Cadrul legislativ
       

Guvernul Romaniei

Ordonanta de urgenta nr. 88/1997
din 23/12/1997
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 381 din 29/12/1997
privind privatizarea societatilor comerciale

Atentie!
Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificari de-a lungul timpului, dar care nu au fost republicate in Monitorul Oficial
Text actualizat pana la data de 21.03.2003, avandu-se in vedere urmatoarele acte:
   -O.U.G. nr. 37/1999
   -Legea nr. 99/1999
   -O.U.G. nr. 98/1999
   -O.U.G. nr. 38/2000
   -O.U.G. nr. 251/2000
   -O.U.G. nr. 296/2000
   -Legea nr. 379/2001
   -Legea nr. 444/2001
   -Legea nr. 137/2002.
   -A se vedea H.G. nr. 18/2001, prin care denumirea "Ministerul Finantelor" a fost modificata cu denumirea "Ministerul Finantelor Publice". Actul a fost abrogat prin H.G. nr. 267/2003 insa denumirea s-a pastrat si in noua reglementare.
   -A se vedea O.U.G. nr. 296/2000 care prin art. 6 alin. 2, prevede ca in tot cuprinsul Ordonantei de urgenta nr. 88/1997 sintagma "Fondul Proprietatii de Stat" a fost inlocuita cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului".
CAPITOLUL I
  Dispozitii generale
   Art. 1. - Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul juridic pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare, in baza urmatoarelor principii:
   a) asigurarea transparentei procesului de privatizare;
   b) formarea pretului de vanzare, in baza raportului dintre cerere si oferta;
   c) asigurarea egalitatii de tratament intre cumparatori;
   d) reconsiderarea datoriilor societatilor comerciale, in vederea sporirii atractivitatii ofertei de privatizare.
    ___________
    Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 1 din Legea nr. 99/1999.
   Art. 2. - Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica:
   a) vanzarii de actiuni la societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, indiferent de numarul actiunilor pe care le detine, inclusiv la societatile nationale, companiile nationale si celelalte societati comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome de interes national sau local;
   b) vanzarii de active ale regiilor autonome si ale societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, inclusiv ale companiilor nationale si ale societatilor nationale ori ale celorlalte societati comerciale rezultate din reorganizarea unei regii autonome de interes national sau local.
    ___________
    Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 2 din Legea nr. 99/1999.
   Art. 3. - In intelesul prezentei ordonante de urgenta termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
   a) - Abrogata
   b) societati comerciale de interes strategic inseamna societatile nationale, si companiile nationale; alte societati comerciale cu capital majoritar de stat pot fi declarate de interes strategic prin hotarare a Guvernului;
   c) - Abrogata
   d) active inseamna bunuri sau ansambluri de bunuri din patrimoniul unei societati comerciale sau regii autonome, care pot fi separate si organizate sa functioneze independent, distinct de restul activitatii societatii sau regiei, cum ar fi unitati si subunitati de productie, de comert sau de prestari de servicii, sectii, ateliere, ferme, spatii comerciale, spatii de cazare sau de alimentatie publica, spatii pentru birouri sau alte bunuri de acelasi gen, inclusiv terenul aferent acestora;
   e) cumparator inseamna orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina. Cumparator nu poate fi o persoana juridica romana de drept public sau o societate comerciala la care statul roman ori o autoritate a administratiei publice locale detine mai mult de 33% din totalul actiunilor cu drept de vot in adunarea generala a actionarilor;
   f) minister de resort inseamna ministerul sau organul administratiei publice centrale in al carui domeniu de specialitate se incadreaza obiectul principal de activitate al societatii comerciale sau sub a carui autoritate functioneaza regia autonoma;
   g) institutie publica implicata inseamna Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului sau orice minister de resort ori, dupa caz, o autoritate a administratiei publice locale, care are atributii de privatizare a unei societati comerciale;
   h) autoritatea de mediu competenta este Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului sau o agentie locala de protectie a mediului din subordinea acestui minister;
   i) dosar de prezentare inseamna ansamblul de date si informatii privitoare la o societate comerciala sau la un activ, furnizate in scris potentialilor cumparatori de actiuni sau de active;
   j) obligatii de mediu reprezinta un set minim de obligatii ce revin societatilor comerciale care se privatizeaza sau care se transmit o data cu vanzarea unui activ, din care rezulta obligatia conformarii cu legislatia privind protectia mediului si care se includ de catre institutia publica implicata in dosarul de prezentare sau, dupa caz, in prospectul de oferta publica. Aceste obligatii se stabilesc de catre autoritatea de mediu competenta, in baza bilantului de mediu elaborat in cadrul procesului de privatizare sau de vanzare a unui activ a carui folosire are impact asupra mediului. Bilantul va fi elaborat in conditiile stabilite prin normele metodologice emise in baza prezentei ordonante de urgenta;
   k) - Abrogata
   l) – Abrogata
   m) obligatii bugetare inseamna obligatii rezultate din impozite, taxe, contributii sau alte venituri bugetare, inclusiv majorari de intarziere sau penalitati aferente acestora si dobanzi la credite garantate de stat, datorate catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale;
   n) creditor bugetar este titularul dreptului aferent unei obligatii bugetare.
    ___________
    Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 3 din Legea nr. 99/1999.
   - Literele a), c), k) si l) au fost abrogate prin art. 56 din Legea nr. 137/2002

CAPITOLUL II
  Competentele si atributiile Guvernului, Agentiei Romane de Dezvoltare si ale institutiilor publice implicate
___________
    Titlul capitolului II a fost modificat prin art. I, pct. 4 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 4. - Competentele si atributiile in legatura cu procesul de privatizare apartin Guvernului, Agentiei Romane de Dezvoltare si institutiilor publice implicate.
    ___________
    Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 5 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 41. - (1) Guvernul asigura infaptuirea politicii de privatizare, coordoneaza si controleaza activitatea ministerelor si institutiilor publice, care au competente si atributii in realizarea privatizarii, ia masuri obligatorii pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare si raspunde in fata Parlamentului de indeplinirea acestor obligatii.
   (2) In acest scop Guvernul:
   a) aproba strategia nationala de privatizare;
   b) aproba elementele esentiale ale contractului de mandat, inclusiv metoda de vanzare si conditiile principale ale contractului ce urmeaza a fi incheiat de institutiile publice implicate, respectiv de societatile comerciale, pentru vanzarea actiunilor ori activelor unei societati comerciale de interes strategic;
   c) acorda, de la caz la caz, scutiri, reduceri, amanari si/sau esalonari la plata obligatiilor bugetare, pe baza propunerilor inaintate de catre creditorii bugetari sau de catre institutia publica implicata;
   d) ia orice alte masuri in calitate de autoritate centrala de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
    ___________
    Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 6 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 42. - Abrogat
    ___________
    Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 6 din Legea nr. 99/1999 si abrogat ulterior prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 43. - (1) Institutia publica implicata realizeaza intregul proces de privatizare.
   (2) In acest scop institutia publica implicata:
   A. exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar a statului sau a autoritatilor administratiei publice locale, avand capacitatea de a imputernici reprezentantii sai in adunarea generala a actionarilor sa actioneze pentru:
   a) administrarea eficienta a societatilor/companiilor nationale si a societatilor comerciale pe care le are in portofoliu, in vederea sporirii atractivitatii, luand masuri privind:
   - pregatirea si realizarea unor operatiuni organizatorice, tehnice, tehnologice, manageriale si financiare, destinate sa asigure cresterea realizarilor tehnico-economice ale societatii comerciale si diminuarea obligatiilor bugetare sau de alta natura;
   - restructurarea societatilor comerciale prin fuziune, divizare, vanzare de active si conversie in actiuni a datoriilor fata de creditorii comerciali, precum si prin inchidere operationala, totala sau partiala;
   - solicitarea acordarii de inlesniri la plata obligatiilor bugetare si negocierea propunerilor in acest sens, care vor fi supuse aprobarii potrivit legii;
   b) lichidarea societatilor comerciale neprofitabile;
   B. ia toate masurile necesare pentru realizarea procesului de privatizare a societatilor comerciale:
   a) stabileste metoda adecvata de privatizare si o schimba in masura in care este necesar;
   b) publica in presa scrisa si/sau in sistem electronic, pe plan local, national si/sau international, listele cuprinzand societatile comerciale care se privatizeaza;
   c) intocmeste dosarul de prezentare, raportul de evaluare, prospectul de oferta publica sau alte documente ce prezinta relevanta in procesul de privatizare, potrivit prezentei ordonante de urgenta si normelor metodologice emise in aplicarea acesteia;
   d) efectueaza vanzarea, la pretul de piata, a actiunilor emise de societatile comerciale;
   e) initiaza sau, dupa caz, aproba, in conditiile legii, vanzarea la pretul de piata a activelor din patrimoniul societatilor comerciale si regiilor autonome, cu exceptia celor supuse in mod obligatoriu procedurii de vanzare, potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.
   (3) Litigiile privind contractele, conventiile, protocoalele si orice alte acte ori intelegeri, incheiate de catre institutiile publice implicate in scopul de a pregati, efectua sau finaliza procesul de privatizare a unor societati comerciale sau grupuri de societati comerciale, sunt de competenta sectiilor comerciale ale instantelor judecatoresti.
    ___________
    Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 6 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 5. - (1) Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului este o institutie de interes public, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care actioneaza pentru diminuarea implicarii in economie a statului si a autoritatilor administratiei publice locale, prin vanzarea actiunilor acestora. Bugetul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului se formeaza integral din veniturile rezultate ca urmare a privatizarii societatilor comerciale, din dividende si din dobanzile aferente disponibilitatilor sale banesti, se aproba de catre Guvern si se gestioneaza in regim extrabugetar.
   (2) Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului exercita atributiile prevazute la art. 43 alin. (2) cu privire la societatile comerciale, altele decat cele de interes strategic, in cazul carora aceste atributii se exercita de catre ministerele de resort. Guvernul poate hotari ca si in cazul unor asemenea societati Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului sa exercite atributiile prevazute la art. 43 alin. (2). In cazul societatilor comerciale constituite in baza Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, atributiile prevazute la art. 43 alin. (2) se exercita de catre autoritatile administratiei publice locale.
    ___________
    Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 7 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 6. - Abrogat
    ___________
    Articolul a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 7. - Abrogat
    ___________
    Articolul a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 8. - (1) - Abrogat
   (2) - Abrogat
   (3) Activitatea Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului se desfasoara pe principiul descentralizarii. In acest scop, societatile comerciale care fac parte din categoria intreprinderilor mici si mijlocii pot fi privatizare la nivelul sucursalelor teritoriale si al directiilor teritoriale judetene ale Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.
    ___________
   - Alineatele 1 si 2 au fost abrogate prin art. I, pct. 11 din Legea nr. 99/1999.
   - Alineatul 3 a fost modificat prin art. I, pct. 12 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 9. - (1) Veniturile incasate de institutiile publice implicate din vanzarea actiunilor emise de societatile comerciale si din dividende se varsa la bugetul de stat sau, dupa caz, la bugetele locale, dupa deducerea cheltuielilor prevazute in bugetele acestor institutii si efectuate in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta. Bugetele proprii privind activitatea de privatizare ale ministerelor de resort se aproba de catre Guvern si se administreaza in regim extrabugetar.
   (2) - Abrogat
   (3) - Abrogat
   (4) - Abrogat
   (41) Companiile sau societatile nationale beneficiare de imprumuturi externe de la organisme internationale, contractate de stat, care la rambursarea ratelor de capital, a dobanzilor si a altor costuri in valuta nu isi indeplinesc obligatiile de plata conform acordurilor subsidiare de imprumut incheiate cu Ministerul Finantelor Publice*), pot solicita, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului, sa fie suportate din fondurile realizate din privatizare.
    ___________
   *) Denumirea ministerului a fost modificata prin H.G. nr. 18/2001, abrogata prin H.G. nr. 267/2003 (Atentie! - denumirea s-a pastrat in noua reglementare).

   (5) In cazul in care societatile comerciale infiintate prin decizie a autoritatilor administratiei publice locale se privatizeaza de catre Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, veniturile incasate din vanzarea actiunilor se varsa la bugetul local, dupa deducerea unei cote de 10%, care ramane la dispozitia Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pentru acoperirea cheltuielilor legate de privatizare.
   (51) Veniturile incasate de institutiile publice implicate, altele decat Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, din vanzarea actiunilor emise de societati comerciale infiintate prin decizie a autoritatilor administratiei publice locale, se varsa la bugetul local dupa deducerea cheltuielilor prevazute la alin. (2), cu respectarea prevederilor alin. (3).
   (6) Institutiile publice implicate nu pot aloca fonduri si nu pot acorda credite societatilor comerciale; de asemenea, ele nu pot cumpara actiuni emise de societati comerciale ori active, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
   (61) Institutiile publice implicate au obligatia sa deruleze fondurile rezultate din operatiuni de privatizare prin conturi deschise la trezoreria statului.
   (62) Sumele aflate in conturi curente si in depozite bancare pe care Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului le-a deschis sau le-a constituit la banci se vor transfera in contul acestuia deschis la trezoreria statului. Se excepteaza de la aceste prevederi depozitele constituite, in baza unor acte normative, pentru garantarea creditelor acordate unor agenti economici.
   (63) Operatiunile de incasari si plati sunt dispuse de catre institutiile prevazute la alin. (61) pe raspunderea acestora.
   (64) Dobanda pe care o va plati trezoreria statului catre Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pentru sumele prevazute la alin. (61) si (62) se va stabili prin conventie incheiata intre parti, in conditiile legii.
   (7) Pe intreaga durata de functionare, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului este scutit de plata impozitului pe profit.
    ___________
   - Alineatul 1 a fost modificat prin art. I, pct. 13 din Legea nr. 99/1999.
   - Alineatele 2 si 3 au fost abrogate prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.
   - Alineatul 4 a fost abrogat prin art. 2 din O.U.G. nr. 38/2000.
   - Alineatul 41 a fost introdus prin art. I, pct. 14 din Legea nr. 99/1999.
   -Alineatul 5 a fost modificat prin art. I, pct. 15 din Legea nr. 99/1999.
   - Alineatul 51 a fost introdus prin art. I, pct. 16 din Legea nr. 99/1999.
   - Alineatele 61-64 au fost introduse prin articolul unic din O.U.G. nr. 37/1999.
   - Alineatele 6 si 61 au fost modificate prin art. I, pct. 17 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 10. - (1) Controlul respectarii de catre institutia publica implicata a cadrului juridic aplicabil in materia privatizarii, constatarea contraventiilor si stabilirea sanctiunilor se realizeaza de catre Ministerul Finantelor Publice, in conditiile stabilite prin normele metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
   (2) Determinarea metodei de privatizare si alegerea agentului de privatizare si/sau a cumparatorului, operatiunile prevazute la art. 43 alin. (2) lit. A, precum si legalitatea clauzelor din contractele incheiate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, incluzand, intre altele, clauzele privitoare la pretul vanzarii, nu sunt supuse controlului Curtii de Conturi. Curtea de Conturi controleaza numai incasarea si folosirea, potrivit destinatiilor prevazute de lege, a veniturilor cuvenite Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.
   (3) Membrii Consiliului de administratie si salariatii Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului nu raspund pentru operatiunile acestuia, in afara de cazul in care faptele lor constituie infractiuni sau delicte civile. Membrii Consiliului de administratie si salariatii Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului nu raspund pentru actiunile sau inactiunile agentilor de privatizare.
   (4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica, in mod corespunzator, si celorlalte institutii publice implicate.
    ___________
    Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 18 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 11. - Abrogat
    ___________
    Articolul a fost abrogat prin art. I, pct. 19 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 12. - Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului se desfiinteaza in momentul in care Parlamentul constata, pe baza informatiilor prezentate de Guvern, ca privatizarea este un proces incheiat.

CAPITOLUL III
  Vanzarea de actiuni

Sectiunea I
  Achizitii externe - Abrogat
___________
    Titlul sectiunii I a capitolului III a fost abrogat prin art. I, pct. 20 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 13. - (1) Institutiile publice implicate, vand actiunile prin urmatoarele metode:
   a) oferta publica;
   b) metode de vanzare specifice pietei de capital;
   c) negociere;
   d) licitatie cu strigare sau in plic;
   e) certificate de depozit emise de banci de investitii pe piata de capital internationala;
   f) orice combinatie a metodelor prevazute la lit. a)-e).
   (2) In cazul in care institutia publica implicata decide sa formuleze o oferta de vanzare, pretul de oferta va fi, de regula, egal cu valoarea nominala a actiunilor, cu precizarea ca vanzarea se face la pretul de piata rezultat din raportul dintre cerere si oferta, indiferent de metoda de privatizare utilizata, fara a exista un pret minim de vanzare.
   (3) In scopul determinarii principalelor elemente ale vanzarii de actiuni, institutia publica implicata va putea dispune intocmirea unui raport de evaluare.
   (4) - Abrogat
   (5) Ministerul Finantelor Publice, in numele si pe seama statului, poate stinge, cu acordul partilor, obligatiile asumate de acesta in temeiul imprumuturilor externe contractate, prin transmiterea actiunilor detinute de stat la societatile comerciale catre detinatorii de obligatiuni de stat. Modalitatile de efectuare a acestei operatiuni se vor stabili prin normele metodologice care vor fi elaborate in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
   (6) Institutiile publice implicate pot primi, in schimbul actiunilor emise de societatile comerciale, obligatiuni sau alte instrumente garantate de stat, in conditiile stabilite de Guvern.
    ___________
    - Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 21 din Legea nr. 99/1999.
   - Alineatul 4 a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 14. - (1) - Abrogat
   (2) Institutiile publice implicate asigura publicarea anunturilor si ofertelor de vanzare in presa locala, nationala de larga raspandire si/sau prin mijloace electronice si, dupa caz, intr-un jurnal international, in conditiile stabilite prin normele metodologice ce vor fi elaborate in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
   (3) - Abrogat
   (4) - Abrogat
   (5) - Abrogat
   (6) - Abrogat
   (7) Termenele si etapele procedurii de intocmire a raportului si de emitere a certificatului de obligatii bugetare vor face obiectul reglementarii normelor metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
   (8) - Abrogat
   (9) - Abrogat
   (10) Pe parcursul derularii procesului de privatizare administratorii societatii comerciale sunt obligati sa notifice imediat institutiei publice implicate producerea oricarui act sau fapt de natura sa modifice datele cuprinse in dosarul de prezentare sau sa angajeze raspunderea societatii.
    ___________
   Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 22 din Legea nr. 99/1999.
   - Alineatele 1, 3, 4, 5, 6, 8 si 9 au fost abrogate prin art. 56 din Legea nr. 137/2002
   - Alineatul 7 a fost modificat prin art. I, pct. 3 din O.U.G. nr. 251/2000, introdus prin Legea de aprobare nr. 444/2001.

   Art. 15. - Institutiile publice implicate au dreptul sa contracteze cu persoane fizice sau juridice, romane ori straine, servicii de asistenta de specialitate in domeniul privatizarii, restructurarii si lichidarii. De asemenea, institutiile publice implicate pot incheia contracte cu societati de valori mobiliare, pentru vanzarea actiunilor la bursele de valori sau pe alte piete organizate, nationale ori internationale, precum si cu banci de investitii, pentru transferul si vanzarea unui portofoliu de actiuni pe piata de capital internationala, in baza certificatelor de depozit sau a altor instrumente financiare utilizate pe aceasta piata.
    ___________
   Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 23 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 151. - (1) In vederea maririi sanselor de privatizare a societatilor comerciale, institutiile publice implicate pot accepta plata in rate a pretului actiunilor vandute, in conditiile stabilite in normele metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
   (2) In cazul vanzarii cu plata in rate a pretului actiunilor unei societati comerciale de interes strategic, avansul nu va putea fi mai mic de 35% din pretul de vanzare, iar plata ratelor se va esalona pe o perioada de maximum 3 ani.
   (3) Asupra actiunilor vandute cu plata in rate se constituie un drept de gaj.
   (4) In cazul in care cumparatorul nu plateste la scadenta doua rate succesive, contractul poate fi rezolvit.
    ___________
   Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 24 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 152. - Abrogat
    ___________
   Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 24 din Legea nr. 99/1999 si abrogat, ulterior prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

Sectiunea a II-a
  Achizitii interne - Abrogat
___________
   Titlul sectiunii a II a fost abrogat prin art. I, pct. 25 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 16. - (1) Pentru dobandirea dreptului de proprietate asupra actiunilor emise de o societate comerciala la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, salariatii, membrii consiliului de administratie sau pensionarii cu ultimul loc de munca la respectiva societate comerciala pot constitui asociatii potrivit prevederilor prezentei sectiuni.
   (2) Asociatia este o persoana juridica de drept privat fara scop lucrativ, constituita din persoanele prevazute in alineatul precedent in scopul dobandirii de actiuni emise de societatile comerciale.
   (3) In cadrul unei societati comerciale se pot constitui una sau mai multe asociatii, formate, dupa caz, din:
   a) salariati ai respectivei societati comerciale si/sau pensionari cu ultimul loc de munca la aceasta;
   b) membrii consiliului de administratie si salariati.
   Art. 17. - (1) Pot face parte dintr-o asociatie urmatoarele categorii de salariati, dupa caz:
   a) salariatii societatii comerciale, cu contract individual de munca incheiat pe durata nedeterminata;
   b) salariatii societatii comerciale, cu contract individual de munca incheiat pe durata determinata, cu program de lucru normal sau de cel putin o jumatate de norma.
   (2) Persoanele prevazute la art. 16 alin. (3) nu pot face parte decat dintr-o singura asociatie.
   Art. 18. - Procedura de constituire si de lichidare a unei asociatii, structura acesteia, drepturile si obligatiile membrilor sai sunt cele prevazute in Legea nr. 21/1924, iar raporturile dintre o asociatie si societatea comerciala in cadrul careia se infiinteaza aceasta se reglementeaza prin hotarare a Guvernului.
   Art. 19. - Abrogat
    ___________
   Articolul a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 20. - Abrogat
    ___________
   Articolul 20 a fost abrogat prin art. I, pct. 27 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 21 - 1) Actiunile dobandite in conformitate cu prevederile acestei sectiuni se inscriu in registrul actionarilor societatii comerciale. Asociatia va figura in registrul actionarilor si se va inscrie in Registrul comertului la pozitia "Actionari", pana la plata integrala a pretului, avand drept de vot in adunarea generala a actionarilor, in functie de natura actiunilor achizitionate: comune sau preferentiale.
   (2) Actiunile dobandite in conformitate cu prevederile acestei sectiuni sunt transmise membrilor asociatiei numai dupa plata integrala a pretului.
   (3) - Abrogat
    ___________
    Alineatul 3 a fost abrogat prin art. I, pct. 28 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 22. - Abrogat
    ___________
    Articolul 22 a fost abrogat prin art. I, pct. 29 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 23. - Asociatia se dizolva in urmatoarele cazuri:
   a) cand scopul pentru care a fost constituita a fost realizat, toate datoriile contractate au fost platite, iar actiunile au fost distribuite membrilor asociatiei;
   b) cand numarul membrilor sai scade sub 20. In acest caz, adunarea generala a asociatiei va putea hotari dizolvarea asociatiei numai dupa ce a stabilit, impreuna cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si cu ceilalti creditori, modalitatile de stingere a datoriilor, dupa caz.

CAPITOLUL IV
  Vanzarea activelor societatilor comerciale si ale regiilor autonome
___________
Titlul capitolului IV a fost modificat prin art. I, pct. 30 din Legea nr. 99/1999.

Sectiunea I
  Vanzarea de active cu plata integrala - Abrogat
___________
    Titlul sectiunii I a fost abrogat prin art. I, pct. 31 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 24. - (1) Societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar pot vinde sau incheia contracte de leasing imobiliar pentru active aflate in proprietatea lor, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor sau a consiliului de administratie, dupa caz, in conditiile stabilite prin normele metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
   (2) Prevederile alin. (1) se aplica si regiilor autonome, cu aprobarea prealabila a ministerului de resort sau, dupa caz, a autoritatii administratiei publice locale.
   (3) Vanzarea activelor se face prin licitatie deschisa cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut pe piata.
   (4) Prevederile art. 14 alin. (9) se aplica in mod corespunzator si societatilor comerciale vanzatoare de active.
   (5) Prevederile prezentului articol se aplica si in cazul perfectarii unui contract de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare, avand ca obiect utilizarea activelor apartinand societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, daca in contractul de leasing imobiliar nu s-a prevazut altfel.
    ___________
   Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 32 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 25. - Abrogat
    ___________
   Articolul a fost abrogat prin art. I, pct. 33 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 26. - (1) La cumpararea de active potrivit art. 24 nu au dreptul sa participe reprezentantii institutiilor publice implicate in adunarile generale ale actionarilor, membrii consiliului de administratie si directorii executivi ai societatilor comerciale sau ai regiilor autonome vanzatoare.
   (2) Sumele rezultate din vanzarea activelor potrivit art. 24 vor fi utilizate, in urmatoarea ordine, pentru:
   a) plata datoriilor catre bugetul de stat si bugetele locale, inclusiv a datoriilor provenind din platile efectuate de Ministerul Finantelor Publice in contul garantiilor executate pentru credite interne si externe, precum si din credite externe contractate direct de stat din care s-au facut subimprumuturi;
   b) plata datoriilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale;
   c) plata altor datorii;
   d) efectuarea de investitii;
   e) finantarea activitatilor cuprinse in obiectul de activitate;
   f) efectuarea cheltuielilor legate de indeplinirea obligatiilor legale de conformare la cerintele de protectie a mediului, dupa caz;
   g) alte destinatii.
   (3) Vanzarea activelor si utilizarea sumelor rezultate din aceasta vanzare se vor efectua cu respectarea drepturilor contractuale ale creditorilor a caror creanta este garantata cu ipoteca, gaj sau privilegiu asupra activului supus vanzarii.
   (4) Sumele prevazute la alin. (2) nu pot fi utilizate pentru plata drepturilor salariale ale personalului societatilor comerciale, cu exceptia cazurilor prevazute in conventiile internationale la care Romania este parte.
    ___________
    Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 34 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 27. - (1) Societatile comerciale, si regiile autonome, care au in derulare contracte de locatie de gestiune, de inchiriere sau de asociere in participatiune, pot vinde sau incheia contracte de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare, prin negociere directa cu locatarii sau asociatii in situatiile in care acestia au efectuat investitii in activele pe care le utilizeaza reprezentand mai mult de 15% din valoarea acestor active. In acest caz, din pretul de vanzare se scade valoarea investitiilor pe baza de raport de evaluare acceptat de parti.
   (2) Vanzarea se desfasoara cu acordul institutiei publice implicate.
    ___________
   Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 35 din Legea nr. 99/1999.

