Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 22.02.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 07.03.2022

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, a avut în vedere, funcțiile pe care acest instrument trebuie să le îndeplinească și anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar al societății.

Prin Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, ca instrument de management financiar, societatea îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi,  atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul companiei spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.

Veniturile totale pe anul 2022, au fost estimate la nivelul celor realizate/preliminat pe anul 2021.

Conform prevederilor art.9 alin.(2) din OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,  cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli,  în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%,  fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent.

Așadar, veniturile totale pentru anul 2022, au fost stabilite   în valoare de 540.071 mii lei,  la nivelul celor realizate preliminat pe anul 2021.

În structură, veniturile de exploatare, care reprezintă 99,69% din veniturile totale, au fost estimate în suma de 538.403 mii lei, la nivelul preliminat  a se realiza în anul 2021.

În anul 2022,  cifra de afaceri în valoare de 510.194 mii lei, a fost estimată în creștere cu 0,07% față de cea realizată preliminat în anul 2021, pe fondul estimării veniturilor din servicii prestate în creștere cu 0,04% față de anul 2021.

În anul 2022, se estimează menţinerea  ponderii aferente transporturilor de sare şi produse petroliere, totodată se estimează creşteri ale transportului de cereale şi seminţe, cu o pondere de circa 6 % în totalul mărfurilor transportate.

Se estimează și menţinerea traficului intermodal (UTI) în anul 2022, în condiţiile în care, va creşte treptat cererea de cumpărare iar uzinele reparatoare vor ajunge treptat la capacitatea de producţie şi livrare.

Având în vedere cele de mai mai sus, se estimează că în anul 2022, veniturile din prestaţiile de transport, se vor menține la acelaşi nivel cu cele din anul 2021. 

Veniturile financiare, care reprezinta 0,31% din veniturile totale,  în valoare de 1.668 mii lei, sunt programate în scădere cu 0,36% sub nivelul celor preliminate a se realiza în anul 2021, aceste venituri reprezentând în principal, diferențe favorabile de curs valutar la disponibilitățile din conturile bancare.

Cheltuielile totale,  estimate pentru anul  2022,  au fost fundamentate în funcţie de activităţile  concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a programelor de investiţii şi dotări, în limita surselor legale de finanţare a acestora, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a cheltuielilor de mandat.

Cheltuielile totale, pentru anul 2022, au fost  estimate la valoarea de 952.107 mii lei, mai mari cu 10,48% decât cheltuielile totale preliminate/realizate  în anul 2021.

În structura cheltuielilor totale, cheltuielile  din exploatare dețin o pondere 99,90% iar cheltuielile financiare dețin o  pondere  de 0,10%.

Cheltuielile de exploatare, au fost estimate în creștere cu 10,48% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021, respectiv în valoare de 951.192 mii lei.

În total cheltuieli din exploatare, cheltuielile cu bunuri și servicii, dețin o pondere de 0,95%, indicatorul “cheltuieli cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” deține o pondere de 1,55%, indicatorul “cheltuieli cu personalul” deține o pondere de 27,34% iar  indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” deține o pondere de 31,94%.

În structură,  cheltuielile cu bunuri și Servicii, au fost programate în anul 2022, în creștere cu 35,04% față de cele preliminate/realizate în anul 2021, respectiv de la 280.146 mii lei (anul 2021) la 378.306 mii lei (anul 2022).

Cheltuielile cu stocurile, au fost estimate în creștere cu 58,96%, din cauza creșterii prețului la energia electrică de tracţiune, care a fost estimată, având în vedere un consum de 78.000 mii Mwh şi un preţ mediu de achiziţie estimat de 1.055,61 lei/Mwh (722,9 lei/Mwh în octombrie 2021). Consumul estimat de energie electrică de tracţiune pentru anul 2022, s-a făcut pe baza evoluţiei statistice a consumurilor de energie electrică de tracţiune realizate de societate în anul 2021, iar preţul mediu estimat al energiei electrice de 1.055,61 lei/MWh pentru locurile de consum alimentate din rețeaua de contact  feroviară  pentru anul 2022, a fost comunicat de către furnizorul  de energie electrică de tracţiune, respectiv Societatea Comercială “Electrificare CFR” S.A.

