Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 17.02.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 28.02.2022

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, a avut în vedere, funcțiile pe care acest instrument trebuie să le îndeplinească și anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar al societății.

Prin Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, ca instrument de management financiar, compania îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi,  atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul companiei spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.

Veniturile totale au fost estimate în creștere în anul 2022 faţă de cele realizate/preliminate în anul  2021 cu 15,86 %,  respectiv cu suma de 3.410,65 mii lei, de la 21.498,45 mii lei (anul 2021) la  24.909,10 mii lei (anul 2022).

Veniturile de exploatare, care reprezintă 98,18% din veniturile totale, au fost estimate în suma de 24.455,30 mii lei, mai mari cu  17,14% decât nivelul preliminat  a se realiza în anul 2021.

În anul 2022,  cifra de afaceri va creşte cu 12,91%,  pe fondul estimării veniturilor din servicii portuare,  care vor fi în creștere cu 13,39% față de anul 2021, pe baza aplicării tarifelor portuare, care au fost  aprobate de Consiliul de Supraveghere în Domeniul  Naval din cadrul Consiliului Concurenței și de Consiliul de Administrație al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Maritime”- S.A. Galați și a creșterii traficului general de mărfuri cu 11,20% față de anul 2021.

De asemenea, cifra de afaceri prevăzută pentru anul 2022, este fundamentată și pe baza contractelor de subconcesionări, închirieri teren, închirieri spaţii, închirieri bunuri proprii aflate în derulare, încheiate pentru anul 2022,  unde se  estimează o creștere cu 1,59% a veniturilor respective, ca urmare a renegocierii chiriilor aferente terenurilor portuare, conform clauzelor contractuale.

Alte venituri din subvenții pentru investiții, în valoare de  2.556 mii lei, au fost estimate cu 0,60% peste nivelul preliminat a se realiza în anul 2021 și reprezintă cota de amortizare reluată pe venituri pentru investițiile finanțate din alocațiile bugetare, finalizate, receptionate și înregistrate în proprietatea companiei.

Veniturile financiare, care reprezinta 1,82% din veniturile totale,  în valoare de 453,80 mii lei, sunt programate în scădere cu 27,03% sub nivelul celor preliminate a se realiza în anul 2021, aceste venituri reprezentând în principal, diferențe favorabile de curs valutar la disponibilitățile din conturile bancare, generate de încasările din prestațiile portuare în valută.

Cheltuielile totale,  estimate pentru anul  2022,  au fost fundamentate în funcţie de activităţile  concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a programelor de investiţii şi dotări, în limita surselor legale de finanţare a acestora, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a cheltuielilor de mandat.

Cheltuielile totale, au fost stabilite în directă corelaţie cu nivelul veniturilor totale, pentru anul 2022, fiind estimate la valoarea de 22.434,95 mii lei, mai mari cu 27,83% faţă de cheltuielile totale preliminate/realizate  în anul 2021.

În structura cheltuielilor totale, cheltuielile  din exploatare dețin o pondere 99,18% iar cheltuielile financiare dețin o  pondere  de 0,82%.

Cheltuielile de exploatare, înregistrează o creștere cu 28,30% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021, respectiv în valoare de 22.249,95 mii lei.

În total cheltuieli din exploatare, cheltuielile cu bunuri și servicii, dețin o pondere de 36,08%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” deține o pondere de 1,55%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” deține o pondere de 46,81% iar  indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” deține o pondere de 15,56%.

În structură,  cheltuielile cu bunuri și servicii au fost programate în anul 2022,  în creștere cu 108,84% față de cele preliminate/realizate în anul 2021, respectiv de la 3.844,11 mii lei (anul 2021) la 8.027,93 mii lei (anul 2022).

Cheltuielile cu bunuri și servicii, au fost programate în anul 2022, în creștere  faţă de realizările preliminate ale anului 2021, din cauza creșterii prețurilor la combustibil, gaze și energie electrică (creștere cu 198,04% la energie și apă și cu 140,88% la combustibil și gaz). Pe lângă acestea, estimarea creșterii cheltuielilor privind stocurile, a avut în vedere și înlocuirea unor piese de schimb, la mijloacele de transport auto și naval privind asigurarea  siguranței în exploatare,  achiziționarea unor materiale consumabile necesare efectuării cu forțe proprii a lucrărilor de întreținere la infrastructura portuară, precum și a unor materiale și echipamente de protecție și prevenire a răspândirii virusului COVID-19 în contextul epidemiologic.

Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate,  în valoare  de 343,71 mii lei, au fost estimate în creștere cu 11,38% în anul 2022 față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021.

Cheltuielile cu personalul, în valoare de 10.414,46 mii lei, au fost previzionate în conformitate cu prevederile art.48 alin.(1) lit.a) și b) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 și ale art.9, alin.(1), lit.b) din OG.26/2013.

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, s-au respectat prevederile art.48 din Legea nr.317/2021 pentru aprobarea Bugetului de Stat pe anul 2022, cu privire la majorarea cheltuielilor de natură salarială, ținȃnd cont și de nivelul indicatorilor economici de performanță ai proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și de sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022.

Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 9.212,78 mii lei, au fost estimate în creștere  cu 7,81%, faţă de suma aprobată în bugetul anului 2021 prin HG nr.978/2021, respectiv mai mare cu 667,41 mii lei, de la 8.545,37 mii lei (anul 2021) la 9.212,78 mii lei (anul 2022).