   Sectiunea a II-a
  Vanzarea de active cu plate in rate - Abrogat
    ___________
   Titlul sectiunii a II-a a fost abrogat prin art. I, pct. 36 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 28. - Regiile autonome si societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, cu acordul institutiei publice implicate, pot vinde active cu plata in rate comerciantilor - persoane fizice, asociatii familiale autorizate in baza Decretului-lege nr. 54/1990, cu modificarile ulterioare, sau societati comerciale constituite in temeiul Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare, care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, in conditiile legii.
    ___________
   Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 37 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 29. - Abrogat
    ___________
   Articolul a fost abrogat prin art. I, pct. 38 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 30. - Abrogat
    ___________
   Articolul a fost abrogat prin art. I, pct. 39 din Legea nr. 99/1999.

CAPITOLUL V
  Obligatii de mediu si protectia salariatilor
___________
   Titlul capitolului V a fost modificat prin art. I, pct. 40 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 31. - (1) In cazul in care, ca urmare a transmiterii dreptului de proprietate asupra pachetului de actiuni, cumparatorul ar dobandi controlul asupra societatii comerciale, acea societate trebuie sa intocmeasca, in conformitate cu dispozitiile normelor metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta, un bilant de mediu care este supus spre avizare autoritatii de mediu competente. Avizul va cuprinde obligatiile de mediu ce revin societatii comerciale.
   (2) - Abrogat
   (3) - Abrogat
   (4) - Abrogat
   (5) - Abrogat
   (6) In toate cazurile societatea comerciala este obligata sa il despagubeasca pe cumparator pentru prejudiciile suferite ca urmare a stabilirii in sarcina acestuia a unor obligatii de conformare cu normele privind protectia mediului care nu au fost prevazute in dosarul de prezentare a activului.
    ___________
   Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 41 din Legea nr. 99/1999.
   - Alineatele 2 - 5 au fost abrogate prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 32. - (1) Salariatii societatilor comerciale ale caror actiuni fac obiectul transferului dreptului de proprietate beneficiaza de masurile de protectie sociala prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 48/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1998.
   (2) - Abrogat
   (3) - Abrogat
   (4) - Abrogat
   (5) - Abrogat
   (6) Salariatii disponibilizati vor beneficia de masurile prevazute in programele de recalificare si reintegrare profesionala finantate din fondul special constituit in acest scop la dispozitia Guvernului, potrivit art. 9 alin. (4).
    ___________
    Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 42 din Legea nr. 99/1999.
   - Alineatele 2 - 5 au fost abrogate prin lit. A, pct. 5 din Anexa nr. 1 la O.U.G. nr. 98/1999.

CAPITOLUL V1
  Situatia unor imobile detinute de societatile comerciale care fac obiectul privatizarii
___________
    Capitolul V1 continand articolele 321 - 324 a fost introdus prin art. I, pct. 43 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 321. - (1) Societatile comerciale care detin terenuri ce sunt necesare pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu obiectul lor de activitate si al caror regim juridic urmeaza sa fie clarificat vor continua sa foloseasca aceste terenuri pana la clarificarea regimului lor juridic.
   (2) Societatile comerciale se privatizeaza fara a include in capitalul social valoarea terenului prevazut la alin. (1).
   (3) Dupa clarificarea regimului juridic terenurile clasificate ca apartinand domeniului public al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz, raman in folosinta societatilor comerciale privatizate sau care urmeaza a fi privatizate, pe baza unei concesiuni acordate de autoritatea competenta, pentru perioada maxima prevazuta de lege. Prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, metoda, procedura si documentatia necesare pentru acordarea concesiunilor vor fi prevazute in normele metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta. Terenurile clasificate ca apartinand domeniului privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz, pot fi concesionate in conditiile prevazute mai sus, inchiriate sau oferite societatii comerciale spre a fi cumparate.
   (4) Criteriile generale pentru stabilirea redeventei, a chiriei si a pretului de vanzare se determina, prin normele metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta
   Art. 322. - (1) Capitalul social al societatilor comerciale carora li s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se majoreaza de drept cu valoarea terenurilor mentionate in certificat.
   (2) - Abrogat
   (3) - Abrogat
   (4) - Abrogat
   (5) Adunarea generala care-decide emiterea actiunilor suplimentare corespunzatoare valorii terenului poate sa hotarasca convertirea automata a acestora in actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot, pe data expirarii termenului de exercitare a dreptului de optiune ori, dupa caz, la data rezolutiunii contractului de vanzare-cumparare a actiunilor.
    ___________
    Alineatele 2 - 4 au fost abrogate prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 323. - Abrogat
    ___________
    Articolul a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 324. - Abrogat
    ___________
    Articolul a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

CAPITOLUL V2
  Dispozitii speciale privind inchiderea operationala si vanzarea activelor nerentabile, fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale supuse privatizarii
___________
    Capitolul V2 continand articolele 325 - 3227 a fost introdus prin art. I, pct. 43 din Legea nr. 99/1999.

Sectiunea I
  Inchiderea operationala si vanzarea activelor nerentabile
___________
    Sectiunea I continand art. 325 - 327 a fost abrogata prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 325-327. - Abrogate
    ___________
    Art. 325-327 au fost abrogate prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

Sectiunea a II-a
  Dispozitii comune privind fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea

   Art. 328. - In scopul accelerarii procesului de privatizare a societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine cel putin 50%+1 din capitalul social, fuziunea, divizarea, dizolvarea voluntara si lichidarea sunt supuse dispozitiilor prevazute in prezentul capitol.
   Art. 329. - (1) - Abrogat
   (2) - Abrogat
   (3) - Abrogat
   (4) In cazul in care pe ordinea de zi figureaza dizolvarea si lichidarea societatii comerciale, consiliul de administratie este obligat sa pregateasca si sa puna la dispozitie actionarilor, la sediul societatii, cu cel putin 3 zile inainte de data tinerii adunarii generale, situatia detaliata a tuturor debitelor societatii, cu indicarea creditorilor si a termenului la care creantele acestora au devenit sau vor deveni scadente.
   (5) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din participarea la capitalul social, iar hotararile se iau cu majoritatea absoluta a voturilor.
   (6) In termen de doua zile de la data adoptarii sale, hotararea adunarii generale a actionarilor se depune la registrul comertului si se publica intr-un cotidian national de larga difuzare si, dupa caz, intr-un cotidian international, precum si prin mijloace electronice.
    ___________
   Alineatele 1 - 2 au fost abrogate prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 3210. - Abrogat
    ___________
   Articolul a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 3211. - Abrogat
    ___________
   Articolul a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 3212. - Abrogat
    ___________
   Articolul a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

Sectiunea a III-a
  Lichidarea

   Art. 3213. - (1) - Abrogat
   (2) Creditorii care depun declaratii de creante alcatuiesc asociatia creditorilor, in cadrul careia hotararile se adopta cu majoritate absoluta de voturi. Votul fiecarui creditor este proportional cu ponderea creantei sale in totalitatea creantelor apartinand creditorilor asociati. Asociatia creditorilor nu constituie persoana juridica. Organizarea si functionarea asociatiei creditorilor vor fi reglementate prin normele metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
   (3) - Abrogat
    ________
   Alineatele 1 si 3 au fost abrogate prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 3214. - Abrogat
    ___________
    Articolul a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 3215. - (1) Nici o dobanda, penalitate, majorare de intarziere sau cheltuiala similara nu va putea fi adaugata creantelor negarantate sau partilor negarantate din creantele garantate, incepand cu data depunerii hotararii de dizolvare la registrul comertului.
   (2) - Abrogat
    ___________
    Alineatul 2 a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 3216. - (1) Lichidatorul se numeste de catre institutia publica implicata, pe baza de licitatie, in termen de 60 de zile de la data depunerii hotararii de dizolvare la registrului comertului.
   (2) Agentul de privatizare care exercita atributiile prevazute la art. 43 alin. (2) cu privire la societatea comerciala supusa lichidarii poate indeplini functia de lichidator, potrivit mandatului acordat sau pe baza unei solicitari adresate institutiei publice implicate, fara a mai fi necesara organizarea unei licitatii.
   (3) Contractul de angajare a lichidatorului va fi semnat si va intra in vigoare in termen de doua zile de la adjudecarea licitatiei, sub sanctiunea nulitatii.
   (4) Lichidatorul va intra in functie dupa depunerea semnaturii la registrul comertului si a specimenului de semnatura in banca, in ziua urmatoare semnarii contractului sau de angajare.
   (5) In termen de 30 de zile de la data intrarii in functie a lichidatorului se va efectua predarea-preluarea patrimoniului si a documentelor societatii, potrivit prevederilor art. 247 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, care va fi certificata de catre cenzori. La data indeplinirii acestei formalitati functia administratorilor inceteaza.
   (6) In cazul admiterii in principiu a cererii formulate de creditori in temeiul art. 3214 alin. (1), numirea lichidatorului potrivit prezentului articol va fi supusa validarii de catre judecatorul-sindic.
   Art. 3217. - Abrogat
    ___________
    Articolul a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 3218. - (1) In cazul in care intervine o cauza de incetare a contractului de angajare a lichidatorului, acesta ori, dupa caz, succesorul sau in drepturi este obligat sa notifice de indata situatia aparuta institutiei publice implicate, cu exceptia cazului in care aceasta i-a notificat cauza de incetare a contractului.
   (2) - Abrogat
   (3) In situatia incetarii contractului de angajare a lichidatorului, institutia publica implicata va proceda fie la numirea in calitate de lichidator a urmatorului clasat in urma licitatiei organizate potrivit prevederilor art. 3216, fie la numirea unui mandatar special care sa administreze patrimoniul societatii pana la numirea unui nou lichidator in conformitate cu dispozitiile art. 3216, dar nu mai mult de 60 de zile de la data incetarii functiei lichidatorului al carui mandat a incetat.
   (4) Dispozitiile art. 3216 alin. (4), (5) si (6) se aplica in mod corespunzator in situatiile prevazute la alin. (3).
   (5) Lichidatorul al carui contract a incetat, pana la predarea patrimoniului catre mandatarul special sau catre noul lichidator, ori mandatarul special, pe timpul indeplinirii functiei sale, nu poate efectua nici un act de lichidare si nici o operatiune asupra patrimoniului societatii, cu exceptia actelor de conservare si administrare.
    ___________
    Alineatul 2 a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 3219. - (1) - Abrogat
   (2) Bunurile se adjudeca la cel mai mare pret oferit.
   (3) - Abrogat
   (4) Contractul va putea prevedea plata pretului bunurilor in rate, cu conditia ca plata ratelor sa fie asigurata in conditiile prevazute in normele metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
   (5) Prevederile art. 327 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
    ___________
   Alineatele 1 si 3 au fost abrogate prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 3220. - (1) Creditorii, cu exceptia actionarilor, isi pot depune creanta drept pret, in conditiile prevazute de normele metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
   (2) Bunurile sau activele asupra carora poarta un privilegiu, un drept de gaj sau de ipoteca pot fi adjudecate numai in contul creantei privilegiate sau garantate prin gaj sau ipoteca, in afara de cazul in care creditorul avand rang util si necontestat renunta in scris la dreptul sau.
   (3) Prin adjudecarea bunurilor in contul creantelor nu se poate aduce atingere ordinii de preferinta prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
   Art. 3221. - (1) - Abrogat
   (2) Creantele rezultate din contractele de vanzare de bunuri ale societatii cu plata in rate si garantiile ce le insotesc se pot cesiona creditorilor in contul sumelor cuvenite acestora; creditorii vor notifica cumparatorului si garantului preluarea contractului si a garantiei.
   (3) Repartizarea catre creditorii prevazuti la lit. a)-g) a sumelor rezultate din vanzare se efectueaza la fiecare 3 luni, iar catre creditorii mentionati la lit. h), numai dupa satisfacerea integrala a tuturor celorlalte creante.
   (4) - Abrogat
    _________
    Alineatele 1 si 4 au fost abrogate prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 3222. - Abrogat
    ___________
    Articolul a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 3223. - (1) Creditorii pot constitui provizioane, deductibile fiscal pentru acoperirea pierderilor rezultate din nerealizarea totala sau partiala a creantelor din sumele repartizate in urma lichidarii debitorului. Diminuarea sau anularea provizioanelor se efectueaza pe baza unor certificate eliberate de lichidator, la inchiderea lichidarii, creditorilor neindestulati, care vor avea inscrisa diferenta de creanta ramasa neacoperita.
   (2) Creditorii ale caror creante au fost prezentate dupa expirarea termenului de depunere a declaratiilor de creante, dar nu mai tarziu de inchiderea lichidarii, vor lua parte la distribuite in mod proportional numai din sumele eventual ramase dupa plata creantelor inregistrate in termen. In acest caz prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile.
   Art. 3224. - (1) Dupa distribuirea sumelor rezultate din valorificarea tuturor bunurilor societatii, creditorii ale caror creante nu au fost acoperite integral, lichidatorul sau camera de comert si industrie teritoriala pot sesiza tribunalul competent in vederea anularii unor acte juridice ale societatii sau angajarii raspunderii membrilor organelor de conducere ale acesteia.
   (2) Solutionarea acestor actiuni va profita creditorilor prevazuti la art. 3223.
   Art. 3225. - (1) In termen de 20 de zile de la ultima licitatie cenzorii intocmesc si supun aprobarii institutiei publice implicate un raport cu privire la ansamblul operatiunilor lichidarii. Aprobarea raportului are ca efect liberarea lichidatorului.
   (2) Dupa aprobare, lichidatorul va asigura depunerea raportului la sediul societatii pentru informarea actionarilor, iar dupa 15 zile de la depunere, inregistrarea acestuia la registrul comertului, data la care societatea se radiaza de drept fara nici o alta formalitate.
   Art. 3226. - Actele, registrele si stampila societatii se predau de lichidator institutiei publice implicate, care poate continua, pe cont propriu si in interes propriu, urmarirea creantelor societatii fata de terti, ramase neexecutate la data lichidarii.
   Art. 3227. - La data radierii societatii din registrul comertului inceteaza de drept orice actiune indreptata impotriva acesteia.

CAPITOLUL V3
  Solutionarea litigiilor
___________
    Capitolul V3 continand articolele 3228 - 3231, a fost introdus prin art. I, pct. 43 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 3228. - Termenul de prescriptie pentru introducerea cererii prin care se ataca o operatiune sau un act prevazut in prezenta ordonanta de urgenta ori se valorifica un drept conferit de aceasta este de 3 luni de la data la care reclamantul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca existenta operatiunii sau actul atacat ori de la data nasterii dreptului.
   Art. 3229. - Termenul de prescriptie pentru introducerea cererilor in anulare si a opozitiilor impotriva hotararilor prevazute la art. 329 este de 10 zile de la data publicarii hotararii consiliului de administratie, adoptata in temeiul acestora. In cazul hotararilor prevazute la art. 3210, termenul curge de la data publicarii acestora in conformitate cu dispozitiile art. 329 alin. (6).
   Art. 3230. - (1) Cererea in anulare si opozitia nu suspenda executarea hotararii atacate. La cerere, pentru motive intemeiate, instanta poate decide suspendarea, daca se depune o cautiune egala cu 1% din valoarea capitalului social al societatii comerciale supuse fuziunii, divizarii sau lichidarii ori, dupa caz, egala cu o patrime din valoarea creantei, dar nu mai mult de 200.000.000 lei. Cautiunea se restituie numai in cazul admiterii actiunii. Plafonul maxim al cautiunii va putea fi reactualizat periodic prin hotarare a Guvernului.
   (2) Prevederile alin. (1) se aplica si cererilor prevazute la art. 3213 alin. (3). In acest caz cautiunea este de o patrime din valoarea creantei contestate, fara a depasi plafonul maxim prevazut la alin. (1).
   Art. 3231. - (1) - Abrogat
    ___________
    Articolul a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

CAPITOLUL VI
  Sanctiuni

   Art. 33. - (1) Constituie contraventii la normele din prezenta ordonanta de urgenta urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu constituie infractiuni:
   a) nerespectarea regulilor de publicitate pentru vanzarea actiunilor si a activelor;
   b) neintocmirea bilantului de mediu in termenul prevazut de lege;
   c) neincluderea anumitor bunuri din patrimoniul unei societati comerciale in oferta de vanzare si in raportul de evaluare ori includerea unor bunuri fictive in oferta de vanzare si in raportul de evaluare, cu scopul vadit de a influenta pretul de oferta;
   d) neinregistrarea majorarii de capital in termenul prevazut de lege;
   e) atribuirea unui pachet de actiuni unei persoane in dauna altor persoane care au formulat o oferta mai avantajoasa, potrivit criteriilor stabilite in oferta de vanzare;
   f) divulgarea de informatii confidentiale unor terti cu privire la intentia de vanzare a unui portofoliu de actiuni, in scopul influentarii pretului de oferta sau pentru a favoriza un cumparator potential in dauna altor persoane;
   g) nerespectarea termenelor si a procedurii de intocmire si eliberare a certificatului de sarcini fiscale;
   h) neindeplinirea obligatiei de a notifica actele si faptele prevazute la art. 14 alin. (10);
   i) nerespectarea termenului prevazut la art. 326 alin. (2) pentru publicarea anuntului de vanzare a activelor nerentabile;
   j) omisiunea de a convoca adunarea generala a actionarilor in termenul prevazut la art. 329 alin. (2) sau la art. 3210 alin. (4);
   k) nerespectarea termenului prevazut la art. 3210 alin. (3) pentru solicitarea raportului comisiei de cenzori ori a termenului prevazut la art. 329 alin. (4), la art. 3210 alin. (3) sau la art. 3214 alin. (2) pentru depunerea situatiei privind debitele societatii;
   l) nepublicarea hotararilor adunarii generale a actionarilor ori ale consiliului de administratie potrivit art. 329 alin. (6), art. 3210 alin. (4) sau art. 3212;
   m) nerespectarea termenului prevazut la art. 3211 pentru definitivarea documentelor necesare fuziunii, divizarii sau dizolvarii societatii;
   n) nerespectarea termenului de numire a lichidatorului;
   o) nerespectarea termenului de notificare a creditorilor si de publicare a anunturilor in conformitate cu prevederile art. 3213 alin. (1);
   p) nerespectarea de catre lichidator sau, dupa caz, de catre mandatarul special a termenelor prevazute la art. 3216 alin. (4) si (5) si la art. 3217.
   (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
   a) cele prevazute la lit. a), cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
   b) cele prevazute la lit. b)-f), cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;
   c) cele prevazute la lit. g)-p), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
   (3) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) sanctiunile se aplica individual personalului institutiei publice implicate, evaluatorilor sau personalului autoritatii de mediu competente, al ministerului de resort, al Ministerului Finantelor Publice sau al directiei generale a finantelor publice competente, administratorilor, cenzorilor, mandatarilor speciali sau lichidatorilor societatilor comerciale.
   (4) In cazul societatilor de brokeri si al agentilor de privatizare, amenda va fi de la 1.000.000.000 lei la 2.000.000.000 lei.
   (5) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. a)-e) si h)-p) se fac de catre Ministerul Finantelor Publice impreuna cu personalul autoritatii de mediu competente, daca nu s-a intocmit un bilant de mediu, ori, dupa caz, de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, pentru contraventia prevazuta la alin. (1) lit. f), sau de catre Departamentul de Control al Guvernului, pentru contraventia prevazuta la alin. (1) lit. g).
   (6) Amenzile prevazute la alin. (2) se reactualizeaza periodic, prin hotarare a Guvernului.
   (7) Contraventiilor prevazute in prezentul articol li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 25, 26 si 27.
    ___________
    Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 44 din Legea nr. 99/1999.

CAPITOLUL VII
  Reguli speciale privind privatizarea anumitor societati comerciale
___________
    Titlul capitolului VII a fost modificat prin art. I, pct. 45 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 34. - (1) In cazul privatizarii societatilor comerciale rezultate ca urmare a reorganizarii regiilor autonome si in cazul altor societati comerciale de interes strategic, Guvernul are optiunea de a pastra o actiune nominativa de control al statului, stabilind totodata si cine va exercita drepturile ce decurg din aceasta calitate.
   (2) Actiunea nominativa de control confera statului urmatoarele drepturi:
   a) numirea in consiliul de administratie a 1-2 reprezentanti;
   b) posibilitatea de a se opune, in adunarea generala a actionarilor sau in consiliul de administratie, a luarii deciziilor care privesc gajarea sau ipotecarea activelor, dizolvarea lichidarea in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificarile ulterioare, schimbarea obiectului de activitate, precum si fuziunea prin absorbtie, daca asemenea decizii ar putea afecta protectia consumatorilor, activitatea societatii comerciale prin favorizarea unui tert, protectia concurentei sau in cazul in care ar aduce atingere intereselor nationale.
   (3) Actiunea nominativa de control poate fi transforma intr-o actiune comuna, prin hotarare a Guvernului.
    ___________
    Alineatul 1 a fost modificat prin art. I, pct. 46 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 341. - (1) Privatizarea bancilor se desfasoara potrivit prevederilor Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar. Vanzarea actiunilor emise de societatile bancare la care statul este actionar se va desfasura conform oricarei metode prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
   (2) Privatizarea societatilor comerciale din turism se desfasoara potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societatilor comerciale din turism.
    ___________
    Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 47 din Legea nr. 99/1999.

CAPITOLUL VII1
  Agentii de privatizare
    ___________
    Capitolul VII1 continand articolele 342 - 345 a fost introdus prin art. I, pct. 48 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 342. - (1) - Abrogat
   (2) - Abrogat
   (3) Agentii de privatizare se pot grupa in baza unui contract de asociere temporara pe obiect sau a unui contract de societate cu raspundere limitata ori pe actiuni. In cazul asocierilor temporare pe obiect, asociatii desemneaza asociatul coordonator, imputernicit sa participe la procedura de selectie in vederea acordarii mandatului prevazut in prezentul capitol.
    ___________
    Alineatele 1 si 2 au fost abrogate prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 343. - Abrogat
    ___________
    Articolul a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 344. - (1) - Abrogat
   (2) - Abrogat
   (3) - Abrogat
   (4) In cazul societatilor comerciale de interes strategic, elementele esentiale ale contractului de mandat se supun spre aprobare Guvernului.
   (5) Institutia publica implicata incheie contractul de mandat in termen de 15 zile de la data hotararii comisiei prevazute la alin. (3).
    ___________
    Alineatele 1, 2 si 3 au fost abrogate prin art. 56 din Legea nr. 137/2002.

   Art. 345. - (1) Onorariul agentilor de privatizare include o componenta fixa si componente variabile in functie de costurile efective si de aducerea la indeplinire a mandatului, potrivit normelor metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
   (2) Membrii asociati sunt raspunzatori solidar pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare ori cu intarziere a obligatiilor prevazute in contractul de mandat.

CAPITOLUL VIII
  Dispozitii tranzitorii si finale

   Art. 35. - Abrogat
    ___________
    Articolul 35 a fost abrogat prin art. I, pct. 49 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 36. - (1) Procedurile de privatizare aflate in curs de derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta vor continua cu recunoasterea valabilitatii actelor si a etapelor consumate pana la aceasta data, potrivit dispozitiilor legale anterioare. Sunt considerate proceduri de privatizare aflate in curs de derulare: vanzarile de actiuni, daca au fost aprobate de Consiliul de administratie al Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, si vanzarile de active, in cazul in care s-au publicat anunturile de organizare a licitatiilor. Ofertele ale caror termene au fost depasite ca urmare a neconsumarii etapei de negociere se prelungesc cu 30 de zile.
   (2) Sistemul de facilitati privind sumele care se lasa cu titlu gratuit la dispozitia societatilor comerciale privatizate, potrivit Legii nr. 55/1995, cu modificarile ulterioare, inclusiv sistemul de virare la bugetul de stat, la Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului si la bugetele locale, potrivit ordonantelor de urgenta ale Guvernului nr. 15/1997 si nr. 59/1997, se aplica numai pentru contractele care au fost incheiate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
   (3) Prevederile alin. (2) se aplica si in cazul societatilor comerciale privatizate prin negociere directa, fara caiet de sarcini, precum si in cazul societatilor comerciale privatizate catre investitori straini care nu au primit certificat de investitor, ori s-a prevazut restituirea in valuta a sumelor care se lasa cu titlu gratuit.
   (4) Pentru contractele in curs de negociere ori pentru situatiile in care etapa selectiei achizitorului potential nu s-a consumat, in baza metodei de privatizare fixate initial, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului poate conveni cu achizitorul perfectarea contractelor fara a include sistemul de facilitati privind sumele care se lasa cu titlu gratuit la dispozitia societatii comerciale privatizate. In acest caz, eventualele datorii inregistrate de societatea comerciala care se privatizeaza se deduc din pretul actiunilor care se vand, fara a afecta valoarea investitiilor la care se obliga cumparatorul, iar eventualele diferente la datorii vor fi reesalonate cu acordul creditorilor.
   (5) Sumele aflate in conturi curente si in depozite bancare, pe care Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului le-a deschis sau le-a constituit, inclusiv dobanzile ncasate si aferente acestor sume, urmeaza regimul juridic stabilit pana la intrarea in vigoare a acestei ordonante de urgenta.
   Art. 37. - Abrogat
    ___________
   Articolul 37 a fost abrogat prin art. I, pct. 50 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 38. - Abrogat
    ___________
    Articolul 38 a fost abrogat prin art. I, pct. 51 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 39. - (1) Sumele rezultate din vanzarea cu plata in rate a actiunilor emise de societatile comerciale la care statul este actionar, devenite scadente la data desfiintarii Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, ratele aferente creditelor de restructurare acordate in baza Legii nr. 58/1991 si Legii nr. 55/1995 si devenite exigibile dupa aceasta data, precum si orice alte venituri financiare cuvenite Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului revin statului si se varsa la bugetul de stat.
   (2) Sumele rezultate din vanzarea actiunilor emise de societati comerciale privatizate prin programele de privatizare-pilot, initiate de catre Agentia Nationala pentru Privatizare, inainte de organizarea Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului (ex Fondul Proprietatii de Stat) si a celor cinci Fonduri ale Proprietatii Private, revin statului, in proportie de 70%, dupa desfiintarea Fondului Proprietatii de Stat si, respectiv, a Fondurilor Proprietatii Private, sau societatilor rezultate in urma transformarii acestora.
   (3) Urmarirea executarii contractelor de vanzare cu plata in rate, a creditelor de restructurare acordate si devenite exigibile, precum si a oricaror alte venituri financiare cuvenite Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, dupa data desfiintarii acestuia, se realizeaza de catre Ministerul Finantelor Publice prin organele financiare teritoriale.
   Art. 40. - Abrogat
    ___________
    Articolul 40 a fost abrogat prin art. I, pct. 52 din Legea nr. 99/1999.

