Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 01.09.2021

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 13.09.2021

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

1. Scopul proiectului de act normativ propus îl reprezintă crearea cadrului legal pentru protejarea mediului marin, în mod special a ecosistemului marin Marea Neagră, împotriva efectelor negative a deversărilor ilegale de deșeuri provenite de la nave care folosesc porturile românești, prin îmbunătățirea procesului de predare/primire controlată în instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite de la nave, corelată cu revizuirea formalităților de raportare pentru monitorizarea navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturi. Totodată se asigură transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2019/883. Directiva aliniază legislația UE la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL) modificată, care se concentrează pe operațiuni pe mare la care participă UE.
Directiva (UE) 2019/883 abrogă Directiva 2000/59/CE și modifică Directiva 2010/65/UE privind formalitățile de raportare aplicabile navelor.
Schimbările preconizate vizează următoarele: proiectul de Ordonanța de urgență, care va transpune noua directivă în legislația națională va cuprinde actualizarea normelor privind predarea deșeurilor, inclusiv notificarea în prealabil a predărilor, cu regimuri speciale aplicabile pentru navele cu trafic programat și care fac escale frecvente sau regulate în port și va abroga OG nr.20/2012, ce transpunea în legislația națională prevederile Directivei 2000/59/CE.
Noile cerințe pentru ca instalațiile portuare să fie adecvate sunt următoarele:
• pot prelua tipurile și cantitățile de deșeuri provenite de la navele care utilizează în mod obișnuit portul respectiv;
• evită întârzierile;
• nu percep taxe excesive care ar putea descuraja navele să le utilizeze;
• gestionează deșeurile navelor într-un mod adecvat din punctul de vedere al protecției mediului, respectând prevederile legislației europene transpuse în legislația națională (Directiva 2008/98/CE, Directiva (UE)2019/904, etc) precum și alte norme în vigoare privind deșeurile (Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Conform noilor norme, navele vor plăti :
- o taxă indirectă pentru a acoperi costurile programului, ceea ce le va da dreptul de a-și preda deșeurile unui port, indiferent dacă predau sau nu deșeuri. Această taxă se va aplica, de asemenea, vaselor de pescuit și ambarcațiunilor de agrement, cu scopul de a preveni deversarea direct în mare a plaselor de pescuit abandonate și a deșeurilor prinse accidental în acestea ;
-în anumite cazuri, dacă o navă predă o cantitate excepțională de deșeuri, poate fi percepută o taxă directă suplimentară pentru a se asigura că costurile legate de primirea unei asemenea cantități de deșeuri nu generează o sarcină disproporționată asupra sistemului de recuperare a costurilor al unui port ;
-taxele pot fi diferențiate, în funcție de categoria, tipul și mărimea navei, precum și de tipul de trafic în care este implicată nava.
-o taxă redusă se aplică „navelor ecologice”, adică navelor care pot demonstra că dețin controlul cantităților reduse de deșeuri (prin tratare, neutralizare, compactare, reciclare, etc) și practică o gestionare durabilă și ecologică a deșeurilor la bordul navei.

Navele pot fi inspectate pentru a se verifica conformitatea cu noile cerințe și în caz de neconformare, se vor aplica sancțiuni efective, proporționale și cu efect de descurajare.

Totodată, vor fi adaptate formalitățile de raportare ce cuprind notificări privind deșeurile de la nave, prin modificarea Legii nr.162/2013 privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile româneşti, care transpune Directiva 2010/65/UE. Conform noilor prevederi, următoarele informații sunt raportate pe cale electronică și într-un interval de timp rezonabil:
(a) informații privind ora efectivă de sosire și de plecare a oricărei nave care face escală într-un port al Uniunii, împreună cu un element de identificare a portului în cauză, prevăzute în HG nr. 1016/2010 pentru stabilirea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din apele naţionale navigabile ale României, cu modificările și completările ulterioare, ce transpun prevederile Directivei 2002/59/CE, modificată ulterior,
(b) informațiile din notificarea prealabilă a deșeurilor, astfel cum se prevede în anexa 2;
(c) informațiile din confirmarea predării deșeurilor, astfel cum se prevede în anexa 3;
(d) informațiile din certificatul de exceptare, astfel cum se prevede în anexa 5

2. Elementele care vizează o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată

Obiectivele actului normativ sunt de a preveni și de a reduce impactul anumitor deșeuri provenite din operarea navelor în special asupra mediului acvatic, asupra atmosferei și asupra sănătății umane, precum și de a promova tranziția la o economie circulară cu reducerea cantitativă a deșeurilor generate și posibilitatea de reciclare a acestora în instalații și sisteme de tratare adecvate.
Odată cu abrogarea Directivei 2000/59/CE prevederile OG nr.20/2012 trebuie adaptate noilor cerințe și este necesară crearea în regim de urgență a cadrului legal necesar continuității în condiții de siguranță a serviciilor portuare de preluare a deșeurilor de la navele în porturile românești.
Totodată, pentru conformarea cu noile dispoziții, administrațiile portuare și operatorii economici deținători de instalații portuare trebuie să-și planifice cât mai rapid alocarea unor fonduri pentru investiții vizând îmbunătățirea sistemului de preluare adaptat noilor cerințe, pentru toate tipurile de deșeuri (incluzând reziduuri de epurare, cenușă, gudroane, etc. provenite din emisiile de ardere a combustibililor, precum și alte tipuri de deșeuri pescuite în mod pasiv). Aceste deșeuri de la nave gestionate în porturi trebuie să fie colectate corespunzător și prelucrate diferențiat pentru a fi acceptate în Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor, la nivel național.

Urgența promovării proiectului de act normativ este justificată și de faptul că în acest caz este deja în derulare o procedură de punere în întârziere în Cauza 2021/0339 pentru necomunicarea măsurilor naționale de transpunere la termenul stabilit al Directivei(UE) 2019/883.
Netranspunerea la timp a legislației Uniunii Europene reprezintă unul dintre principalele riscuri de declanșare de către Comisia Europeană a procedurilor de infringement, proceduri ce pot avansa rapid spre etapele contencioase și se pot finaliza cu hotărâri de condamnare a statului membru, emise de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate de România prin art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!