Cheltuielile cu impozitele, taxele şi vărsămintele previzionate pentru anul 2022, au fost estimate în  valoare de 8.994 mii lei, în creștere cu 7,39% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021.

Cheltuielile cu personalul, în valoare de 260.070 mii lei, au fost previzionate în scădere cu 2,95% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021.

Cheltuielile de natură salarială în valoare de 247.822 mii lei, au fost estimate în creștere cu 2,30% faţă de nivelul planificat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin HG nr.705/2021, respectiv de la 242.259 mii lei (anul 2021) la 247.822 mii lei (anul 2022) și cu 1,47% față de cele preliminate/realizate în anul 2021, respectiv de la 244.227 mii lei (anul 2021) la 247.822 mii lei (anul 2022), cu respectarea prevederilor art.48 alin.(1) lit. a) și b), coroborat cu alin.(3) din Legea bugetului de stat pe anul 2022- legea nr.317/2021.

Cheltuielile  aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, în valoare de 608 mii lei, au fost fundamentate  în conformitate cu prevederile  art 37 alin.(2) și (3) din OUG. 109/2011 cu modicările și completările ulterioare. Nu a fost prevazută componenta variabilă a remunerației pentru directorat și membrii Consiliului de Administrație.

Durata mandatului, atât pentru directorat cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, este  provizorie, mandatele fiind încheiate pe  4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni.

Valoarea cheltuielilor de natură salarială preliminate/realizate  în anul 2021, în sumă de 244.227 mii lei, depășește nivelul celei aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2021,  prin HG nr. 705/2021,  în valoare de 242.259 mii lei.

În cadrul categoriei “Alte cheltuieli de exploatare”, cheltuielile pe anul 2022, au fost estimate  în scădere, cu 0,21%  faţă de valorile realizate/preliminate în anul 2021.

Structura cheltuielilor de exploatare previzionate pentru anul 2022, arată că ponderea principală o deţin cheltuielile cu amortizarea, care reprezintă 30,56% din totalul cheltuielilor de exploatare, urmate de  cheltuielile personalul cu 27,34%, alte cheltuieli  (energie, apă) 10,11%, taxa de utilizare a infrastructurii Companiei Naționale „CFR” S.A. şi manevră, care reprezintă 9,13% și cheltuielile materiale, care reprezintă  7,85%.

Cheltuielile financiare, în valoare de 915 mii lei, au fost estimate în creștere  cu 12,27% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021.

Rezultatul brut (pierderea)  a fost  estimată pentru anul 2022, în valoare de 412.036 mii lei,  în creștere  cu 28,09%  față de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2021.

Veniturile totale programate pentru anul 2022, sunt la acelaşi nivel ca cele preliminate/realizate în anul 2021, conform art. 9 alin. (2) din OG 26/2013, cu modificările și completările ulterioare iar cheltuielile totale au fost programate în creștere cu 10,48% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021.

Precizăm că în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, au fost estimate cheltuieli nedeductibile în valoare de 170.878 mii lei, din care suma de 163.074 mii lei reprezintă amortizarea nedeductibilă, rezultată în urma reevaluărilor, conform art. 26 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

Ca urmare a reevaluării efectuate la data de 31 decembrie 2018, valoarea clădirilor a crescut cu suma de 166.053 mii lei, valoarea terenurilor a crescut cu suma de  239.382 mii lei și valoarea mijloacelor de transport (material rulant și automobile)  a crescut cu suma de 2.877.390 mii lei. Durata de amortizare a clădirilor este cuprinsă între 9-69 ani, durata de amortizare a materialului rulant este cuprinsă între 18-22 ani.

Conform  Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul

2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale , amortizarea aferentă diferenței de valoare, rezultată din reevaluarea stabilită la 31 decembrie 2018, este considerată  cheltuială nedeductibilă, conform art. 26 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Sursele de finanţare a investiţiilor,  programate pentru anul 2022, în valoare de 290.714 mii lei, au fost estimate în creștere cu 3,34% faţă de cele  preliminate/realizate în  anul 2021 și sunt constituite din:

  1. a) surse proprii – amortizare, în valoare de 290.714 mii lei;

Cheltuielile pentru investiții programate pentru anul 2022,  în valoare de 85.234,95 mii lei, au fost estimate pentru anul 2022,  în creștere cu 116,74%  față de cele preliminate/ realizate la data de 31.12.2021.

Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, au următoarele valori:

- productivitatea muncii crește  cu 14,35 %, respectiv de la 137,91 mii lei/persoană la 157,70 mii lei/ persoană;

- numărul de personal, programat la finele anului 2022 de 3.414 salariați, a fost estimat la nivelul celui aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, prin HG nr. 705/2021;

- numărul mediu de salariaţi de 3.414 salariați , a fost estimat în scădere cu 697 salariați față de numărul mediu de salariați  aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021,  prin HG nr.705/2021;

- câștigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat conform legii anuale a bugetului de stat în anul 2022,  va crește cu 6,15%, respectiv de la 5.181,74 lei/persoană (anul 2021)  la 5.500,29 lei/persoană (anul 2022);

- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale, vor ȋnregistra o creștere cu 10,48% față de cele preliminate/realizate în anul 2021.

Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar/salariat, în valoare de 6,15% se încadrează în indicele de creștere a productivității muncii de 14,35%, respectându-se astfel, prevederile art. 48 alin. (3) din Legea Bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/28.12.2021;

- creanţele restante ale anului 2022, au fost estimate în  valoare de 414.730 mii lei, în scădere cu 1,77% față de valoarea preliminată/realizată a anului 2021;

- plăţile  restante, în anul 2022, au fost programate în valoare de  1.883.665 mii lei, în scădere cu 44,62%  față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021.

În anul 2022, s-a estimat diminuarea datoriei restante, reprezentând ajutor de stat în valoare de 4.144.404 mii lei,  aşa cum este s-a prevăzut  în procedura de Addendum la Concordatul preventiv.

Valoarea plăților restante la 31.12.2021 este de 4.144.404 lei, și este compusă din:

-  1.950.597 mii lei - ajutor de stat, datorat Ministerului Finanțelor;

-  2.193.807 mii lei, ajutor de stat și datorii comerciale către Compania Națională „CFR”.

Mecanismul de implementare a Deciziei Comisiei Europene, propus de autoritățile române, este bazat pe două mijloace de rambursare a ajutorului de stat către Ministerul Finanțelor și către Compania Națională „CFR” S.A. respectiv:

- darea în plată de active;

- plata în numerar ca urmare a valorificării de active.

Încadrarea în valoarea plăţilor restante programate pentru anul 2022, va fi posibilă,  cu condiţia îndeplinirii următoarelor condiții:

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății  Naționale de Transport Feroviar de Marfă “CFR MARFĂ” - S.A. care a aprobat  strategia de implementare a mecanismului propus de Comisia Europenă privind recuperarea ajutorului de stat, să aprobe și prelungirea duratei concordatului preventiv cu un an, respectiv până la 12.03.2023;

- prezentarea Adendum-ului la concordatul preventiv, care urmează a fi negociat cu creditorii concordatari în scopul agreării  formei finale.

Totodată, în vederea aplicării  mecanismului de rambursare a ajutorului de stat, prin darea în plată, a activelor mobile și imobile, este necesar adoptarea unui proiect de Ordonanță de urgență a guvernului privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea obligațiilor fiscale și bugetare din sectorul transportului feroviar, care  va reglementa măsurile care se vor aplica,  atât pentru bunurile imobile  cât și pentru bunurile mobile ale operatorilor economici .

- în anul 2022,  veniturile totale au fost estimate la nivelul celor preliminate/realizate în anul  2021 iar indicele de creștere  al cheltuielilor totale este  de 27,83%;  

- pentru anul 2022, se estimează un profit brut negativ (pierdere), în valoare de 412.036 mii lei, mai mare cu 28,09% față de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2021.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2022 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă “CFR MARFĂ” -  S.A. a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2022 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă “CFR MARFĂ” -  S.A.  a fost avizat de către membrii  Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr.2/09.02.2022 și aprobat de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.5 din 11.02.2022.

În conformitate cu art.6, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, a fost supus consultării organizațiilor sindicale FN FMCV și AFTF

 

 

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!