Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 19.05.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 30.05.2022

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Urmare a modificărilor aduse de Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 33/2018 asupra prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, a fost elaborat proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”, având în vedere:
- Decizia Comisiei Lărgite a Eurocontrol nr. 21/170/2022 privind aprobarea tarifelor unitare de rută aplicabile începând cu 1 ianuarie 2022;
- Raportul Autorității Aeronautice Civile Române nr. 26842/2022 privind avizarea bazelor de cost pe anul 2022 pentru stabilirea tarifelor de navigație aeriană de rută și terminal.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Regiei Autonome ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” este întocmit în conformitate cu prevederile:
- art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România pentru aderarea la Convenția internațională Eurocontrol privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/317 al Comisiei din 11 februarie 2019 de instituire a unui sistem de performanță și de tarifare în cadrul Cerului unic european și de abrogare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013;
- Regulamentul (UE) 2020/1627 al comisiei din 3 noiembrie 2020 privind măsurile excepționale pentru a treia perioadă de referință (2020-2024) a sistemului de performanță și de tarifare din cadrul Cerului unic european luate în contextul pandemiei de COVID-19;
- Ordinul nr.1681/20.11.2012 al Ministrului Transporturilor și Infrastructurii și Ordinul nr.1605/27.11.2012 al Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea modelului formularului bugetului de venituri şi cheltuieli specific Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" precum şi al formularului "Situaţie centralizată privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost".
Art. 4 al Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană,
acordă derogare de la prevederile legale privind fundamentarea și aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli la nivelul regiilor autonome, respectiv de la aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.
De la înființare și până în anul 2019, Regia Autonomă ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” a asigurat, în condiții de siguranță și fără minute de întârziere din cauze imputabile regiei, controlul traficului aerian în spațiul aerian românesc și la cele 16 aeroporturi, în condițiile unei creșteri de peste zece ori a numărului de mișcări și respectiv a încasărilor aferente serviciilor de navigație aeriană prestate de la aproximativ 3 milioane de dolari (1991) la aproximativ 190 de milioane de euro (2019).
Regia Autonomă ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” asigură acoperirea deficitului serviciilor de navigație aeriană de terminal și spațiul, echipamentele și datele necesare părții militare pentru supravegherea spațiului aerian în ceea ce privește traficul aerian civil.
În conformitate cu reglementările europene privind schema de performanță și tarifare în contextul Cerului Unic European, Regia Autonomă ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” aplică un model de business specific, neaplicabil celorlalte companii aflate în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
Astfel, prin schema de performanță și tarifare pentru creșterea/scăderea de trafic aerian față de prognoza inițială, se aplică un mecanism de împărțire a riscurilor între furnizorii de servicii de navigație aeriană și companiile aeriene.
În consecință, pentru ceea ce se află în limita de +/-2% față de prognoza inițială se reține/se suportă de către furnizori. Ceea ce este cuprins între +/-2% și +/-10% se reține/se suportă în proporție 30/70, iar ceea ce depășește +/-10% se recuperează/se returnează către companiile aeriene sau se suportă de către acestea.
Conform regulamentelor anterioare, acest mecanism se aplică în anul n+2, spre deosebire de noua reglementare (Regulamentul (UE) nr. 2020/1627 privind măsurile excepționale pentru a treia perioadă de referință (2020-2024) a sistemului de performanță și de tarifare din cadrul Cerului unic european luate în contextul pandemiei de COVID-19), prin care termenul a fost înlocuit cu n+3 și eșalonat pe o perioadă de 5-7 ani.
Regulamentele nr. 317/2019, 390/2013 și 391/2013, se aplică activităților de rută și terminal Aeroporturi București, activitatea de terminal „Alte Aeroporturi” nefiind supusă prevederilor celor patru regulamente.
Pentru această activitate de terminal, sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană, cu modificările și completările ulterioare.
Prin schema de performanță și tarifare pentru creșterea/scăderea de trafic aerian față de prognoza inițială, se aplică un mecanism de împărțire a riscurilor între furnizorii de servicii de navigație aeriană și companiile aeriene, inclus în regulamentele mentionate anterior.
De menționat este faptul că în cazul Regiei Autonome ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”, prevederile mecanismului de împărțire a riscului de trafic se aplică începând cu a treia perioadă de referință atât pentru activitatea de rută, cât și pentru activitatea de terminal, aferentă Aeroportului Internațional Henri Coandă București (AIHCB) și Aeroportului Internațional Aurel Vlaicu București (AIBB-AV).
