Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 6 februarie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia " - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 

Scurtă descriere

Fundamentarea structurii veniturilor şi cheltuielilor pentru anul 2023, se bazează pe revenirea treptata a  situației economico – financiare.

În anul 2022, traficul de pasageri a cunoscut pe Aeroportul Internațional Timișoara o revenire puțin peste valoarea prognozată în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat  pe anul 2022, înregistrând un număr de 1.193.923  pasageri, cu 2,90% mai mulți decât cel programat și în creștere cu 90% față de traficul înregistrat în anul 2021.

De asemenea, la nivelul Aeroportului Timișoara, s-a înregistrat și o creștere cu 29% a numărului total de mișcări de aeronave, de la 11.788 mișcări aeronave în anul 2020 la 15.206 mișcări de aeronave în anul 2022.

La întocmirea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli  pe anul 2023, Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A. a programat venituri, aferente unui număr de 1.400.000 pasageri, reprezentând aproximativ 88% din nivelul realizat în anul 2019, așadar sub scenariul de bază (mijloc) de trafic aerian, conform prognozelor ACI emise în luna decembrie 2022.

În ceea ce privește structura veniturilor care contribuie la realizarea cifrei de afaceri, menționăm că există două categorii de venituri și anume:

-venituri aeronautice;

-venituri non-aeronautice.

Pe lângă aceste două tipuri de venituri, la nivelul aeroportului, se înregistrează și venituri non-operaționale (venituri din subvenții pentru investiții, venituri financiare).

Veniturile aeronautice reprezintă veniturile obţinute de aeroport, din taxele încasate pentru aeronave (taxe aterizare, iluminare, staționare, handling rampă, servicii la cerere etc), taxele încasate pentru pasageri (îmbarcare pasageri, securitate, asistență PMR, acces SITA etc) și alte taxe încasate pentru operațiuni de trafic aerian.

Creşterea veniturilor aeronautice pentru anul 2023, comparativ cu anul 2022, cu un procent de 14%, este rezultatul influenţei modificării favorabile a indicatorilor fizici de trafic.

Aceste venituri corespund tarifelor încasate pentru prestarea serviciilor aeronautice pentru companiile aeriene și alți agenți economici, care își desfășoara activitatea în zona airside.

Veniturile non-aeronautice reprezintă celelalte categorii de venituri realizate de aeroport, precum: veniturile obținute din serviciul parcare destinat autovehiculelor, veniturile provenite de la accesul la cele două business lounge-uri puse la dispoziție de către aeroport, venituri din închirierea spațiilor pentru birouri, închirieri spații comerciale și din punerea la dispoziție a spațiilor publicitare indoor, outdoor si pe site-ul aeroportului.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, a fost conceput ca un element de legătură între preliminatul/realizatul anului 2022 și bugetul previzionat pentru anii 2023, 2024 și 2025, respectând structura și conceptul unui buget multianual.

Prin proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, ca instrument de management financiar, societatea îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi,  atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul societății spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.

Veniturile totale în valoare de 61.210 mii lei,  au fost estimate în creștere în anul 2023 faţă de cele realizate/preliminate în anul  2022 cu 9,44 %,  respectiv cu suma de 5.278,51  mii lei, de la 55.931,49 mii lei (anul 2022) la  61.210 mii lei (anul 2023).

Creșterea veniturilor totale cu 9,44%, va fi influențată, preponderent de creșterea veniturilor prognozate din serviciile prestate cu  15%.

În structură, veniturile din exploatare în valoare de 60.930 mii lei,  dețin o pondere 99,54% iar veniturile financiare dețin o  pondere  de  0,46%  în veniturile  totale.

Veniturile din exploatare, în valoare de 60.930 mii lei,  au fost estimate în creștere cu 9,50% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022, respectiv de la  55.644,052 mii lei (anul 2022) la 60.930 mii lei (anul 2023). 

