Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 27 februarie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" aflată sub autoritatea  Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 

Scurtă descriere

Fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, a avut în vedere, funcțiile pe care acest instrument trebuie să le îndeplinească și anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar al societății.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, a fost conceput ca un element de legătură între preliminatul/realizatul  anului 2022 și bugetul previzionat pentru anii 2023, 2024 și 2025, respectând structura și conceptul unui buget multianual.

Prin Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, ca instrument de management financiar, compania îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi,  atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul companiei spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.

Veniturile totale, în valoare de 75.814,30 mii lei, au fost estimate în scădere în anul 2023 faţă de cele realizate/preliminate în anul  2022 cu 0,59 %,  respectiv în scădere de la suma de 76.261,32 mii lei (anul 2022) la suma de 75.814,30  mii lei (anul 2023).

În structură, în total venituri programate în anul 2023 în valoare de 75.814,30 mii lei,  veniturile din exploatare, în valoare de 74.807,88 mii lei, dețin o pondere 98,67% iar veniturile financiare, în valoare de 1.006,42 mii lei,  dețin o  pondere  de 1,33%.

Veniturile din exploatare, în valoare de 74.807,88 mii lei, au fost estimate în scădere cu 0,37% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022, respectiv o scădere de la  suma de 75.084,83 mii lei (anul 2022) la suma de 74.807,88 mii lei (anul 2023). 

Cifra de afaceri, în valoare de 74.087,10 mii lei, a fost estimată  cu o creştere de  1,01% faţă de cea preliminată/realizată în anul 2022.

Sumele aferente veniturilor din activitatea de supervizare a furnizării serviciilor de navigație aeriană de rută și terminal, sunt cuprinse în baza  de cost a României pentru anul 2023 și aprobate prin Planul de performanţă naţional 2020 - 2024 la nivel de bloc de spaţiu funcţional, corespunzând cerințelor formulate de Regulamentul de punere în aplicare (EU) 2020/1627 al Comisiei privind măsurile excepționale pentru a treia perioadă de referință (2020-2024) a sistemului de performanță și de tarifare din cadrul Cerului unic european, luate în contextul pandemiei de Covid-19.

Valoarea netă a tarifelor ce vor fi aplicate în anul 2023, după aplicarea ajustărilor prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/317 al Comisiei și în Regulamentul de punere în aplicare nr. 1627/2020 al Comisiei, aferente activităţilor desfășurate de Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”  privind supervizarea furnizării serviciilor de navigaţie aeriană, a managementului spaţiului aerian şi a managementului fluxurilor de trafic aerian pentru zonele de rută şi terminal reglementat în FIR Bucureşti,  au fost discutate și agreate în cadrul întâlnirilor avute între reprezentanții Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”  și ROMATSA, în luna octombrie 2022.

Veniturile prognozate pentru „supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor” și “activităţi delegate în domeniul securităţii aviaţie civile” pe aerodromurile certificate din România reflectă o creştere a pasagerilor îmbarcați  în anul 2023 prin prisma previziunilor de trafic în creștere cu aproximativ 10% față de anul 2022.

Veniturile din „inspecţia şi verificarea din zbor a funcţionării mijloacelor PNA-Tc; validarea din zbor a procedurilor de zbor instrumental” au fost calculate pentru derularea unui volum de 650 ore de zbor.

Veniturile din activităţile de „certificare a personalului aeronautic” sunt influenţate de valabilitatea licenţelor personalului aeronautic, care presupune reînnoirea acestora după intervale de timp cuprinse între 2 şi 5 ani.

Veniturile ce vor fi obținute din ”avize, autorizări, certificări şi alte servicii aeronautice” reflectă trendul de revenire al activităților de aviație civilă raportate la criza generată de pandemie. 

Veniturile financiare în valoare de  1.006,42 mii lei, au fost estimate în scădere cu 14,46% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022.

Cheltuielile totale, în valoare de 74.212,38 mii lei, au fost fundamentate în funcţie de activităţile  concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a programelor de investiţii şi dotări, în limita surselor legale de finanţare a acestora, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a cheltuielilor de mandat.