   Art. 41. - Abrogat
    ___________
    Articolul a fost abrogat prin art. 56 din Legea nr. 99/1998.

   Art. 42. - Institutiile publice, regiile autonome si societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar nu au dreptul sa participe la cumparari de actiuni sau active, sub sanctiunea nulitatii contractelor de vanzare-cumparare, sub rezerva prevederilor art. 3 lit. e).
   Art. 43. - In termen de cel mult 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei va fi reglementata situatia bunurilor cu destinatie comerciala care au intrat in patrimoniul statului prin legi si prin alte acte normative de nationalizare.
   Art. 44. - (1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Legea nr. 58/1991, Legea nr. 77/1994, Legea nr. 55/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 2 alin. (3), art. 5, art. 6 alin. (1) si (8), precum si art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 207/1997, precum si art. 4, art. 5, art. 7 alin. (2) lit. e), art. 11, art. 12, art. 14 alin. (2) si art. 17 alin. (2) din Legea nr. 83/1997 se abroga.
   (2) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Guvernul va aproba normele metodologice de aplicare a acesteia.

    PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:

p. Ministru de stat, ministrul justitiei,
Dinu Ianculescu,
secretar de stat
Ministrul reformei,
presedintele Consiliului pentru Reforma,
Ilie Serbanescu
Ministrul privatizarii,
Valentin M. Ionescu
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

    Bucuresti, 23 decembrie 1997.
    Nr. 88.


Parlamentul Romaniei

 
Lege nr. 137/2002

din 28/03/2002
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 215 din 28/03/2002

privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii

 

Atentie!

Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificari de-a lungul timpului, dar care nu au fost republicate in Monitorul Oficial.

    ___________
    Text actualizat pana la data de 03.02.2004, avandu-se in vedere urmatoarele acte:
   - O.U.G. nr. 208/2002
   - O.U.G. nr. 8/2003
   - O.G. nr. 55/2003
   - Legea nr. 540/2003
   - Legea nr. 556/2003
   - Legea nr. 569/2003
   - O.G. nr. 86/2003
   - Legea nr. 609/2003
   - O.G. nr. 36/2004.

   *) Nota: Potrivit art. II din O.U.G. nr. 208/2002 "Se instituie supravegherea financiara si pentru societatile comerciale aflate in administrare speciala la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta"

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

   Art. 1. - Prezenta lege stabileste cadrul juridic pentru accelerarea procesului de privatizare, in baza urmatoarelor principii:
   a) asigurarea transparentei procesului de privatizare;
   b) vanzarea la pretul de piata rezultat din raportul dintre cerere si oferta, cu luarea in considerare a tuturor elementelor ce alcatuiesc oferta de cumparare;
   c) asigurarea egalitatii de tratament intre cumparatori;
   d) aplicarea unor programe de restructurare anterioara privatizarii, cu accent pe externalizarea unor activitati si/sau active, in special a activelor cu caracter social;
   e) reconsiderarea datoriilor societatilor comerciale, in vederea sporirii atractivitatii ofertei de privatizare;
   f) instituirea administrarii speciale in perioada de privatizare.
   Art. 2. - Prevederile prezentei legi se aplica societatilor comerciale, indiferent de actul normativ in baza caruia s-au infiintat, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar sau asociat, filialelor la care sunt actionari/asociati majoritari societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si regiilor autonome.Nota Indaco
    __________
    Articolul a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.G. nr. 36/2004.

   Art. 3. - In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
   a) societati comerciale inseamna orice societate comerciala/companie nationala/societate nationala la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, indiferent de actul normativ in baza caruia au fost infiintate;
   b) regie autonoma inseamna agentul economic infiintat in baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile ulterioare, in baza Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, cu modificarile ulterioare, precum si in baza Legii administratiei publice locale nr. 215/2001;
   c) actiuni inseamna valorile mobiliare emise de societati comerciale; actiunile pot fi ordinare sau preferentiale in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare; prevederile prezentei legi referitoare la actiuni sunt aplicabile si partilor sociale;
   d) active cu caracter social inseamna bunuri sau ansambluri de bunuri din patrimoniul unei societati comerciale sau regii autonome, de tipul: crese, gradinite, cabinete medicale, dispensare, camine de nefamilisti sau blocuri de locuinte, cantine, centrale sau puncte termice, grupuri scolare de orice tip, baze sportive si de agrement, indiferent de tipul acestora, utilitati de interes local sau zonal, gospodarii-anexe si alte asemenea active, inclusiv dotarile si terenul aferent acestora;
   e) agent de privatizare inseamna orice persoana juridica, romana sau straina, specializata in activitati financiare, in fuziuni si achizitii, precum: banci, banci de investitii, societati si fonduri de investitii, societati financiare, societati care presteaza servicii de contabilitate si audit financiar, consultanta, intermediere pe piata valorilor mobiliare, precum si cabinete sau societati profesionale de avocatura, indiferent daca acestea actioneaza individual ori in asociere, cu mentiunea ca persoanele juridice straine se pot asocia cu o persoana juridica sau firma romana din categoriile sus-mentionate;
   f) administrarea speciala in perioada de privatizare inseamna procedura de administrare in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a ordinului ministrului institutiei publice implicate sau, dupa caz, data emiterii deciziei conducatorului autoritatii administratiei publice locale, prin care se instituie procedura administrarii speciale, si data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor in situatia unei privatizari finalizate sau data stabilita prin ordin sau decizie;
   g) investitii neterminate inseamna obiective de investitii aflate in diferite stadii de executie, inclusiv cele aflate in faza de proiecte aprobate, care se incadreaza in strategiile de dezvoltare sectoriala ale Guvernului si care necesita atragerea de fonduri din sectorul privat;
   h) construieste, opereaza si transfera semnifica metoda prin care investitorul construieste, finanteaza, dezvolta si opereaza obiectivul pentru o perioada determinata de timp, dupa care transfera obiectivul initiatorului, in capacitate deplina de functionare si operare si liber de orice sarcini si obligatii;
   i) construieste, detine si opereaza semnifica metoda prin care investitorului i se incredinteaza obiectivul pe care il construieste, finanteaza, dezvolta si opereaza pentru o perioada nedeterminata de timp, cu respectarea reglementarilor sectoriale specifice in vigoare;
   j) dreptul de optiune este dreptul investitorului care a subscris si a varsat aportul de capital, in urma unei majorari de capital, de a cumpara ulterior de la institutia publica implicata pachete de actiuni detinute de aceasta la respectiva societate comerciala, in termenii si la termenele convenite la data majorarii de capital social.
   k) societati din domeniul utilitatilor inseamna societati comerciale care produc, transporta, dispecerizeaza, distribuie sau furnizeaza energie electrica, energie termica, gaze naturale, abur, combustibil si alte utilitati;
   l) reglementari generale privind parteneriatul public-privat inseamna, impreuna, Ordonanta Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 470/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si normele metodologice emise in aplicarea acesteia, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 621/2002.
    __________
    Literele k) si l) au fost introduse prin art. I pct. 2 din O.G. nr. 36/2004.

CAPITOLUL II
  Diminuarea participatiei statului

   Art. 4. - Diminuarea participatiei statului la societatile comerciale se realizeaza prin utilizarea urmatoarelor metode:
   a) vanzarea de actiuni;
   b) majorarea de capital social prin aport de capital privat;
    b1) majorarea capitalului social prin aport de capital, in cazul societatilor comerciale aflate in portofoliul Ministerului Economiei si Comertului;
   c) transferul cu titlu gratuit sau vanzarea activelor cu caracter social;
   d) orice combinatie a metodelor prevazute la lit. a)-c).
    __________
    Litera b1) a fost introdusa prin art. VI pct. 1 din O.G. nr. 55/2003.

SECTIUNEA 1
  Vanzarea de actiuni

   Art. 5. - (1) Actiunile se pot vinde la pretul de piata rezultat din raportul dintre cerere si oferta, chiar daca acest pret este inferior pretului de oferta stabilit de institutia publica implicata. Institutia publica implicata este singura autoritate competenta sa decida asupra oportunitatii incheierii contractului de vanzare-cumparare de actiuni, avand in vedere pe langa pret si celelalte elemente care compun oferta de cumparare. Instantele judecatoresti sau arbitrale nu se pot pronunta asupra oportunitatii incheierii tranzactiei, ci doar asupra legalitatii acesteia.
   (2) Pentru fiecare societate comerciala stabilita prin hotarare a Guvernului, in raport de domeniul de activitate, marimea capitalului social, numarul de salariati, situatia financiara, gradul de dezvoltare industriala si de rata somajului zonei unde isi desfasoara activitatea societatea comerciala, vanzarea pachetului de actiuni detinut de catre institutia publica implicata se va face la pretul simbolic reprezentand echivalentul unui euro. In acest caz institutia publica implicata selecteaza cumparatorul in functie de celelalte elemente ale ofertei de cumparare, respectiv: volumul investitiilor angajate, numarul de locuri de munca ce urmeaza sa fie create si capitalul de lucru. Criteriile de selectie si conditiile detaliate in care se va efectua vanzarea se vor stabili prin normele metodologice emise in aplicarea prezentei legi.
   (3) Nu pot participa la procesul de privatizare persoane fizice sau juridice, romane ori straine, care au avut contracte de vanzare-cumparare de actiuni incheiate cu oricare institutie publica implicata si care au fost rezolvite din cauze imputabile acestora printr-o hotarare judecatoreasca sau arbitrala definitiva si irevocabila sau ca efect al conditiilor de rezolutiune stipulate in contractele de vanzare-cumparare de actiuni, precum si cei care inregistreaza datorii bugetare restante.
   Art. 51. - (1) Guvernul aproba prin strategia de privatizare elementele esentiale ale mandatului si, ulterior, conditiile principale ale contractului ce urmeaza a fi incheiat de institutia publica implicata pentru vanzarea actiunilor la societatile comerciale de interes strategic si ale societatilor comerciale din domeniul utilitatilor, precum si pentru majorarea capitalului social al acestor societati comerciale conform prevederilor art. 14 si 22.
   (2) Guvernul aproba prin strategia de privatizare elementele esentiale ale mandatului si, ulterior, conditiile principale ale contractului ce urmeaza a fi incheiat de societatea comerciala de interes strategic, respectiv societatea comerciala din domeniul utilitatilor, pentru vanzarea actiunilor pe care acestea le detin la filiale, precum si pentru majorarea capitalului social al filialelor conform prevederilor art. 14 si 22.
    __________
    Articolul a fost introdus prin art. I pct. 3 din O.G. nr. 36/2004.

   Art. 6. - (1) Vanzarea actiunilor va fi precedata de intocmirea unui dosar de prezentare, in functie de metoda de privatizare aleasa si de pachetul de actiuni oferit la vanzare, potrivit normelor metodologice emise in aplicarea prezentei legi.
   (2) Dosarul de prezentare va cuprinde si drepturile de proprietate industriala si intelectuala. Datele si informatiile cuprinse in dosarul de prezentare sau documentul de oferta referitoare la situatia economica, financiara, juridica si patrimoniala a societatii comerciale respective sunt prezentate pe baza declaratiei pe propria raspundere autentificata a administratorului unic, a membrilor consiliului de administratie sau a directorului general, dupa caz, precum si a cenzorilor.
   (3) In situatia in care institutia publica implicata decide vanzarea actiunilor prin oferta publica ori prin metode specifice pietei de capital, la bursele de valori sau pe alte piete organizate, interne ori internationale, documentul de oferta se va intocmi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare pentru piata de capital.
   (4) In cazul vanzarii pachetelor de actiuni reprezentand pana la 5% din capitalul social al societatilor comerciale, institutia publica implicata va intocmi o fisa de prezentare simplificata.
   Art. 7. - (1) Vanzarea va fi precedata de publicarea unui anunt de vanzare sau a unei oferte de vanzare, valabila cel putin 30 de zile, dar nu mai mult de 180 de zile de la data publicarii.
   (2) Institutia publica implicata poate decide justificat prelungirea termenului de valabilitate a ofertei de vanzare pentru perioade succesive ce nu pot depasi 30 de zile fiecare si care nu pot insuma mai mult de 180 de zile.
   Art. 71. - In cazul societatilor comerciale din domeniul utilitatilor, aflate in portofoliul Ministerului Economiei si Comertului, anuntul de vanzare sau oferta de vanzare va fi valabila cel putin 180 de zile, dar nu mai mult de 360 de zile de la data publicarii. Institutia publica implicata poate decide justificat prelungirea termenului de valabilitate pentru perioade succesive ce nu pot depasi 180 de zile fiecare si care nu pot insuma mai mult de 360 de zile.
    __________
    Articolul a fost introdus prin art. VI pct. 2 din O.G. nr. 55/2003.

   Art. 8. - (1) In cazul vanzarii unor pachete de actiuni mai mari de 33%, institutia publica implicata sau agentul de privatizare are obligatia sa solicite eliberarea certificatelor de obligatii bugetare pentru stabilirea situatiei obligatiilor bugetare ale societatilor comerciale supuse privatizarii.
   (2) Organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si autoritatile administratiei publice locale, pentru bugetele locale, vor elibera certificatele de obligatii bugetare in termen de 30 de zile de la data inregistrarii solicitarii, acestea constituind proba exclusiva a datoriilor bugetare respective ale societatii comerciale.
   (3) Pentru eliberarea certificatelor de obligatii bugetare nu se percep taxe.
   Art. 9. - In mod exceptional, in raport cu circumstantele economice si cu interesul manifestat de potentialii cumparatori ori tinand seama de alte conditii care ar putea influenta negativ rezultatele unui proces de privatizare, conducerea institutiei publice implicate poate decide, pentru societatile comerciale la care institutia publica implicata stabileste strategia de privatizare, modificarea sau revocarea ofertei de vanzare, precum si schimbarea metodei de privatizare, potrivit principiilor din prezenta lege, in conditiile prevazute in normele metodologice emise in aplicarea acesteia.
   Art. 91. - La societatile comerciale a caror strategie de privatizare a fost aprobata prin hotarare a Guvernului, in situatia in care ca urmare a aplicarii prevederilor art. 12, 15 si 17 se modifica cota de participare la capitalul social prevazuta in strategia de privatizare, institutia publica implicata este mandatata sa vanda pachetul de actiuni detinut de stat aferent cotei de participare la capitalul social astfel modificate.
    ___________
    Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 1 din O.U.G. nr. 208/2002.

   Art. 10. - (1) O asociatie constituita din salariati, membri ai consiliului de administratie sau pensionari cu ultimul loc de munca la o societate comerciala poate dobandi actiuni/parti sociale la respectiva societate comerciala.
   (2) Vanzarea se face prin una dintre metodele prevazute la art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) din prezenta lege.
   (3) Guvernul poate acorda salariatilor societatilor comerciale si/sau filialelor acestora, supuse privatizarii, dreptul sa achizitioneze de la institutia publica implicata/societatea comerciala actiuni la aceste societati prin derogare de la art. 1, la acelasi pret pe actiune cu care acestea se vand in cadrul procesului de privatizare.
   (4) Societatile comerciale care cad sub incidenta alin. (3), cota procentuala din capitalul social oferit spre vanzare salariatilor, precum si conditiile de vanzare vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului.
    __________
    Alineatele (3) si (4) au fost introduse prin art. I pct. 4 din O.G. nr. 36/2004.

   Art. 11. - (1) In vederea accelerarii procesului de privatizare institutia publica implicata va asigura accesul potentialilor investitori in societatea comerciala, inainte de vanzarea dosarului de prezentare, pentru a-i sprijini sa-si formeze o opinie generala asupra situatiei acesteia, in scopul scurtarii perioadei de formare a unei decizii privind achizitionarea pachetului de actiuni ce va fi scos la vanzare la aceasta societate comerciala.
   (2) Informatiile care vor fi puse la dispozitie de societatea comerciala vor contine numai date generale, cu caracter public, iar vizitele vor avea un caracter preponderent tehnic, pentru ca investitorii sa poata evalua starea actuala a societatii comerciale, perspectivele acesteia dupa privatizare si un volum de investitii minim necesar.
   (3) Dupa vanzarea dosarului de prezentare, la cererea potentialului cumparator, in conditiile prevazute in normele metodologice emise in aplicarea prezentei legi, institutia publica implicata si societatea comerciala supusa privatizarii sunt obligate sa asigure accesul liber la toate datele si informatiile, cu exceptia celor de natura confidentiala, privind activitatea societatii comerciale, in scopul intocmirii de catre acesta a propriului raport de expertiza asupra societatii.
   Art. 12. - (1) Toate societatile comerciale, indiferent de structura capitalului social, carora nu li s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, vor intocmi si vor inainta institutiilor indreptatite sa emita certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, documentatiile necesare in vederea eliberarii acestuia.
   (2) Institutiile abilitate sa elibereze certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului au obligatia sa emita aceste documente in termen de 15 zile de la depunerea documentatiei si sa transmita, in termen de 5 zile de la emitere, o copie de pe certificat catre institutia publica implicata.
   (3) Administratorii societatii comerciale sunt obligati sa solicite inregistrarea majorarii capitalului social la oficiul registrului comertului in termen de 30 de zile de la data emiterii certificatului.
   (4) In cazul in care administratorii nu solicita inregistrarea majorarii capitalului social in termenul prevazut la alin. (3), oficiul registrului comertului va inregistra majorarea, la cererea institutiei publice implicate.
   (5) In cazul in care eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nu a fost urmata, anterior privatizarii, de majorarea corespunzatoare a capitalului social sau daca certificatul se elibereaza dupa privatizare, capitalul social se majoreaza de drept cu valoarea terenurilor, care va fi considerata aport in natura al statului sau al unei unitati administrativ-teritoriale, dupa caz, in schimbul careia se vor emite actiuni suplimentare ce vor reveni de drept institutiei publice implicate.
   (51) Majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-au eliberat certificate de atestare a dreptului de proprietate se realizeaza fara adaugarea unei prime de emisiune.
   (6) In situatia in care majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor se realizeaza dupa privatizarea societatii comerciale, cumparatorul sau succesorul in drepturi al acestuia are drept de preferinta la cumparare de la institutia publica implicata a unui numar de actiuni suplimentare necesare mentinerii cotei de participatie la capitalul social, existenta anterior majorarii acestuia cu valoarea terenurilor.
   (7) Cumparatorul sau succesorul in drepturi al acestuia isi poate exercita aceasta preferinta in termen de 15 zile de la data inregistrarii majorarii capitalului social.
   (8) Pretul de vanzare pentru actiunile suplimentare provenite din majorarea capitalului social cu valoarea terenului, in situatia exercitarii dreptului de preferinta, este egal cu valoarea nominala a actiunilor, in cazul in care pretul pe actiune platit de cumparator prin contractul initial de privatizare este mai mare decat valoarea nominala a actiunilor, sau este cel rezultat din negocierea directa dintre institutia publica implicata si cumparator, in cazul in care pretul pe actiune platit de cumparator prin contractul initial de privatizare este mai mic decat valoarea nominala a actiunilor. Plata actiunilor se va realiza integral sau in rate. Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor are loc in momentul platii integrale a pretului sau a avansului, dupa caz.
   (9) In situatia in care nu se exercita dreptul de preferinta in termenul prevazut la alin. (7), pachetul de actiuni aferent terenului poate fi vandut de institutia publica implicata prin oricare dintre metodele prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (10) Pana la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta drepturile de vot conferite de actiunile emise in conformitate cu prevederile alin. (5) sunt suspendate.
    __________
   - Alineatul (51) a fost introdus prin art. I pct. 5 din O.G. nr. 36/2004.
   - Alineatul (8) a fost modificat prin art. I pct. 6 din O.G. nr. 36/2004.

   Art. 13. - (1) In vederea accelerarii procesului de privatizare autoritatea de mediu competenta va emite, in termen de 10 zile de la depunerea documentatiei necesare de catre societatea comerciala, avizul de mediu. In cazul necomunicarii avizului in termenul legal, societatea comerciala este considerata ca isi desfasoara activitatea in deplina conformitate cu cerintele legale in vigoare privind protectia mediului.
   (2) Institutia publica implicata are obligatia sa includa in dosarul de prezentare sau, dupa caz, in prospectul de oferta publica obligatiile si raspunderile de mediu stabilite prin avizul de mediu, pe baza informatiilor cuprinse in bilantul de mediu acceptat de autoritatea de mediu competenta.
   (3) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si in cazul vanzarii de active, atat timp cat asemenea active fac parte din patrimoniul unei societati comerciale sau regii autonome ce desfasoara o activitate calificata, in conformitate cu legislatia in vigoare, ca avand un impact asupra mediului.
   (4) Emiterea si/sau revizuirea avizului de mediu este gratuita in cazul societatilor comerciale care inregistreaza pierderi in bilantul contabil al ultimului exercitiu financiar anual incheiat.

SECTIUNEA a 2-a
  Majorarea capitalului social prin aport de capital
__________
    Titlul sectiunii a 2-a din capitolul II a fost modificat prin art. VI pct. 3 din O.G. nr. 55/2003.

   Art. 14. - (1) Institutia publica implicata poate decide, in conformitate cu strategia aprobata, sa propuna in adunarea generala a actionarilor diminuarea participatiei statului la societatea comerciala cu capital majoritar de stat sau diminuarea participatiei societatii comerciale cu capital majoritar de stat la filiala acesteia, prin majorarea capitalului social.
   (2) Majorarea capitalului social prin aport de capital privat se face prin aport in numerar sau in natura cu utilaje tehnologice performante (de varf), cu atragerea unui nou actionar privat sau cu participarea la majorarea capitalului social a unui actionar existent in societatea comerciala.
   (3) In situatia in care institutia publica implicata propune majorarea capitalului social si adunarea generala a actionarilor hotaraste majorarea capitalului social, se acorda dreptul preferential la subscriere actionarilor privati existenti in societatea comerciala, in termen de 10 zile de la adoptarea hotararii de majorare a capitalului social.
   (4) Actionarul privat existent in societate va putea subscrie atat actiunile aferente cotei detinute de institutia publica implicata, cat si actiunile aferente cotei actionarilor care nu isi exercita dreptul de preferinta.
   (5) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care institutia publica implicata decide ca metoda de diminuare a participatiei statului majorarea capitalului social, convocarea adunarii generale a actionarilor se face in termen de doua zile lucratoare de la luarea deciziei, iar adunarea generala a actionarilor societatii comerciale se tine in termen de 5 zile de la publicarea anuntului de convocare.
   (6) Hotararea adunarii generale a actionarilor privind majorarea capitalului social poate fi atacata in termen de 5 zile de la data publicarii acesteia.
    __________
    Articolul a fost modificat prin art. I pct. 7 din O.G. nr. 36/2004.

SECTIUNEA a 3-a
  Valorificarea activelor societatilor comerciale, inclusiv cele de interes strategic, si transferul cu titlu gratuit sau vanzarea activelor cu caracter social
    __________
    Titlul sectiunii a 3-a a fost modificat prin art. I pct. 8 din O.G. nr. 36/2004.

   Art. 15. - (1) Societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar pot dispune instrainarea unor active cu caracter social, cu titlu gratuit si cu prioritate catre autoritatile administratiei publice locale, precum si catre institutii publice si vanzarea acestora catre orice alta persoana fizica sau juridica interesata, cu exceptia celor care au fost revendicate in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificarile ulterioare.
   (2) In situatia in care societatea comerciala decide aplicarea masurilor prevazute la alin. (1), adunarea generala a actionarilor se va convoca in termen de doua zile lucratoare de la luarea deciziei si se va tine in 5 zile de la publicarea anuntului de convocare.
   (3) Adunarea generala a actionarilor va hotari reducerea capitalului social din cota de participatie a statului sau a autoritatii administratiei publice locale, in cazul transferului cu titlu gratuit.
   (4) Vanzarea, inchirierea, asocierea in participatiune, aportul la capitalul social al unei societati comerciale, leasingul imobiliar si constituirea uzufructului avand ca obiect activele societatii comerciale, inclusiv cele de interes strategic, se aproba de catre adunarea generala a actionarilor pe baza mandatului acordat de institutia publica implicata.
    __________
    Alineatul (4) a fost introdus prin art. I pct. 9 din O.G. nr. 36/2004.

SECTIUNEA a 4-a
  Dispozitii speciale cu privire la definitivarea si incheierea contractelor de privatizare pentru societatile comerciale aflate in portofoliul Ministerului Economiei si Comertului
__________
    Sectiunea a 4-a a fost introdusa prin art. VI pct. 5 din O.G. nr. 55/2003.

   Art. 151. - (1) In cazul in care ofertantul selectat pe baza grilei de punctaj, stabilita in prealabil de institutia publica implicata, revoca oferta sau daca, in urma negocierilor purtate cu institutia publica implicata, ofertantul selectat refuza semnarea contractului de vanzare-cumparare in conditiile stabilite in oferta, institutia publica implicata va putea incepe negocieri cu ofertantul care a intrunit numarul de puncte imediat urmator punctajului ofertantului declarat initial castigator, in masura in care atat oferta/anuntul de vanzare, cat si oferta de cumparare sunt in termenul de valabilitate.
   (2) Procedura prevazuta la alin. (1) va putea fi aplicata de institutia publica implicata in urmatoarele situatii:
   a) in cazul desfiintarii contractelor de vanzare-cumparare de actiuni cu plata in rate, ca urmare a neplatii integrale a avansului la termenul convenit;
   b) in cazul desfiintarii contractelor de vanzare-cumparare cu plata integrala, ca urmare a neplatii integrale a pretului la termenul convenit.

