Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 17.02.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 28.02.2022

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, a avut în vedere, funcțiile pe care acest instrument trebuie să le îndeplinească și anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar al societății.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, a fost conceput ca un element de legătură între preliminatul/realizatul  anului 2021 și bugetul previzionat pentru anii 2022, 2023 și 2024, respectând structura și conceptul unui buget multianual.

Prin Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, ca instrument de management financiar, compania îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi,  atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul companiei spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.

Veniturile totale au fost estimate în creștere în anul 2022 faţă de cele realizate/preliminate în anul  2021 cu 8,73 %,  respectiv cu suma de 39.352  mii lei, de la 450.579 mii lei (anul 2021) la  489.931 mii lei (anul 2022).

Creșterea veniturilor totale cu 8,73%, este influențată preponderent de creșterea veniturilor prognozate din refurnizarea energiei electrice la terți.

În structură, veniturile din exploatare dețin o pondere 95,56% iar veniturile financiare dețin o  pondere  de  4,44%  în veniturile totale.

Veniturile din exploatare, au fost estimate în creștere cu 8,99% față de cele realizate la data de 31.12.2021, respectiv cu suma de 38.618 mii lei,  de la  429.569 mii lei (anul 2021) la 468.187 mii lei (anul 2022). 

Cifra de afaceri, care reprezintă veniturile din prestări de servicii, a fost estimată  cu o creştere de aprox. 9,60% faţă de cea preliminata/realizată în anul 2021, creştere influențată preponderent de creșterea veniturilor prognozate din refurnizarea energiei electrice la terți. Veniturile din  servicii prestate  la navele maritime, fluviale, tehnice, funcţie de numărul de nave, mărimea acestora, escale, din activitatea de pilotaj, din refurnizare utilități  etc. şi tarifele în vigoare, sunt estimate în valoare de  298.622 mii lei și sunt mai mari decît cele preliminate/realizate în anul 2021, cu 19,96%.

Veniturile financiare sunt programate în creștere cu 3,49% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021, respectiv în  valoare de 21.744 mii lei.

Cheltuielile totale,  estimate pentru anul  2022,  au fost fundamentate în funcţie de activităţile  concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a programelor de investiţii şi dotări, în limita surselor legale de finanţare a acestora, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a cheltuielilor de mandat.

Cheltuielile totale, au fost stabilite în directă corelaţie cu nivelul veniturilor totale, pentru anul 2022, fiind estimate la valoarea de 388.409 mii lei, mai mari cu 21,13% faţă de cheltuielile totale preliminate/realizate  în anul 2021.

În structura cheltuielilor totale, cheltuielile  din exploatare dețin o pondere 98,87% iar cheltuielile financiare dețin o  pondere  de 1,13%.

Cheltuielile de exploatare, înregistrează o creștere cu 22,44% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021, respectiv în valoare de 384.027 mii lei.

În total cheltuieli din exploatare, cheltuielile cu bunuri și Servicii, dețin o pondere de 54,35%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” deține o pondere de 5,54%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” deține o pondere de 35,47% iar  indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” deține o pondere de 7,53%.

În structură,  cheltuielile cu bunuri și servicii au fost programate în anul 2022,  în creștere cu 62,01% față de cele preliminate/realizate în anul 2021, respectiv de la 128.821 mii lei (anul 2021) la 208.701 mii lei (anul 2022).

Creșteri semnificative, în cadrul cheltuielilor cu bunuri și servicii, în anul 2022, vor înregistra următorele categorii de cheltuieli:

- cheltuielile privind stocurile, vor crește cu 94,17% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021, creșterea este  generată de faptul că, în anul 2022, sunt programate creșteri majore ale prețului la energia electrică, gaze naturale, combustibili.

Facem precizarea că aceste cheltuieli sunt estimate pe baza solicitărilor venite de la sucursalele companiei  și de la compartimentele interesate, sunt incluse în Programul de aprovizionare și în Planul de achiziții al companiei, iar estimările au la bază evoluția acestor tipuri de cheltuieli pe ultimii ani, prețurile practicate pentru achiziționarea materialelor, necesitățile companiei pentru buna desfașurare a activității  și  totodată posibilitatea companiei de a acoperi  aceste cheltuieli cu veniturile estimate a se realiza din prestațiile către terți în cursul anului 2022.