Cifra de afaceri, în valoare de 45.750 mii lei, a fost estimată  cu o creştere de aprox. 15,13% faţă de cea preliminată/realizată în anul 2022.

Veniturile financiare în valoare de 280 mii lei,  sunt programate în scădere cu 2,43 %.

Cheltuielile totale, în valoare de 60.814 mii lei,  au fost fundamentate în funcţie de activităţile  concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a programelor de investiţii şi dotări, în limita surselor legale de finanţare a acestora, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a cheltuielilor de mandat.

Cheltuielile totale în valoare de 60.814 mii lei,  au fost stabilite în directă corelaţie cu nivelul veniturilor totale, pentru anul 2023, fiind estimate în creștere cu 9,29% faţă de cheltuielile totale preliminate/realizate  în anul 2022, respectiv cu suma de 5.167,59 mii lei.

În structura cheltuielilor totale în valoare de 60.814 mii lei,  cheltuielile  din exploatare dețin o pondere 94,61% iar cheltuielile financiare dețin o  pondere  de 5,39%.

Cheltuielile de exploatare, în valoare de 57.534 mii lei,  înregistrează o creștere de  5,98% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022.

În totalul cheltuielilor din exploatare, cheltuielile cu bunuri și Servicii, dețin o pondere de 38,72%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” deține o pondere de 3,82%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” deține o pondere de 40,75% iar  indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” deține o pondere de 16,71%.

În structură,  cheltuielile cu bunuri și Servicii, în  valoare de 22.277 mii lei, au fost programate în anul 2023,  în scădere cu 15,49 % față de cele preliminate/realizate în anul 2022.

Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate în valoare de de 2.200 mii lei, au fost estimate în creștere cu 1,54% în anul 2023 față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022.

Cheltuielile cu personalul in valoare de 23.444 mii lei,  au fost estimate în anul 2023,  în creștere cu 18,89%  față cele aprobate în anul 2022, în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat prin HG nr. 1289/2022, respectiv de la 19.718,76 mii lei  mii lei  (anul 2022) la 23.444 mii lei (anul 2023).

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, s-au respectat prevederile art.63 din Legea nr.368/2022 - legea bugetului de stat pe anul 2023 și nivelul indicatorilor economici de performanță ai proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 22.154 mii lei, au fost estimate în creștere  cu 21,82% faţă de suma aprobată în bugetul rectificat al anului 2022 prin HG nr.1289/2022, respectiv  de la 18.277 mii lei (anul 2022) la 22.154 mii lei (anul 2023).

Creșterea cheltuielilor de natură salarială în cuantum de 3.877 mii lei,  se datorează:

- creșterii cheltuielilor de natură salarială, aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023, cu suma de 1.294,53 mii lei, în conformitate cu  art.63 alin.(1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022;

- creşterii cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale şi bonusuri în anul 2022 cu suma de 2.582,47 mii lei,  în conformitate cu art.63 alin.(1) lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022, după cum urmează:

- 1.593,47 mii lei,  reprezentand reîntregirea cheltuielilor de natură salarială, având la bază creșterea numărului de personal în anul 2022 cu 35 de salariați și a cheltuielilor de natură salarială aferente;

- 699 mii lei, reîntregirea cheltuielilor de natură salarială,  reprezentând spor de condiții vătămătoare acordat în anul 2022; 

- 290 mii lei, reprezentand reîntregire majorare tichete de masă de la 20 lei la 30 lei.

Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în valoare de  844 mii lei,  au fost fundamentate  în conformitate cu prevederile  art. 37 alin.(2) și (3) din OUG. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dupa cum urmează:

 1. pentru directori - valoarea este de 505 mii lei;
 2. pentru consiliul de administraţie – valoarea este 339 mii lei.

Durata mandatului, atât pentru directorat cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, este  provizorie, mandatele fiind încheiate pe  4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni.