Creșterea cheltuielilor de natură salarială în cuantum de 667,41 mii lei se datorează:

-creșterii cheltuielilor de natură salarială, aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022, cu suma de 555,45 mii lei, așa cum este prevăzut în Scrisoarea cadru nr.464142/10.12.2021, conform cu art.48 alin.(1), lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021;

- creșterii salariului minim brut pe țară garantat în  plată,  în valoare de 51 mii lei, calculat pentru 17 salariați, în conformitate cu art.48 alin.(1), lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021;

- creşterii prevăzute prin acte normative, conform art.48 alin.(1), lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, în baza  OUG.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor,  în valoare de 60,96 mii lei, pentru două salariate, care au avut în anul 2021, contractul de munca suspendat.

Cheltuielile  aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, în valoare de 841,32 mii lei, au fost fundamentate  în conformitate cu prevederile  art 37 alin.(2) și (3) din OUG. 109/2011 cu modicările și completările ulterioare.

Durata mandatului, atât pentru directorat cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, este  provizorie, mandatele fiind încheiate pe  4 luni cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni.

Valoarea cheltuielilor de natură salarială preliminate/realizate  în anul 2021, în sumă de 8.545,37 mii lei, nu depășește nivelul celei aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2021,  prin HG nr. 978/2021,  în valoare de 8.545,37 mii lei.

Alte cheltuieli de exploatare, au fost estimate în scădere  în anul 2022, cu  1,88% faţă de valorile realizate/preliminate în anul 2021.

Cheltuielile financiare, în valoare de 185 mii lei, au fost estimate în scădere cu 11,76% fata de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021.

Rezultatul brut (profit)  a fost  estimat pentru anul 2022, în valoare de 2.474,15 mii lei,  în scădere cu 37,32%  față de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2021, ca urmare a creșterii cheltuielilor cu energia electrică, cu  combustibilul și gazul,  pe de o parte și pe de altă parte în anul 2021, datorită condițiilor hidrometeorologice favorabile, nu a fost necesară  efectuarea cheltuielilor cu întreținerea infrastructurii portuare programate.

Profitul brut estimat în anul 2022, asigură o rentabilitate la cifra de afaceri de 12,23%, Compania Națională “Administrația Porturilor Dunării Maritime”- S.A. Galați  propunându-şi astfel, să asigure efectuarea cheltuielilor necesare realizării obiectului său de activitate, respectiv menţinerea adâncimilor în danele de operare, punerea la dispoziţie a infrastructurii portuare în condiţii de siguranţă în exploatare.

Repartizarea profitului net al companiei pentru anul 2022, a fost efectuată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare și a art. 38,alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare.

În conformitate cu art.30¹ lit. b) din O.G. nr. 22/1999, Compania Națională “Administrația Porturilor Dunării Maritime”- S.A. Galați,  are obligaţia de a utiliza peste 50% din totalul veniturilor obţinute din administrarea şi exploatarea structurii de transport naval, care face obiectul concesiunii, pentru întreţinerea, reparaţia, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii.

Sursele de finanţare a investiţiilor, prevăzute pentru anul 2022, în valoare de 110.902,71 mii lei,  au fost estimate în creștere cu 229,06% faţă de cele   preliminate/realizate în  anul 2021 și sunt constituite din:

a) surse proprii în valoare de 8.686,75 mii lei;

b) alocaţii de la buget , in valoare de –1.072 mii lei;

c) fonduri externe nerambursabile POIM, în valoare de 143,96 mii lei.

Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2022,  în valoare de 110.902,71 mii lei, au fost estimate pentru anul 2022,  în creștere cu 229,06%  față de cele preliminate/ realizate la data de 31.12.2021.

Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, au următoarele valori:

- productivitatea muncii crește 16,78 cu %, respectiv de la 138,91 mii lei/persoană la 162,22 mii lei/ persoană;

- numărul de personal, programat la finele anului 2022 de 135 salariați, a fost estimat în scădere cu 6 salariați față de numărul de personal aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021,  prin HG nr. 978/2021;

- numărul mediu de salariaţi de 135 salariați , a fost estimat în scădere cu 6 salariați față de numărul mrdiu de salariați  aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021,  prin HG nr.978/2021;

- câștigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat conform legii anuale a bugetului de stat în anul 2022, se va diminua cu 1,70%, respectiv de la 5.222,24 lei/persoană (anul 2021)  la 5.133,51 lei/persoană (anul 2022);

- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale, vor ȋnregistra o creștere cu 10,32% față de cele preliminate/realizate în anul 2021;

- creanţele restante ale anului 2022, au fost estimate în scădere cu 3,90% față de valoarea preliminată/realizată a anului 2021;

- plăţile  restante,  compania și-a propus să nu înregistreze plăți restante la data de 31.12.2022;

- în anul 2022,  indicele de creştere a veniturilor totale este de 15,86%  iar indicele de creștere  al cheltuielilor totale este  de 27,83%;  

- pentru anul 2022, se estimează un profit brut în valoare de 2.474,15 mii lei, mai mic cu 37,32% față de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2021.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2022 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Maritime”- S.A. Galați a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2022 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Maritime”- S.A. Galați  a fost avizat de către membrii  Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr.1/07.01.2022 și aprobat de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.1 din 10.02.2022.

În conformitate cu art.6, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, a fost supus consultării Sindicatului Liber Dunărea Maritimă Galați.

Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, transmisă Ministerului Finanțelor cu adresa nr. 308/27.01.2022 și înregistrată sub nr.1002474/28.01.2022

 

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!