoluția MEPC.340(77)). Liniile directoare privind instalaţiile de epurare a gazelor arse evacuate adoptate în 2009 şi 2015 au fost publicate prin OMT nr. 139/2014, OMT nr. 1485/2018, OMT nr. 856/2019 și OMTI nr. 846/2023.

Liniile directoare din 2021 adoptate prin rezoluția MEPC.340(77), care le înlocuiesc pe cele adoptate în 2015 şi care fac obiectul prezentului proiect de ordin, specifică metodele de încercare și procedurile de inspecție pentru verificarea conformității instalaţiilor de epurare a gazelor arse evacuate în ceea ce priveşte emisiile, criteriile de calitate pentru apa evacuată rezultată în urma procesului de epurare etc.

La nivelul Uniunii Europene aplicarea acestor linii directoare este reglementată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1157 al Comisiei din 4 iulie 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare, construcție și performanță, precum și standardele de încercare pentru echipamentele maritime și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/1158 al Comisiei (punctul 2 poziţia MED/2.10 din anexa la regulament). Precizăm faptul că instalațiile de epurare a gazelor arse evacuate care au fost încercate pe baza liniilor directoare anterioare continuă să fie utilizate pe toată durata de viață utilă a acestora.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale din domeniul său de activitate, la care România este parte.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 12.06.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 15.06.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!