CAPITOLUL III
  Masuri speciale in procesul de privatizare

   Art. 16. - (1) Administrarea speciala in perioada de privatizare se instituie la societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine un pachet majoritar de actiuni si la filialele acestora aflate in proces de privatizare, prin ordin al ministrului institutiei publice implicate sau prin hotarare a autoritatii administratiei publice locale.
   (11) Pe perioada administrarii speciale se instituie si procedura de supraveghere financiara*) a societatii comerciale de catre institutia publica implicata, constand in obligatia societatii comerciale de a efectua toate platile catre creditorii bugetari, furnizorii de utilitati, creditorii comerciali, dupa un grafic intocmit de aceasta si administratorul special, in scopul reducerii gradului de indatorare.
   (12) Actiunile judiciare sau extrajudiciare pornite impotriva societatii comerciale inainte sau dupa instituirea supravegherii financiare se suspenda pe perioada cuprinsa intre data instituirii supravegherii financiare si data incheierii contractului de vanzare-cumparare a pachetului de actiuni, dar nu mai mult de 12 luni de la data instituirii supravegherii financiare.
   (13) Pe durata supravegherii financiare se suspenda orice termene de prescriptie a actiunilor prevazute la alin. (12).
   (2) Procedura de administrare speciala in perioada de privatizare presupune administrarea societatii comerciale de catre un administrator special, in baza unui mandat acordat de catre institutia publica implicata, in conformitate cu normele metodologice emise in aplicarea prezentei legi.
   (3) Mandatul acordat de institutia publica implicata va stabili modul de administrare si gestionare a societatii comerciale, precum si masurile ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare.
   (4) In functie de situatia economico-financiara si de strategia de privatizare care urmeaza sa fie aplicata pentru fiecare societate comerciala, in mandat se vor specifica si masurile exceptionale care trebuie luate la societatea comerciala in perioada premergatoare anuntului de oferta, cu referire la:
   a) divizari, fuziuni, vanzari de active;
   b) aplicarea unor programe de restructurare cu/sau fara reducere de personal;
   c) externalizari/transferuri de activitati si/sau active cu caracter social;
   d) conversia in actiuni a unor creante certe, lichide si exigibile;
   e) respectarea disciplinei economico-financiare si a graficelor de reesalonare a datoriilor restante catre furnizorii de servicii, intocmite potrivit alin. (5) lit. a);
   f) orice alte masuri care duc la sporirea atractivitatii societatilor comerciale la privatizare.
   (5) De la data instituirii procedurii de administrare speciala in perioada de privatizare, la societatea comerciala se aplica urmatoarele masuri exceptionale:
   a) nici o regie autonoma, companie nationala, societate nationala, societate comerciala cu capital integral de stat furnizoare de servicii - electricitate, gaze naturale, apa sau alte asemenea servicii fara de care societatea nu poate functiona - nu are dreptul sa schimbe, sa refuze ori sa intrerupa temporar un astfel de serviciu catre societatea comerciala aflata in proces de privatizare. Societatea comerciala este obligata sa solicite intocmirea unui grafic de reesalonare a obligatiilor restante catre furnizorii de servicii, sa achite facturile curente inregistrate dupa data instituirii procedurii de administrare speciala si ratele convenite prin graficul de reesalonare stabilit cu furnizorii de servicii. In situatia neachitarii de catre societatea comerciala a facturilor curente si a ratelor convenite prin graficul de reesalonare, furnizorii pot sa intrerupa furnizarea de servicii;
   b) creditorii bugetari, la solicitarea administratorului special, vor ridica toate sarcinile care greveaza asupra activelor societatii comerciale care urmeaza a fi vandute, externalizate sau transferate, in scopul cresterii atractivitatii la privatizare, iar sumele incasate din vanzarea activelor se distribuie proportional creditorilor bugetari care au instituit sarcinile, potrivit normelor metodologice emise in aplicarea prezentei legi;
   c) creditorii bugetari vor suspenda, pana la transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor, aplicarea oricarei masuri de executare silita inceputa asupra societatii comerciale si nu vor face nici un demers pentru instituirea unor noi astfel de masuri. Aceleasi dispozitii sunt aplicabile si institutiei publice implicate, daca are calitatea de creditor.
   (6) Procedura de administrare speciala in perioada de privatizare inceteaza la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, in situatia unei privatizari finalizate, sau la data stabilita prin ordin ori prin decizie.
   (7) De la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor mandatul administratorilor societatii comerciale, alesi la propunerea institutiei publice implicate, inceteaza de drept. Pana la data tinerii adunarii generale a actionarilor noul actionar majoritar numeste un administrator provizoriu.
    ___________
    Alineatele (11), (12) si (13) au fost introduse prin art. I, pct. 2 din O.U.G. nr. 208/2002.
   - Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 10 din O.G. nr. 36/2004.
   - Alineatul (12) a fost modificat prin art. I pct. 11 din O.G. nr. 36/2004
   - Litera c) de la alin. 5 a fost modificata prin art. I pct. 12 din O.G. nr. 36/2004
   - Alineatul (7) a fost introdus prin art. I, pct. 3 din O.U.G. nr. 208/2002.

   Art. 17. - (1) In termen de 30 de zile de la solicitarea institutiei publice implicate creantele detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra societatii comerciale ce urmeaza sa se privatizeze se vor converti in actiuni.
   (2) Actiunile rezultate in urma conversiei vor fi transferate pe baza de protocol institutiei publice implicate, in vederea administrarii si vanzarii acestora.
   (3) Pretul obtinut in urma vanzarii va fi repartizat, intre cele doua institutii, proportional cu numarul actiunilor vandute, dupa deducerea cheltuielilor efectuate de catre institutia publica implicata.
    ___________
   - Alineatul (1) a fost modificat prin art. I, pct. 4 din O.U.G. nr. 208/2002.
   - Alineatul (2) a fost modificat prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 556/2003.

   Art. 18. - Abrogat
    __________
    Articolul a fost abrogat prin art. I din O.U.G nr. 26/2005.

   Art. 19. - Abrogat.
    __________
    Articolul a fost abrogat prin art. 12 pct. 4 din O.U.G. nr. 8/2003.

   Art. 20. - In cazuri temeinic justificate institutia publica implicata va decide reducerea cu pana la doua treimi a oricarui termen referitor la procedurile de privatizare, prevazut in prezenta lege, precum si in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile ulterioare.
   Art. 21. - (1) Prin ordin al ministrului institutiei publice implicate sau prin decizie a conducatorului autoritatii administratiei publice locale se poate institui procedura de administrare speciala si la societatile comerciale care nu au activitate sau care indeplinesc conditiile prevazute la art. 232 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si pentru care nu s-au pus in aplicare masurile respective.
   (2) Mandatul acordat de institutia publica implicata va stabili modul de administrare si gestionare a societatii comerciale, precum si masurile ce trebuie luate pentru dizolvarea si lichidarea societatii comerciale.

CAPITOLUL IV
  Atragerea de investitii in domeniul utilitatilor
__________
    Titlul capitolului IV a fost modificat prin art. VI pct. 6 din O.G. nr. 55/2003.

   Art. 22. - Investitorii pot participa la majorarea capitalului social al societatilor comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul utilitatilor si filialelor acestora, in conditiile stabilite de institutia publica implicata. Institutia publica implicata sau societatea comerciala poate sa acorde investitorului un drept de optiune la cumpararea unor pachete de actiuni.
    __________
    Articolul a fost modificat prin art. I pct. 15 din O.G. nr. 36/2004.

   Art. 23. - Institutia publica implicata si/sau societatea comerciala, in calitate de initiatori, vor urmari atragerea de investitii pentru:
   a) finalizarea investitiilor neterminate;
   b) reabilitarea unor obiective economice.
    __________
    Articolul a fost modificat prin art. I pct. 16 din O.G. nr. 36/2004.

   Art. 24. - (1) Atragerea de investitii se poate face prin parteneriat public-privat conform dispozitiilor prevazute de reglementarile generale privind parteneriatul public-privat.
   (2) In domeniul energiei, societatile comerciale de productie, transport si distributie, precum si autoritatile administratiei publice locale, dupa caz, sunt autorizate sa incheie contracte de cumparare de energie pe termen lung, pe baza avizului autoritatilor de reglementare in domeniu, cu societatile comerciale producatoare angajate in parteneriate publice-private, cu confirmarea ministerelor implicate si a autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, si cu aprobarea Guvernului.
   (3) Pot face obiectul atragerii de investitii prin parteneriat public-privat si bunurile detinute cu orice titlu din patrimoniul regiilor autonome si al societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, precum si al filialelor acestora, in conditiile legii.
    __________
    Articolul a fost modificat prin art. I pct. 17 din O.G. nr. 36/2004.

   Art. 25. - Initiatorul este obligat sa faca cunoscuta intentia de atragere a capitalului privat in investitii prin publicarea unei cereri de oferta.
   Art. 26. - Elementele contractuale negociate cu investitorul a carui oferta a fost selectata in conformitate cu una dintre metodele prevazute la art. 24 vor fi supuse, dupa caz, aprobarii Guvernului, in conformitate cu normele metodologice emise in aplicarea prezentei legi.

CAPITOLUL V
  Garantii si despagubiri care pot fi acordate cumparatorilor

   Art. 27. - Institutia publica implicata poate conveni, prin contractul de vanzare-cumparare, sa il despagubeasca pe cumparator pentru prejudicii suferite ca urmare a stabilirii in sarcina societatii comerciale a unor raspunderi, datorate poluarii mediului din activitati trecute, care nu au fost dezvaluite cumparatorului de institutia publica implicata sau de autoritatea de mediu competenta.
   Art. 28. - Institutia publica implicata poate sa negocieze si sa convina acordarea unor garantii cumparatorului pentru daune cauzate acestuia prin faptul ca societatea comerciala este tinuta sa indeplineasca vreo obligatie, inclusiv fata de terti, sau sa suporte vreo pierdere ca rezultat al unor acte, fapte si operatiuni care nu au fost dezvaluite si nici nu puteau fi cunoscute de catre cumparator ca urmare a efectuarii propriului audit asupra societatii comerciale si a caror cauza a existat la data incheierii contractului.
   Art. 29. - (1) Institutia publica implicata asigura cumparatorilor cu care a incheiat contracte de vanzare-cumparare de actiuni repararea prejudiciilor cauzate acestora prin executarea unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile care obliga la restituirea in natura catre fostii proprietari a bunurilor imobile preluate de stat.
   (2) Valoarea prejudiciului ce urmeaza sa fie reparat potrivit alin. (1) se stabileste de comun acord cu cumparatorul, iar in caz de divergenta, prin justitie.
   Art. 30. - (1) In toate cazurile valoarea despagubirilor acordate potrivit art. 27-29 nu va putea depasi cumulat 50% din pretul efectiv platit de cumparator.
   (2) Statul garanteaza plata de catre institutiile publice implicate a acestor despagubiri in limita prevazuta la alin. (1).
   (3) Prevederile art. 324 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile ulterioare, raman aplicabile numai pentru contractele de vanzare-cumparare de actiuni incheiate inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi.

CAPITOLUL VI
  Dispozitii speciale privind fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale supuse privatizarii

   Art. 31. - (1) Institutia publica implicata va solicita consiliului de administratie sau administratorilor convocarea adunarii generale a actionarilor din societatile comerciale cu capital majoritar de stat, care se va intruni in termen de 5 zile de la data solicitarii pentru a decide asupra fuziunii, divizarii ori dizolvarii si lichidarii.
   (2) Prin derogare de la prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, convocarea va fi publicata intr-un cotidian national de larga difuzare si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale, cu cel putin 3 zile inainte de data intrunirii adunarii generale a actionarilor.
   Art. 32. - (1) In termen de 10 zile de la data la care adunarea generala a actionarilor a aprobat fuziunea sau divizarea societatii comerciale consiliul de administratie va definitiva documentele necesare.
   (2) Hotararea adunarii generale a actionarilor privind fuziunea sau divizarea societatii comerciale poate fi atacata in termen de 5 zile de la data publicarii.
   (3) Proiectul de fuziune sau de divizare intocmit in forma prevazuta de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, se depune in termen de 3 zile la oficiul registrului comertului de catre administratorul societatii comerciale.
   (4) Creditorii societatii comerciale care fuzioneaza sau se divide, care au o creanta anterioara publicarii proiectului de fuziune sau de divizare, pot face opozitie in termen de 5 zile de la data publicarii hotararii adunarii generale a actionarilor privind fuziunea sau divizarea.
   (5) Opozitia formulata in conditiile alin. (4) se judeca cu celeritate de catre instanta judecatoreasca competenta.
   Art. 33. - (1) La data adoptarii hotararii de dizolvare si lichidare adunarea generala a actionarilor va dispune incetarea mandatului consiliului de administratie al societatii comerciale si va desemna un administrator unic al acesteia pana la numirea lichidatorului sau a agentului de privatizare.
   (2) Hotararea adunarii generale a actionarilor privind dizolvarea si lichidarea societatii comerciale poate fi atacata in termen de 5 zile de la data publicarii.
   Art. 34. - (1) In termen de doua zile de la data publicarii hotararii de dizolvare/lichidare administratorul unic desemnat notifica prin curier postal rapid cu confirmare de primire creditorii cunoscuti ai societatii comerciale si publica un anunt informativ intr-un cotidian national de larga difuzare, precum si prin mijloace electronice. In notificare si in anunt se precizeaza valoarea totala a datoriilor societatii comerciale, astfel cum rezulta din evidentele financiar-contabile, creantele care se compenseaza total sau partial cu debite ale creditorului fata de societatea comerciala, ordinea de preferinta a creantelor, precum si termenul limita in care creditorii isi pot manifesta intentia valorificarii creantelor prin depunerea unei declaratii de creanta. Termenul de depunere a declaratiilor de creanta nu va putea depasi 20 de zile de la data publicarii anuntului informativ.
   (2) Dreptul de a contesta existenta sau intinderea unei creante ori rangul acesteia in ordinea de preferinta se stinge in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului informativ.
   (3) Contestatiile creditorilor introduse la instantele de judecata competente, in conditiile alin. (2), nu suspenda derularea procedurilor de lichidare a societatii comerciale.
   Art. 35. - (1) La data depunerii hotararii de dizolvare la oficiul registrului comertului se suspenda judecarea tuturor actiunilor in pretentii judiciare sau extrajudiciare indreptate impotriva societatii comerciale, termenele de prescriptie a actiunilor de realizare a creantelor apartinand creditorilor acesteia, precum si orice procedura de executare silita pornita impotriva ei.
   (2) Adunarea generala a actionarilor poate dispune incetarea masurii de lichidare voluntara in cazul in care se inregistreaza o scrisoare de intentie prin care se solicita cumpararea pachetului majoritar de actiuni. In aceste conditii modalitatea si termenul de achitare a creantelor se vor stabili prin contractul de vanzare-cumparare de actiuni. La data la care adunarea generala a actionarilor hotaraste incetarea procedurii de lichidare voluntara societatea comerciala intra in procedura de administrare speciala potrivit art. 16.
   Art. 36. - (1) Lichidatorul are obligatia ca, in cel mult 10 zile de la data intrarii in functie, sa intocmeasca tabelul de creante, care va fi depus la sediul societatii comerciale pentru a putea fi consultat de catre creditori.
   (2) Dreptul de a contesta existenta sau intinderea unei creante ori rangul acesteia in ordinea de preferinta se stinge in termen de 15 zile de la data comunicarii acestora in scris de catre lichidator.
   Art. 37. - (1) Vanzarea bunurilor se face pe baza de licitatie cu strigare, licitatie in plic sigilat ori prin negociere, in conditiile prevazute in normele metodologice emise in aplicarea prezentei legi.
   (2) Contractul de vanzare a bunului adjudecat se incheie sub sanctiunea nulitatii, in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data adjudecarii licitatiei. Lichidatorul poate prelungi acest termen cu cel mult 5 zile lucratoare.
   Art. 38. - (1) Pentru acoperirea pasivului social lichidatorul va efectua plati in contul creantelor creditorilor, indiferent daca acestea sunt ajunse sau nu la scadenta, din sumele obtinute in urma vanzarii bunurilor mobile si imobile ale societatii comerciale si a valorificarii creantelor fata de terti, in urmatoarea ordine de preferinta:
   a) pentru acoperirea cheltuielilor aferente vanzarii sau indeplinirii procedurii de lichidare;
   b) pentru achitarea salariilor pe cel mult 6 luni anterioare depunerii la oficiul registrului comertului a hotararii adunarii generale a actionarilor de dizolvare/lichidare;
   c) pentru realizarea creantelor creditorilor in favoarea carora societatea comerciala a constituit un drept de garantie reala mobiliara sau de ipoteca asupra bunurilor sale mobile ori imobile din sumele obtinute prin vanzarea acestor bunuri; aceste prevederi se aplica si in ceea ce priveste privilegiile speciale;
   d) in contul creantelor statului sau ale autoritatilor administratiei publice locale, provenite din impozite, taxe si alte obligatii fiscale stabilite conform legii, din contributii la bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si la fondurile speciale;
   e) in contul creantelor statului, provenite din sumele platite de Ministerul Finantelor Publice pentru garantiile la credite interne si externe executate, precum si pentru credite externe contractate direct de catre stat, din care s-au facut subimprumuturi;
   f) in contul creantelor rezultand din imprumuturi acordate de stat, inclusiv in contul creantelor rezultate din imprumuturile acordate pentru plata gazelor si energiei electrice conform reglementarilor in vigoare la data acordarii imprumutului, precum si din creditele acordate societatii comerciale de catre un asociat sau actionar care reprezinta statul, inclusiv cele izvorate din acte cu titlu gratuit facute de acesta;
   g) in contul creditorilor chirografari;
   h) in contul actionarilor.
   (2) Nici o distribuire de sume catre creditori nu se va putea face mai inainte de ramanerea definitiva a hotararilor prin care s-au solutionat cererile formulate in conformitate cu art. 36 alin. (2) ori de la solutionarea recursului la acestea.

CAPITOLUL VII
  Solutionarea litigiilor

   Art. 39. - Termenul de prescriptie pentru introducerea cererii prin care se ataca o operatiune sau un act prevazut de prezenta lege, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de celelalte legi speciale din domeniul privatizarii ori se valorifica un drept conferit de acestea este de o luna de la data la care reclamantul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca existenta operatiunii sau actul atacat ori de la data nasterii dreptului, cu exceptia cererilor privind executarea obligatiilor prevazute in contractele de vanzare-cumparare de actiuni ale societatilor comerciale privatizate, precum si a celor in desfiintarea acestor contracte carora li se aplica termenul general de prescriptie.
    __________
    Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 556/2003.

   Art. 40. - (1) Cererile prin care se ataca o operatiune sau un act prevazut de prezenta lege, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de celelalte legi speciale din domeniul privatizarii ori se valorifica un drept conferit de acestea sunt de competenta sectiilor comerciale ale tribunalelor si se judeca de urgenta si cu precadere, cu citarea partilor.
   (2) Daca sunt motive intemeiate pentru care partile nu sunt in masura sa isi prezinte apararile in mod complet, instanta va putea, in mod exceptional, sa acorde un singur termen in cunostinta de cel mult 5 zile, pentru aceste motive.
   (3) Instanta este obligata sa pronunte hotararea in termen de 3 zile de la inchiderea dezbaterilor si sa comunice partilor hotararea in cel mult 5 zile de la pronuntare.
    __________
    Alineatul (1) a fost modificat prin art. unic pct. 3 din Legea nr. 556/2003.

   Art. 401. - Cererile formulate de institutia publica implicata, in legatura cu calitatea de actionar la societatile comerciale aflate in portofoliul acesteia, cu procesul de privatizare, cu obligatiile decurgand din contractele de vanzare-cumparare de actiuni, cu obligatiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de prezenta lege, cu executarea hotararilor judecatoresti si cu orice alte acte procedurale, efectuate de si pentru aceasta, sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru si a timbrului judiciar, cautiuni si orice alte taxe care se fac, potrivit legii, venit la bugetul de stat.
    ___________
   - Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 15 din O.U.G. nr. 208/2002.
   - Articolul a fost modificat prin art. I pct. 18 din O.G. nr. 36/2004.

   Art. 41. - (1) Contractele de vanzare-cumparare de actiuni incheiate in cadrul procesului de privatizare de institutia publica implicata constituie titluri executorii fara indeplinirea vreunei alte formalitati, in cazul neindeplinirii de catre cumparatori a obligatiilor pecuniare asumate. Constituie titluri executorii fara indeplinirea vreunei alte formalitati si contractele de garantie reala mobiliara incheiate intre institutia publica implicata si cumparator. Pentru declansarea procedurii de executare silita in baza titlurilor executorii prevazute mai sus este suficienta depunerea la organele competente - executor judecatoresc, instanta de executare si altele asemenea - a unei copii a contractului de vanzare-cumparare de actiuni sau a contractului de garantie reala mobiliara incheiate in cadrul procesului de privatizare de institutia publica implicata, purtand mentiunea «conform cu originalul» si fara o prealabila investire cu formula executorie.
   (2) Notificarea prin care institutia publica implicata instiinteaza cumparatorul asupra desfiintarii contractului, ca efect al functionarii pactului comisoriu, constituie inscrisul in baza caruia se efectueaza reinregistrarea ca actionar a institutiei publice implicate de catre societatea de registru independenta care tine registrul actionarilor respectivei societati comerciale (in cazul societatilor comerciale detinute public) sau de catre societatea comerciala de tip inchis care isi tine propriul registru al actionarilor si de catre oficiul registrului comertului, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati. Notificarea prin care institutia publica implicata instiinteaza cumparatorul despre executarea gajului asupra actiunilor, in favoarea sa, ca efect al neindeplinirii obligatiilor investitionale asumate prin contract, constituie inscrisul in baza caruia se efectueaza reinregistrarea ca actionar a institutiei publice implicate de catre societatea de registru independenta care tine registrul actionarilor respectivei societati comerciale (in cazul societatilor comerciale detinute public) sau de catre societatea comerciala de tip inchis care isi tine propriul registru al actionarilor si de catre oficiul registrului comertului, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati.
   (3) O data cu inregistrarea ca actionar a institutiei publice implicate in conditiile prevazute la alin. (1) si (2), mandatul administratorilor inceteaza de drept. Pana la data tinerii adunarii generale a actionarilor institutia publica implicata numeste un administrator provizoriu.
    ___________
   - Alineatul (1) a fost modificat prin art. I, pct. 16 din O.U.G. nr. 208/2002.
   - Alineatul (3) a fost introdus prin art. I, pct. 17 din O.U.G. nr. 208/2002.
   - Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 19 din O.G. nr. 36/2004.

CAPITOLUL VIII
  Agenti de privatizare

   Art. 42. - (1) In scopul accelerarii procesului de privatizare institutiile publice implicate pot delega unor agenti de privatizare exercitiul anumitor drepturi si puteri, in baza unui mandat.
   (2) Agentii de privatizare vor prezenta, la cererea institutiei publice implicate mandante, rapoarte cu privire la activitatile efectuate si vor exercita pe perioada mandatului, in mod exclusiv, atributiile delegate. Mandatul se acorda in legatura cu privatizarea/restructurarea/lichidarea unei societati comerciale sau a unui grup de societati comerciale, cuprinse in programe speciale de privatizare/restructurare/lichidare selectate de institutia publica implicata, in conformitate cu prevederile normelor metodologice emise in aplicarea prezentei legi, fie pentru vanzarea de actiuni, fie pentru vanzarea de active.
   (3) Institutiile publice implicate nu pot delega agentilor de privatizare atributiile stabilite la art. 16.
   Art. 43. - In termen de 15 zile de la primirea propunerii de vanzare de actiuni/active, formulata de agentul de privatizare, institutia publica implicata mandanta este obligata sa incheie contractul de vanzare-cumparare de actiuni/active sau sa comunice motivul refuzului propunerii.
   Art. 44. - In exercitarea atributiilor ce le revin, potrivit prevederilor prezentei legi, in legatura cu o societate comerciala sau cu un grup de societati comerciale, agentii de privatizare actioneaza in numele si in contul institutiilor publice implicate si au toate drepturile aferente actiunilor acestora la societatile comerciale, inclusiv exercitiul puterilor si beneficiile speciale acordate institutiilor publice implicate prin prezenta lege si prin normele metodologice emise in aplicarea acesteia, potrivit mandatului acordat, cu exceptia dreptului la dividende si a oricarui drept de preferinta.
   Art. 45. - Institutia publica implicata va organiza selectarea prin licitatie restransa a agentilor de privatizare cu care va incheia contracte de mandat, potrivit normelor metodologice emise in aplicarea prezentei legi, si care vor derula aceste contracte. La aceasta licitatie vor fi invitati sa participe doar acei potentiali agenti de privatizare care au fost preselectati de institutia publica implicata pe baza unui set de criterii de selectie. Indiferent daca actioneaza individual ori asociati, agentii de privatizare in cauza trebuie sa satisfaca anumite standarde minime de calificare.
   Art. 46. - Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activitatii practicienilor in reorganizare si lichidare, agentii de privatizare pot efectua si operatiuni de lichidare si repartizare a patrimoniului societatii comerciale.

