Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 12.10.2021

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 25.10.2021

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Urmare a modificărilor aduse de Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.33/2018 asupra prevederilor Ordonanței Guvernului nr.46/1998 - pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia Internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, a fost elaborat proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”  pentru anul 2021, având în vedere:

- Decizia Comisiei Lărgite a Eurocontrol nr. 20/166/2021 privind aprobarea tarifelor unitare de rută aplicabile începând cu 1 ianuarie 2021;

- Raportul AACR nr.23902/28.09.2021 privind avizarea bazelor de cost pe anul 2021 pentru stabilirea tarifelor de navigație aeriană de rută și terminal.

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Regiei Autonome ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”  este întocmit în conformitate cu prevederile:

- art.5 din Ordonanța Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România pentru aderarea la Convenția Internațională Eurocontrol privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/317 al Comisiei din 11 februarie 2019 de instituire a unui sistem de performanță și de tarifare în cadrul Cerului unic european și de abrogare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013;

- Regulamentul (UE) 2020/1627 al comisiei din 3 noiembrie 2020 privind măsurile excepționale pentru a treia perioadă de referință (2020-2024) a sistemului de performanță și de tarifare din cadrul Cerului unic european luate în contextul pandemiei de COVID-19;

-Ordinul nr.1681/20.11.2012 al Ministrului Transporturilor și Infrastructurii și Ordinul nr.1605/27.11.2012 al Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea modelului formularului bugetului de venituri şi cheltuieli specific Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"  precum şi al formularului "Situaţie centralizată privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost".

Art. 5 al Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană,  acordă derogare de la prevederile legale privind fundamentarea și aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli la nivelul regiilor autonome, respectiv de la aplicarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

De la înființare și până în anul 2019,  Regia Autonomă ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”  a asigurat, în condiții de siguranță și fără minute de întârziere din cauze imputabile regiei, controlul traficului aerian în spațiul aerian românesc și la cele 16 aeroporturi, în condițiile unei creșteri de peste zece ori a numărului de mișcări și respectiv a încasărilor aferente serviciilor de navigație aeriană prestate de la aproximativ 3 milioane de dolari (1991) la aproximativ 190 de milioane de euro (2019).

Regia Autonomă ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”   asigură acoperirea deficitului serviciilor de navigație aeriană de terminal și spațiul, echipamentele și datele necesare părții militare pentru supravegherea spațiului aerian în ceea ce privește traficul aerian civil.

În conformitate cu reglementările europene privind schema de performanță și tarifare în contextul Cerului Unic European, Regia Autonomă ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”  aplică un model de business specific, neaplicabil celorlalte companii aflate în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Astfel, prin schema de performanță și tarifare pentru creșterea/scăderea de trafic aerian față de prognoza inițială, se aplică un mecanism de împărțire a riscurilor între furnizorii de servicii de navigație aeriană și companiile aeriene.

În consecință, pentru ceea ce se află în limita de +/-2% față de prognoza inițială se reține/se suportă de către furnizori.Ceea ce este cuprins între +/-2% și +/-10% se suportă în proporție 30/70, iar ceea ce depășește +/-10% se returnează către companiile aeriene sau se suportă de către acestea.

Conform regulamentelor anterioare, acest mecanism se aplică în anul n+2, spre deosebire de noua reglementare (Regulamentului (UE) nr. 2020/1627 privind măsurile excepționale pentru a treia perioadă de referință (2020-2024) a sistemului de performanță și de tarifare din cadrul Cerului unic european luate în contextul pandemiei de COVID-19), prin care termenul a fost înlocuit cu n+3 și eșalonat pe o perioadă de 5-7 ani.

Regia Autonomă ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”  a aprobat și implementat încă de la începutul pandemiei COVID-19 mai multe măsuri care să asigure continuitatea activității în condiții de siguranță, cu respectarea reglementărilor europene și naționale în vigoare.

La data de 15 decembrie 2020, Regia Autonomă ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”  a transmis în cadrul raportării suplimentare către Comisia Europeană, conform Regulamentului (UE) 2020/1627, măsurile luate pentru perioada 2020 - 2021 ca urmare a impactului COVID-19 având în vedere cadrul național și european de reglementare care guvernează activitatea,  luând în considerare necesitatea asigurării continuității atât a furnizării serviciilor de navigație aeriană cât și a licenței de funcționare a regiei și a întregului personal operativ (a cărui pregătire necesită între 3 și 5 ani).

Regulamentele nr. 317/2019, 390/2013 și 391/2013, se aplică activităților de rută și terminal Aeroporturi București, activitatea de terminal „Alte Aeroporturi” nefiind supusă prevederilor celor patru regulamente.

Pentru această activitate de terminal, sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană, cu modificările și completările ulterioare.

Prin schema de performanță și tarifare pentru creșterea/scăderea de trafic aerian față de prognoza inițială, se aplică un mecanism de împărțire a riscurilor între furnizorii de servicii de navigație aeriană și companiile aeriene, inclus în regulamentele mentionate anterior, după cum urmează:

1.Mecanismul de împărțire a riscului de trafic pentru o serie de costuri determinate aferente furnizării serviciilor, mai puțin cele care privesc costurile de supervizare, EUROCONTROL, aferente serviciilor MET și altele. În cazul Regiei Autonome ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” S.A., prevederile mecanismului de împărțire a riscului  de trafic se aplică începând cu a treia perioadă de referință atât pentru activitatea de rută cât și pentru activitatea de terminal aferentă Aeroportului Internațional Henri Coandă București (AIHCB) și Aeroportului Internațional Aurel Vlaicu București (AIBB-AV).