1.Mecanismul de împărțire a riscului de trafic pentru o serie de costuri determinate aferente furnizării serviciilor, mai puțin cele care privesc costurile de supervizare, EUROCONTROL, aferente serviciilor MET și altele. În cazul Regiei Autonome ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” S.A., prevederile mecanismului de împărțire a riscului de trafic se aplică începând cu a treia perioadă de referință atât pentru activitatea de rută cât și pentru activitatea de terminal, aferentă Aeroportului Internațional Henri Coandă București (AIHCB) și Aeroportului Internațional Aurel Vlaicu București (AIBB-AV).
2. Mecanismul de împărțire a riscului de costuri
Diferența dintre costurile reale și cele determinate se reține/suportă de către furnizorul serviciilor de navigație aeriană, cu excepția costurilor necontrolabile (de ex. modificări ale legislației naționale, rata dobânzii, variabilitatea costurilor cu pensiile, etc.) care sunt recuperate/restituite prin tariful unitar abia în următoarea perioadă de referință.
În urma aplicării mecanismului de mai sus, a fost ajustat tariful pentru anul 2021 prin adăugarea sumei de 36,283.38 mii lei (dintr-un total de 139,507.29 mii lei) în calculul tarifului final aplicabil anului 2021.
3. Mecanismul de ajustare privind inflația
Costurile privind inflatia se stabilesc înainte de începutul fiecărei perioade de referință din cadrul Planului de Performanță, pentru fiecare an calendaristic din perioada de referință. Pentru fiecare an al perioadei de referință, diferența dintre costurile determinate exprimate în termeni nominali înainte de perioada de referință și costurile determinate ajustate pe baza diferenței dintre inflația reală, înregistrată de Comisia Europeană în indicele armonizat al prețurilor de consum publicat de Eurostat în luna aprilie a anului „n”, și inflația estimată, indicată în Planul de Performanță pentru anul premergător perioadei de referință și pentru fiecare an al perioadei de referință, se reportează în anul „n+2” pentru calculul ratei unitare. Mecanismul nu se aplică pentru costurile cu amortizarea, costul capitalului, costurile aferente Autorității Aeronautică Civilă Română și EUROCONTROL.
Regia Autonomă ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” aplică ajustarea privind inflația atât pentru activitatea de rută cât și pentru cea de terminal Aeroporturi București.
4. Ajustările în cazul planurilor de performanță aprobate după începerea perioadei de referință.
În situația în care statele membre nu au adoptat un plan de performanță înainte de începerea perioadei de referință, ratele unitare se recalculează, dacă este necesar, și se aplică cât mai curând posibil, pe baza planului de performanță adoptat sau a planului de performanță revizuit adoptat. În cazul în care un plan de performanță este adoptat după începerea perioadei de referință, orice diferență de venituri cauzată de aplicarea ratei unitare sau a ratelor unitare calculate pe baza proiectului de plan de performanță, în locul ratei unitare sau a ratelor unitare calculate pe baza planului de performanță adoptat, determină o primă ajustare a ratei unitare în anul următor adoptării planului performanță și o ajustare finală a ratei unitare la doi ani după anul respectiv.
5.Procesul de aprobare a Planului de Performanță al României revizuit pentru cea de-a treia perioadă de referință 2020-2024 (PP-RP3)
Având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1627 al Comisiei privind măsurile excepționale pentru a treia perioadă de referință (2020-2024) a sistemului de performanță și de tarifare din cadrul Cerului unic european luate în contextul pandemiei de COVID-19, care modifică prevederi din Regulamentul (UE) 2019/317, România a depus proiectul Planului de Performanță revizuit pentru 2020-2024 în luna octombrie 2021.
În data de 27 octombrie 2021, Comisia Europeană a transmis o serie de observații la proiectul Planului de Performanță al României.
În urma verificării celor semnalate de către Comisia Europeană, au fost efectuate modificările solicitate la Planul de Performanță și au fost utilizate estimările de trafic pentru rută și terminal, reglementat din scenariul de bază al prognozei EUROCONTROL, publicată în data de 15 octombrie 2021.
În perioada 22-23 martie 2022, s-a desfășurat reuniunea Comitetului Cerului Unic European (Single Sky Committee), care reunește reprezentanții statelor membre iar pe agendă a fost inclusă avizarea proiectului de Decizie a Comisiei privind inconsistența unor ținte de performanță incluse în planurile naționale sau ale FAB-urilor, inclusiv al României.
Conform prevederilor regulamentelor europene, după publicarea Deciziei Comisiei, statul membru, are la dispoziție maxim 3 luni pentru modificarea proiectului Planului de Performanță, în sensul celor constate în evaluarea Performance Review Body (PRB) iar ulterior Comisia Europeană în termen de 5 luni, va emite o nouă Decizie.
Astfel, la reuniunea Comitetului Cerului Unic European (Single Sky Committee) din 22-23 martie 2022, România, reprezentată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, a solicitat un calendar accelerat pentru aprobarea Planului de Performanță, având în vedere impactul conflictului militar din Ucraina asupra traficului aerian, atât prin închiderea spațiului aerian din Ucraina, Republica Moldova, vestul Rusiei, cât și prin intensificarea activității militare și reducerea spațiului aerian disponibil pentru traficul aerian civil. În acest context, este necesară asigurarea solidității financiare a furnizorului de servicii de navigație aeriană, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2017/ 373, în condițiile creșterii volatilității și complexității traficului aerian.