Cheltuielile cu energia electrică, în sumă de 103.754 mii lei, au fost estimate  pentru o cantitate de energie electrică totală de 91.570 MWH, programul consumului de energie electrică este furnizat de Sucursala Energetica Port și are la bază consumurile furnizate terților și consumul propriu al companiei și tarifele reglementate de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei.

Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, în sumă de 10.173 mii lei, au fost estimate în creștere cu 5,22% în anul 2022 față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021.

Cheltuielile cu personalul,  au fost estimate în anul 2022,  în creștere cu 8,44%,  respectiv cu suma de 10.599 mii lei față cele aprobate în anul 2021, în bugetul de venituri și cheltuieli, prin HG nr. 809/2021, respectiv de la 125.632 mii lei  (anul 2021) la 136.231 mii lei (anul 2022).

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, s-au respectat prevederile art.48 din Legea nr.317/2021 pentru aprobarea Bugetului de Stat pe anul 2022, cu privire la majorarea cheltuielilor de natură salarială, ținȃnd cont și de nivelul indicatorilor economici de performanță ai proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și de sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022.

Cheltuielile de natură salarială, au fost estimate în anul 2022, în creștere  cu 6,5% (indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022 ), respectiv  cu suma  7.708 mii lei, față cele aprobate în anul 2021 în bugetul de venituri și cheltuieli prin HG nr. 809/2021, respectiv de la 118.598 mii lei (anul 2021)  la 126.306 mii lei (anul 2022).

În fundamentarea cheltuielilor de natură salarială pe anul 2022,  s-a luat în calcul și s-a respectat art. 48, alin (1) lit a) coroborat cu  alin (3) din Legea nr.317/2021 – legea bugetului de stat pe anul 2022.

Câștigul mediu brut lunar/salariat, estimat  în anul 2022, calculat în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat numărul 317/28.12.2021 și a Ordonanței Guvernului nr.26/2013 și  reprezintă  95,43% din câștigul mediu brut lunar preliminat/ realizat/salariat în anul 2021.

În  anul 2022, productivitatea muncii crește cu 2,31% față de cea preliminată/realizată la data de 31.12.2021, iar câștigul mediu lunar pe salariat,  reprezintă 95,43% din cel preliminat/realizat/salariat la data de 31.12.2021.

Valoarea cheltuielilor de natură salarială preliminate/realizate  în anul 2021, în sumă de 114.865 mii lei, se situează sub nivelul celei aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2021,  prin HG nr.809/2021,  în valoare de 126.306 mii lei.

Alte cheltuieli de exploatare, care dețin o pondere de 7,53 în cheltuielile de exploatare,  au fost estimate în scădere  în anul 2022, cu  45,80% faţă de valorile realizate/preliminate în anul 2021.

În concluzie, cheltuielile totale pe anul 2022, au fost programate în creștere față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021, după cum urmează:

- programul de reparații executate cu terții pentru anul 2022, este de 19.000 mii lei și are o creștere de 37,18% față de preliminatul/realizatul anului 2021;

-cheltuielile cu energia și apa, programate pentru anul 2022, cresc față de preliminatul/realizatul  anului 2021, cu 103,20%, având în vedere cantitățile propuse și prețurile curente/Mwh, care au crescut într-un ritm accelerat față de cele din anul anterior;

-cheltuielile cu personalul, vor crește cu 11,86% față de preliminat/realizatul anului 2021 și au fost fundamentate pe baza Legii bugetului de stat pe anul 2022 – Legea nr 317/2021;

- cheltuielile cu materiile prime programate în anul 2022, vor crește cu 40,74% față de preliminatul/realizat pe anul 2021, ca urmare a faptului că, în programul de reparații pentru  anul 2022, anumite activități de întreținere, reparații și investiții se execută cu forțe proprii, lucrări pentru care este necesară achiziționarea diverselor materiale de construcții;

 - cheltuielile cu materialele consumabile (combustibili, piese de schimb), programate în anul 2022, vor crește cu 72,33% față de preliminatul/realizat la data de 31.12.2021, fiind influențate de creșterea prețurilor la combustibil.

