Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi,  6 octombriee 2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: 

Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime ”– S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 

 

Scurtă descriere

Indicatorii economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri şi cheltuieli  rectificat pe anul 2022 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime ” – S.A. Constanța au fost fundamentați pe baza execuției bugetare, realizată la data de 30.06.2022 și a necesarului de resurse programate pentru  trimestrele III și IV ale anului 2022.

Pentru anul 2022, prin Hotărârea Guvernului nr. 387/2022 a fost aprobat  bugetul de venituri şi cheltuieli inițial pe anul 2022 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime”–S.A. Constanța,  aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,  în care veniturile totale au fost estimate în valoare de  489.931 mii lei,  cheltuielile totale în  valoare de 388.409 mii lei și  rezultatul brut (profitul) în valoare de 101.522 mii lei.

Comparativ cu indicatorii economico - financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022 prin HG nr. 387/2022,  în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022,  se propune modificarea în structură a cheltuielilor de exploatare, respectiv majorarea cheltuielilor cu personalul și diminuarea cheltuielilor cu bunuri și servicii, în condițiile în care veniturile totale în valoare de 489.931 mii lei, cheltuielile totale în valoare de 388.409 mii lei, rezultatul brut (profitul) în valoare de 101.522 mii lei și valoarea dividendelor cuvenite bugetului de stat în valoare de 19.006 mii lei, vor ramâne la aceeași valoare ca cea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli inițial  pe anul 2022,  prin HG nr.387/2022.

Cheltuielile totale în valoare de 388.409 mii lei, au fost estimate la aceeasi valoare ca cea aprobata în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 prin HG nr.387/2022.

În structura cheltuielilor totale, cheltuielile  de exploatare dețin o pondere 98,87%  iar cheltuielile financiare dețin o  pondere  de 1,13%.

În structura cheltuielilor de exploatare în valoare de 384.027 mii lei, cheltuielile cu personalul în valoare de 143.591 mii lei, dețin o pondere de 37,39%  iar celelalte cheltuieli de exploatare, respectiv cheltuielile cu bunuri și servicii, cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate și alte cheltuieli de exploatare, în valoare totală de 240.436 mii lei,  dețin o pondere de 62,61%.

Cheltuielile cu personalul în valoare de 143.591 mii lei, au fost estimate în creștere cu 14,29%, respectiv cu suma de 17.959 mii lei  față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 prin HG nr.809/2021.

Cheltuielile de natură salarială  în valoare de 133.536 mii lei, au fost estimate în creștere cu 12,60%, respectiv cu suma de 14.938 mii lei  față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 prin HG nr.809/2021.

La fundamentarea indicatorului „Cheltuieli de natură salarială” prevăzut în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2022,  s-a avut în vedere nivelul cheltuielilor de natură salarială aprobat pentru anul 2021, prin HG nr. 809/2021, în valoare de 118.598 mii lei, nivelul sumelor reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022, stabilit în „Prognoza de vară 2022, elaborată de Comisia Națională de strategie și prognoză, privind proiecția principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2022-2026 și încadrarea  în prevederile art. 48, alin. (1) litera  a)  din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/28.12.2021, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- creșterea cheltuielilor de natură salarială cu suma de 14.938 mii lei  aferentă indicelui mediu de creștere a prețurilor de 12,6%, prognozat pentru anul 2022, așa cum a fost  stabilit în „Prognoza de vară 2022, elaborată de Comisia Națională de strategie și prognoză, privind proiecția principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2022 - 2026, conform art. 48 alin.(1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, cu modificările și completările ulterioare.

În categoria  celorlalte cheltuieli de exploatare,  respectiv, cheltuieli cu bunuri și servicii,  cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate și alte cheltuieli de exploatare, în valoare totală de 240.436 mii lei, cheltuielile cu bunuri și servicii în valoare de 201.341 mii lei, au fost estimate în scădere cu 3,53%, respectiv cu suma de 7.360 mii lei, fata de nivelul aprobat in bugetul de venituri și cheltuieli initial pe anul 2022 prin HG nr.387/2022.

   Rezultatul brut (profitul ) în valoare de 101.522 mii lei și valoarea dividendelor cuvenite bugetului de stat în valoare de 19.006 mii lei, au fost estimate la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr. 387/2022.

Sursele de finanțare a investițiilor în valoare de 217.976 mii lei, propuse în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, au fost estimate în creștere cu 3,47%%, respectiv cu suma de 7.311 mii lei, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial  pe anul 2022, prin HG nr. 387/2022.

Cheltuielile de investiții programate pentru anul 2022, în valoare de 217.976 mii lei, propuse în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, au fost estimate în creștere cu 3,47%%, respectiv cu suma de 7.311 mii lei, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial  pe anul 2022, prin HG nr. 387/2022.

Indicatorii  economico - financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 au următoarele valori:

- productivitatea muncii, în unități valorice pe total personal mediu,  recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2022-legea nr.317/2021, cu modificările și completările ulterioare,  în valoare de 470,07 mii lei/persoană,  a fost estimată în scădere  cu 4,75% față de cea realizată  în anul 2021;

- câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2022 – legea nr.317/2021, cu modificările și completările ulterioare,  în valoare de 9.287,23lei/salariat, a fost estimat în scădere cu 5,93 față de cel realizat în anul 2021;

-  numărul de personal prognozat la finele anului 2022 de 996 salariați, a fost estimat la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 prin  HG nr. 809/2021;

 -  numărul mediu de salariaţi de  996 salariați  a fost estimat la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 prin  HG nr. 809/2021;

- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale  au fost estimate în creștere cu 19,81% față de cele realizate la data de 31.12.2021;

- plăţile restante – compania nu  a estimat  plăţi restante la data de 31.12.2022;

- creanțele restante, în valoare de 79.900 mii lei au fost estimate la același nivel cu cel  aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 prin  HG nr. 387/2022;

- indicele de creştere al cheltuielilor de 28,42%  este mai mare decȃt indicele de creştere al veniturilor de 7,18%;

- -  rezultatul brut (profitul ) în valoare de 101.522 mii lei și valoarea dividendelor cuvenite bugetului de stat în valoare de 19.006 mii lei, au fost estimate la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr. 387/2022.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat  pe anul 2022 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime ”– S.A. Constanța, a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime ”– S.A. Constanța, a fost avizat de către membrii  Consiliului de Administrație prin Decizia  nr. 36393/30.08.2022 și stabilit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.7 din 04.10.2022.

În conformitate cu art.6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 a fost supus consultării Sindicatului Port Authority Constanța.

Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, transmisă Ministerului Finanțelor cu adresa nr. 3193/33920/02.09.2022 și înregistrată sub nr.1029951/06.09.2022.

     

 

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 17.10.2022:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 18.10.2022

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!