Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Investiții Rutiere - SA, numit potrivit  Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/13.02.2023, în conformitate cu prevederile O.U.G. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi şi Drumuri Naționale din România - S.A. şi înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 50/2021,  ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări şi completări și ale prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile Statutului C.N.I.R. SA aprobat prin H.G. nr. 864/2021, s-a întrunit în ședința, legal și statutar constituită,  în data de 20.09.2023, la ora 16.00 la sediul companiei, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, București.

Ședința a fost legal constituită, având cvorumul necesar.

După aprobarea ordinii de zi, s-a adoptat prezenta:

H o t ă r â r e

  1. Consiliul de Administrație ia act de corecturile efectuate in cuprinsul Grilei de salarizare a C.N.I.R. S.A., avizată în ședința C.A. din data de 19.09.2023..
  2. Consiliul de Administrație avizează Bugetul de venituri si cheltuieli al C.N.I.R. S.A. pentru anul 2023 si îl supune aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Președinte Consiliul de Administrație C.N.I.R. S.A.

Marius Sorin Ovidiu Bota

Click to listen highlighted text!