Indicatorii de venituri și cheltuieli propuși pentru anul 2022 se prezintă astfel:
Veniturile totale au fost estimate în creștere cu 13,33% față de nivelul preliminat la data de 31.12.2021, respectiv în valoare de 1.202.893,67 mii lei.
În structură, veniturile totale cuprind atât veniturile din exploatare (care au o pondere de 99,25% în veniturile totale) cât și veniturile financiare (care au o pondere de 0,75% în veniturile totale).
Veniturile din exploatare au fost estimate în creștere cu 13,18% față de nivelul preliminat la data de 31.12.2021, respectiv în valoare de 1.193.941 mii lei.
În structură, veniturile din exploatare, cuprind următoarele categorii de venituri:
- venituri din exploatare, conform bazelor de cost reglementate;
- venituri din servicii navigație aeriană de terminal alte aeroporturi;
- venituri din rambursarea contravalorii unor servicii de navigație aeriană;
- alte venituri din exploatare.
Veniturile din exploatare, conform bazelor de cost reglementate, cu o pondere de 90,57% in total venituri de exploatare, au fost estimate în creștere cu 17,81% față de cele preliminate la data de 31.12.2021, respectiv în valoare de 1.081.293,65 mii lei.
Veniturile din exploatare, conform bazelor de cost reglementate, au fost estimate în anul 2022 în valoare totală de 1.081.293,65 mii lei, din care:
- venituri din servicii de navigație de rută (cu o pondere de 91,36% în veniturile din exploatare, conform bazelor de cost reglementate), au fost estimate în creștere cu 80,02% față de nivelul preliminat la data de 31.12.2021, respectiv în valoare de 987.905,58 mii lei, ca urmare a creșterii numărului de unități de servicii prognozate în anul 2022 față de numărul de unități de servicii aprobate în anul precedent, în timp ce tariful unitar a crescut de la 196,89 lei/U.S. (2021) la 238,69 lei/U.S. (în 2022);
- venituri din servicii de navigație aeriană de terminal (cu o pondere de 8,11% în veniturile de exploatare, conform bazelor de cost reglementate), au fost estimate în creștere cu 61,03% față de nivelul preliminat la data de 31.12.2021, respectiv în valoare de 87.663 mii lei, ca urmare a creșterii numărului de unități de servicii prognozate în anul 2022 față de numărul de unități de servicii aprobate în anul precedent și a creșterii tarifului unitar de la 1.315,29 lei/US în anul precedent (+3,40) la 1.360 lei/U.S. în anul 2022.
- veniturile din „alte surse” au fost estimate în valoare de 5.725,07 mii lei.
Veniturile din alte surse cuprind și “veniturile din subvenții pentru alte cheltuieli (finanțare)”, care au fost estimate în anul 2022 în valoare de 4.625,07 mii lei.
În aceasta categorie de venituri, sunt incluse veniturile care au fost constituite la nivelul cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe, care au fost puse în funcţiune și care au avut ca sursă de finanţare alocaţiile de la bugetul de stat sau fondurile nerambursabile.
Veniturile din exploatare constituite din servicii navigaţie aeriană de terminal „Alte Aeroporturi”, cu o pondere de 3,61% în total venituri din exploatare, au fost estimate în creștere cu 15,46% față de nivelul preliminat la data de 31.12.2021, respectiv în valoare de 43.202,09 mii lei, luându-se în calcul, pentru anul 2022, atât tarifele valabile cât și numărul de decolări prognozate.
Veniturile din exploatare, constituite din sume ce reprezintă rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană, în valoare de 16.056 mii lei, cu o pondere de 1,35% în total venituri din exploatare, reprezintă sume alocate de la bugetul de stat în anul 2022, în vederea rambursării zborurilor scutite.
Alte venituri din exploatare, cu o pondere de 4,47% în total venituri din exploatare, au fost estimate în creștere cu 67,13% față de nivelul preliminat la data de 31.12.2021, respectiv în valoare de 53.389,26 mii lei, ca urmare a faptului că în anul 2022, s-a prevăzut la această categorie, reluarea pe venituri a provizionului constituit la data de 31.12.2021 pentru diferența de inflație, aferente cheltuielilor de personal cuprinse în baza de cost din anul 2021, reluarea pe venituri a provizionului constituit la data de 31.12.2021, pentru sumele care reprezintă beneficii pentru angajați, conform Acordului nr.25942/2018 - ajutoare pensionare și prime de fidelitate aferente anului 2022 și care vor fi plătite în anul 2022.

