Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 21.03.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 01.04.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

I. Prin prezentul proiect de act normativ se urmărește modificarea 24 alin. (4) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, după cum urmează:
Prin modificarea propusă se crează posibilitatea ca autorizația de construire pentru proiectele care intră sub incidența Legii nr. 255/2010, respectiv pentru lucrările de utilitatea publică, în toate cazurile, inclusiv pentru construcții noi, să se emită imediat, în mod similar lucrărilor prevăzute la art. 7 alin. (16) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar documentaţiile tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare - expertiză tehnică, studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare, documentaţie tehnică D.T., proiect tehnic - P.T., detalii de execuţie D.E să fie elaborate şi aprobate pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor şi acordurilor, precum şi, după caz, a actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, iar autorizația de construire să fie valabilă până la finalizarea executării lucrărilor pentru care a fost eliberată, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepţie finală”.

II. Prin prezentul proiect de act normativ se urmărește modificarea/completarea Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, a Ordonantei de urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului precum și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, după cum urmează:
1. Completările privind Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului vizează următoarele:
- La articolul 5, după alin. (2) se introduce un nou alineat, respectiv alin. (21) cu următorul cuprins:
”(21) În situații excepționale, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului poate excepta de la aplicarea prevederilor prezentei legi, parțial sau în totalitate, proiectele de infrastructură de transport de interes național, cu condiția ca obiectivele prezentei legi să fie realizate fără a aduce atingere prevederilor art. 17.”
- La articolul 10, după alin. (4) se introduce un nou alineat, respectiv alin. (41), cu următorul cuprins:
”(41) Se exceptează de la aplicarea dispozițiilor alin. (4) proiectele de infrastructură de transport de interes național.”
- La articolul 16, după alin. (4) se introduce un nou alineat, respectiv alin. (41), cu următorul cuprins:
”(41) Pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național, termenele prevăzute în anexa nr. 5, se reduc la jumătate.”
- La articolul 18, după alin. (7) se introduce un nou alineat, respectiv alin. (71), cu următorul cuprins:
”(71) Pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național, termenele prevăzute în anexa nr. 5 se reduc la jumătate.”
- La articolul 20, după alin. (1) se introduce un nou alineat, respectiv alin. (11), cu următorul cuprins:
”(11) Pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național, obligația de notificare a autorității competente pentru protecția mediului se aplică doar în cazul în care proiectul/proiectele au suferit modificări substanțiale.
2. Modificările și completările privind Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, vizează următoarele:
- Alineatul (1) al articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins:
”(1) În situația în care se decide revizuirea actelor de reglementare, autoritatea competentă poate solicita refacerea raportului de mediu, a raportului privind impactul asupra mediului sau a bilanțului de mediu, după caz, numai pentru modificările aduse proiectului.”
- La articolul 17, după alin. (1) se introduce un nou alineat, respectiv alin. (11), cu următorul cuprins:
”(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în condițiile în care, după emiterea acordului de mediu, pentru proiecte de infrastructură de transport de interes național, aliniamentul obiectivului și soluțiile tehnice se modifică, rămânâd însă în limitele zonei pentru care a fost analizat impactul proiectului asupra mediului, revizuirea actului de reglementare nu este necesară.”
3. Modificările și completările privind Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, vizează următoarele:
- La articolul 17, după punctul 39 se introduce un nou punct, respectiv punctul 40, cu următorul cuprins:
”40. proiecte de infrastructură de transport de interes național – obiective de interes public major, economic și social în infrastructura de transport rutier, feroviar și naval.”
- Alineatele (3) și (5) ale articolului 21 se modifică și vor avea următorul cuprins:
”(3) Măsurile prevăzute în planurile de management ale ariilor naturale protejate se elaborează astfel încât să ţină cont de condiţiile economice, sociale şi culturale ale comunităţilor locale, precum şi de particularităţile regionale şi locale ale zonei, de proiectele existente și/sau aflate în pregătire și legislația specifică, prioritate având însă obiectivele de management ale ariei naturale protejate.”
”(5) Prevederile planului de management vor fi armonizate de către autorităţile emitente, ținându-se cont de planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală şi naţională, inclusiv cele de dezvoltare a infrastructurii de transport de importanță națională precum şi orice alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale din aria naturală protejată, existente sau propuse.”
- Alineatul (5) litera b) și alineatul (71) ale articolului 22 se modifică și vor avea următorul cuprins:
”(5) În zonele prevăzute la alin. (4) sunt interzise:
b) activităţile de construcţii-investiţii, cu excepţia celor destinate administrării ariei naturale protejate şi/sau activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor destinate asigurării siguranţei naţionale, si/sau proiectelor de infrastructură de transport de interes național sau prevenirii unor calamităţi naturale.”
”(7¹) În zonele-tampon, respectiv în zonele de conservare durabilă şi de management durabil este interzisă realizarea de construcţii noi, cu excepţia celor ce servesc strict administrării ariei naturale protejate sau activităţilor de cercetare ştiinţifică, a celor destinate asigurării siguranţei naţionale, prevenirii unor calamităţi naturale sau proiectele de infrastructură de transport de interes național.”
- La articolul 28 alin. (9), după litera c) se introduce un nouă literă, respectiv litera d), cu următorul cuprins:
”d) proiecte noi de infrastructură de transport de interes național si/sau planificate/construite înainte de desemnarea siturilor Natura 2000”.