CAPITOLUL IX
  Dispozitii tranzitorii si finale

   Art. 47. - (1) In cazul societatilor comerciale declarate inchise potrivit legii de reglementare a pietelor de capital, institutiile publice implicate pot vinde actiunile detinute prin oricare dintre metodele prevazute la art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile ulterioare, indiferent de prevederile actului constitutiv.
   (2) Actionarii societatilor comerciale prevazute la alin. (1) pot sa isi exercite dreptul de preferinta la cumpararea actiunilor, stabilit prin actul constitutiv, in termen de maximum 15 zile de la publicarea anuntului de vanzare de catre institutia publica implicata. In caz contrar institutiile publice implicate vor vinde actiunile detinute, prin oricare dintre metodele prevazute in prezenta lege, oricarui potential cumparator.
   (3) Institutiile publice implicate vor proceda la vanzarea actiunilor detinute la societatile comerciale declarate inchise, prin oricare dintre metodele prevazute in prezenta lege, si in cazul in care ceilalti actionari beneficiari ai dreptului de preferinta si-au exercitat acest drept, dar nu s-a ajuns la perfectarea vanzarii sau refuza de trei ori consecutiv sa dea acordul institutiei publice implicate pentru vanzarea actiunilor catre terti, in cazul in care un astfel de acord este necesar conform actului constitutiv.
   Art. 471. - Sunt exceptate de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 525/2002, cu modificarile ulterioare, operatiunile de majorare a capitalului social efectuate in conformitate cu prevederile art. 14 si 22 din prezenta lege, precum si cele efectuate in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ___________
   - Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 18 din O.U.G. nr. 208/2002.
   - Articolul a fost modificat prin art. I pct. 20 din O.G. nr. 36/2004.

   Art. 472. - (1) Privatizarea societatilor comerciale infiintate ca filiale ale unor societati comerciale cu capital majoritar de stat se realizeaza sub autoritatea si coordonarea institutiei publice implicate, potrivit prevederilor prezentei legi si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Institutia publica implicata va acorda mandat special reprezentantilor sai in adunarile generale ale actionarilor societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, in vederea realizarii de catre acestea a privatizarii societatilor comerciale - filiale la care detin actiuni.
    ___________
   - Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 18 din O.U.G. nr. 208/2002.
   - Articolul a fost modificat prin art. I pct. 21 din O.G. nr. 36/2004.

   Art. 48. - Pentru societatile comerciale aflate in proces de privatizare la data intrarii in vigoare a prezentei legi se instituie de drept procedura de administrare speciala in perioada de privatizare.
   Art. 49. - Procedurile de privatizare si vanzarile de active aflate in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor continua, potrivit prevederilor acesteia, cu recunoasterea valabilitatii actelor si etapelor consumate.
   Art. 50. - (1) Societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar pot sa participe cu aport de capital la constituirea de societati comerciale cu capital mixt cu personalitate juridica romana.
   (2) Constituirea societatilor comerciale cu capital mixt se va realiza prin asociere cu persoane fizice sau persoane juridice cu capital majoritar privat.
   (3) Societatea comerciala cu capital mixt nou-creata va avea drept de preferinta la cumpararea activelor, mijloacelor fixe si a imobilizarilor corporale si necorporale ale societatii comerciale fondatoare, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, si care sunt necesare si concura in mod direct la realizarea obiectului principal de activitate al societatii comerciale cu capital mixt.
   (4) Societatea comerciala cu capital mixt isi poate exercita dreptul de preferinta in termen de 15 zile calendaristice de la data primirii notificarii intentiei de vanzare facute de societatea comerciala fondatoare la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar.
   (5) In cazul neexercitarii dreptului de preferinta societatea comerciala fondatoare la care statul sau o autoritatea a administratiei publice locale este actionar majoritar va putea vinde bunurile prevazute la alin. (3), in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
   Art. 51. - Cheltuielile institutiilor publice implicate includ urmatoarele:
   a) cheltuielile proprii de organizare si functionare, care, in cazul institutiilor publice implicate, altele decat Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, sunt limitate doar la cele efectuate in scopul privatizarii;
   b) cheltuielile legate de plata onorariilor pentru consultanti, agenti de privatizare sau firme de avocatura si cele pentru pregatirea si realizarea privatizarii societatilor comerciale. La propunerea institutiei publice implicate, prin hotarare a Guvernului, aceste cheltuieli pot fi suportate de catre societatea comerciala supusa privatizarii;
   c) cheltuielile pentru rapoarte de evaluare in procesul de privatizare si postprivatizare pentru expertize, cautiuni, evaluari in litigii, onorarii executori judecatoresti, documentatii pentru obtinerea avizului de mediu, precum si alte asemenea cheltuieli;
   d) costurile implicate de dizolvarea voluntara si lichidarea societatilor comerciale;
   e) sumele cu care institutiile publice implicate participa la majorarea capitalului social al unor societati comerciale in cazurile prevazute de lege;
   f) sumele platite efectiv cumparatorilor, reprezentand daune suportate de institutia publica implicata ca urmare a garantiilor acordate de aceasta in contractele de vanzare-cumparare de actiuni, si/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de cumparator, precum si despagubirile cuvenite potrivit art. 27-29 din prezenta lege;
   g) cheltuielile destinate cofinantarii proiectelor PHARE, inclusiv cele aflate in derulare de catre institutiile publice implicate, la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
   Art. 52. - Sediul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului este in municipiul Bucuresti, str. Capitan aviator Alexandru Serbanescu nr. 50, sectorul 1.
   Art. 53. - (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Industriei si Resurselor vor elabora si vor supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.
   (2) Incalcarea dispozitiilor prezentei legi constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni.
   (3) In normele metodologice de aplicare a prezentei legi vor fi prevazute dispozitii cu privire la regimul sanctionator al faptelor a caror incalcare constituie contraventie, cuantumul amenzilor ce se aplica, precum si autoritatile abilitate sa aplice respectivele masuri.
   Art. 54. - Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu cele ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 55. - Dispozitiile prezentei legi se aplica tuturor institutiilor publice implicate in privatizarea societatilor comerciale la care statul este actionar.
   Art. 56. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: alin. 14 al art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare; lit. a), c), k) si l) ale art. 3, lit. b) a alin. (2) al art. 41, art. 42, art. 6, art. 7, alin. (2) si (3) ale art. 9, alin. (4) al art. 13, alin. (1), (3)-(6), (8) si (9) ale art. 14, art. 152, art. 19, alin. (2)-(5) ale art. 31, sectiunea I a cap. V2, alin. (2)-(4) ale art. 322, art. 323, art. 324, alin. (1)-(3) ale art. 329, art. 3210, art. 3211, art. 3212, alin. (1) si (3) ale art. 3213, art. 3214, alin. (2) al art. 3215, art. 3217, alin. (2) al art. 3218, alin. (1) si (3) ale art. 3219, alin. (1) si (4) ale art. 3221, art. 3228, art. 3231, alin. (1) si (2) ale art. 342, art. 343, alin. (1)-(3) ale art. 344 si art. 41 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
    __________
    Articolul a fost modificat prin art. I pct. 22 din O.G. nr. 36/2004.

    Aceasta lege a fost adoptata in temeiul prevederilor art. 113 din Constitutia Romaniei, in urma angajarii, in sedinta comuna din 20 martie 2002, a raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului.
   

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

PRESEDINTELE SENATULUI

VIOREL HREBENCIUC

NICOLAE VACAROIU

    Bucuresti, 28 martie 2002.
    Nr. 137.Guvernul Romaniei

 
Hotarare nr. 1293/2003
din 04/11/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 835 din 25/11/2003

pentru aprobarea Mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a companiilor/societatilor nationale si a societatilor comerciale care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 41 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

   Art. 1. - Se aproba Mandatul privind realizarea strategiei de privatizare a companiilor/societatilor nationale si a societatilor comerciale care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin aplicarea legislatiei in vigoare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
   Art. 2. - In cazul privatizarii companiilor/societatilor nationale si a societatilor comerciale de interes strategic care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Guvernul nu pastreaza actiunea nominativa de control al statului.

    PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
   

Contrasemneaza:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
Miron Tudor Mitrea
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

   Bucuresti, 4 noiembrie 2003.
    Nr. 1.293.

   ANEXA
 
MANDAT
privind realizarea strategiei de privatizare a companiilor/societatilor
nationale si a societatilor comerciale care functioneaza sub autoritatea
Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului


   1. Obiective prioritare
   1.1. In conformitate cu prevederile pct. 3.3.6 "Refacerea infrastructurii si modernizarea transporturilor" si, respectiv, ale pct. 3.3.8 "Privatizarea turismului; diversificarea serviciilor turistice", din capitolul III "Relansarea economiei nationale" inclus in Programul de guvernare pe perioada 2001-2004, adoptat prin Hotararea Parlamentului nr. 39/2000 pentru acordarea increderii Guvernului, ale actelor normative de aprobare a planurilor de actiune ale Guvernului pentru perioada 2001-2004 si, respectiv, pentru anii 2002 si 2003, precum si ale angajamentelor asumate de Guvern in relatiile cu organismele financiare internationale, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, denumit in continuare MTCT, in calitate de institutie publica implicata, pune in aplicare strategia de restructurare si privatizare in domeniul sau de activitate, cu prioritate orientata spre atingerea urmatoarelor obiective:
   a) restructurarea societatilor comerciale de interes strategic (societatile/companiile nationale, alte societati comerciale declarate ca fiind de interes strategic, aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului) prin hotarari ale Guvernului, in vederea cresterii eficientei, reducerii subventiilor si pregatirii procesului de privatizare;
   b) continuarea procesului de restructurare si reorganizare a regiilor autonome;
   c) pregatirea pentru privatizare a societatilor/companiilor nationale din sistemul transportului feroviar si privatizarea societatilor comerciale infiintate ca filiale ale acestora;
   d) privatizarea societatilor comerciale din infrastructura (cu prioritate cele cu profil de reparatii, intretinere, alte activitati conexe) si transporturi (cu prioritate cele cu profil de transport naval, administrare infrastructura feroviara de interes local sau regional), rezultate din reorganizarea regiilor autonome si a societatilor/companiilor nationale;
   e) pregatirea pentru privatizare si privatizarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "CFR Marfa" - S.A.;
   f) reorganizarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta, Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati, Companiei Nationale "Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta, Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale" S.A. Giurgiu, Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale "Radionav" - S.A. Constanta, prin externalizarea unor activitati in cadrul unor filiale si/sau societati comerciale desprinse prin divizare si privatizarea acestora;
   g) vanzarea participatiilor detinute de regii autonome si societati/companii nationale la alte societati;
   h) finalizarea procesului de privatizare a societatilor comerciale din turism.
   1.2. In aplicarea si realizarea strategiei de privatizare, MTCT va avea in vedere:
   a) prezentarea transparenta a activitatii si obiectivelor sale, in calitate de institutie publica implicata in procesul de privatizare si de autoritate de stat in domeniul transporturilor, constructiilor si turismului;
   b) mediatizarea eficienta, pe plan intern si, dupa caz, international, a ofertei de privatizare a companiilor/societatilor nationale, a societatilor comerciale si a filialelor acestora, aflate sub autoritatea sa, in conditiile mentinerii constrangerilor de natura bugetara (prezentarea activitatii de privatizare prin mijloace electronice, colaborarea cu organele de specialitate guvernamentale ce au atributii in domeniul atragerii investitiilor autohtone si straine etc.);
   c) colaborarea permanenta cu partenerii de dialog economico-social (sindicate, patronate, organizatii neguvernamentale, autoritati locale) pentru evidentierea clara a obiectivelor si intentiilor MTCT in domeniul privatizarii si atragerii investitiilor.
   1.3. MTCT coordoneaza intregul proces de administrare a participatiilor statului, reorganizare, restructurare, privatizare si postprivatizare a companiilor/societatilor nationale, societatilor comerciale si a filialelor acestora, care functioneaza sub autoritatea sa.
   1.4. In aplicarea actelor normative in vigoare din domeniul privatizarii si in scopul realizarii strategiei de privatizare, la nivelul MTCT este constituit Comitetul pentru privatizare, care isi desfasoara activitatea conform competentelor si atributiilor stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
   1.5. Competentele si atributiile institutiei publice implicate in procesul de restructurare, privatizare si postprivatizare sunt exercitate, in cazul in care nu se stabileste altfel conform actelor normative in vigoare, de catre:
   a) MTCT, pentru societatile/companiile nationale si societatile comerciale din domeniul sau de activitate (denumite in continuare societati comerciale), la care administreaza in numele statului pachete de actiuni;
   b) societatile comerciale, cu asistenta de specialitate si in coordonarea MTCT, pentru societatile comerciale infiintate ca filiale ale acestora (denumite in continuare filiale) si la care detin pachete de actiuni;
   c) regiile autonome si societatile comerciale, cu asistenta de specialitate si in coordonarea MTCT, pentru societatile comerciale la care acestea detin participatii (actiuni si parti sociale).
   1.6. MTCT va lua toate masurile si va indeplini orice alte activitati necesare pentru realizarea strategiei de privatizare a societatilor/companiilor nationale, a societatilor comerciale si a filialelor acestora, aflate sub autoritatea sa, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
   1.7. Prevederile prezentului mandat pentru realizarea strategiei de privatizare a societatilor comerciale aflate sub autoritatea MTCT se extind si asupra societatilor comerciale ce urmeaza a fi constituite cu capital mixt, precum si a societatilor comerciale si a filialelor acestora, infiintate prin reorganizarea si restructurarea regiilor autonome, societatilor/companiilor nationale la care MTCT administreaza in numele statului pachete de actiuni, dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
   2. Pregatirea procesului de privatizare a societatilor comerciale si a filialelor
   2.1. In scopul pregatirii procesului de privatizare si al stabilirii celei mai adecvate metode de diminuare a participatiilor statului la societatile comerciale si la filialele aflate sub autoritatea sa, precum si a momentului optim de demarare a privatizarii, MTCT si, dupa caz, societatile comerciale pot proceda la:
   a) efectuarea de analize premergatoare cu privire la metodele de privatizare ce pot fi utilizate, avand in vedere:
   - dimensiunea societatii comerciale/filialei;
   - pachetul de actiuni detinut;
   - gradul de indatorare;
   - riscul executarii silite de catre creditori;
   - oportunitatea efectuarii conversiei in actiuni a creantelor detinute de Ministerul Finantelor Publice, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare si/sau alti creditori bugetari, urmata de vanzarea actiunilor respective in pachet comun cu actiunile detinute de MTCT, in conformitate cu prevederile actelor normative promovate in acest sens;
   - obiectul de activitate si dispersia teritoriala a filialelor ori sucursalelor societatii comerciale;
   - gradul de importanta/dependenta a activitatii filialei in raport cu activitatea societatii comerciale a carei filiala este;
   - segmentul de piata pe care opereaza societatea comerciala/filiala si ponderea productiei sau serviciului de baza in cadrul sectorului economic/economiei nationale;
   - volumul de investitii necesar pentru dezvoltarea societatii comerciale/filialei;
   - volumul de investitii necesar pentru indeplinirea obligatiilor de mediu si remediere/reconstructie ecologica;
   - interesul manifestat de potentialii investitori;
   - esecul inregistrat in tentativele anterioare de privatizare;
   b) studierea fenomenelor sociale locale, regionale si/sau internationale care pot determina in mod semnificativ ameliorarea sau inrautatirea eficientei procesului de privatizare;
   c) stimularea interesului potentialilor investitori, prin initierea unor strategii specifice de restructurare si privatizare, promovate prin hotarare a Guvernului, care sa prevada masuri atractive pentru cumparatorii pachetelor de actiuni;
   d) instituirea procedurii de administrare speciala la societatile comerciale la care MTCT detine pachetul majoritar de actiuni, in scopul intaririi disciplinei economico-financiare si al cresterii atractivitatii la privatizare. Pentru societatile comerciale prestatoare de servicii internationale portuare si de transport aerian si feroviar care functioneaza sub autoritatea MTCT, pentru care se instituie administrarea speciala, atributiile si competentele administratorului special vor fi exercitate de catre un grup de administratori speciali, constituit din:
   - trei reprezentanti ai MTCT, in calitate de presedinte, secretar si, respectiv, consilier juridic al grupului de administratori speciali;
   - un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;
   - un reprezentant al Ministerului Apararii Nationale sau, dupa caz, al Ministerului Administratiei si Internelor ori al Ministerului Economiei si Comertului, conform solicitarii MTCT.
    Competentele si atributiile administratorilor speciali se stabilesc prin mandat special emis prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si, respectiv, prin contractele de mandat incheiate cu MTCT.
    Plata remuneratiei administratorilor speciali se face de catre societatile comerciale la care este instituita administrarea speciala, conform contractelor de mandat incheiate intre MTCT si administratorii speciali;
   e) clarificarea situatiei juridice a terenurilor care alcatuiesc domeniul public al statului, aflate in administrarea MTCT si concesionate companiilor/societatilor nationale sau in administrarea regiilor autonome/institutiilor publice si care sunt utilizate de catre societatile comerciale supuse privatizarii, prin incheierea in regim de urgenta a unor contracte de inchiriere, concesiune sau asociere, cu respectarea cadrului legal privind regimul concesiunii si al bunurilor proprietate publica, coroborat cu prevederile legale in domeniul privatizarii;
   f) transmiterea terenurilor care fac parte din domeniul privat al statului, din administrarea regiilor autonome, la societatile comerciale si, dupa caz, la filialele supuse privatizarii, care le utilizeaza pentru realizarea obiectului lor de activitate, pentru dobandirea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor respective si inregistrarea in capitalul social al acestora;
   g) incheierea de protocoale, conventii si alte acte juridice cu ministerele de resort si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale sau locale, in principal, in scopul:
   - accelerarii privatizarii societatilor comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare-proiectare;
   - stabilirii etapelor procedurale de aplicare a actelor normative promovate in vederea efectuarii conversiei in actiuni a creantelor detinute de Ministerul Finantelor Publice, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare si/sau alti creditori bugetari, urmata de vanzarea acestor actiuni in pachet comun cu actiunile detinute de MTCT;
   h) promovarea unor oferte publice de vanzare de actiuni initiale (primara sau secundara), dupa caz, in vederea transformarii unor societati comerciale de tip inchis aflate sub autoritatea MTCT in societati detinute public, masuri ce vizeaza crearea conditiilor de diversificare a metodelor de privatizare a societatilor comerciale, inclusiv prin metode specifice pietei de capital.
   3. Privatizarea societatilor comerciale si a filialelor acestora
   3.1. Privatizarea societatilor comerciale si a filialelor acestora, aflate sub autoritatea MTCT, se desfasoara in conformitate cu prevederile cadrului legal general in domeniul privatizarii si specific privatizarii in turism in vigoare, coroborat, dupa caz, cu actele normative conexe acestuia, aplicabile in domeniul de activitate al MTCT(in principal, legislatia privind societatile comerciale, regimul concesiunii, regimul juridic al bunurilor proprietate publica, dezvoltarea infrastructurii, inclusiv prin parteneriat public-privat, cadrul legislativ privind transporturile etc.)
   3.2. Diminuarea participatiilor statului la societatile comerciale si la filialele acestora se realizeaza prin toate modalitatile prevazute de lege sau prin combinatii ale acestora.
   3.3. In aplicarea prezentului mandat pentru realizarea strategiei de privatizare, MTCT si, dupa caz, societatile comerciale vor utiliza cu prioritate urmatoarele metode de privatizare, aplicate individual sau in combinatii ale acestora, in conformitate cu legislatia in vigoare:
   3.3.1. In domeniul infrastructurii rutiere (reparatii, intretinere, activitati auxiliare conexe):
   a) vanzarea pachetelor de actiuni prin metoda licitatiei cu oferta in plic sau licitatie cu strigare, precedata, dupa caz, de acordarea dreptului de preferinta/optiune actionarilor/asociatilor existenti;
   b) cesiunea/vanzarea participatiilor/actiunilor detinute de regiile autonome sau societati comerciale la filiale sau societati cu capital mixt, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si, dupa caz, vanzarea prin licitatie cu strigare, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, prin lansarea ofertei de vanzare pentru fiecare pachet de actiuni in parte sau concomitent, in cadrul unei singure oferte de vanzare, pentru toate pachetele de actiuni pentru care vanzarea nu s-a perfectat prin alte metode;
   c) vanzarea pachetelor de actiuni prin metoda negocierii;
   d) atragerea de investitii de capital privat, roman sau strain, prin aport de capital privat la majorarea capitalului social, precum si prin parteneriat public-privat.
   3.3.2. In domeniul transporturilor feroviare:
   a) vanzarea pachetelor de actiuni prin metoda licitatiei cu oferta in plic, in conformitate cu legislatia in vigoare;
   a) vanzarea pachetelor de actiuni prin metode specifice pietei de capital, in conformitate cu legislatia in vigoare, dupa derularea unei oferte publice initiale (primara sau secundara), dupa caz, desfasurata in vederea transformarii societatilor comerciale inchise in societati detinute public;
   b) atragerea de investitii de capital privat, roman sau strain, prin aport de capital privat la majorarea capitalului social, precum si prin parteneriat public-privat, in conformitate cu legislatia in vigoare;
   c) vanzarea de active si transmiterea cu titlu gratuit sau vanzarea activelor cu caracter social, in conformitate cu legislatia in vigoare;
   d) vanzarea pachetelor de actiuni prin metoda negocierii, in conformitate cu legislatia in vigoare.
   3.3.3. In domeniul transporturilor navale:
   a) vanzarea pachetelor de actiuni prin metoda licitatiei cu oferta in plic, in conformitate cu legislatia in vigoare;
   b) atragerea de investitii de capital privat, roman sau strain, prin aport de capital privat la majorarea capitalului social, precum si prin parteneriat public-privat, in conformitate cu legislatia in vigoare;
   c) vanzarea pachetelor de actiuni prin metoda negocierii, in conformitate cu legislatia in vigoare;
   d) vanzarea de active, in conformitate cu legislatia in vigoare.
   3.3.4. In domeniul transporturilor aeriene:
   a) vanzarea pachetelor de actiuni prin metode specifice pietei de capital, in conformitate cu legislatia in vigoare, dupa derularea unei oferte publice initiale (primara sau secundara), dupa caz, desfasurata in vederea transformarii societatilor comerciale inchise in societati detinute public;
   b) vanzarea pachetelor de actiuni prin metoda negocierii, in conformitate cu legislatia in vigoare;
   c) atragerea de investitii de capital privat, roman sau strain, prin aport de capital privat la majorarea capitalului social, precum si prin parteneriat public-privat, in conformitate cu legislatia in vigoare;
   d) vanzarea pachetelor de actiuni prin metoda licitatiei cu oferta in plic sau cu strigare, in conformitate cu legislatia in vigoare;
   e) vanzarea de active si transmiterea cu titlu gratuit sau vanzarea activelor cu caracter social, in conformitate cu legislatia in vigoare.
   3.3.5. In domeniul cercetarii-dezvoltarii-proiectarii:
   a) vanzarea pachetelor de actiuni prin metoda negocierii, in conformitate cu legislatia in vigoare;
   b) atragerea de investitii de capital privat, roman sau strain, prin aport de capital privat la majorarea capitalului social, in conformitate cu legislatia in vigoare;
   c) vanzarea pachetelor de actiuni prin metoda licitatiei cu oferta in plic, in conformitate cu legislatia in vigoare;
   d) vanzarea de active si transmiterea cu titlu gratuit sau vanzarea activelor cu caracter social, in conformitate cu legislatia in vigoare.
   3.3.6. In domeniul turismului:
   a) vanzarea pachetelor de actiuni prin metoda licitatiei cu oferta in plic sau cu strigare, precedata, dupa caz, de acordarea dreptului de preferinta/optiune actionarilor/asociatilor existenti, in conformitate cu legislatia in vigoare;
   b) vanzarea pachetelor de actiuni prin metoda negocierii, in conformitate cu legislatia in vigoare;
   c) vanzarea pachetelor de actiuni prin metode specifice pietei de capital, in conformitate cu legislatia in vigoare;
   d) vanzarea de active in conformitate cu legislatia in vigoare.
   3.4. Vanzarea/cesionarea actiunilor/participatiilor societatilor comerciale la care o societate/companie nationala sau o regie autonoma aflata sub autoritatea MTCT detine un pachet de actiuni/participatii se realizeaza cu respectarea, dupa caz, a urmatoarelor prevederi legale:
   a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
   b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societatilor comerciale din turism, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 80/2002;
   c) Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
   d) Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare.
   3.5. Metodele de privatizare stabilite de MTCT pentru societatile comerciale sau societati comerciale cu capital mixt aflate sub autoritatea sa pot fi aplicate individual sau in combinatii ale acestora.
   3.6. Metodele de privatizare stabilite de societatile comerciale si regiile autonome cu avizul MTCT, pentru societatile comerciale infiintate ca filiale sau societati comerciale cu capital mixt la care detin actiuni/participatii, pot fi aplicate individual sau in combinatii ale acestora.
   3.7. Pentru motive intemeiate, MTCT ori, dupa caz, societatile comerciale pot modifica sau revoca oferta de vanzare si/sau schimba metoda de privatizare a societatii comerciale/filialei in urmatoarele cazuri:
   a) ca urmare a modificarilor de orice natura intervenite in termenii ofertei initiale de vanzare;
   b) ca urmare a interventiei unor conditii care ar putea influenta negativ rezultatele procesului de privatizare;
   c) ca urmare a neparticiparii potentialilor investitori la procesul de privatizare sau a nefinalizarii tranzactiei;
   d) in functie de prevederile strategiilor specifice de restructurare si privatizare stabilite de MTCT, aprobate, dupa caz, prin hotarare a Guvernului si aparute ulterior lansarii ofertei de vanzare.
   3.8. In functie de conditiile concrete in care se afla si functioneaza fiecare societate comerciala, MTCT poate initia si promova acte normative care sa asigure cadrul legal pentru aplicarea unor strategii specifice de restructurare si privatizare, cu prioritate pentru societatile comerciale - prestatori internationali de servicii portuare si de transport feroviar si aerian.
   3.9. Vanzarea actiunilor/participatiilor societatilor/companiilor nationale, ale societatilor comerciale si ale societatilor comerciale infiintate ca filiale ale acestora se va face la pretul pietei, in baza raportului dintre cerere si oferta.
   3.10. Veniturile obtinute de societatile/companiile nationale sau regiile autonome din vanzarea actiunilor/participatiilor pe care le detin la societati comerciale (infiintate ca filiale sau ca societati cu capital mixt) urmeaza regimul juridic al veniturilor obtinute din vanzarea de active.
   3.11. In cazul societatilor comerciale - prestatori internationali de servicii portuare si de transport feroviar si aerian, privatizarea se realizeaza pe baza unor strategii specifice de restructurare si privatizare care vor avea in vedere, in principal:
   a) posibilitatea angajarii unor servicii de consultanta ale agentilor de privatizare, conform legislatiei in vigoare;
   b) efectuarea unor studii specifice in procesul de pregatire a procesului de restructurare si/sau privatizare (studii de fezabilitate, analize diagnostic, analize preliminare de sondare a pietei, rapoarte de evaluare, pregatirea unor scenarii de privatizare, documentatii de mediu si altele asemenea);
   c) prezentarea spre aprobare Guvernului a unor variante de strategii de privatizare;
   d) propunerea, in cazuri justificate, a unor inlesniri ce pot fi acordate investitorilor si/sau alte masuri specifice pentru cresterea atractivitatii la privatizare, precum si conditiile concrete in care investitorul poate beneficia de aplicarea acestora;
   e) stabilirea componentei comisiilor de negociere si principalele prevederi ale mandatului acestora;
   f) propunerea unor clauze contractuale specifice ce urmeaza a fi introduse in contractele de vanzare-cumparare de actiuni sau vor constitui elemente obligatorii ale tranzactiei;
   g) modalitatea de urmarire postprivatizare a clauzelor contractuale.
   3.12. Pentru cresterea atractivitatii la privatizare a filialelor din domeniul feroviar, in functie de obiectul lor de activitate, societatile comerciale din care s-au desprins le pot acorda acestora, ulterior privatizarii, pe o perioada de pana la 5 ani si in conditiile legislatiei in vigoare, unele facilitati, cum ar fi asigurarea unui portofoliu de lucrari prin incredintare directa.

