Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 28.10.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 09.11.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

2. Schimbări preconizate
Având în vedere:
- execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.06.2020;
- realizările la 31.08.2020 și preliminările până la finele anului 2020;
- necesitățile generate de desfășurarea activității în perioada 01.01-31.08.2020 și de
asigurarea traficului pe infrastructura feroviară în condiții de siguranță a circulației;
-reducerea veniturilor proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. față de sumele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 prin H.G. nr. 333/2020, ca urmare a reducerii activității din întreg sistemul feroviar și, implicit, a veniturilor obținute din activitatea de exploatare a infrastructurii feroviare, pe fondul efectelor generate de evoluția pandemiei cu virusul SARS-COV2:
• ca efect direct al pandemiei - reducerea veniturilor rezultate din accesul pe
infrastructura feroviară (venituri din TUI și servicii adiacente TUI) față de sumele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 prin H.G. nr. 333/2020, din cauza reducerii activității operatorilor de transport feroviar de marfă și călători;
• ca efect indirect al pandemiei - reducerea veniturilor din vânzarea activelor și
alte operatii de capital, din cauza faptului ca nu s-a mai valorificat întreaga cantitate de deșeuri feroase estimată a fi valorificată prin licitație la Bursa Română de Mărfuri.
-majorarea sumelor reprezentând transferuri de la bugetul statului ( de la 1.018.634 mii lei la 1.141.974 mii lei) urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2020 prin O.U.G. nr.135/2020,
Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. propune un proiect de buget de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020.
Modificările aduse indicatorilor economico–financiari, propuși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, sunt și urmarea modificărilor suferite de indicatorii care reprezintă:- transferuri între unități ale administrației publice; - alte transferuri; - alte cheltuieli; - rambursări de credite; - dobânzi; - comisioane și alte costuri ale împrumuturilor externe; - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare; - cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă pe anul 2020, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr.5/2020 și Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.135/2020.
Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A a propus în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, următoarele modificări ale indicatorilor economico–financiari, față de bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin HG nr.233/2020:
- reducerea veniturilor totale cu 8,52%, având în vedere următoarele:
• reducerea veniturilor proprii cu 16,62 % ca urmare a reducerii activității din
întreg sistemul feroviar și, implicit, a veniturilor obținute din activitatea de exploatare a infrastructurii feroviare, pe fondul efectelor generate de evoluția pandemiei cu virusul SARS-COV2 și a omolgării de Tribunalul București a ofertei de concordat preventiv a Societății Naționale Transport Feroviar Marfă ,,CFR Marfă,, S.A.
• reducerea veniturilor din subvenții pentru investiții cu 16,15%;
• creșterea veniturilor din transferuri bugetare cu 12,10%;
-reducerea cheltuielilor totale cu 7,76 %, ca urmare a reducerii tuturor elementelor de cheltuială finanțate din veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. în corelație cu necesitățile de desfășurare a activității curente astfel încât, în condițiile stării tehnice actuale a infrastructurii feroviare, siguranța circulației pe infrastructura feroviară să nu fie periclitată.
Această reducere a cheltuielilor finanțate din veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. a fost necesară deoarece:
• Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. nu a beneficiat de
compensarea diminuării veniturilor provenite din reducerea transportului feroviar de călători și marfă pe calea ferată ca urmare a evoluției epidemiei cu noul coronavirus SARS-COV2;
• Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. a asigurat din veniturile
proprii toate cheltuielile aferente combaterii îmbolnăvirii salariaților proprii și publicului călător cu virusul SARS-COV2.