Rezultatul brut (profit)  a fost  estimat pentru anul 2022 în valoare de 101.522 mii lei, în scădere cu 21,87% față de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2021

Din analiza indicatorilor economico - financiari preliminați/realizați la data de 31.12.2021, comparativ cu cei care au fost aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, prin HG nr.809/2021, s-a constat faptul că, anumite categorii de cheltuieli nu au fost realizate la nivelul programat, ceea ce a determinat  creșterea rezultatului brut preliminat/realizat față de cel programat, cu 42,01%  și preluarea anumitor categorii de   cheltuieli, nerealizate în anul 2021, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

Repartizarea profitului net al companiei pentru anul 2022, a fost efectuată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare și cu art. 38,alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, cu modificările și completările ulterioare.Un port, este declarat ca fiind un port sigur, atunci când, pentru o perioadă de timp relevantă, navele sau o anumită navă,  poate/pot ajunge la el, poate/pot să-i utilizeze facilitățile,  poate/pot să opereze marfa, poate/pot să-l părăsească.Cu alte cuvinte, cu excepția apariției unor fenomene, care nu pot fi evitate prin buna practică de navigație și marinărie, navele, în nici un moment,  nu sunt  expuse pericolelor.

Portul Constanța este o zonă geografică a teritoriului României, în care operatorii desfăşoară activităţi, iar mărfurile, mijloacele de transport şi alte bunuri se supun prevederilor Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare.

În conformitate cu art.30¹ lit. b) din O.G. nr. 22/1999, Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, are obligaţia de a utiliza peste 50% din totalul veniturilor obţinute din administrarea şi exploatarea structurii de

 transport naval, care face obiectul concesiunii, pentru întreţinerea, reparaţia, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii.

Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2022, în valoare de 210.665,  au fost estimate în creștere cu 65.650 mii lei, față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021,  și vor fi asigurate din:

  • -surse proprii (constituite din profit, amortizare și din alte surse neconsumate în anii anteriori), în valoare de  620 mii lei;
  • -alocații bugetare pentru investiții în valoare de 363 mii lei;
  • -alte surse, în valoare de 682 mii lei, din care surse pentru reabilitare în valoare de   22.114 mii lei și fonduri europene, în valoare de   54.568 mii lei.
  • Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2022, în valoare de 210.665 mii lei, au fost estimate pentru anul 2022,  în creștere cu  650 mii lei față de cele preliminate/ realizate la data de 31.12.2021.

Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, au următoarele valori:

- productivitatea muncii crește 2,31 cu %, respectiv de la 459,43 mii lei/persoană la 470,07 mii lei/ persoană;

- numărul de personal, programat la finele anului 2022, de 996 salariați, va rămâne același cu numărul de personal aprobat, în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021  prin HG nr. 809/2021;

- numărul mediu de salariaţi de 996 salariați , va rămâne același cu numărul de personal  aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021,  prin HG nr.809/2021;

- câștigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat conform legii anuale a bugetului de stat în anul 2022, se va diminua cu 4,57%, respectiv de la 9.648,40 lei/persoană (anul 2021)  la 9.207,16 lei/persoană (anul 2022);

- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale, vor ȋnregistra o creștere cu 11,40% față de cheltuiala preliminată/realizată în anul 2021;

- creanţele restante ale anului 2022, au fost estimate în scădere cu 0,12% față de valoarea preliminată/realizată a anului 2021;

- plăţile  restante,  compania și-a propus să nu înregistreze plăți restante la data de 31.12.2022;

- în anul 2022,  indicele de creştere a veniturilor totale este de 8,73%  iar indicele de creștere  al cheltuielilor totale este  de 21,13%;  

- pentru anul 2022, se estimează un profit brut în valoare de 101.522 mii lei, mai mic cu 21,87% față de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2021.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2022 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa , a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotorârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2022 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa  a fost avizat de către membrii  Consiliului de Administrație prin Decizia nr.2625/17.01.2022 și aprobat de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.2 din 09.02.2022.

În conformitate cu art.6, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, a fost supus consultării Sindicatului Port Authority Constanța.

Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, transmisă Ministerului Finanțelor cu adresa nr. 308/27.01.2022 și înregistrată sub nr.1002474/28.01.2022

 

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!