Hotarare nr. 577/2002

din 13/06/2002
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 434 din 21/06/2002

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii

    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 53 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii si ale art. 44 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

   Art. 1. - Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997*) privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002**) privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
   Art. 2. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 450/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 295 din 24 iunie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

    PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul Autoritatii pentru Privatizare
si Administrarea Participatiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Musetescu
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Marian Sarbu
Ministrul industriei si resurselor,
Dan Ioan Popescu

    Bucuresti, 13 iunie 2002.
    Nr. 577.

Norma metodologica

din 13/06/2002
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 434 din 21/06/2002

de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii

    Competentele si atributiile Guvernului si ale institutiilor publice implicate
   Art. 1. - Guvernul aproba strategia de privatizare elaborata de fiecare institutie publica implicata.
   Art. 2. - Procesul de privatizare a fiecarei societati comerciale se va realiza cu respectarea prevederilor strategiei de privatizare aprobate, care va putea fi modificata sau completata ori de cate ori este necesar pentru optimizarea rezultatelor privatizarii societatilor comerciale dintr-un sector al economiei nationale. Propunerile de modificare si/sau de completare a strategiei de privatizare se supun spre aprobare Guvernului de catre fiecare institutie publica implicata.
   Art. 3. - (1) Aprobarea unei noi strategii de privatizare sau modificarea celei existente va avea incidenta si asupra proceselor de privatizare in curs. Institutia publica implicata va comunica modificarile privind strategia de privatizare ofertantilor care au cumparat dosarul de prezentare a societatilor comerciale sau carora li s-a permis accesul la date si informatii privind activitatea acesteia, dupa caz, in conditiile prevazute in prezentele norme metodologice.
   (2) Prevederile contractelor de mandat incheiate cu agentii de privatizare se vor renegocia in mod corespunzator.
   Art. 4. - Institutiile publice implicate supun spre aprobare Guvernului elementele esentiale ale mandatului propriu sau ale mandatului ce urmeaza sa se acorde agentului de privatizare a unei societati comerciale de interes strategic si/sau a unei societati comerciale aflate in programe speciale de privatizare. In raport cu atributiile delegate, aceste elemente includ strategia concreta de privatizare, constand in:
   a) metodele de privatizare/restructurare/lichidare propuse a fi aplicate individual sau intr-o combinatie data, pentru atingerea celui mai bun rezultat posibil in valorificarea drepturilor conferite de actiunile detinute de stat, in contextul economic si legislativ preconizat pentru perioada aplicarii acestora;
   b) obiectul mandatului, cu identificarea, daca este cazul, a optiunilor la care agentul de privatizare poate recurge fara a fi necesara modificarea contractului de mandat;
   c) durata mandatului;
   d) metoda de vanzare;
   e) elementele si conditiile principale ale contractului de vanzare de actiuni sau de active, inclusiv modalitatea de plata a pretului;
   f) identificarea activelor a caror vanzare se poate realiza in conditiile stabilite de agentul de privatizare, prin valoare, functionalitate si conform altor criterii adecvate naturii acestor active;
   g) onorariul agentului de privatizare, modul de determinare a acestuia, precum si modalitatea de plata.
   Art. 5. - In raport cu circumstantele economice si politice nationale sau internationale, cu interesul manifestat de potentialii cumparatori ori tinandu-se seama de alte conditii care ar putea influenta negativ rezultatele unui anumit proces de privatizare, pentru societatile comerciale aflate in programe speciale de privatizare si/sau pentru societatile comerciale de interes strategic Guvernul poate decide in orice moment modificarea strategiei concrete de privatizare, suspendarea sau intreruperea procesului.
    Desemnarea mandatarului institutiei publice implicate in adunarea generala a actionarilor
   Art. 6. - In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta de urgenta, si ale art. II pct. 2 si 3 din titlul I din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, oficiul registrului comertului ori, dupa caz, registrul independent privat cu care are contract societatea comerciala supusa privatizarii va face mentiune privind institutia publica implicata, abilitata sa exercite atributiile prevazute la art. 43 alin. (2) din ordonanta de urgenta, la simpla cerere a acesteia.
   Art. 7. - Exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea de actionar a statului sau a autoritatilor administratiei publice locale se realizeaza prin desemnarea de catre institutia publica implicata a unui singur mandatar in adunarea generala a actionarilor, indiferent de numarul actiunilor detinute si de marimea societatii comerciale.
   Art. 8. - Contractul de mandat incheiat intre institutia publica implicata si mandatarul sau constituie mandatul general in temeiul caruia se exercita toate drepturile de vot ce decurg din calitatea de actionar a statului sau a unei autoritati a administratiei publice locale, indiferent de obiectul dezbaterilor. Mandatarul este obligat sa execute toate instructiunile privitoare la exercitarea mandatului, primite in scris de la institutia publica implicata.
   Art. 9. - Contractul de mandat va cuprinde declaratia mandatarului potrivit careia nu se afla in situatiile de incompatibilitate prevazute de prezentele norme metodologice.
   Art. 10. - Institutia publica implicata nu poate desemna aceeasi persoana concomitent, in calitate de mandatar in adunarea generala a actionarilor, la mai mult de 3 societati comerciale.
   Art. 11. - Institutia publica implicata nu poate desemna ca mandatari in adunarile generale ale actionarilor persoane al caror statut profesional sau calitate detinuta le fac incompatibile cu cea de mandatar. Schimbarea metodei de privatizare
   Art. 12. - (1) Pentru motive intemeiate institutia publica implicata va putea modifica metoda de privatizare si/sau va putea revoca oferta, dupa caz:
   a) in limitele permise de strategia de privatizare si cu aprobarea Guvernului;
   b) in functie de strategia concreta de privatizare, stabilita de institutia publica implicata pentru societatea comerciala;
   c) ca urmare a modificarilor intervenite in termenii ofertei initiale de vanzare;
   d) ca urmare a altor conditii care ar putea influenta negativ rezultatele unui proces de privatizare.
   (2) In cazul in care institutia publica implicata isi revoca oferta de vanzare, se vor restitui integral tuturor potentialilor ofertanti sumele platite de acestia, reprezentand contravaloarea dosarului de prezentare, a taxei de acces in societatea comerciala si/sau a taxei de participare la licitatie, precum si contravaloarea garantiei de participare, in termen de 5 zile lucratoare de la data revocarii ofertei.
    Vanzarea de actiuni
   Art. 13. - Institutiile publice implicate pot vinde actiunile detinute la societatile comerciale aflate in portofoliul lor, prin utilizarea oricarei metode de vanzare prevazute in ordonanta de urgenta si in Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, denumita in continuare lege, si cu respectarea conditiilor prevazute de prezentele norme metodologice.
   Art. 14. - (1) Nu pot participa la procesul de privatizare:
   a) persoanele fizice sau juridice care inregistreaza datorii bugetare restante;
   b) persoanele fizice sau juridice, romane ori straine, care au avut contracte de vanzare-cumparare de actiuni incheiate cu oricare institutie publica implicata, ce au fost desfiintate din culpa exclusiva a acestora.
   (2) Sunt considerate desfiintate din culpa exclusiva a cumparatorului acele contracte de vanzare-cumparare de actiuni care au fost rezolvite printr-o hotarare judecatoreasca sau arbitrala definitiva si irevocabila ori ca efect al implinirii conditiilor de rezolutiune stipulate in acestea.
   (3) In situatia in care hotararea prevazuta la alin. (2) devine irevocabila in timpul derularii procedurii de privatizare sau dupa incheierea contractului de privatizare, ofertantul este descalificat sau contractul de vanzare-cumparare de actiuni este nul de drept.
   Art. 15. - Criteriile de clasificare si modul de incadrare a societatilor comerciale in societati comerciale mici, mijlocii sau mari se realizeaza potrivit instructiunilor emise de fiecare institutie publica implicata.
    Oferta publica de vanzare
   Art. 16. - Oferta publica de vanzare este propunerea formulata de institutia publica implicata, printr-un prospect de oferta publica, de a vinde actiunile detinute la o societate comerciala, adresata publicului larg, cu conditia posibilitatii egale de receptare din partea a minimum 100 de persoane nedeterminate.
   Art. 17. - Oferta publica de vanzare este valabila cel putin 30 de zile si cel mult 180 de zile de la data publicarii ei.
   Art. 18. - In conformitate cu prevederile legale in vigoare, institutia publica implicata va obtine autorizatia prealabila pentru oferta publica de vanzare de la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, pe baza prospectului intocmit cu respectarea normelor si a instructiunilor acesteia. In prospect vor fi cuprinse si informatii privitoare la disponibilizarile de personal.
   Art. 19. - Pe intregul parcurs al derularii ofertei publice de vanzare societatea comerciala nu poate modifica valoarea nominala, numarul si toate caracteristicile actiunilor oferite.
   Art. 20. - Acceptarea ofertei publice de vanzare de catre investitori este neconditionata si devine irevocabila in conditiile prevazute de normele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
   Art. 21. - Oferta publica de vanzare se deruleaza prin intermediul unei societati de servicii de investitii financiare selectate prin licitatie, in conditiile stabilite de institutia publica implicata.
    Metodele de vanzare specifice pietei de capital
   Art. 22. - Institutiile publice implicate pot vinde actiunile detinute la societatile comerciale prin orice metode de tranzactionare a valorilor mobiliare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind valorile mobiliare si bursele de valori si a reglementarilor aplicabile, emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si de alte institutii abilitate.
   Art. 23. - Institutiile publice implicate vor folosi, in principal, urmatoarele metode de tranzactionare:
   a) vanzarea la ordin;
   b) vanzarea ca raspuns la o oferta de cumparare;
   c) licitatii electronice pe piata de capital;
   d) orice combinatii ale metodelor prevazute la lit. a)-c).
   Art. 24. - Vanzarea la ordin este propunerea formulata de institutia publica implicata de a vinde actiunile pe care le detine la o societate comerciala, in urmatoarele conditii:
   a) pachetul de actiuni detinut de institutia publica implicata este de maximum 5% din capitalul social;
   b) societatea comerciala emitenta este listata pe una dintre pietele de capital.
   Art. 25. - Vanzarea ca raspuns la o oferta de cumparare este propunerea formulata de institutia publica implicata ca raspuns la o oferta publica de cumparare autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, lansata de un cumparator.
   Art. 26. - Prin metoda licitatiei electronice pe piata de capital institutia publica implicata poate vinde actiuni reprezentand, de regula, mai mult de 5% din capitalul social al unei societati comerciale ale carei actiuni sunt tranzactionate sau urmeaza sa fie tranzactionate pe piata de capital. Aceasta metoda consta in afisarea unui ordin de vanzare si a unuia sau mai multor ordine de cumparare, vanzarea efectuandu-se la cele mai bune preturi de cumparare inregistrate.
   Art. 27. - Vanzarea de actiuni prin metode specifice pietei de capital internationale, inclusiv potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) lit. e) din ordonanta de urgenta, se va efectua potrivit regulilor de tranzactionare aplicabile pietei respective.
   Art. 28. - Vanzarea de actiuni prin oricare dintre metodele pietei de capital se deruleaza prin intermediul unei societati de servicii de investitii financiare selectate prin licitatie, in conditiile stabilite de institutia publica implicata.
    Negocierea
   Art. 29. - Vanzarea prin negociere se utilizeaza in cazul in care institutia publica implicata se adreseaza, prin publicarea unui anunt de vanzare, potrivit prevederilor art. 78-80, investitorilor strategici, in scopul obtinerii unor oferte de cumparare ori, in cazul in care, in urma desfasurarii unei licitatii cu oferta in plic, institutia publica implicata constata ca s-a depus o singura oferta de cumparare care obtine mai putin de 50% din punctajul maxim determinat pe baza grilei de punctaj.
   Art. 30. - (1) Investitor strategic este acel investitor/grup de investitori care isi manifesta intentia de a cumpara un pachet de actiuni prin care isi asigura controlul asupra societatii comerciale emitente si, in acelasi timp, dispune de resursele financiare, tehnice si organizatorice necesare in vederea atingerii anumitor obiective de dezvoltare a societatii comerciale. Prin control se intelege capacitatea unui actionar de a exercita cel putin o treime din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor societatii comerciale supuse privatizarii.
   (2) Criteriile care definesc sursele financiare, tehnice si organizatorice ale investitorului/grupului de investitori vor fi precizate in dosarul de prezentare.
   Art. 31. - Pentru organizarea si conducerea negocierii, precum si pentru examinarea si evaluarea ofertelor institutia publica implicata numeste o comisie de negociere formata din 3-5 membri, salariati ai institutiei publice implicate.
   Art. 32. - Membrii comisiei de negociere nu pot fi actionari, asociati, administratori sau cenzori la societatea comerciala ale carei actiuni se ofera la vanzare, soti sau rude ori afini ai acestora pana la gradul al patrulea inclusiv.
   Art. 33. - In vederea participarii la negociere institutia publica implicata poate solicita potentialilor cumparatori sa depuna o garantie de participare intr-un cuantum cuprins intre 3% si 20% din valoarea nominala a pachetului de actiuni scos la vanzare. Garantia se depune in una dintre urmatoarele forme:
   a) virament prin ordin de plata;
   b) scrisoare de garantie bancara emisa de o banca romana sau de o banca straina cu care o banca romana are relatii de corespondenta;
   c) bilet la ordin avalizat de o banca comerciala agreata de institutia publica implicata.
   Art. 34. - (1) Garantia de participare se restituie integral tuturor participantilor, cu exceptia ofertantului selectat pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare, in termen de doua zile lucratoare de la data incheierii procesului-verbal de selectie prevazut la art. 42 si 48, dupa caz. In cazul ofertantului selectat garantia de participare se considera plata partiala a pretului sau a avansului, dupa caz.
   (2) Pierderea garantiei de participare intervine in urmatoarele cazuri:
   a) revocarea ofertei finale ferme de catre ofertantul selectat pe baza grilei de punctaj stabilite in prealabil de institutia publica implicata;
   b) refuzul de a semna contractul de vanzare-cumparare de catre ofertantul selectat in conditiile stabilite in oferta finala ferma;
   c) in cazul desfiintarii contractului de vanzare-cumparare ca urmare a:
   (i) neplatii integrale a avansului la termenul convenit, in cazul contractelor de vanzare-cumparare cu plata in rate;
   (ii) neplatii integrale a pretului la termenul convenit, in cazul contractelor de vanzare-cumparare cu plata integrala.
   Art. 35. - (1) Pentru participarea la negociere potentialii cumparatori depun la sediul institutiei publice implicate urmatoarele documente:
   a) dovada privind depunerea garantiei de participare;
   b) imputernicirea acordata persoanei care reprezinta investitorul la negociere, daca este cazul;
   c) rapoarte de activitate sau situatii financiare pentru ultimul exercitiu financiar;
   d) documentele care certifica identitatea si calitatea investitorului:
   - pentru persoanele juridice romane:
   (i) copii de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului, de pe actul constitutiv, actele aditionale relevante si de pe certificatul de inregistrare fiscala;
   (ii) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o societate bancara romana;
   (iii) dovada privind achitarea obligatiilor fiscale catre toti creditorii bugetari, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent;
   (iv) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in reorganizare judiciara sau in faliment;
   - pentru persoanele juridice straine:
   (i) actul de inmatriculare a societatii comerciale straine;
   (ii) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o banca straina care are reprezentanta in Romania sau de o banca straina care are relatii de corespondenta cu Banca de Export-Import a Romaniei - S.A. (Eximbank);
   (iii) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in reorganizare judiciara sau in faliment;
   - pentru comercianti, persoane fizice sau asociatii familiale: copie de pe actul de identitate si de pe autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire, dupa caz, precum si de pe certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent;
   - pentru persoanele fizice romane: copie de pe actul de identitate si certificatul de cazier judiciar care sa ateste ca nu au fost condamnate penal, cu exceptia condamnarilor pentru infractiuni rutiere;
   - pentru persoanele fizice straine: copie de pe pasaport si certificatul de cazier sau un document similar, care sa ateste ca nu au fost condamnate pentru savarsirea unor infractiuni similare celor prevazute pentru persoanele fizice romane;
   e) documente care atesta indeplinirea criteriilor de precalificare, atunci cand astfel de criterii au fost prevazute in anuntul de vanzare;
   f) notificarea catre Consiliul Concurentei in vederea achizitionarii pachetului de actiuni la societatea comerciala supusa privatizarii.
   (2) Neprezentarea de catre potentialii cumparatori a oricaruia dintre documentele prevazute la alin. (1) conduce la eliminarea acestora.
   (3) In cazul in care din continutul documentelor prevazute la alin. (1) nu rezulta indeplinirea cerintelor institutiei publice implicate, prevazute in anuntul de vanzare, potentialii cumparatori vor fi eliminati.
   Art. 36. - (1) Toate documentele prevazute la art. 35, depuse de persoane fizice sau juridice romane, cu exceptia cazului in care acestea reprezinta rapoarte de activitate sau situatii financiare, vor fi prezentate in original sau in copie legalizata.
   (2) Toate documentele prevazute la art. 35, depuse de persoane fizice sau juridice straine, cu exceptia cazului in care acestea reprezinta rapoarte de activitate sau situatii financiare, vor fi prezentate in copie, insotita de traducerea in limba romana, legalizata.
   Art. 37. - Documentele prevazute la art. 35 se depun impreuna cu oferta finala, cu exceptia celor prevazute la art. 35 lit. e), care se vor prezenta la data prevazuta in anuntul de vanzare.
   Art. 38. - Ofertele finale se vor intocmi in conformitate cu instructiunile prevazute in anuntul de vanzare ori comunicate ulterior de catre institutia publica implicata potentialilor cumparatori. Aceste instructiuni, inclusiv cuantumul garantiei de participare, se comunica potentialilor cumparatori cel mai tarziu o data cu transmiterea urmatoarelor documente:
   a) proiectul contractului de vanzare-cumparare de actiuni si, dupa caz, al altor documente contractuale necesare in vederea incheierii tranzactiei, cu indicarea elementelor obligatorii ale acestora, daca exista;
   b) criteriile care stau la baza intocmirii grilei de punctaj al ofertelor finale, fara a fi obligatorie mentionarea ponderii fiecarui criteriu in evaluarea acestor oferte.
   Art. 39. - Documentele prevazute la art. 38 se comunica potentialilor cumparatori cu cel putin 8 zile inainte de data anuntata pentru depunerea ofertelor finale. Institutia publica implicata va putea modifica instructiunile privind intocmirea ofertelor finale ori continutul altor documente prevazute la art. 38 numai daca si-a rezervat in scris acest drept.
   Art. 40. - Ofertele finale vor avea o componenta tehnica si una financiara, iar institutia publica implicata va putea solicita ca acestea sa se depuna separat, in plicuri sigilate. In toate cazurile oferta financiara va trebui sa specifice distinct pretul si angajamentul potentialului cumparator de a face investitii pentru dezvoltarea societatii comerciale, pentru protectia mediului, protectia muncii si altele asemenea.
   Art. 41. - (1) Dupa depunerea ofertelor finale comisia de negociere va stabili oferta care intruneste cel mai mare numar de puncte, prin aplicarea grilei de punctaj acelor oferte finale care au fost insotite de toate documentele prevazute la art. 35.
   (2) Negocierile se vor purta de catre comisia de negociere cu ofertantul selectat, pe baza ofertei finale depuse de acesta si a planului de afaceri intocmit in conformitate cu normele institutiei publice implicate.
   Art. 42. - Dupa incheierea negocierilor cu ofertantul selectat comisia de negociere va intocmi un proces-verbal privind derularea negocierilor si prezentarea, pe scurt, a clauzelor care vor fi cuprinse in contractul de vanzare-cumparare.
   Art. 43. - In termen de 10 zile de la data intocmirii procesului-verbal prevazut la art. 42 comisia de negociere si ofertantul declarat castigator vor putea definitiva si incheia contractul de vanzare-cumparare de actiuni, precum si orice alte documente prevazute la art. 38 lit. a), daca este cazul.
   Art. 44. - (1) Institutia publica implicata poate stabili vanzarea actiunilor prin negociere pe baza de oferte finale, imbunatatite si irevocabile. Prevederile art. 31-40 se aplica in mod corespunzator.
   (2) Negocierile se vor purta de catre comisia de negociere, pe baza ofertelor finale depuse de potentialii cumparatori care au prezentat toate documentele prevazute la art. 35.
   (3) Tuturor potentialilor cumparatori care au prezentat toate documentele prevazute la art. 35 li se va aloca un interval egal pentru negocierea elementelor principale ale acestora, in vederea obtinerii ofertelor finale, imbunatatite si irevocabile.
   (4) Dupa depunerea ofertelor finale, imbunatatite si irevocabile, comisia de negociere va stabili oferta care intruneste cel mai mare numar de puncte, prin aplicarea grilei de punctaj, stabilita in prealabil de institutia publica implicata, acelor oferte care au fost insotite de toate documentele prevazute la art. 35.
   (5) Negocierile cu ofertantul selectat se vor purta pe baza ofertei finale, imbunatatita si irevocabila, depusa de acesta, si a planului de afaceri intocmit in conformitate cu normele institutiei publice implicate.
   (6) Dupa incheierea negocierilor cu ofertantul selectat comisia de negociere va intocmi un proces-verbal privind derularea negocierilor si prezentarea pe scurt a clauzelor care vor fi cuprinse in contractul de vanzare-cumparare. Prevederile art. 43 se aplica in mod corespunzator.
    Negocierea cadrului contractual pe baza de oferte preliminare si neangajante
   Art. 45. - Institutia publica implicata poate stabili ca negocierile sa se desfasoare pe baza unor oferte preliminare si neangajante depuse de potentialii cumparatori si a cadrului contractual propus de institutia publica implicata si comunicat potentialilor cumparatori cu cel putin 10 zile inainte de data programata pentru inceperea negocierilor.
   Art. 46. - Prevederile art. 39-44 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
   Art. 47. - Pe baza negocierilor institutia publica implicata va redacta ultimul proiect al cadrului contractual care va fi transmis tuturor potentialilor cumparatori cu 5 zile inainte de data depunerii ofertelor finale. Ofertele finale trebuie prezentate in forma prevazuta la art. 40.
   Art. 48. - Oferta cea mai buna va fi determinata pe baza grilei de punctaj, stabilita potrivit prevederilor art. 44 alin. (4), si va fi mentionata intr-un proces-verbal, intocmit conform art. 42, dupa care se va proceda potrivit dispozitiilor art. 43.
    Negocierea cu selectie pe baza de oferte tehnice
   Art. 49. - (1) Institutia publica implicata poate stabili vanzarea actiunilor prin negociere cu selectie pe baza de oferte tehnice. Prevederile art. 31-40 se aplica in mod corespunzator.
   (2) Cerintele institutiei publice implicate, care trebuie satisfacute prin oferta tehnica, vor fi cuprinse in "Termeni de referinta", care vor fi inclusi in dosarul de prezentare.
   (3) Institutia publica implicata va solicita ca oferta tehnica si oferta financiara sa fie depuse separat, in plicuri sigilate.
   (4) Dupa verificarea documentelor de participare comisia de negociere va puncta ofertele tehnice ale ofertantilor care au prezentat toate documentele prevazute la art. 35, conform grilei de punctaj stabilite de institutia publica implicata.
   (5) Plicul continand oferta financiara va fi deschis pentru evaluare doar in cazul ofertantilor a caror oferta tehnica intruneste punctajul minim stabilit de institutia publica implicata, comunicat prin dosarul de prezentare.
   (6) Ofertantii care nu au intrunit punctajul minim prevazut pentru oferta tehnica vor fi considerati respinsi si li se vor returna oferta financiara sigilata si garantia de participare.
   (7) Clasificarea finala se va face intr-un sistem de ponderare a rezultatelor ofertelor tehnice si financiare, care va fi comunicat ofertantilor prin dosarul de prezentare.
    Dispozitii comune privind licitatia cu strigare si licitatia cu oferta in plic
   Art. 50. - Licitatiile se organizeaza atunci cand vanzarea se face pe baza ofertei de vanzare, potrivit dispozitiilor art. 78 si urmatoarele.
   Art. 51. - Pretul de pornire al licitatiei este egal cu valoarea nominala a actiunilor sau, dupa caz, este cel stabilit potrivit dispozitiilor art. 70, 73 sau 74, dupa caz.
   Art. 52. - Pentru organizarea si conducerea licitatiei institutia publica implicata numeste o comisie de licitatie formata din 3-5 membri, cu respectarea prevederilor art. 31 si 32.
   Art. 53. - Pentru participarea la licitatie ofertantii depun la sediul institutiei publice implicate, cel mai tarziu cu o zi lucratoare inainte de data fixata pentru inceperea licitatiei, documentele prevazute la art. 35 si dovada privind achitarea taxei de participare.
   Art. 54. - Comisia de licitatie verifica, in prezenta ofertantilor, existenta tuturor documentelor de participare solicitate. Comisia de licitatie verifica si analizeaza ulterior documentele de participare depuse de ofertanti si intocmeste lista cuprinzand ofertantii acceptati, care include toti potentialii cumparatori care au depus documentatia completa de participare la licitatie, si o va afisa la locul desfasurarii licitatiei, cu cel putin o ora inainte de ora fixata pentru inceperea acesteia.