Valoarea cheltuielilor de natură salarială preliminate/realizate  în anul 2022,  în sumă de 18.186,16 mii lei, nu depășeste valoarea cheltuielilor de natură salarială aprobată prin  bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al anului 2022, prin HG nr.1289/2022.

Alte cheltuieli de exploatare, în valoare de 9.613 mii lei,   au fost estimate în creștere  în anul 2023 cu  56,13% faţă de valorile realizate/preliminate în anul 2022.

Cheltuielile financiare în valoare de 3.280 mii lei, au fost estimate în anul 2023, în creștere cu 141,79% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022.

Rezultatul brut (profit) în valoare de 396 mii lei, a fost  estimat pentru anul 2023 în creștere cu 38,91% față de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2022.

Repartizarea profitului net al companiei societății în valoare de 285,08 mii lei, a fost efectuată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2023, în valoare de 262.326,16 mii lei,  au fost estimate în creștere cu 247.035,66 mii lei față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022,  și vor fi asigurate din:

 • - surse proprii constituite din amortizare, în valoare de 463 mii lei;
 • - credite bancare pentru investiții în valoare de 48.868,16 mii lei;
 • - alte surse, în valoare de 995 mii lei, din care:
 • 995 mii lei, sumă repartizată conform art.40, alin.(5) din Legea nr.368/2022 –

legea bugetului de stat pe anul 2023, din suma prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii la capitolul 84.01. "Transporturi", titlul 72 "Active financiare", articolul 72.01. "Active financiare", alineatul 72.01.01 "Participare la capitalul social al societăţilor comerciale", în condiţiile legii, reprezentând contribuţia statului la capitalul social al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. 

Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. va utiliza suma de 29.995 mii lei pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Centru logistic destinat gestionării transportului aerian de mărfuri". 

 • - 180.000 mii lei, fonduri nerambursabile FEDR. 
 • Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2023, în valoare de 262.305,29 mii lei, au fost estimate pentru anul 2023,  în creștere cu  017,05 mii lei față de cele preliminate/ realizate la data de 31.12.2022.

Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, au următoarele valori:

-  productivitatea muncii, în unități valorice pe total personal mediu,  recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 - legea nr.368/2022,  în valoare de 243,72 mii lei/persoană,  a fost estimată în creștere  cu 9,10% față de cea preliminată/realizată  în anul 2022;

-  câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr.368/2022,  în valoare de 6.197,84 mii lei/salariat, reprezintă 97,54% din cel care a fost  preliminat/realizat în anul 2022;

-  numărul de personal prognozat la finele anului 2023 de 276 salariați, a fost estimat la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat  pe anul 2022 prin  HG nr. 1289/2022;

 -  numărul mediu de salariaţi de  250 salariați  a fost estimat la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 prin  HG nr. 1289/2022;

- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale în valoare de 993,53 mii lei,  au fost estimate în scadere cu 0,14% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2022;

- plăţile restante – societatea nu  a estimat  plăţi restante la data de 31.12.2023;

-  creanțele restante, în valoare de 2.810,84 mii lei, au fost estimate în scădere cu 71,18% față de  cele preliminate/realizate  la data de 31.12.2022;

- indicele de creştere al cheltuielilor de 9,29%  este mai mic decȃt indicele de creştere al veniturilor de 9,44%;

- -  rezultatul brut (profitul ) în valoare de 396 mii lei, a fost estimat în creștere cu 38,91% fata de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2022.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia " - S.A. a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia " - S.A. a fost avizat de către membrii  Consiliului de Administrație prin Decizia  nr. 1/13.01.2023 și stabilit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.1 din 30.01.2023.

În conformitate cu art.6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 a fost supus consultării Sindicatului Aeroportului Timișoara..

Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, transmisă Ministerului Finanțelor cu adresa nr. 89/53377/11.01.2023 și înregistrată sub nr.1001218-2023.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

 • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
 • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 17.02.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 17.02.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!