- rezultatul brut - pierdere în valoare de 392.662,51 mii lei - ramâne nemodificată față de valoarea aprobată prin HG nr. 333/23.04.2020. Cum veniturile din alocațiile bugetare sunt utilizate potrivit destinației stabilită prin reglementările legale, respectiv întreținere și reparație infrastructură feroviară publică și documentații cadastrale, toate celelalte cheltuieli sunt suportate/ acoperite de Compania Națională “CFR” S.A din veniturile proprii ceea ce conduce la înregistrarea rezultatului brut – pierdere de 392.662,51 mii lei;
- productivitatea muncii, calculată în unități valorice, programată în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, a scăzut față de cea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, prin HG. 233/2020, cu 15,57% urmare a reducerii veniturilor din exploatare cu suma de 342.215,16 mii lei;
- castigul mediu lunar pe salariat, programat în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, a scăzut față de cea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, prin HG. 233/2020 cu 0,36%;
- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale au crescut cu 0,83 %;
- valoarea plăților restante va crește de la 53.838 mii lei la 300.000 mii lei.
Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. a acumulat datorii, la 31.08.2020, în valoare de 257.316,36 mii lei către furnizorii de materiale/produse/echipamente și servicii pentru infrastructura feroviară, care sunt filialele proprii: Electrificare CFR SA, Informatică Feroviară SA și Telecomunicații CFR SA.
-sursele de finanțare a investițiilor în valoare de 6.426.563,03 mii lei, estimate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, au fost diminuate față de cele aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 prin HG. nr.233/2020, cu suma de 2.654.791 mii lei (29,23%).
Valoarea surselor proprii de finanțare a investițiilor în domeniul privat al Companiei Naționale “CFR” S.A și în domeniul public al statului (adică amortizarea mijloacelor fixe-aparținând domeniului privat al Companiei Naționale “CFR” S.A si veniturile din închirierea secțiilor de circulație neinteroperabile) nu s-a modificat fata de valoarea aprobata în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, prin HG nr. 333/23.04.2020;
Sursele alocate de la bugetul de stat s-au modificat de la valoarea de 8.948.660,00 mii lei la valoarea de 6.293.869 mii lei, ceea ce reprezintă o diminuare cu 2.654.791 mii lei, (cu 29,67%) astfel:
-investițiile agenților economici s-au majorat cu valoarea de 39.520 mii lei;
-rambursările de credite externe s-au majorat cu valoarea de 4.538 mii lei;
-proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEDR si FC) s-au majorat cu valoarea de 175.233 mii lei;
-proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEDR și FC) aferente cadrului financiar 2014-2020, s-au diminuat cu valoarea de 25.581 mii lei;
-proiectele cu finanțare din Mecanismul pentru Interconectarea Europei 2014-2020
s-au diminuat cu valoarea de 2.848.501 mii lei (cu 45,17%).
Sumele prevăzute la titlul bugetar „Proiecte cu finanțare din Mecanismul pentru Interconectarea Europei perioada 2014-2020” în valoare de 3.457.663 mii lei sunt aprobate de Ministerului Fondurilor Europene prin formularele 12 buget și reprezintă:
-avans pentru contractele de lucrări de reabilitare a liniei de cale ferată estimate a fi acordate pănă la finele anului 2020;
-servicii prestate pentru efectuarea documentațiilor cadastrale;
-servicii prestate pentru efectuarea studiilor de fezabilitate;
Sursa proprie de finanțare a ratelor de capital și dobânzilor aferente (contribuția Companiei Naționale “CFR” S.A pentru împrumutul BIRD 4757/2005 – ,,Proiect restructurare transporturi’’ a rămas nemodificată față de valoarea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, prin HG nr. 333/23.04.2020.
-cheltuielile de investitii în valoare de 6.426.471,03 mii lei, estimate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, au fost diminuate față de cele aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, prin HG. nr.233/2020, cu suma de 2.654.791 mii lei (29,23%).
Au fost diminuate cheltuielile la investitiile în curs, cu suma de 2.679.822 mii lei (cu 29,86%) și au fost majorate cheltuielile la investitiile efectuate la imobilizările corporale existente, cu suma de 20.493 mii lei (cu 38,30%) și la sumele ce reprezintă rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, cu suma de 4.538 mii lei (cu 8,34%).
Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobate de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicatiilor, transmisă Ministerului Finanțelor Publice cu adresa nr.4181/38323/16.09.2020 și înregistrată sub nr.1017866/21.09.2020.

    

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Conunicațiilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!