III. Modificările și completările propuse privind Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, vizează următoarele:
- La articolul 4, după alin. (6) se introduc șase noi alineate, respectiv alin. (7) - (12), cu următorul cuprins:
(7) Autoritatea Contractantă are obligația de a încheia Contractul cu ofertantul declarat câștigător, ulterior pronunțării unei soluții favorabile de menținere a rezultatului de către C.N.S.C. conform art. 26 alin. (6), respectiv de către instanță, conform art. 50 alin. (11), chiar dacă împotriva respectivei hotărâri a fost introdusă calea de atac a plângerii, respectiv a recursului și cauza nu a fost soluționată în mod definitiv.
(8) În situația prevăzută la alin. (7), dacă hotărârea care a stat la baza încheierii contractului este ulterior desființată/modificată în cadrul căilor de atac prevăzute la art. 29, respectiv art. 51 alin. (3), Autoritatea Contractantă va adopta cel puțin una dintre următoarele măsuri:
a) după finalizarea reevaluării ofertelor, conform dispozițiilor instanței și după soluționarea în mod definitiv a tuturor contestațiilor, Autoritatea Contractantă dispune unilateral încetarea Contractului și:
i) fie încheie un nou contract cu noul ofertant declarat câștigător,
ii) fie anulează procedura de achiziție publică în condițiile în care noul câștigător refuză semnarea contractului sau în condițiile în care va fi imposibilă executarea/prestarea activităților rămase de realizat de către noul câștigător în condițiile ofertei sale; sau
b) dispune unilateral încetarea contractului și anulează procedura de atribuire în situația în care înstanța dispune în cadrul căilor de atac anularea procedurii de atribuire, conform art. 34 alin. (1) lit. d) sau, după caz, conform art. 51 alin. (5) coroborat cu art. 50 alin. (8) lit. c); sau
c) dispune unilateral încetarea contractului și anulează procedura de atribuire în situația în care, ca urmare a punerii în aplicare a hotărârii instanței, sunt incidente oricare dintre cazurile de anulare a procedurii prevăzute la art. 212 și 213 din Legea 98/2016.
(9) În situația prevăzută la alin. (7), dacă hotărârea/decizia care a stat la baza încheierii Contractului este ulterior desființată/modificată în cadrul căilor de atac prevăzute la art. 29, respectiv art. 51 alin. (3), după analizarea tuturor aspectelor relevante, Autoritatea Contractantă va plăti ofertantului declarat câștigător inițial, în baza contractului semnat, activitățile pe care acesta le-a realizat corespunzător până la încetarea Contractului și cu respectarea prevederilor contractuale.
(10) În situația prevăzută la alin. (7), dacă hotărârea/decizia care a stat la baza încheierii Contractului este ulterior desființată/modificată în cadrul căilor de atac prevăzute la art. 29, respectiv art. 51 alin. (3), după analizarea tuturor aspectelor relevante și ulterior încheierii unui nou contract, conform alin. (8) lit. a), instanța poate dispune compensații, cu respectarea art. 582, după cum urmează:
a) pentru ofertantul declarat câștigător inițial, plata unei compensații de 30% din profitul nerealizat, asumat și stabilit de către ofertant prin propunerea financiară depusă, corespunzătoare activităților nerealizate; și/sau
b) pentru ofertantul declarat câștigător în urma reevaluării ofertei/ofertelor, plata unei compensații de 30% din profitul nerealizat, asumat și stabilit de ofertant prin propunerea financiară depusă, corespunzătoare activităților realizate în cadrul contractului de către contractantul inițial.
(11) Ofertanții cărora instanța le-a acordat compensații conform alin. (10), nu pot introduce cereri privind acordarea despăgubirilor, conform art. 53, referitoare la același aspect.
(12) În situația în care, în urma finalizării reevaluării ofertelor și desemnării câștigătorului, conform dispozițiilor instanței, Ofertantul declarat câştigător coincide cu ofertantul care a semnat inițial contractul cu Autoritatea Contractantă, acesta nu este îndreptățit la încasarea de eventuale despăgubiri și/sau a compensațiilor prevăzute la alin. (10), iar Autoritatea Contractanta nu dispune încetarea Contractului.”

