Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Conform Anexei 2 la H.G. nr.24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare, sub autoritatea ministerului funcționează un număr de 23 unități, incluse în Acordul cu FMI.

 

În vederea implementării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, selecția candidaților la funcția de membru executiv și neexecutiv în consiliile de administrație revine unei comisii organizate la nivelul autorității publice tutelare și al Ministerului Finanțelor Publice, formată din specialiști în recrutarea resurselor umane, sau unui expert independent, persoană fizică sau juridică.

 

Selectarea si numirea administratorilor și a managerilor conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011:
- pentru un număr de 10 unități (R.A. ROMATSA,  R.A. AACR, R.A. AFDJ Galați, R.A. RAR, C.N. APDM Galați  S.A., CN RADIONAV S.A., C.N. APDF Giurgiu S.A., S.C. GEI Palat S.A., S.C. SAAF S.A., S. N. Aeroportul Int. Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A.) selecția a fost făcută intern de către comisia organizată la nivelul Ministerului Transporturilor;

 

- pentru alte 10 unități (C.N. CFR S.A., S.N. CFR-Marfă S.A., S.N. CFR-Călători S.A., C.N. Aeroporturi București S.A., C.N. TAROM S.A., C.N. APMC S.A., C.N. ACN S.A.,  S.C. Metrorex S.A., S.C. Telecomunicații CFR S.A.) selecția a fost făcută de către Asocierea Price Waterhouse Coopers Tax Advisor & Accountants SRL, D&B Davis și Baias SCA și George Butunoiu Group SRL.

 

În cazul S.N. Aeroportul Timișoara - Traian Vuia S.A. nu au fost nominalizați administratorii si directorul general.

 

Demersuri pentru stabilirea modalității de monitorizare a unităților care funcționează sub autoritatea M.T.:


Conform prevederilor pct.40 din Capitolul Reformele în sectorul energiei şi transporturilor, parte integrantă a Anexei 1 (Memorandumul de Politici Economice şi Financiare) la Scrisoarea de Intenţie din 5 martie 2014, document asumat de Guvernul României în relaţia cu Fondul Monetar Internaţional, referitor la „măsurile de îmbunătăţire a guvernanţei, transparenţei şi monitorizării întreprinderilor de stat (ÎS)”, Ministerul Transporturilor (MT) a colaborat intens cu Ministerul Finanţelor Publice (MFP), pentru realizarea sarcinilor acestui minister, decurgând din angajamentele asumate.

 

La nivelul ministerului, sunt aplicate prevederile O.U.G. nr.109/2011, pentru 20 de entităţi, societăţi si regii autonome (cu excepţia a trei ÎS care sunt în lichidare) şi pentru care, încă de la nivelul anului 2012, au început să fie selectaţi şi numiţi membri neexecutivi/executivi în consiliile de administraţie (CA)/consiliile de supraveghere(CS). Pentru 10 dintre ÎS, selecţia în vederea numirii s-a făcut pe baza Acordului-cadru încheiat de MT cu Asocierea Pricewaterhouse Coopers Tax Advisors & Accountants SRL, D&B Davis şi Baias SCA şi George Butunoiu Group SRL, în calitate de Consultant, şi a contractelor subsecvente acestuia, iar pentru celelalte 10 ÎS, selecţia s-a făcut prin departamentul specializat de resurse umane din cadrul MT.

 

De la data numirii şi până în prezent, s-au înregistrat fluctuaţii în cadrul componenţei CA, CS, AGA şi conducerea executivă, datorate în principal demisiilor, încetării contractelor de mandat din diverse cauze ori revocărilor operate, având ca principală motivaţie, neaprobarea Planurilor de administrare ori a Planurilor de management prezentate.

 

Recent au avut loc, o primă serie de raportări către MFP cu privire la modul de implementare a prevederilor O.U.G. nr.109/2011 la nivelul MT, bazate pe analizele preliminare efectuate cu forţe proprii (de regulă, prin reprezentanţii numiţi în AGA şi  prin reprezentanţii Corpului de Control din cadrul MT) cu privire la îndeplinirea criteriilor de performanţă şi a prevederilor planurilor de administrare aprobate.