   Art. 55. - Sedinta de licitatie are loc in ziua, la ora si in locul indicate in oferta de vanzare, in conditiile de desfasurare specifice licitatiei cu strigare si, respectiv, cu oferta in plic.
   Art. 56. - Presedintele comisiei de licitatie anunta adjudecatarul, declara inchisa sedinta de licitatie si se intocmeste procesul-verbal de licitatie, semnat de membrii comisiei de licitatie, de adjudecatar si de ceilalti ofertanti. Refuzul de a semna procesul-verbal se consemneaza in continutul acestuia. Dispozitiile art. 34 se aplica in mod corespunzator.
   Art. 57. - Contractul de vanzare-cumparare a pachetului de actiuni se poate incheia cu respectarea, in mod corespunzator, a prevederilor art. 43.
    Licitatia cu strigare
   Art. 58. - Ofertantilor acceptati potrivit dispozitiilor art. 54 li se inmaneaza taloane cu numere de identificare, corespunzatoare numarului de ordine din lista cuprinzand ofertantii acceptati. Presedintele comisiei de licitatie anunta denumirea societatii comerciale ale carei actiuni se pun in vanzare, marimea pachetului oferit la vanzare, pasul de licitare stabilit valoric intre 5% si 15% din pretul de pornire, denumirea si numarul de ordine ale ofertantilor, modul de desfasurare a licitatiei, asigurandu-se ca fiecare ofertant a inteles procedura de desfasurare.
   Art. 59. - In cursul sedintei de licitatie ofertantii au dreptul sa anunte, prin strigare si prin ridicarea talonului de participare, un pret egal sau mai mare decat pretul anuntat de presedintele comisiei de licitatie.
   Art. 60. - (1) Licitatia se desfasoara in prezenta a cel putin 2 ofertanti acceptati.
   (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), in situatia in care se prezinta un singur ofertant care ofera pretul de pornire al licitatiei, acesta este declarat adjudecatar.
   (3) Licitatia se desfasoara dupa regula licitatiei competitive sau olandeze, respectiv la un pret in urcare sau in scadere, in functie de raportul dintre cerere si oferta, astfel:
   a) daca se ofera pretul de pornire al licitatiei, presedintele comisiei de licitatie va creste pretul cu cate un pas de licitare pana cand unul dintre ofertanti accepta pretul astfel majorat si nimeni nu ofera un pret mai mare;
   b) daca nici unul dintre ofertanti nu ofera pretul de pornire al licitatiei, presedintele comisiei de licitatie va scadea pretul cu cate un pas de licitare pana cand se inregistreaza prima oferta de cumparare de cel putin 50% din pretul de pornire, iar in continuare licitatia se va desfasura dupa regula licitatiei competitive prevazute la lit. a) pana la adjudecarea pachetului de actiuni. In cazul in care nu se inregistreaza o oferta de cel putin 50% din pretul de pornire, comisia de licitatie va putea decide organizarea unei noi licitatii cu strigare. In acest scop comisia de licitatie va publica, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la incheierea licitatiei anterioare, o noua oferta de vanzare. Pretul de pornire va reprezenta 50% din pretul de pornire al licitatiei anterioare, iar licitatia va avea loc in termen de 15 zile de la data publicarii noii oferte de vanzare. In cazul in care nu se inregistreaza o oferta de cel putin 20% din pretul de pornire al primei licitatii, comisia de licitatie va putea decide organizarea unei noi licitatii. In acest caz pretul de pornire va reprezenta 20% din pretul de pornire al primei licitatii, oferta de vanzare se va publica in maximum 5 zile lucratoare de la incheierea licitatiei anterioare, iar licitatia va avea loc in termen de 7 zile de la aceasta data. Pachetul de actiuni se va adjudeca la cel mai bun pret oferit;
   c) in cazul in care 2 sau mai multi ofertanti fac aceeasi oferta de pret, licitatia va continua dupa regula licitatiei competitive. In situatia neacceptarii de catre toti ofertantii a pretului la un anumit pas in crestere, comisia de licitatie va declara castigator ofertantul care are numarul de talon cel mai mic;
   d) daca nu se formuleaza oferte de cumparare cu plata integrala a pretului, presedintele comisiei de licitatie, cu acordul prealabil al institutiei publice implicate, poate solicita participantilor formularea de oferte de cumparare cu plata pretului in rate.
   Art. 61. - Daca la sedintele de licitatie prevazute la art. 60 alin. (3) lit. b) nu se prezinta nici un ofertant, institutia publica implicata poate decide organizarea unei noi licitatii cu strigare sau schimbarea metodei de privatizare.
    Licitatia cu oferta in plic
   Art. 62. - (1) Oferta de cumparare se depune in plic sigilat si semnat. Pe plic se inscriptioneaza:
   a) numele sau denumirea ofertantului, domiciliul, respectiv sediul acestuia, numerele de telefon si fax;
   b) organizatorul licitatiei si denumirea societatii comerciale ale carei actiuni fac obiectul vanzarii.
   (2) Continutul ofertei de cumparare va fi cunoscut numai de catre membrii comisiei de licitatie, care au obligatia sa respecte caracterul confidential al datelor si informatiilor pe care le cuprinde aceasta.
   Art. 63. - Oferta de cumparare trebuie sa fie irevocabila si sa contina:
   a) numele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice si domiciliul, respectiv sediul acesteia;
   b) pretul si modalitatea de plata oferite;
   c) alte elemente pe baza carora se stabileste oferta castigatoare, astfel cum rezulta din documentul prevazut la art. 38 lit. b) si comunicat potrivit dispozitiilor art. 39.
   Art. 64. - Conform anuntului publicitar, la data si ora stabilite presedintele comisiei de licitatie va deschide numai plicurile ofertantilor prezenti si va anunta:
   a) notificarile depuse de catre ofertanti inainte de deschiderea plicurilor prin care acestia isi modifica termenii ofertei depuse anterior in cadrul aceleiasi proceduri de licitare;
   b) numele sau denumirea ofertantilor;
   c) documentele continute in plic.
   Art. 65. - Fiecare oferta, in ordinea deschiderii, este semnata de toti membrii comisiei de licitatie si de catre ceilalti ofertanti.
   Art. 66. - Evaluarea ofertelor de cumparare se face de catre membrii comisiei de licitatie pe baza grilei de punctaj al ofertelor, stabilita potrivit dispozitiilor art. 41 alin. (1).
   Art. 67. - Decizia de adjudecare se ia in favoarea ofertei care totalizeaza punctajul maxim. In cazul in care mai multi ofertanti au intrunit acelasi punctaj, se declara adjudecatar ofertantul care a oferit pretul cel mai mare. In situatia in care se mentine egalitatea, pentru departajarea acestora comisia de licitatie va organiza, in aceeasi sedinta, o licitatie cu strigare, la care se va licita doar pretul, pachetul de actiuni adjudecandu-se ofertantului care a oferit pretul cel mai mare.
   Art. 68. - (1) Daca se depune o singura oferta de cumparare, se poate incheia contractul de vanzare-cumparare numai daca aceasta indeplineste conditiile din oferta de vanzare.
   (2) Daca nu s-a depus nici o oferta de cumparare, institutia publica implicata poate decide reluarea procesului de privatizare prin oricare dintre metodele stabilite prin lege.
    Pretul de oferta
   Art. 69. - Pretul de oferta este pretul propus de institutia publica implicata in oferta de vanzare sau in prospectul de oferta publica. In cazul vanzarii actiunilor prin licitatie, prin pret de oferta se intelege pretul de pornire al licitatiei. In cazul vanzarii prin licitatii electronice pe pietele de capital, prin pret de oferta se intelege pretul din ordinul de vanzare afisat pe piata. In cazul vanzarii la ordin pe piata de capital, prin pret de oferta se intelege pretul propus de institutia publica implicata in anuntul publicat in presa si in sistemul electronic al pietei respective, in vederea selectarii societatii de servicii de investitii financiare care sa intermedieze vanzarea actiunilor.
    Determinarea pretului de oferta
   Art. 70. - Institutia publica implicata poate propune un pret de oferta inferior valorii nominale a actiunilor numai in cazul in care din bilantul contabil al anului anterior scoaterii la privatizare a societatii comerciale si din determinarea activului net contabil al acesteia rezulta ca activul net contabil este mai mic decat capitalul social.
    Raportul de evaluare a societatii comerciale
   Art. 71. - (1) Institutia publica implicata poate dispune, pentru determinarea pretului de oferta, intocmirea unui raport de evaluare de catre un evaluator autorizat, agreat de catre aceasta in baza unei preselectii, persoana fizica sau juridica, romana ori straina, angajat prin contract care se incheie cu societatea comerciala sau cu institutia publica implicata.
   (2) Rapoartele de evaluare, intocmite de evaluatori atestati in conditiile legii si agreati de institutiile publice implicate, vor raspunde standardelor in domeniu. Se va institui raspunderea civila sau penala, dupa caz, in situatia in care se vor constata, ulterior vanzarii, eventuale prejudicii aduse societatii comerciale sau institutiei publice implicate.
   Art. 72. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 71, institutia publica implicata nu va dispune intocmirea unui raport de evaluare in situatia in care:
   a) vinde actiunile unei societati comerciale care este cotata la bursa de valori sau pe o alta piata organizata;
   b) vinde actiunile unei societati comerciale prin oferta publica sau prin metode de vanzare specifice pietei de capital;
   c) vinde actiunile unei societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine cel mult o treime din totalul actiunilor.
   (2) In functie de importanta tranzactiei, institutia publica implicata poate dispune intocmirea raportului de evaluare.
   Art. 73. - In cazurile in care, potrivit dispozitiilor art. 72 alin. (1), nu se intocmeste raport de evaluare, pretul de oferta este egal cu:
   a) media cotatiilor inregistrate in ultimele 12 luni calendaristice anterioare formularii ofertei de vanzare, in cazul societatilor comerciale cotate la bursa de valori sau pe o alta piata organizata;
   b) valoarea nominala a actiunilor, in cazul societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine cel mult o treime din totalul actiunilor;
   c) valoarea calculata de institutia publica implicata prin raport de evaluare simplificat.
   Art. 74. - (1) Institutia publica implicata va dispune intocmirea unui raport de evaluare in scopul determinarii pretului de oferta, in cazul in care din bilantul contabil al anului anterior scoaterii la privatizare a societatii comerciale si din determinarea activului net contabil al acesteia rezulta ca activul net contabil este mai mare decat o treime din activul total.
   (2) Prevederile alin. (1) privind conditiile elaborarii raportului de evaluare raman valabile si pentru urmatoarele operatiuni:
   a) majorarea capitalului social al societatilor comerciale cu capital de stat prin aport in numerar sau in natura;
   b) cesiunea actiunilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat la societati cu capital mixt.
   (3) In cazul actiunilor suplimentare emise in schimbul valorii terenurilor, care se vand persoanelor prevazute la art. 12 alin. (6) din lege, pretul de oferta, care este egal cu pretul de vanzare, se va determina in conformitate cu prevederile alin. (1), ale art. 70 si 71, dupa caz, si va fi cel putin egal cu valoarea nominala.
    Pretul de vanzare
   Art. 75. - Pretul de vanzare reprezinta pretul obtinut de institutia publica implicata, prin ajustarea pretului de oferta in functie de cererea de cumparare, ca urmare a aplicarii procedurilor specifice fiecarei metode de vanzare de actiuni.
    Achizitionarea de actiuni in schimbul unor obligatiuni sau al altor instrumente garantate de stat
   Art. 76. - Acceptarea obligatiunilor sau a altor instrumente garantate de stat in schimbul actiunilor se face cu aprobarea prealabila a Ministerului Finantelor Publice. Conditiile pentru obtinerea acestei aprobari se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice, emis in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice.
    Anuntul de vanzare. Oferta de vanzare
   Art. 77. - Institutiile publice implicate sunt obligate, in cazul vanzarii de actiuni, sa publice anunturi de vanzare, respectiv oferte de vanzare, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice.
   Art. 78. - Anuntul de vanzare si oferta de vanzare se afiseaza la sediul institutiei publice implicate si la cel al societatii comerciale si se publica astfel:
   a) pentru societatile comerciale mici, in unul sau mai multe cotidiene locale si nationale de larga circulatie;
   b) pentru societatile comerciale mijlocii si mari, in cotidienele mentionate la lit. a), prin mijloace electronice si intr-un jurnal international de larga circulatie, dupa caz.
   Art. 79. - Anuntul de vanzare trebuie sa cuprinda informatii cu privire la:
   a) denumirea si sediul institutiei publice implicate vanzatoare;
   b) denumirea, sediul social, numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului si codul fiscal ale societatii comerciale;
   c) obiectul principal de activitate, capitalul social, numarul total de actiuni, valoarea nominala si structura actionariatului, conform ultimei cereri de inscriere de mentiuni la registrul comertului;
   d) metoda de vanzare a actiunilor, numarul de actiuni oferite la vanzare si procentul acestora din totalul actiunilor;
   e) persoana desemnata sa dea relatii suplimentare (numele si prenumele, numarul de telefon, telefax);
   f) criteriile de precalificare, daca este cazul;
   g) locul, data si ora pana la care se depun documentele solicitate;
   h) locul, data si ora la care se deschid ofertele/se tine licitatia;
   i) documentele de participare prevazute la art. 35 si valoarea taxei de participare, dupa caz;
   j) pretul de oferta pentru vanzarea prin licitatie;
   k) orice alte informatii suplimentare ce prezinta relevanta in procesul de privatizare.
   Art. 80. - Atunci cand institutia publica implicata decide vanzarea pachetului de actiuni prin oferta publica de vanzare sau prin alte metode specifice pietei de capital, anuntul de vanzare/oferta de vanzare va respecta conditiile specifice reglementarilor emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si de pietele organizate.
    Dosarul de prezentare a societatii comerciale
   Art. 81. - Dosarul de prezentare a societatii comerciale este destinat sa asigure potentialilor cumparatori posibilitatea cunoasterii principalelor date si informatii de natura tehnica, economica, financiara si juridica cu privire la societatea comerciala supusa privatizarii, in functie de care sa poata formula oferta potrivit metodei de privatizare propuse.
   Art. 82. - (1) Dosarul de prezentare a societatii comerciale cuprinde 3 sectiuni, dupa cum urmeaza:
   A. Date despre societatea comerciala:
   a) informatii generale: denumirea, forma juridica, sediul principal si, daca este cazul, sediile secundare, numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, codul fiscal, codul postal, numerele de telefon, fax, capitalul social, inclusiv numarul total de actiuni, valoarea nominala a actiunilor si structura actionariatului, conform ultimei cereri de inscriere de mentiuni la registrul comertului, obiectul de activitate, numarul si structura numerica a personalului salariat;
   b) date privind situatia patrimoniala, cu referire la:
   (i) terenuri: suprafata, amplasarea, destinatia, valoarea contabila, situatia juridica;
   (ii) cladiri principale: amplasarea, suprafata construita si desfasurata, destinatia, vechimea, valoarea neta contabila, situatia juridica;
   (iii) investitii in curs: descrierea sumara, valoarea totala, procentul de realizare, data finalizarii si valoarea necesara finalizarii acestora;
   (iv) participari la alte societati comerciale: denumirea si numarul de inmatriculare ale acestor societati comerciale si procentul detinut din capitalul social al acestora;
   (v) bunurile imobile ipotecate si bunurile mobile care fac obiectul unei garantii reale mobiliare, bunurile asupra carora poarta un privilegiu special, precum si bunurile imobile revendicate de terti;
   (vi) bunurile care fac obiectul contractelor de locatie de gestiune, inchiriere, asociatie in participatiune, leasing sau comodat;
   (vii) drepturile de proprietate industriala detinute: licente, brevete de inventie, marci, desene si modele industriale;
   (viii) drepturile de proprietate intelectuala definite conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, respectiv lista cu rezultatele cercetarii, lista cu documentatiile de interes national, aflate in arhivele societatilor comerciale etc.;
   (ix) litigiile cu o valoare mai mare de 500.000.000 lei, prezentate distinct in functie de calitatea procesuala;
   c) date privind situatia economico-financiara: situatii financiare anuale simplificate - conform bilantului contabil pe anul precedent si conform ultimei balante din anul in curs -, contul de profit si pierdere - la sfarsitul anului precedent si la nivelul unui semestru al anului in curs sau, dupa caz, prin utilizarea datelor efectiv cumulate pana in luna in care se calculeaza - si activul net contabil la data cand se intocmeste dosarul de prezentare, inclusiv obligatiile societatii comerciale fata de institutiile publice implicate, rezultate din fonduri pentru restructurare si dividende;
   d) avizul/avizele de mediu emis/emise pe baza bilantului de mediu acceptat de autoritatea de mediu competenta si surse potentiale de raspundere a societatii comerciale pentru daune cauzate mediului;
   e) in cazul societatilor comerciale beneficiare de credite externe, contractate direct sau garantate de stat, este necesar si acordul finantatorului extern, ori de cate ori acordurile de imprumut incheiate contin o astfel de conditie.
   B. Date privind oferta de vanzare de actiuni
   C. Date privind oferta de cumparare de actiuni
   (2) Dosarul de prezentare se pune la dispozitie potentialului cumparator, la cererea acestuia, contra cost sau gratuit, potrivit deciziei institutiei publice implicate, si se actualizeaza periodic, pana in cea de-a 5-a zi lucratoare anterioara depunerii ofertelor finale.
   Art. 83. - Institutia publica implicata va elabora un model de fisa de prezentare simplificata in vederea vanzarii pachetelor de actiuni:
   a) reprezentand pana la 33% din capitalul social al societatilor comerciale;
   b) reprezentand actiunile suplimentare emise in schimbul valorii terenurilor in cadrul procesului de exercitare a dreptului de preferinta.
   Art. 84. - In cazul vanzarii actiunilor prin oferta publica ori prin alte metode specifice pietei de capital, datele si informatiile ce vor fi puse la dispozitie potentialilor investitori vor fi cele indicate in normele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si ale pietelor organizate de capital.
   Art. 85. - In cazul societatilor comerciale pentru care agentii de privatizare exercita atributiile institutiei publice implicate, intocmirea dosarului de prezentare se asigura de catre acestia, potrivit mandatului acordat.
   Art. 86. - (1) Administratorii societatii comerciale sunt obligati sa notifice institutiei publice implicate, in cel mult doua zile lucratoare de la producere, orice act sau fapt de natura sa modifice esential datele si informatiile prevazute la art. 81.
   (2) Intra sub incidenta prevederilor alin. (1) actele sau faptele care se produc pana in a 8-a zi lucratoare anterioara datei de depunere a ofertelor finale si care aduc modificari substantiale ofertei de vanzare.
    Accesul direct la datele si informatiile despre societatea comerciala.
   Art. 87. - (1) In cazul in care inainte de vanzarea dosarului de prezentare sau in perioada de cumparare a acestuia potentialul investitor comunica in scris institutiei publice implicate ca doreste efectuarea unei vizite cu scopul de a-si forma o opinie generala asupra situatiei economice a societatii comerciale, institutia publica implicata si societatea comerciala supusa privatizarii sunt obligate sa ii asigure accesul la date economice, tehnice, juridice si de mediu publicabile, cu semnarea in prealabil a unui angajament de confidentialitate, fara achitarea unei taxe.
   (2) In cazul in care potentialul cumparator comunica in scris institutiei publice implicate ca doreste sa intocmeasca un raport propriu de expertizare a societatii comerciale, aceasta institutie si societatea comerciala supusa privatizarii sunt obligate sa ii asigure accesul liber la toate datele si informatiile de natura tehnica, economica, financiara, juridica si de mediu privind societatea comerciala supusa privatizarii, cu exceptia cazului in care vanzarea se face in conditiile prevazute la art. 84.
   Art. 88. - (1) Accesul direct la datele si informatiile de natura tehnica, economica, financiara, juridica si de mediu privind societatea comerciala supusa privatizarii se va face pe baza achitarii in avans a unei taxe stabilite de institutia publica implicata, prin dosarul de prezentare.
   (2) Taxa va fi achitata de catre ofertant institutiei publice implicate.
   Art. 89. - (1) Conducerile societatilor comerciale la care statul detine un pachet de actiuni minoritar, precum si ale societatilor comerciale pentru care s-au incheiat contracte de vanzare-cumparare de actiuni, ale caror clauze sunt in derulare, sunt obligate sa permita accesul direct al institutiei publice implicate la documentele necesare pentru intocmirea dosarului de prezentare a societatii comerciale respective, in vederea privatizarii pachetului de actiuni detinut de stat sau pentru stabilirea stadiului executarii obligatiilor contractuale.
   (2) In cazul nerespectarii dispozitiilor prevazute la alin. (1), conducerile societatilor comerciale vor fi direct raspunzatoare de pagubele aduse statului prin impiedicarea sau intarzierea procesului de privatizare ori prin punerea in imposibilitate a institutiei publice implicate de a urmari executarea obligatiilor contractuale.
    Procedura de emitere a certificatului de obligatii bugetare
   Art. 90. - In termen de doua zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de emitere a certificatului de obligatii bugetare institutiile publice bugetare creditoare vor imputernici organele lor teritoriale de control sa intocmeasca raportul asupra naturii si cuantumului tuturor obligatiilor bugetare.
   Art. 91. - Raportul se intocmeste in termen de 15 zile. In cazuri temeinic justificate ministrul sau conducatorul institutiei publice bugetare creditoare va putea incuviinta prelungirea termenului de intocmire a raportului cu cel mult 15 zile.
   Art. 92. - (1) Pentru intocmirea raportului inspectorii au acces neingradit la orice inscrisuri, documente, registre sau evidente contabile ale societatii comerciale si pot solicita informatii sau explicatii referitoare la documentele supuse analizei, in conditiile legii.
   (2) Raportul se intocmeste pe baza documentelor contabile ale societatii comerciale si a declaratiei pe propria raspundere a administratorilor societatii comerciale ca nu mai dispun de alte acte, documente, inscrisuri neoperate in evidenta contabila.
   Art. 93. - Raportul va specifica situatia fiecarei obligatii bugetare, inclusiv a creantelor rezultate din platile efectuate de Ministerul Finantelor Publice in contul garantiilor externe.
   Art. 94. - Raportul se avizeaza si se inainteaza institutiei publice bugetare creditoare de catre conducatorul organului sau teritorial de control in termen de 3 zile de la finalizare.
   Art. 95. - Pe baza raportului avizat potrivit art. 94, in termen de doua zile lucratoare institutia publica bugetara creditoare va emite certificatul de obligatii bugetare.
   Art. 96. - Prin ordin al ministrului sau al conducatorului institutiei publice bugetare creditoare, exercitarea atributiilor ce revin institutiilor publice bugetare creditoare se poate delega organelor lor teritoriale competente.
   Art. 97. - Pentru intocmirea si eliberarea certificatelor de obligatii bugetare vor fi utilizate modelul si procedura stabilite prin ordin al ministrului sau al conducatorului institutiei publice bugetare creditoare.
   Art. 98. - O copie de pe certificatul de obligatii bugetare va fi pusa la dispozitie de catre institutia publica implicata fiecarui potential cumparator, in termen de doua zile de la primirea acestuia.
    Conditii privind plata in rate a actiunilor
   Art. 99. - Institutia publica implicata va putea accepta plata in rate a pretului actiunilor vandute, luand in considerare situatia financiara a societatii comerciale, cuantumul, structura si periodicitatea obligatiei investitionale convenite, obiectivele de dezvoltare regionala stabilite prin hotarare a Guvernului, posibilitatea societatii comerciale de a-si desface produsele sau de a presta serviciile pe piata internationala ori asumarea de catre potentialul cumparator a obligatiei de a nu proceda la restructurari ce conduc la concedieri colective, precum si eventualitatea neinregistrarii nici unei oferte cu plata integrala a pretului cu ocazia desfasurarii unei licitatii cu strigare.
   Art. 100. - In contractele de vanzare de actiuni cu plata pretului in rate, la cuantumul fiecarei rate se aplica o dobanda care sa acopere inflatia, la care se adauga doua procente, in cazul in care pretul este stabilit si platit in moneda nationala, si dobanda LIBOR plus o marja negociata de parti, in cazul in care pretul este stabilit si/sau platit in valuta. Institutia publica implicata va comunica cumparatorului, cu 15 zile inainte de scadenta fiecarei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobanda.
   Art. 101. - La aprecierea institutiei publice implicate se va putea solicita cumparatorului constituirea de garantii suplimentare pentru asigurarea platii ratelor, precum:
   a) scrisoare de garantie emisa de o banca romana sau de o banca straina cu care o banca romana are relatii de corespondenta;
   b) ipoteca ori garantii reale mobiliare;
   c) bilet la ordin avalizat de o banca comerciala agreata de institutia publica implicata;
   d) garantia personala a unui fidejusor, persoana fizica sau juridica de cetatenie, respectiv de nationalitate, romana, in conditiile Codului comercial, constand intr-o obligatie unilaterala si neconditionata de plata a ratei, daca aceasta nu a fost achitata la termen, partial ori integral, de catre debitor.
   Art. 102. - Constituirea in favoarea institutiei publice implicate a garantiei reale mobiliare asupra actiunilor trebuie sa fie concomitenta cu incheierea contractului de vanzare-cumparare cu plata pretului in rate.
    Prevederi referitoare la asociatiile constituite din salariati, membri ai consiliilor de administratie sau pensionari cu ultimul loc de munca la o societate comerciala
   Art. 103. - Modul de constituire a asociatiei si documentele pe care aceasta trebuie sa le depuna la institutia publica implicata sunt cele prevazute la art. 56-60 si in anexa nr. 1.1 A la Normele metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 55/1998, cu modificarile ulterioare.
    Privatizarea societatilor comerciale cuprinse in programe speciale incheiate cu organismele financiare internationale
   Art. 104. - In cazul privatizarii societatilor comerciale cuprinse in programele incheiate de Guvern cu organismele financiare internationale, strategia va fi supusa spre aprobare acestuia.
    Vanzarea de active