Cheltuielile totale în valoare de 74.212,38 mii lei,  au fost stabilite în directă corelaţie cu nivelul veniturilor totale, pentru anul 2023, fiind estimate în creștere cu 27,78% faţă de cheltuielile totale preliminate/realizate  în anul 2022, respectiv creștere de la suma de 68.513,35 mii lei la suma de 74.212,38 mii lei.

În categoria cheltuielilor de exploatare, o parte din cheltuieli se proiectează peste nivelul cheltuielilor înregistrate în anul 2022, în principal datorită:

- creșterii prețurilor la combustibil, utilități (energie, gaz, apă, etc.);

- creșterii prețurilor de achiziție materiale, piese de schimb necesare întreținerii celor două aeronave precum și a lucrărilor scadente conform programului de întreținere, împreună cu inspecția la trenul de aterizare și reparația capitală la starter generator, lucrări care nu au fost necesare a fi făcute în 2022;

-înrolarea în programul de întreținere al motoarelor ESP reprezintă încă o cheltuială în plus față de 2023, aceasta fiind imperios necesară, datorită costurilor reparațiilor care pot fi foarte mari și imobilizarea aeronavei foarte îndelungată, fără acest program;

-  repunerea în stare de navigabilitate a aeronavei FL-073 (YR-SVZ), scoaterea ei din stare de stocare, efectuarea lucrărilor de întreținere necesare conform programului de întreținere, lucrările de reparație capitală la elice și inspecția trenului de aterizare, precum și lucrările necesare rezultate în urma demontării sistemului UNIFIS 3000 și aplicarea instrucțiunilor de continuitatea navigabilității emise de organizația DOA;

  • creșterii cheltuielilor cu întreținerea sediului Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”.

În structura cheltuielilor totale în valoare de 74.212,38 mii lei,  cheltuielile  din exploatare în valoare de 73.615,93 mii lei, dețin o pondere 99,20% iar cheltuielile financiare în valoare de 596,45 mii lei dețin o  pondere  de 0,80%.

Cheltuielile de exploatare, în valoare de 73.615,93 mii lei,  înregistrează o creștere în anul 2023 cu  29,58% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022.

În totalul cheltuielilor din exploatare în valoare de 73.615,93 mii lei,  cheltuielile cu bunuri și Servicii în valoare de 21.504,95 mii lei dețin o pondere de 29,21%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” în valoare de 522,14 mii lei deține o pondere de 0,71%, indicatorul “cheltuielile cu personalul”  în valoare  de 44.803,58 mii lei  deține o pondere de 60,86%  iar  indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” în valoare de  6.785,26 mii lei  deține o pondere 9,22%.

În structură,  cheltuielile cu bunuri și servicii, în  valoare de 21.504,95 mii lei, au fost programate în anul 2023,  în creștere cu 157,29 % față de cele preliminate/realizate în anul 2022.

Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, în valoare de 522,14 mii lei, au fost estimate în scădere cu 2,80 % în anul 2023 față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022.

Cheltuielile cu personalul în valoare de 44.803,58 mii lei,  au fost estimate în anul 2023  în creștere cu 5,23%  față cele aprobate în anul 2022  în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat prin HG nr. 1279 /2022, respectiv o creștere  de la suma de  42.575,89 mii lei  mii lei  (anul 2022) la suma de  44.803,58 mii lei (anul 2023).

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, s-au respectat prevederile art.63 din Legea nr.368/2022 - legea bugetului de stat pe anul 2023 și de nivelul indicatorilor economici de performanță ai proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

Cheltuielile de natură salarială,  în valoare de  38.461,53 mii lei, au fost estimate în creștere  cu 2,64% faţă de suma aprobată în bugetul rectificat al anului 2022 prin HG nr.1279/2022, respectiv  de la suma de 37.473,94 mii lei (anul 2022) la suma  38.461,53 mii lei (anul 2023).