 

Analizele urmează a fi aprofundate după înfiinţarea unei Unităţi de Supraveghere a Implementării Guvernanţei Corporative (USIGC) la nivelul MT, entitate recomandată a fi înfiinţată de Banca Mondială, care să realizeze o evaluare pertinentă şi obiectivă, cu sprijinul experţilor cooptaţi, a activităţii acţionarului, a reprezentanţilor AGA, a consiliilor de administraţie/de supraveghere, a conducerii executive a societăţilor şi regiilor autonome din portofoliul MT.

 

În vederea realizării scopului activităţii sale, USIGC ar trebui să colaboreze, pe baze comerciale, şi/sau să coopteze experţi sau specialişti din diferite domenii de activitate, cu pregătire economică, juridică, tehnică etc.

 

Totodată, USIGC ar trebui să dispună de o baza materială şi umană specializată, în conformitate cu cerinţele stabilite prin Memorandumul cu tema:„Măsuri privind reglementarea rolului şi responsabilităţilor diferitelor entităţi însărcinate cu monitorizarea, susţinerea bunelor practici de guvernare, raportarea financiară şi transparenţa întreprinderilor publice” aprobat în şedinţa Guvernului din data de 02.04.2014, trecând prin următorii paşi:

 

a) identificarea strategiei şi a abordării elementare pentru dezvoltarea unui sistem de monitorizare a performanţei;
b) stabilirea indicatorilor – cheie de performanţă, financiari şi nefinanciari (ajustaţi la specificul sectoarelor);
c) elaborarea unui plan de resurse umane pentru consolidarea capacităţii personalului existent în ministerele de resort, însărcinat cu monitorizare şi evaluare;
d) proiectarea sistemelor IT şi de suport necesare;
e) elaborarea şi aplicarea unor metodologii pentru a crea o raportare consolidată a întreprinderilor publice, având la bază cele mai bune practici internaţionale;
f) propunerile se vor efectua după consultarea acţionarilor minoritari din cadrul întreprinderilor publice, după caz.

 

USIGC ar urma, în opinia MT, comunicată deja MFP, să aibă ca principale atribuţii şi competenţe:

 

a) supravegherea procesului de selecţie a membrilor CA/CS, cu respectarea condiţiilor de calificare şi experienţă profesională, prevăzute de lege;
b) propunerea şi monitorizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă;
c) elaborarea ghidurilor de practici de guvernanţă corporativă pentru întreprinderile publice din portofoliul ministerului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi monitorizarea practicilor implementate la nivelul fiecărei întreprinderi publice, propunând măsuri în consecinţă autorităţii publice tutelare. Principalele ghiduri ce ar urma să fie elaborate sunt: i) Ghidul privind remunerarea pentru membrii CA/CS şi respectiv, pentru Directorii Executivi, Directorul General ori membrii Directoratului ii) Ghidul privind tranzacţiile cu persoanele  afiliate şi conflictele de interese, definite astfel conform Legii nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare ori de legislaţia aplicabilă în vigoare;
d) monitorizarea conflictelor de interese şi a modului de aprobare a tranzacţiilor cu persoane afiliate, de către CA/CS, membrii Directoratului ori conducerea executivă;
e) monitorizarea sumelor reprezentând dividendele/vărsămintele anuale prognozate a fi virate la bugetul de stat de fiecare întreprindere publică, precum şi modul de îndeplinire a acestor obligaţii, conform legislaţiei în vigoare;
f) monitorizarea asigurării transparenţei privind guvernanţa corporativă la nivelul întreprinderii publice şi în relaţia cu Ministerul Finanţelor Publice;
g) propunerea şi aplicarea oricăror alte măsuri pentru îmbunătăţirea supravegherii implementării legislaţiei aplicabile.

E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!