Veniturile financiare au fost estimate în creștere cu 38,65% față de nivelul preliminat la data de 31.12.2021, respectiv în valoare de 8.952,67 mii lei, ca urmare a unei estimări prudente a evoluției cursului leu/euro.

Cheltuielile totale în anul 2022 sunt estimate în creștere cu 13,64% față de cele preliminate la data de 31.12.2021, respectiv în valoare de 1.176.391,54 mii lei.
În structură, cheltuielile din exploatare, care au o pondere de 98,10 în cheltuielile totale, au fost estimate în anul 2022 în creștere cu 12,42% față de cele preliminate la data de 31.12.2021.
În cadrul cheltuielilor de exploatare, indicatorul “cheltuieli cu personalul” deține o pondere de 73,93%, indicatorul “alte cheltuieli de operare” deține o pondere de 21,20%, indicatorul “cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale și necorporale” deține o pondere de 4,87%.
Cheltuielile de personal (compuse din salarii și alte cheltuieli cu personalul) au fost estimate în anul 2022, în creștere cu 10,98% față de cele programate în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat în anul 2021, prin Ordinul Comun MTI/MF nr.1363/1430/2021 și cu 11,77% față de cele preliminate la data de 31.12.2021, respectiv în valoare de 853.088,16 mii lei, în principal datorită evoluției drepturilor personalului angajat, prevăzute în Contractele individuale de muncă și în Acordul nr. 25942/2018 și a respectării planului de performanță aprobat pentru anul 2022, și anume:
- ajutoare bănești pentru un număr mai mare de salariați care au dreptul să se pensioneze în anul 2022 (22 salariați pensionare la limită de vârstă și 41 salariați pensionare pentru grupă de muncă, anticipat sau anticipat parțial);
- cheltuieli sociale nedecontate în anul 2021, cheltuieli cu protecția muncii, protecția socială și contribuția unității la pensii facultative;
- creșterea cheltuielilor cu salariile se datorează angajării în anul 2019 a unui număr mare de personal operativ (controlori de trafic aerian), salariați care pe măsura obținerii tuturor autorizațiilor și licențelor de Controlor de Trafic Aerian, au drepturile salariale actualizate în consecință.
În structură, situația cheltuielilor de personal se prezintă astfel:
- cheltuielile cu salariile, cu o pondere de 69,17% în total cheltuieli de personal, au fost estimate în creștere cu 5,82% față de cele programate în anul 2021, ca urmare a creșterii traficului și inflației asumate prin baza de cost transmisă la Comisia Europeană pentru anul 2022, a dinamicii de personal planificate pentru anul 2022, conform planului de performanță pentru a treia perioadă de referință (2020-2024), a modificării elementelor din contractele individuale de muncă (spor vechime avansare/promovare, alte sporuri specifice categoriilor profesionale datorate vechimii în muncă) și a asigurării de fonduri pentru cererile de avansare/promovare formulate de către salariații care au îndeplinit condițiile de avansare/promovare în perioada 2020-2021 dar care nu au fost promovați/avansați, precum şi pentru cei propuși în anul 2022.
Menționăm că regia prognozează cheltuieli cu personalul în valoare de 853.088,16 mii lei, mai mici cu 70,92% decât cuantumul veniturilor totale (de 1.202.893,67 mii lei) astfel că, nivelul indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, nu vor duce la blocarea activității acestui operator economic.
Cheltuielile de personal preliminate la data de 31.12.2021, în valoare de 763.222,77 mii lei, nu au depăsit valoarea programată de 768.670,57 mii lei, aprobată prin ordinul comun MTI/MF nr. 1363/1430/2021.
În cadrul proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, au fost cuprinse și influențele rezultate în urma aplicării prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la drepturile aferente contractelor de mandat.
Cheltuielile pentru contractele de mandat, în valoare de 1.397,22 mii lei, au fost estimate în creștere cu 22,46% față de cele programate în anul precedent.
Indemnizația acordată membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General al regiei, în baza contractelor de mandat, au fost stabilite în conformitate cu prevederile art. 8, alin. (3) și (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modicările și completările ulterioare.
Durata mandatului, atât pentru directorat cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, este provizorie, mandatele fiind încheiate pe 4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni.
Regia nu a estimat pentru anul 2022, componentă variabilă (pentru directorat și membrii provizorii ai Consiliului de Administrație).
Indicatorul “Alte cheltuieli de operare” , în valoare de 244.677,19 mii lei, a fost estimat în anul 2022, în creștere cu 15,63% față de cel preliminat la data de 31.12.2021, din cauza:
- majorării cheltuielilor privind materialele, energia electrică și apa cu 126,32% față de nivelul preliminat în anul precedent (creșterea prețurilor gazelor naturale și a energiei electrice și termice);
- majorării cu 37,50% a cheltuielilor cu serviciile executate de terți (creșterea cheltuielilor cu școlarizarea personalului, cu reparațiile precum și a altor cheltuieli care au fost amânate în anii precedenți, datorită declanșării pandemiei).
Cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, în valoare de 56.227,81 mii lei, au fost estimate în creștere cu 8,90% față de cele preliminate la data de 31.12.2021, ca urmare a finalizării investițiilor, a recepționării lor și punerii în funcțiune pâna la finele anului 2022.
Cheltuielile financiare, în valoare de 22.398,38 mii lei, au fost estimate în creștere cu 157,77% față de cele preliminate la data de 31.12.2021, ca urmare a creșterii cheltuielilor cu dobânda aferentă creditului garantat de statul român.
Referitor la cheltuielile cu sponsorizarea estimate în anul 2022, în valoare de 250 mii lei, Regia Autonomă “ Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA“ are obligația, în baza acordului nr.25942/2018 încheiat cu organizațiile profesionale, de a efectua sponsorizări în domeniul medical și de sănătate, iar cheltuielile respective vor fi deduse la calculul impozitului pe profit datorat, în conformitate cu art. 25, alin.4, li.i) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.
Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se vor reporta în următorii 7 ani consecutivi iar recuperarea lor se va efectua în ordinea cronologică a înregistrării lor, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Rezultatul brut
În proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, Regia Autonomă ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” a estimat un rezultat brut pozitiv (profit) în valoare de 26.502,13 mii lei, în creștere cu 1,03% față decât cel preliminat la data de 31.12.2021.

Din profitul brut prognozat pentru anul 2022, s-au calculat şi reținut rezervele legale în sumă de 1.325,11 mii lei iar la suma rămasă, s-a calculat impozitul pe profit în sumă de 4.028,32 mii lei.
Profitul net rezultat în sumă de 22.473,81 mii lei, se va repartiza pentru acoperirea pierderilor contabile ale anilor precedenți, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome cu modificările și completările ulterioare.
La data de 31.12.2021, Regia Autonomă ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” a înregistrat un profit contabil net, în valoare de 26.232,78 mii lei, care a fost repartizat în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome cu modificările și completările ulterioare.
Conform mecanismului de ajustare prevăzut la articolul 29(5) din Regulamentul UE 2019/317, coroborat cu prevederile articolului 5 (4) și (5) din Regulamentul UE 2020/1627, Regia Autonomă ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” va recupera prin ajustarea tarifului începând cu anul 2023, pierderile de venituri pentru anii 2020 și 2021, estimate prin raportare la costurile reale și nivelul unităților de servicii înregistrate.
Regia Autonomă ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” a inclus ajustările de venituri conform art. 29 (5) al Reg. (UE) 2019/317 în veniturile totale preliminate la data de 31.12.2021, odată cu raportarea bazei de cost realizate.
În ceea ce priveste execuția preliminată a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, conform mecanismului de ajustare prevăzut la articolul 29(5) din Regulamentul UE 2019/317, coroborat cu prevederile articolului 5 (4) și (5) din Regulamentul UE 2020/1627, Regia Autonomă ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” a înregistrat pierderile de venituri pentru anul 2021, estimate prin raportare, la costurile preliminate și nivelul unităților de servicii înregistrate, în valoare de 287.388,19 mii lei pentru activitatea de rută și 21.997,21 mii lei pentru activitatea de terminal reglementat.
La valoarea totală preliminată de 309.385,40 mii lei aferentă anului 2021, se adaugă și suma de 400.564,37 mii lei, reprezentând ajustări pentru pierderile de venit, aferente anului 2020 care au fost reflectate în situațiile financiare anuale, încheiate la data de 31.12.2020, iar totalul rezultat, în sumă preliminată de 709.949,77 mii lei, se va recupera prin ajustarea tarifului unitar, începând cu anul 2023, pe o perioadă de 7 ani, în tranșe egale.

Sursele pentru investiții, în valoare de 64.747,82 mii lei, au fost estimate în anul 2022, în creștere cu 25,40 % față de cele realizate la data de 31.12.2021 și vor fi asigurate din amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale.

Cheltuielile pentru investiții, în valoare de 64.747,82 mii lei, au fost estimate în creștere cu 77,53% față de cele realizate la data de 31.12.2021.

Principalii indicatori economico - financiari programați în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, se prezintă astfel:
- cheltuielile de personal, au fost estimate în anul 2022, în creștere cu 10,98% față de cele programate în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat în anul 2021, prin Ordinul Comun MTI/MF nr.1363/1430/2021;
- numărul de personal prognozat la finele anul 2022, a fost estimat în creștere cu 27 salariați față de numarul programat și aprobat în anul 2021, prin Ordinul Comun nr.1363/1430/2021, respectiv de 1.663 salariați. Această creștere este bazată pe dinamica de personal aprobată de Comitetul Director al Regiei, care prevede recrutarea de controlori de trafic aerian, începând cu anul 2019 și care urmează a se derula până la finele anului 2024. Acest proces de recrutare, presupune angajarea și pregătirea treptată a noilor controlori de trafic aerian, destinați înlocuirii celor 154 de controlori de trafic aerian, care se vor pensiona în perioada 2020-2030.
- productivitatea muncii în unități valorice, în valoare de 744,36 lei/pers, calculată ca raport între veniturile totale și numărul mediu de personal, a fost estimată cu 11,16% mai mare decât productivitatea muncii preliminată la data de 31.12.2021;
- cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale, au fost estimate în creștere cu 0,28% față de cele preliminate la data de 31.12.2021;
- indicele de creștere al cheltuielilor totale estimate în anul 2022 este de 13,64% iar indicele de creștere a veniturilor totale estimate în anul 2022 este de 13,33%;
- rezultatul brut pozitiv (profit) în valoare de 26.502,13 mii lei, a fost estimat în creștere cu 1,03% față decât cel preliminat la data de 31.12.2021.

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” a fost avizat de Consiliul de Administrație, prin Hotârârea nr.5/12.05.2022.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG nr.1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune și consultării organizaţiei sindicale reprezentative.
Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, transmisă Ministerului Finanțelor cu adresa nr. 308/27.01.2022 și înregistrată sub nr. 1002474/28.01.2022.
Realitatea datelor prezentate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, aparține Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și organelor de conducere ale Regiei Autonome ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” .

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

ANEXA

Anexa

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!