Creșterea cheltuielilor de natură salarială în cuantum de 987,59 mii lei,  se datorează:

- creșterii cheltuielilor de natură salarială, aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023, cu suma de 79,17 mii lei, în conformitate cu  art.63 alin.(1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022;

- creşterii cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale şi bonusuri în anul 2022, cu suma de 820,22 mii lei,  în conformitate cu art.63 alin.(1) lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022, după cum urmează:

  • 608,36 mii lei, reprezentând reîntregirea cheltuielilor de natură salarială,

având la bază acordarea în anul 2022 a unor creșteri salariale și sporuri aferente acestora;

  • 211,86 mii lei reprezentand reîntregire, respectiv majorare tichete de masă de la 20 lei la 30 lei;

- creşterii cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creşteri salariale şi bonusuri prevăzute prin acte normative, respectiv tichetele de vacanță,  cu suma de 88,20 mii lei, în conformitate cu art.63, alin.(1) lit.d) din din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022 și a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă.

Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în valoare de  1.747,62 mii lei,  au fost fundamentate  în conformitate cu prevederile  art. 8 alin.(4) și (5) din OUG. 109/2011, cu modicările și completările ulterioare, dupa cum urmează:

  1. pentru directorat - valoarea este de 560,08 mii lei;
  2. pentru consiliul de administraţie – valoarea este 1.187,54 mii lei.

Durata mandatului, atât pentru directorat cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, este  provizorie, mandatele fiind încheiate pe  4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni.

Valoarea cheltuielilor de natură salarială preliminate/realizate  în anul 2022,  în sumă de 37.462,70 mii lei,  nu depășeste valoarea cheltuielilor de natură salarială aprobată prin  bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al anului 2022, prin HG nr.1279/2022, în valoare de 37.473,94 mii lei.

Alte cheltuieli de exploatare, în valoare de 6.785,26 mii lei, au fost estimate în scădere  în anul 2023 cu 3,17% faţă de valorile realizate/preliminate în anul 2022.

Cheltuielile financiare în valoare de 596,45 mii lei, au fost estimate în anul 2023, în scădere cu 52,81% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022.

Rezultatul brut (profit) în valoare de 1.601,92 mii lei, a fost  estimat pentru anul 2023, în scădere cu 91,19% față de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2022.

Repartizarea profitului net al regiei în valoare de 592,65 mii lei, a fost efectuată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.64/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2023, în valoare de 10.877,17 mii lei,au fost estimate în creștere cu suma de 1.357,39 mii lei față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022,  și vor fi asigurate din  surse proprii, respectiv amortizare.

 Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2023,  în valoare de 10.877,17 mii lei, au fost estimate  în creștere cu suma de  1.357,39 mii lei față de cele preliminate/ realizate la data de 31.12.2022.

Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, au următoarele valori:

-  productivitatea muncii, în unități valorice pe total personal mediu,  recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 - legea nr.368/2022,  în valoare de 381,67 mii lei/persoană,  reprezintă 97,60% din  cea preliminată/realizată  în anul 2022;

-  câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr.368/2022,  în valoare de 15.412,46 lei mii lei/salariat, reprezintă 97,50% din cel preliminat/realizat  în anul 2022;

-  numărul de personal prognozat la finele anului 2023 de 200 salariați, a fost estimat în scădere cu 3 salariați față de cel  aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat  pe anul 2022 prin  HG nr. 1279/2022;

 -  numărul mediu de salariaţi de 196 salariați, a fost estimat în scădere cu un salariat față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 prin  HG nr. 1279/2022;

- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale în valoare de 978,87 mii lei, au fost estimate în creștere cu 28,54% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022;

- plăţile restante – regia nu  a estimat  plăţi restante la data de 31.12.2023;

-  creanțele restante, în valoare de 33.336,88 mii lei, au fost estimate în scădere cu 0,16% față de  cele preliminate/realizate  la data de 31.12.2022;

- cheltuielile programate în anul 2023 înregistrează un indice de creștere de 27,78% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022, iar veniturile programate în anul 2023, înregistrează un indice de scădere de 0,59 față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022;

- -  rezultatul brut (profitul ) în valoare de 1.601,92 mii lei, a fost estimat în scădere cu 91,19% față de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2022.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română”  a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română” a fost avizat de către membrii  Consiliului de Administrație prin Hotărârea  nr. 8/03.02.2023.

În conformitate cu art.6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 a fost supus consultării Sindicatului Personalului de Specialitate din AACR – SPSAACR.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 03.03.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 03.03.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!