  1. Mecanismul de împărțire a riscului de costuri

Diferența dintre costurile reale și cele determinate se reține/suportă de către furnizorul serviciilor de navigație aeriană, cu excepția costurilor necontrolabile (de ex. modificări ale legislației naționale, rata dobânzii, variabilitatea costurilor cu pensiile, etc.) care sunt recuperate/restituite prin tariful unitar abia în următoarea perioadă de referință.

În urma aplicării mecanismului de mai sus, a fost ajustat tariful pentru anul 2021 prin adăugarea sumei de 36,283.38 mii lei (dintr-un total de 139,507.29  mii lei) în calculul tarifului final aplicabil anului 2021.

  1. Mecanismul de ajustare privind inflația

Costurile privind inflatia se stabilesc înainte de începutul fiecărei perioade de referință din cadrul Planului de Performanță, pentru fiecare an calendaristic din perioada de referință. Pentru fiecare an al perioadei de referință, diferența dintre costurile determinate exprimate în termeni nominali înainte de perioada de referință și costurile determinate ajustate pe baza diferenței dintre inflația reală, înregistrată de Comisia Europeană în indicele armonizat al prețurilor de consum publicat de Eurostat în luna aprilie a anului „n”, și inflația estimată, indicată în Planul de Performanță pentru anul premergător perioadei de referință și pentru fiecare an al perioadei de referință, se reportează în anul „n+2” pentru calculul ratei unitare. Mecanismul nu se aplică pentru costurile cu amortizarea, costul capitalului, costurile aferente AACR și EUROCONTROL. Regia Autonomă ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” aplică ajustarea privind inflația atât pentru activitatea de rută cât și pentru cea de terminal Aeroporturi București.

  1. Ajustările în cazul planurilor de performanță aprobate după începerea perioadei de referință.

În situația în care statele membre nu au adoptat un plan de performanță înainte de începerea perioadei de referință, ratele unitare se recalculează, dacă este necesar, și se aplică cât mai curând posibil, pe baza planului de performanță adoptat sau a planului de performanță revizuit adoptat. În cazul în care un plan de performanță este adoptat după începerea perioadei de referință, orice diferență de venituri cauzată de aplicarea ratei unitare sau a ratelor unitare calculate pe baza proiectului de plan de performanță, în locul ratei unitare sau a ratelor unitare calculate pe baza planului de performanță adoptat, determină o primă ajustare a ratei unitare în anul următor adoptării planului performanță și o ajustare finală a ratei unitare la doi ani după anul respectiv.

Având în vedere impactul pandemiei COVID-19 asupra sectorului aviației, procedura de aprobare a Planurilor de Performanță depuse în 2019 pentru a treia perioadă de referință a fost stopată, iar în luna noiembrie 2020 a fost adoptat  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1627 al Comisiei privind măsurile excepționale pentru a treia perioadă de referință (2020-2024) a sistemului de performanță și de tarifare din cadrul Cerului unic european luate în contextul pandemiei de COVID-19.

Conform noului Regulament, Planurile de Performanță revizuite urmează a fi depuse cel târziu la 1 octombrie 2021, iar recuperarea pierderii de venituri pentru anii 2020-2021, se va realiza începând cu anul  2023, eșalonat pe o perioadă de 5 sau 7 ani, prin raportare la costurile actuale înregistrate.

În conformitate cu dispozițiile articolului 29 din Regulamentul UE 317/2019 și având în vedere Decizia 20/166 a Comisiei Lărgite a EUROCONTROL, pentru anul 2021 se aplică tariful unitar stabilit conform Planului de Performanță depus.

Conform prevederilor art. 10, alin.(2) literele f) și g) din Regulamentul UE 2019/317 a fost luată în calcul prognoza de trafic din ”EUROCONTROL Forecast Update 2021-2024. European Flight Movements and Service Units. Three Scenarios for Recovery from COVID-19”, Scenariul 2, publicată pe 21 mai 2021.

Pentru anul 2021, ținând seama de faptul că realizatul unităților de servicii pentru primele 8 luni a depășit 1.715.000, iar prognoza EUROCONTROL pentru septembrie și octombrie confirmă menținerea acelorași tendințe, a fost decisă utilizarea unei prognoze interne cu un nivel estimat al unităților de servicii de 2.700.000.

-cheltuielile totale la  1000 lei venituri totale, au fost estimate în scădere cu 18,81% față de cele aprobate în anul anterior și în creștere cu 48,29% față de cele realizate la data de 31.12.2020;

- indicele de creștere al cheltuielilor totale estimate în anul 2021 față de cele realizate la data de 31.12.2020 este de 2,39% iar indicele de scădere al veniturilor totale estimate în anul 2021 față de cele realizate la data de 31.12.2020 este de 30,95%;

-creanțele restante au fost estimate în scădere cu 35,85% față de nivelul aprobat în anul 2020 și în creștere cu 12,47% față de nivelul realizat la data de 31.12.2020, luându-se în considerare creșterea tarifului de rută și de terminal (cu 8,77% și respectiv 6,24%) și rata de încasare realizată din ultima perioadă la principalii clienți de terminal și a veniturilor din activitatea de rută.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli  a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr.1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune și a fost supus consultării organizaţiei sindicale reprezentative.

Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, transmisă Ministerului Finanțelor cu adresa nr.3524/35494/31.08.2021 și înregistrată sub nr.1025247-2021/02.09.2021.

Realitatea datelor prezentate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, aparține Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și organelor de conducere ale Regiei Autonome ”Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” .

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa1

Anexa2

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!