Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 02.12.2021

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 13.12.2021

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Prin prezentul act normativ se propune aprobarea contractelor de servicii publice ale operatorilor de transport feroviar de călători pentru perioada 1 ianuarie 2022 - 10 decembrie 2022 ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, al S.C. Regio Călători S.R.L., al S.C. Interregional Călători S.R.L., al S.C. Transferoviar Călători S.R.L., al Astra Trans Carpatic S.R.L. și al S.C. Softrans S.R.L., ca urmare a expirării valabilității contractelor de servicii publice pentru perioada 2020 – 31 decembrie 2021, aprobate prin H.G. nr.146/2020.

 Contractele anterior menționate, pentru perioada 1 ianuarie 2022 - 10 decembrie 2022, vor asigura derularea activității de transport feroviar public de călători pe o perioadă minim necesară, în vederea pregătirii documentației necesare pentru următoarele contracte de servicii publice, precum și pentru a permite îndeplinirea tuturor condiționalităților precizate de Consiliul Concurenței prin Avizul nr.2103/2020. 

La data prezentă pe piața din România activează cinci operatori de transport feroviar public de călători, entități juridice de drept privat, licențiați conform legii, și o entitate de drept public, licențiată conform legii, Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” S.A.. Dacă pe parcursul derulării prezentelor contracte de servicii publice vor apare și alți operatori de transport feroviar public de călători, licențiați conform legii, se vor încheia contracte de servicii publice și cu aceștia, în condițiile legii.

Având în vedere prevederile art.5 alin.(5) din Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentele (CEE) nr.119/69 şi nr.1107/70 ale Consiliului, astfel cum a fost modificat și completat prin Regulamentul (UE) 2016/2338 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2016, în cazul în care nu se va încheia acest contract, putem invoca existența unui risc iminent de producere a unei situații de perturbare a serviciilor publice în transportul feroviar de călători, astfel încât M.T.I.  și ARF, în calitate de autoritate competentă în domeniu, sunt puse în situația de a lua măsuri urgente de evitare a acestor situații nedorite. 

Pentru pregătirea acestor contracte ARF a ținut cont de recomandările Consiliului Concurenței. Totodată ARF a organizat 5 ședințe comune, cu reprezentanții operatorilor de transport feroviar de călători și CNCF ”CFR”-S.A. la care au participat și reprezentanți ai M.T.I., ce s-au desfășurat în data de 09.11.2021, 12.11.2021, 16.11.2021, 18.11.2021, 22.11.2021, 23.11.2021 și 25.11.2021 în care au avut loc discuții preliminare pentru definitivarea proiectului de HG și a modelului de contract. 

Cu aceste ocazii reprezentanții  operatorilor de transport feroviar de călători au menționat riscul iminent al perturbării activității specifice în lipsa încheierii contractelor de servicii publice pentru anul 2022, în baza cărora să se asigure cadrul legal necesar achitării, de la bugetul de stat, a compensației lunare cuvenite, aferentă obligației de serviciu public aprobate.

Prin încheierea contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători este vizată acordarea de compensații financiare (subvenționarea acordată de stat) de către statul român în vederea efectuării unui serviciu continuu și de interes public, potrivit prevederilor art.5 alin.(5) din Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentele (CEE) nr.119/69 și nr.1107/70 ale Consiliului.

Sub aspectul respectării prevederilor art.5 alin.(7) din Regulamentul, mai sus menționat, în materie de acordare a compensației de serviciu public – facem precizarea că operatorii de transport feroviar de călători licențiați în România, potrivit noilor prevederi ale OUG nr.12/1998, modificată prin Legea nr.205/08.11.2019, încheie contractul de servicii publice de transport feroviar de călători cu M.T.I. prin autoritatea competentă, respectiv cu A.R.F., în condiții nediscriminatorii.

Sub aspectul respectării prevederilor art.6, din Regulamentul mai sus menționat în materie de acordare a compensației de serviciu public, facem următoarele precizări:

 1. a) cu privire la condiționalitățile instituite prin art.4 alin.(1) lit. a), b) și c) din Regulament, sunt îndeplinite prin prevederi ale Contractului de servicii publice și ale Anexelor aferente acestuia;
 2. b) cu privire la condiţionalitatea instituită prin art.4 alin.(2) din Regulament, este îndeplinită prin prevederile Anexei nr.4 din Contractul de servicii publice; astfel s-a stabilit, atât nivelul veniturilor proprii ale operatorului de serviciu public, cât şi nivel veniturilor minime obligatorii pe care operatorul trebuie să le realizeze; 
 3. c) cu privire la condiţionalitatea instituită prin art.4 alin.(3) din regulament referitor la durata contractelor de servicii publice limitată la 15 ani, este îndeplinită prin faptul că aceste contracte sunt încheiate pentru perioada 01.01. 2022- 10.12.2022; 
 4. d) în conformitate cu prevederile art.5 din Regulamentul (CE) nr.1370/2007, contractele de servicii publice pot fi amendate, prin acte adiționale, în sensul definirii unor obligații de servicii suplimentare (inclusiv formule de calcul), care să fie în concordanță cu principiile de la nivel European aferente compensației pentru serviciul public de transport feroviar de călători;
 5. e) cu privire la condiţionalitatea instituită prin art.4 alin. (4), (5) şi (6) din regulament nu sunt incidente speţei;
 6. f) cu privire la îndeplinirea dispoziţiilor din Anexa la Regulament, la pct. 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 menționăm că aceste dispoziţii sunt îndeplinite prin prevederile art.8, pct.(1) al proiectului de HG. 

ARF a asigurat respectarea prevederilor art.7 alin.(2) din Regulamentul mai sus menţionat în materie de acordare a compensaţiei de serviciu public, având în vedere cele 6 anunțuri publicate în TED în data de 31.12.2020, după cum urmează: 

 • Anunț de informare prealabilă privind contractul de servicii publice al SNTFC ”CFR Călători” SA publicat în JOUE sub nr.2021/S 002-003404;
 • Anunț de informare prealabilă privind contractul de servicii publice al Regio Călători SRL publicat în JOUE sub nr.2021/S 002-003406; 
 • Anunț de informare prealabilă privind contractul de servicii publice al SC Interregional Călători SRL publicat în JOUE sub nr.2021/S 002-003405;
 • Anunț de informare prealabilă privind contractul de servicii publice al SC Transferoviar Călători SRL publicat în JOUE sub nr.2021/S 002-003408;
 • Anunț de informare prealabilă privind contractul de servicii publice al Astra Trans Carpatic SRL publicat în JOUE sub nr.2021/S 002-003409;
 • Anunț de informare prealabilă privind contractul de servicii publice al SC Softrans SRL publicat în JOUE sub nr.2021/S 002-003407. 

     În condițiile anterior menționate pentru contractele de servicii publice de transport feroviar de călători, ce se vor aplica de la data de 01.01.2022, se va utiliza următoarea metodologie:

 1. a)Repartizarea compensației către fiecare Operator de transport feroviar de călători se face de către Autoritatea Contractantă pe baza indicatorului tren-km, în funcție de îndeplinirea indicatorului cantitativ și a indicatorilor de performanță stabiliți prin contract.
 2. b)Acordarea compensației se realizează cu condiția îndeplinirii indicatorului cantitativ (tren-km).
 3. c)Acordarea marjei de profit aferentă compensației de serviciu public, de maxim 3%, se realizează în baza îndeplinirii:

      indicatorului cantitativ (tren-km) și se acordă proporțional cu gradul de realizare al indicatorului, în limita unei cote de profit de maximum 1%;

      indicatorilor de performanță (punctualitate, grad de ocupare, anulare trenuri, disponibilitate MR) și se acordă potrivit realizării fiecărui indicator în parte, în limita unei cote de profit de maximum 1%.

      indicatorului privind veniturile minime obligatorii calculate pe baza veniturilor înregistrate în anul 2021, în limita unei cote de profit de maximum 1%.

 1. d)Nerealizarea veniturilor minime obligatorii calculate pe baza veniturilor înregistrate în anul 2021, în perioada stărilor de urgență sau alertă, instituite conform legislației în vigoare, nu va conduce la penalizarea operatorului. 
 2. e)Pentru fiecare operator de transport feroviar de călători, compensația anuală de serviciu public, care cuprinde cota de profit de maxim 3%, se stabilește fără a depăși 60% din totalul costurilor eligibile pentru trenurile din categoria Interregio şi 87% din totalul costurilor eligibile pentru trenurile din categoria Regio.
 3. f)Valoarea unitară a indicatorului tren-km se calculează astfel:

valoarea unitară a compensației pentru tren-km = valoarea compensației de serviciu public /numărul total de tren-km. 

 1. g)obligația de serviciu public aferentă anului 2022, susținută prin compensația alocată de la bugetul de stat, conform cadrului legal incident ajutorului de stat, respectiv, Ordonața de urgență a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;
 2. h)actualizarea condiționalităților de acordare a compensației pentru anul 2022, în vederea asigurării continuității serviciului public de transport feroviar de călători conform prevederilor art.39 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/1998, și condiționalitățile instituite prin art. 4 alin. (1) lit. a), b) și c) din

În scopul asigurării continuității serviciului public de transport feroviar de călători, acordarea compensației se va face după cum urmează:

      în cazul în care Legea bugetului nu a fost aprobată până 31 decembrie 2021, în lunile până la aprobarea bugetului de stat, sumele acordate de la bugetul de stat vor fi în limita a 1/12 din sumele cuprinse în proiectul de buget, în conformitate cu prevederile legale;

      după aprobarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 sau ca urmare a rectificărilor bugetare, a contractelor/actelor adiționale, după caz, regularizarea sumelor acordate se face potrivit prevederilor contractelor/actelor adiționale încheiate.

Acordarea compensației operatorilor se va face lunar fără a depăși valoarea stabilită prin Actele Adiționale la contractele de servicii publice ce se vor încheia anual după adoptarea legii bugetului de stat, în urma rectificărilor bugetare sau în alte cazuri necesare și vor fi aprobate prin ordin de ministru.

Compensația necuvenită, ca urmare a nerealizării indicatorilor cantitativi (tren-km), precum și neîncadrarea în ponderile indicatorilor de performanță, va fi regularizată cu bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului următor, cu încadrarea în cota de profit de maxim 3%. 

Operatorii de transport feroviar de călători vor calcula și vor restitui la bugetul de stat, cel mai târziu, la data depunerii situaţiilor financiare conform prevederilor legale în vigoare și fără nici o notificare prealabilă din partea Autorității Contractante, sumele rezultate cu depăşirea pragului de rentabilitate, având în vedere declaraţia pe propria răspundere privind realizările anului anterior şi încadrarea în cota de profit de maxim 3%. Totodată vor ține o evidențiere detaliată în balanța de verificare a veniturilor ce reprezintă facilitățile de călătorie pe care le-a acordat potrivit legislației în vigoare.

Operatorii de transport feroviar de călători vor utiliza lunar sumele primite drept compensație, pentru achitarea obligațiilor curente către administratorul infrastructurii feroviare publice, a tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare, precum și plata contravalorii energiei electrice de tracțiune aferente lunii anterioare. 

Serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători vor corespunde în totalitate cerințelor nivelului minimal de servicii oferite pentru toate categoriile de tren regio și de tren interregio,  prevăzut în Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 153/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, şi pentru definirea trenurilor de călători în funcţie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători, cu completările și modificările ulterioare.

De asemenea, vor asigura interoperabilitatea sistemului de ticketing propriu cu baza de date comună a Autoritătii pentru Reformă Feroviară și îi vor transmite, spre verificare, situația detaliată a volumelor de tren-km realizate, pe rute de circulație ce fac obiectul obligației de serviciu public.

Pentru a se evita supracompensarea, repartizarea compensației ce va fi cuprinsă în contractele de servicii publice/actele adiționale la acestea se va realiza de către A.R.F. cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului transporturilor nr.65/1.712/2016 pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activități desfășurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor.  

Operatorilor de transport feroviar de călători le revin obligațiile prevăzute în sarcina acestora în conformitate cu prevederile Articolului 3 alin.(23) și alin.(24) din Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului transporturilor nr.65/1.712/2016 pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activități desfășurate de unii operatori economici, prin bugetul M.T.I.

Trenurile din categoria Intercity nu vor beneficia de compensație de serviciu public acordată de la bugetul de stat, deoarece, conform prevederilor art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.56/2011, aprobată prin Legea nr.21/2012, la aceste trenuri, tarifele „se vor aproba de fiecare operator de transport feroviar public de călători, în condiţiile legii, se vor forma liber pe piaţă şi se vor aduce la cunoştinţa publicului”.

Compensația acordată operatorilor de transport feroviar public de călători, licențiați conform legii, se acordă conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, sub forma ajutorului de stat alocat exclusiv pentru efectuarea obligației de serviciu public.

La elaborarea actului normativ s-au avut în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007, modificat și completat prin Regulamentul (CE) nr.2338/2016;  ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998, republicată, în forma consolidată prin Legea nr.205/08.11.2019, pentru aprobarea OUG nr.83/2016, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

 

         

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

Versiune îmbunătățită - 22.12.2021

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

 • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

 • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

 • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

 • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!