- La articolul 50, după alin. (10), se introduce un nou alineat, respectiv alin. (11), cu următorul cuprins:
(11) Instanța poate respinge contestația ca fiind nefondată și/sau neîntemeiată pe fondul cauzei sau, pe cale de excepție, ca fiind tardivă, lipsită de interes, lipsită de obiect, introdusă de o persoană fără calitate sau de o persoană care nu are calitatea de reprezentant, precum și pe orice altă excepție de procedură sau de fond, care împiedică soluționarea pe fond a contestației.”
- Alineatul (3) al articolului 58 se modifica și va avea următorul cuprins:
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul în care instanţa consideră, după analizarea tuturor aspectelor relevante, că motive imperative de interes general impun menţinerea efectelor contractului, aceasta dispune, în schimb, sancţiuni alternative, după cum urmează:
a) limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execuţie al acestuia; şi/sau
b)aplicarea unei amenzi autorităţii contractante, cuprinsă între 1% şi 5% din valoarea obiectului contractului, cuantumul acesteia fiind invers proporţional cu posibilitatea de a limita efectele contractului, conform dispoziţiilor lit. a).
(4) La aplicarea sancţiunilor alternative prevăzute la alin. (3), Instanţa are în vedere ca acestea să fie eficiente, proporţionate şi descurajante.
(5) Acordarea de despăgubiri nu reprezintă o sancţiune alternativă adecvată în sensul prevederilor alin. (3).”
- Articolul 582 se modifica și va avea următorul cuprins:
”Art. 582 - Ca recunoaștere a riscului asumat pentru urgentarea finalizării obiectivelor de investiții publice prin încheierea contractelor anterior finalizării căilor de atac, în situaţia în care Autoritatea Contractantă a încheiat acordul-cadru/contractul de achiziţie cu respectarea deciziei Consiliului sau a hotărârii judiciare de soluţionare în primă instanţă a contestaţiei, eventualele compensații stabilite de către instanță în baza art. 4 alin. (10) vor fi suportate de la bugetul de stat prin bugetul ordonatorului de credite respectiv, fără ca aceste compensații să fie interpretate ca eventuale prejudicii de către orice organe/instituții/entități/autorități de control și/sau verificare, acestea rămânând cheltuieli definitive ale bugetului de stat.
- După articolul 582 se introduce un nou articol, respectiv articolul 583,cu următorul cuprins:
”Art. 583 - Prevederile art. 58 alin. (1) - (3) nu sunt aplicabile în situația prevăzută la art. 4 alin. (7).”

Completarea propusă privind Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, vizează următoarele:
- După art. 211 se introduce un nou articol, respectiv art. 2111, cu următorul cuprins:
Art. 2111 - Prin excepție de la prevederile art. 211:
a) în condițiile în care Autoritatea Contractantă a semnat un contract în baza deciziei CNSC/ hotărârii pronunțate în primă instanță, care ulterior este desființată/modificată de Curtea de Apel, procedura de achiziție publică se finalizează la momentul semnării noului contract, ulterior finalizării procesului de reevaluare și a soluționării în mod definitiv a tuturor contestațiilor;
b) în condițiile în care Autoritatea Contractantă a semnat un contract în baza deciziei CNSC/ hotărârii pronunțate în primă instanță iar respectiva decizie/hotărâre este menținută în urma solutionării căilor de atac sau devine definitivă prin neatacare, procedura de achiziție publică se finalizează la momentul soluționării în mod definitiv a tuturor contestațiilor.

 

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

  

 versiune imbunatatita 09.04.2019 

 

Versiune imbunatatita - 6 august 2019

  

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

Federația Coaliția Natura 2000 România 01.04.2019 
 Nicoleta Marin  01.04.2019 
 Victor Geaburu   01.04.2019 
 Marian Androne  01.04.2019 
 Florin Stoican  01.04.2019 
 Minea Stefana  01.04.2019
 Atim Irina  01.04.2019
 AGENT GREEN  01.04.2019
 Tudor Ion  01.04.2019

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!