   Art. 105. - (1) Societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar si regiile autonome pot vinde active cu aprobarea adunarii generale a actionarilor sau a consiliului de administratie, dupa caz, si cu avizul prealabil al institutiei publice implicate. Avizul prealabil al institutiei publice implicate consta in mandatul special acordat reprezentantului in adunarea generala a actionarilor sau in consiliul de administratie, dupa caz.
   (2) In cazul regiilor autonome si al societatilor comerciale prevazute la alin. (1), beneficiare de credite externe, contractate direct sau garantate de stat, este necesar si acordul finantatorului extern, ori de cate ori acordurile de imprumut incheiate contin o astfel de conditie.
   (3) Societatile comerciale de interes strategic pot vinde, fara a fi supuse spre aprobare Guvernului conditiile principale ale contractelor de vanzare-cumparare, numai activele prevazute la art. 4 lit. f), sub sanctiunea nulitatii.
   Art. 106. - Vanzarea activelor se face prin licitatie deschisa cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut pe piata.
   Art. 107. - Aprobarea adunarii generale a actionarilor, a consiliului de administratie si, respectiv, a institutiei publice implicate priveste:
   a) oferta de vanzare;
   b) garantia de participare la licitatie si taxa de participare, daca este cazul;
   c) persoanele imputernicite sa efectueze vanzarea.
   Art. 108. - (1) Societatea comerciala sau, dupa caz, regia autonoma este obligata ca in termen de 5 zile lucratoare de la aprobare sa publice oferta de vanzare, potrivit prezentelor norme metodologice.
   (2) Oferta de vanzare se afiseaza la sediul vanzatorului si la locul unde este situat activul si se publica conform art. 78, cu cel putin 15 zile inainte de data tinerii licitatiei.
   (3) Oferta de vanzare va cuprinde:
   a) garantia si taxa de participare la licitatie, dupa caz;
   b) locul, data si ora inceperii licitatiei;
   c) documentele de participare la licitatie, prevazute la art. 79, pe care proprietarul activului le considera necesare in raport cu valoarea activului.
   Art. 109. - (1) Pretul de oferta este pretul de pornire al licitatiei, care poate fi mai mic, mai mare sau egal cu valoarea contabila a activului.
   (2) Pretul de oferta se stabileste, de regula, pe baza unui raport de evaluare.
   (3) Societatile comerciale si regiile autonome care au in derulare contracte de locatie de gestiune, de inchiriere sau de asociere in participatiune pot vinde sau incheia contracte de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare, prin negociere directa cu locatarii sau asociatii, in situatiile in care acestia au efectuat investitii in activele pe care le utilizeaza, reprezentand mai mult de 15% din valoarea acestor active. In acest caz, din pretul de vanzare se scade valoarea investitiilor pe baza de raport de evaluare acceptat de parti.
   Art. 110. - Prevederile art. 81 si 82, cu privire la dosarul de prezentare, ale art. 87 si 88, privind accesul la datele si informatiile privind activul, precum si ale art. 58-60, privind licitatia cu strigare, se aplica in mod corespunzator.
   Art. 111. - Activele amplasate pe terenurile care nu sunt in proprietatea vanzatorului se pot vinde conditionat de existenta acordului scris al proprietarului terenului. Terenul aferent activelor si a carui situatie juridica se clarifica dupa data vanzarii activului va fi vandut cumparatorului activului prin negociere directa, cu exceptia terenurilor care sunt proprietate publica a statului sau a unei unitati administrativ-teritoriale.
   Art. 112. - Vanzarea activelor cu caracter social urmeaza regimul juridic de drept comun existent in legislatia privind privatizarea, cu exceptia celor a caror instrainare este reglementata de norme speciale. La vanzare prevederile art. 105-111 se aplica in mod corespunzator.
    Vanzarea activelor cu plata in rate
   Art. 113. - Societatile comerciale si regiile autonome pot vinde active cu plata in rate in conditiile stabilite la art. 28 din ordonanta de urgenta si in Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii.
   Art. 114. - (1) Plata in rate este permisa numai daca cumparatorul prezinta garantii reale sau personale indestulatoare, de tipul celor prevazute la art. 111, si numai daca aceste garantii sunt constituite anterior sau concomitent incheierii contractului de vanzare-cumparare.
   (2) In contractele de vanzare-cumparare de active cu plata in rate se va stipula o dobanda stabilita conform art. 100.
   Art. 115. - In cazul in care cumparatorul nu plateste la scadenta doua rate succesive, ratele urmatoare devin, de asemenea, exigibile, iar garantia prevazuta la art. 114 va putea fi pusa in executare pentru intreaga suma neachitata si pentru dobanda datorata conform contractului pana la data scadenta a celei de-a doua rate neachitate.
    Contractul de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare
   Art. 116. - Incheierea contractelor de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare se face in conditiile stabilite la art. 27 din ordonanta de urgenta.
   Art. 117. - Principalele elemente ale contractului de leasing imobiliar pentru active cu clauza irevocabila de vanzare sunt urmatoarele:
   a) partile din contract;
   b) activul care formeaza obiectul contractului;
   c) valoarea totala a contractului de leasing;
   d) durata leasingului;
   e) cuantumul si termenele de plata ale ratelor;
   f) obligatia de plata in intregime a valorii reziduale inainte de incheierea contractului de vanzare, in termen de cel mult 10 zile de la incheierea perioadei de leasing;
   g) obligatia utilizatorului de a asigura pe cont propriu toate cheltuielile legate de exploatarea activului, inclusiv cele ce revin, potrivit legii, proprietarului;
   h) valoarea imbunatatirilor executate si/sau a investitiilor realizate de utilizator la activul care face obiectul contractului, care se va deduce din restul de pret si, dupa caz, din ratele scadente;
   i) obligatia utilizatorului de a raspunde pentru toate riscurile exploatarii activului si pentru orice alta paguba;
   j) clauza irevocabila de vanzare in favoarea utilizatorului.
   Art. 118. - Utilizatorul poate oricand pe durata contractului sa cumpere activul prin achitarea integrala a pretului vanzarii activului convenit la incheierea contractului, actualizat cu indicele de inflatie.
   Art. 119. - Pentru dispozitiile art. 118 se aplica in mod corespunzator prevederile art. 105-112.
    Transferul cu titlu gratuit al activelor cu caracter social
   Art. 120. - (1) Societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar pot dispune instrainarea unor active cu caracter social, cu titlu gratuit si cu prioritate, catre autoritatile administratiei publice locale, precum si catre institutiile publice.
   (2) In situatia in care se efectueaza transferul cu titlu gratuit, societatea comerciala va diminua capitalul social cu valoarea ramasa neamortizata a activului transferat, din cota institutiei publice implicate.
   Art. 121. - (1) Transferul cu titlu gratuit al activelor cu caracter social va fi aprobat de adunarea generala a actionarilor dupa aprobarea prealabila a institutiei publice implicate.
   (2) Transferul cu titlu gratuit al activelor se face pe baza de protocol de predare-primire incheiat intre parti, in termen de 30 de zile de la data aprobarii in adunarea generala a actionarilor.
    Obligatii de mediu
   Art. 122. - (1) Societatile comerciale la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale detin un pachet de actiuni care permite exercitarea controlului au obligatia de a initia si de a derula procedura privind obtinerea avizului de mediu.
   (2) Autoritatea de mediu competenta este obligata sa emita avizul de mediu in termen de 10 zile de la depunerea documentatiei necesare.
   Art. 123. - La solicitarea autoritatii de mediu competente, pentru realizarea bilanturilor de mediu nivel I si/sau II si, dupa caz, a studiului de evaluare a riscului este obligatoriu sa se contracteze serviciile unui expert de mediu atestat.
   Art. 124. - Expertul de mediu atestat care va intocmi documentatia de mediu solicitata nu poate fi actionar, administrator, cenzor, partener comercial al societatii comerciale beneficiare, el, sotul/sotia si rudele sau afinii acestuia pana la gradul al patrulea inclusiv.
   Art. 125. - Prin aviz de mediu se intelege actul prin care autoritatea de mediu competenta stabileste obligatiile de mediu ce urmeaza sa fie indeplinite de respectiva societate comerciala, programul pentru conformare corespunzator acestor obligatii si identifica raspunderile datorate poluarii mediului din activitatea trecuta a societatii comerciale, pe oricare dintre amplasamentele detinute de aceasta.
   Art. 126. - Programul pentru conformare cuprinde acele masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor desfasurate de societatea comerciala la data obtinerii avizului de mediu, precum si acele prevederi pentru remedierea efectelor asupra mediului rezultate din activitatile desfasurate anterior acestui moment.
   Art. 127. - La incheierea contractului de vanzare-cumparare institutia publica implicata/societatea comerciala va urmari asumarea de catre cumparator, in tot sau in parte, a obligatiilor si raspunderilor de mediu stabilite de autoritatea de mediu competenta, prin convenirea unui cuantum de investitii destinate executarii programului pentru conformare.
   Art. 128. - Dispozitiile art. 122-127 sunt aplicabile si in cazul vanzarii de active, al fuziunii, divizarii, concesionarii, dizolvarii si lichidarii societatii comerciale, in conditiile legii, considerate ca avand impact asupra mediului.
   Art. 129. - Institutia publica implicata poate conveni prin contractul de vanzare-cumparare sa il despagubeasca pe cumparator, conform prevederilor art. 27 din lege, in cazul in care ulterior privatizarii, printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, pronuntata in termen de cel mult 5 ani de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare, este stabilit prejudiciul.
    Concesionarea terenurilor
   Art. 130. - Terenurile care alcatuiesc domeniul public al statului sau al unei unitati administrativ-teritoriale, potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, se atribuie direct, printr-un contract de concesiune, societatilor comerciale privatizate sau care vor fi privatizate, care detin astfel de terenuri si daca acestea sunt strict necesare in vederea realizarii obiectului lor de activitate. Concesiunea se face fara intocmirea unui studiu de oportunitate sau caiet de sarcini si fara nici o forma de publicitate, prin negociere directa intre concedent si concesionar.
   Art. 131. - Administratorii societatii comerciale sunt obligati sa prezinte concedentului documentatia privind justificarea folosirii terenului si datele de identificare a acestuia, obiectul de activitate si alte date necesare pentru incheierea contractului de concesiune, solicitate de concedent.
   Art. 132. - Contractul de concesiune se incheie pe o durata maxima de 49 de ani, cu clauza prelungirii de drept pe o perioada de 24 de ani si 6 luni, daca la data expirarii primei durate a concesiunii societatea comerciala concesionara continua sa exploateze terenul concesionat pentru realizarea obiectului sau de activitate.
   Art. 133. - Garantia prevazuta la art. 34 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor va reprezenta 5% din redeventa primului an de executare a contractului de concesiune si va fi depusa in termen de 180 de zile de la data semnarii acestuia.
   Art. 134. - Prevederile art. 181-184 se aplica si in cazul concesionarii terenurilor proprietate privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale.
   Art. 135. - Calitatea de concedent, in numele statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, o au:
   a) ministerele de resort pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului;
   b) consiliile judetene pentru terenurile proprietate publica sau privata a judetului;
   c) consiliile locale pentru terenurile proprietate publica sau privata a orasului sau comunei.
   Art. 136. - Concesionarea, potrivit art. 321 alin. (3) din ordonanta de urgenta, are ca obiect exclusiv utilizarea de catre concesionar a terenurilor, in limitele cerute de desfasurarea normala a activitatii potrivit obiectului sau de activitate, si nu poate fi extinsa la activitati de exploatare decat prin incheierea unui contract de concesiune, potrivit dreptului comun.
    Inchirierea sau vanzarea terenurilor
   Art. 137. - Terenurile apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, care nu sunt concesionate, se inchiriaza sau se vand societatii comerciale care le detine, fara nici un fel de publicitate, prin negociere directa, la initiativa societatii comerciale sau a autoritatilor prevazute la art. 135.
    Criteriile pentru stabilirea redeventei, chiriei si pretului de vanzare pentru terenuri
   Art. 138. - Redeventa se poate stabili ca procent din profitul anual impozabil obtinut de concesionar din utilizarea terenului concesionat sau ca venit fix anual al concedentului, astfel:
   a) in cazul stabilirii redeventei ca procent din profitul anual impozabil rezultat din utilizarea terenului concesionat, acesta va fi de 1-3%, in functie de obiectul de activitate al societatii comerciale concesionare si de incadrarea acestuia potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, precum si de imprejurarea ca terenul in cauza este intr-o zona declarata defavorizata; totodata se va stabili si o redeventa minima anuala, indexabila cu indicele de inflatie aferent fiecarui exercitiu financiar, determinat de Institutul National de Statistica, in cazul in care cresterea anuala a acestui indice depaseste 10%;
   b) in cazul stabilirii redeventei sub forma unui venit fix anual al concedentului se va avea in vedere ca aceasta suma fixa sa nu fie mai mare decat dobanda de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei, aplicata la valoarea de circulatie a terenului ce face obiectul concesiunii, determinata potrivit criteriilor prevazute la art. 140.
   Art. 139. - Pentru terenurile necesare desfasurarii unor activitati sau servicii publice, prin hotarare a Guvernului, a consiliului judetean sau local, dupa caz, se pot acorda scutiri sau reduceri la plata redeventei.
   Art. 140. - Nivelul chiriei pe metru patrat de teren este convenit prin negociere directa intre proprietarul terenului si societatea comerciala, avandu-se in vedere urmatoarele criterii:
   a) situarea terenului in localitate urbana sau rurala;
   b) categoria localitatii si zona din cadrul localitatii, conform incadrarilor prevazute de Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura;
   c) pozitia terenului fata de accesul la retelele de transport rutier, feroviar, naval, aerian;
   d) accesul terenului la utilitati (energie electrica, termica, gaze naturale, apa-canal);
   e) gradul de poluare a terenului cu reziduuri solide, lichide sau gazoase;
   f) tipul de activitate pentru care este exploatat terenul: productie, prestari de servicii sau executare de lucrari.
   Art. 141. - Pretul de vanzare pentru terenurile oferite spre cumparare societatilor comerciale care le au in exploatare se stabileste prin negociere directa intre proprietarul terenului si societatea comerciala, avandu-se in vedere valoarea de circulatie a terenului, determinata pe baza criteriilor prevazute la art. 140.
    Majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor
   Art. 142. - Toate societatile comerciale, indiferent de structura capitalului social, care pana la data aparitiei legii nu au dobandit certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor vor proceda dupa cum urmeaza:
   a) vor intocmi si vor inainta institutiilor indreptatite sa emita certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului documentatiile necesare, conform legislatiei in domeniu;
   b) dupa primirea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, in adunarea generala a actionarilor se aproba:
   (i) majorarea capitalului social cu valoarea terenului;
   (ii) numarul de actiuni emise suplimentar;
   (iii) modificarea corespunzatoare a actului de infiintare.
   Art. 143. - Valoarea cu care se majoreaza capitalul social este valoarea preluata din anexele la certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, reactualizata cu coeficientul de reevaluare stabilit de legislatia in vigoare.
   Art. 144. - In termen de 5 zile de la inregistrarea majorarii societatea comerciala va transmite institutiei publice implicate toate documentele din care sa rezulte indeplinirea obligatiei legale.
   Art. 145. - La cererea institutiei publice implicate oficiul registrului comertului si/sau registrul independent privat va inregistra majorarea capitalului social, fara a solicita hotararea adunarii generale a actionarilor.
   Art. 146. - Dupa majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor institutia publica implicata poate vinde pachetul de actiuni astfel:
   a) se va acorda dreptul de preferinta cumparatorului care, anterior majorarii capitalului social, a dobandit actiuni ale societatii comerciale in baza unui contract de vanzare-cumparare incheiat cu institutia publica implicata sau succesorului in drepturi al acestuia; vanzarea se va face prin negociere;
   b) nu se va acorda dreptul de preferinta cumparatorului prevazut la lit. a) daca, in termen de 15 zile de la data inregistrarii majorarii capitalului social, acesta nu si-a exprimat in scris optiunea la institutia publica implicata; vanzarea se va face prin orice metoda, in functie de marimea pachetului de actiuni, catre orice investitor interesat.
    Dispozitii speciale privind fuziunea si divizarea societatilor comerciale supuse privatizarii
   Art. 147. - Procedura de restructurare prin divizare/fuziune se declanseaza:
   a) la propunerea institutiei publice implicate;
   b) la propunerea consiliului de administratie al societatii comerciale;
   c) la solicitarea unui actionar sau a unui tert interesat.
   Art. 148. - In situatia in care adunarea generala a actionarilor decide, pe baza studiului de fezabilitate si in baza unui mandat special acordat de institutia publica implicata, aplicarea unui program de restructurare prin divizare/fuziune, consiliul de administratie va definitiva documentele necesare si va intocmi proiectul de divizare/fuziune care va fi depus la registrul comertului in termen de 3 zile.
   Art. 149. - Publicarea intr-un cotidian international a hotararilor adunarilor generale ale actionarilor privind fuziunea/divizarea societatilor comerciale este obligatorie ori de cate ori societatea comerciala are ca actionari persoane fizice sau juridice straine.
    Dispozitii speciale privind dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale
   Art. 150. - In situatia in care adunarea generala a actionarilor hotaraste dizolvarea si lichidarea societatii comerciale, consiliul de administratie se desfiinteaza si se numeste administrator unic.
   Art. 151. - Hotararea adunarii generale a actionarilor privind dizolvarea si lichidarea societatii comerciale se va publica in conformitate cu prevederile art. 78 si 149.
   Art. 152. - Declaratiile de creante, transmise prin fax sau prin posta electronica in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului informativ, vor fi luate in considerare cu conditia ca originalul sa fie transmis societatii comerciale in cel mult 5 zile de la expirarea termenului sus-mentionat, data la care registrul creditorilor asociati devine definitiv.
    Asociatia creditorilor
   Art. 153. - Creditorii care au depus declaratiile de creante se trec intr-un registru intocmit de administratorul unic si care poate fi consultat de orice creditor al societatii comerciale la sediul acesteia. In registru se vor indica denumirea si sediul sau, dupa caz, numele si domiciliul creditorilor asociati, valoarea si ordinea de preferinta a fiecarei creante, titlul in temeiul caruia creanta s-a constituit si drepturile de vot ale fiecarui creditor potrivit art. 3213 alin. (2) din ordonanta de urgenta. Vor fi trecuti in tabel si creditorii ale caror creante sunt litigioase ori sunt asigurate printr-o garantie personala acordata de societatea comerciala.
   Art. 154. - Registrul creditorilor asociati poate fi modificat numai in temeiul unei hotarari judecatoresti pronuntate in conditiile art. 34 alin. (2) din lege sau, in caz de eroare constatata, de administratorul unic care a intocmit tabelul, iar dupa numirea lichidatorului, de catre acesta din urma, ca o consecinta a modificarii, prin decizie motivata, a tabelului de creante.
   Art. 155. - (1) In termen de 10 zile de la definitivarea registrului administratorul unic convoaca prin scrisoare recomandata sau telegrama cu confirmare de primire prima sedinta a asociatiei creditorilor pentru alegerea presedintelui.
   (2) Sedintele asociatiei creditorilor vor avea loc in termen de cel putin 10 zile de la data primirii convocarii de catre fiecare membru, in afara de cazul in care creditorii asociati hotarasc in unanimitate sa tina o sedinta, renuntand in mod expres la beneficiul convocarii prealabile.
   (3) La sedintele asociatiei creditorii participa personal sau prin reprezentanti imputerniciti in conditiile art. 68 din Codul de procedura civila. Imputernicirea de reprezentare confera dreptul de a vota pentru adoptarea hotararilor prevazute de ordonanta de urgenta ori de prezentele norme metodologice, in cadrul oricarei sedinte a asociatiei creditorilor, cu exceptia cazului in care dreptul de reprezentare a fost restrans la anumite acte ori sedinte. Sedinta se considera legal constituita in prezenta creditorilor care detin majoritatea absoluta a voturilor in cadrul asociatiei.
   (4) Cu exceptia celei dintai sedinte, care va fi deschisa de catre administratorul care tine registrul creditorilor asociati, lucrarile sedintelor asociatiei creditorilor sunt deschise si sunt conduse de catre presedintele acesteia si se desfasoara in prezenta unui notar public. Procesul-verbal al sedintei, cuprinzand exclusiv hotararea adoptata, se intocmeste si se semneaza de catre notarul public care a participat la lucrari.
   (5) Procesele-verbale prevazute la alin. (4) se inscriu intr-un registru care se pastreaza de administratorul unic, iar dupa incetarea functiei acestuia, de catre lichidator, registru care poate fi consultat numai de creditorii care alcatuiesc asociatia. O copie de pe procesul verbal se depune la institutia publica implicata, prin grija presedintelui asociatiei, in termen de 5 zile de la data sedintei, iar o copie va fi pastrata de acesta.
   (6) Pot formula contestatii in conditiile art. 34 alin. (2) din lege:
   a) creditorii ale caror creante nu au fost mentionate in anunturile publicate conform art. 34 alin. (1) din lege;
   b) creditorii ale caror creante au fost evidentiate intr-un cuantum mai mic ori pe o pozitie inferioara celei conferite de rangul creantei in ordinea de preferinta indicata in anuntul publicat conform art. 34 alin. (1) din lege;
   c) creditorii care contesta existenta sau intinderea unei creante a societatii comerciale impotriva lor, care, potrivit anuntului publicat, le-ar diminua, prin compensatie, drepturile de creanta;
   d) creditorii care contesta existenta, intinderea sau ordinea de preferinta a unei creante aflate inaintea creantei proprii in ordinea de preferinta, publicata conform art. 34 alin. (1) din lege.
    Licitatia pentru numirea lichidatorului
   Art. 156. - In cazul in care agentul de privatizare nu doreste sa realizeze lichidarea societatii comerciale, precum si in situatia in care negocierile pentru preluarea de catre acesta a functiei de lichidator nu s-au finalizat la expirarea unui termen de doua zile de la primirea in scris a acceptului agentului de privatizare, institutia publica implicata va trebui sa publice, in maximum doua zile lucratoare, anuntul de organizare a licitatiei pentru angajarea unui lichidator. In mod obligatoriu anuntul va preciza:
   a) denumirea si sediul societatii comerciale ce urmeaza sa fie lichidata, valoarea activului sau patrimonial, potrivit ultimei balante de verificare a conturilor sintetice, si a datoriilor;
   b) locul de unde se poate achizitiona caietul de sarcini, precum si pretul acestuia;
   c) criteriile de precalificare pe care trebuie sa le indeplineasca participantii la licitatie;
   d) data si locul tinerii licitatiei; data licitatiei se va fixa dupa cel putin 30 de zile, dar nu mai mult de 40 de zile de la publicarea anuntului;
   e) data la care si locul de unde se pot obtine informatii suplimentare cu privire la regulile de participare la licitatie, inclusiv cele privind accesul la date si informatii privind societatea comerciala, necesare pentru formularea ofertei in baza semnarii unui angajament de confidentialitate.
   Art. 157. - Lichidatorul, persoana fizica, sau reprezentantul, persoana fizica, al societatii comerciale lichidatoare trebuie sa fie contabil autorizat, expert contabil sau licentiat in studii economice ori in drept sau inginer si sa aiba cel putin 5 ani de activitate practica, economica sau juridica.
   Art. 158. - Sistemul de remunerare a lichidatorului poate cuprinde o componenta fixa si/sau una variabila si va fi stabilit prin decizie a conducatorului institutiei publice implicate. Prin aceeasi decizie se numeste si comisia de licitatie, alcatuita din 3 persoane, dintre care una are calitatea de presedinte, si se stabileste grila de punctaj necesara pentru evaluarea ofertelor.
   Art. 159. - Participantii la licitatie isi vor depune oferta, scrisa si datata, in plic inchis, la institutia publica implicata, pentru comisia de licitatie, cel mai tarziu cu o zi lucratoare inainte de data licitatiei.
   Art. 160. - Ofertele se deschid in ziua licitatiei, iar desemnarea lichidatorului se face prin hotararea de adjudecare cuprinsa in procesul-verbal semnat de membrii comisiei de licitatie, in cel mult 5 zile de la data licitatiei. Functia de lichidator se adjudeca participantului care a oferit conditiile cele mai avantajoase. Hotararea de adjudecare va cuprinde si clasarea ofertantilor in ordinea numarului de puncte obtinute pentru ofertele depuse.
   Art. 161. - In cazul in care contractul cu ofertantul selectionat nu se incheie in termenul prevazut in ordonanta de urgenta, contractul se va putea incheia cu urmatorul clasat, potrivit hotararii prevazute la art. 160.
   Art. 162. - Daca dupa prima licitatie nu se desemneaza nici o oferta castigatoare, se va organiza de indata o noua licitatie, cu respectarea prevederilor art. 156-160. Daca la a doua licitatie nu se desemneaza lichidatorul, institutia publica implicata poate modifica conditiile initiale.
   Art. 163. - Contractul pentru angajarea lichidatorului are continutul-cadru prevazut in caietul de sarcini si cuprinde elementele de baza ale ofertei castigatoare.
   Art. 164. - Conditiile de remunerare se stabilesc prin aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 158, in cazul in care se negociaza completarea mandatului acordat agentului de privatizare cu serviciile aferente lichidarii.
   Art. 165. - Incetarea masurii de lichidare voluntara se dispune de adunarea generala a actionarilor in baza mandatului special acordat de institutia publica implicata.
   Art. 166. - Convocarea adunarii generale a actionarilor va fi facuta conform dispozitiilor prevazute la art. 31 din lege, iar hotararea adoptata va fi transmisa institutiei publice implicate si va fi inregistrata la oficiul registrului comertului in termen de doua zile de la data adoptarii sale.
   Art. 167. - