Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 07.03.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 14.03.2022

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Prezenta ordonanță de urgență privește un interes public general, deoarece măsurile propuse spre aprobare vor conduce la implementarea într-un termen mai scurt a proiectelor de infrastructură rutieră, prin reducerea timpilor necesari obținerii avizelor tehnice aferente.

 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii este autoritatea publică centrală responsabilă cu implementarea politicilor de transport şi infrastructură de transport, adoptate la nivelul Uniunii Europene şi al organismelor internaționale.

De asemenea, MTI are un rol decisiv pe care îl exercită în pregătirea, execuția și implementarea  acestor proiecte de infrastructură care vizează interesul public general și care constituie investiții publice de importanță strategică pentru România.

Obiectivul trasat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru domeniul transporturilor de interes național este de a dezvolta o infrastructură de transport durabilă și ecologică, cu standarde de siguranță adecvate, care să contribuie la finalizarea rețelelor transeuropene de transport (TEN-T) și la descongestionarea nodurilor urbane, stimulând în același timp tranziția către un transport sustenabil la nivel naţional, fiind vizate acțiuni orientate către dezvoltarea de măsuri „environmental friendly” pe noile sectoare de transport de mare viteză, asigurarea elementelor de protecție a mediului, precum şi a sistemelor inteligente de transport (ITS) și a măsurilor de siguranță rutieră.

Contribuția pe care sectorul transporturilor o are la reziliența unei economii este majoră, fiind nu numai un pilon de sprijin pentru alte sectoare, ci și o bază solidă pentru o redresare accelerată în cazul unor crize prelungite cu impact negativ semnificativ asupra societății în ansamblul ei. Pentru atingerea obiectivului propus și pentru generarea impactului preconizat sunt necesare o serie de reforme și investiții.

Accesul la coridoarele din Europa de Vest, precum și la coridoarele din Europa de Est și de Sud, este dificil și limitat de capacitatea de trafic și de calitatea scăzută a infrastructurii de transport din România, limitând astfel libera circulație a mărfurilor și a persoanelor care tranzitează teritoriul national, constituind, astfel, unul dintre principalele dezavantaje ale sectorului de transport rutier, respectiv accesul insuficient al regiunilor la rețeaua centrală sau globală de transport pentru a permite mobilitatea populației, mărfurilor sau extinderea mediului de afaceri.

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență au fost configurate drept rezultate așteptate: 429 de kilometri de autostradă construiți; 52 de stații electrice construite (cu 264 de puncte de încărcare); 625 ha de perdele forestiere liniare în lungul autostrăzilor nou construite; 48% din punctele negre eliminate; 18 parcări securizate implementate în lungul autostrăzilor nou construite; 429  kilometri cu sistem ITS instalat la care se adaugă și operaționalizarea sistemului ITS pe alte sectoare de autostradă deschise traficului. 

Pentru proiectele rutiere propuse, cuantumul total al finanțării din fonduri PNRR este de 2727 mil. EUR. Prin PNRR s-a stabilit drept termen de finalizare a proiectelor anul 2026, iar ca termen pentru semnarea contractelor de lucrări este anul 2023, neîncadrarea în aceste termene asumate atrăgând blocarea finanțării pentru toate proiectele din componența de transport a PNRR.

Astfel, pentru atingerea obiectivelor asumate prin PNRR este necesară aprobarea unor măsuri legislative care să conducă la implementarea mai rapidă a proiectelor de infrastructură de transport de interes național.

Având în vedere exigențele statuate de normele legale în vigoare, dar și prin deciziile Curții Constituționale a României, referitoare la justificarea situației extraordinare a oricărei ordonanțe de urgență a Guvernului, precizăm faptul că prezentul proiect de act normativ întrunește condiția mai sus menționată, ținând cont de următoarele aspecte:

 1. Starea de fapt independentă de voința Guvernului a situației extraordinare, este determinată de necesitatea aprobării unor măsuri urgente prin care legislația actuală în domeniul achizițiilor publice, dar și cea conexă implementării unui proiect de infrastructură de interes național, să fie amendate astfel încât să permită realizarea proiectelor propuse a fi finanțate din PNRR, în termenele asumate;
 2. Starea de fapt cuantificabilă a situației extraordinare este determinată de faptul că neimplementarea în regim de urgență a propunerilor pentru modificarea/completarea prevederilor legislative, poate conduce la întârzieri în implementarea proiectelor de infrastructură de transport de interes national, finanțate din PNRR, neîncadrarea în termenele asumate, și în consecință a pierderii finanțării pentru proiectul respective.

Prezentul proiect de act normativ modifică/completează următoarele acte normative:

 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologicede aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 • Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilorgenerale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice
 • Legea apelor nr. 107/1996;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 • Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020;

Legea 10/1995 privind calitatea în construcții.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

VERSIUNEA ÎMBUNĂTĂȚITĂ -  16.03.2022

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

 • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

 • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

 • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

 • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!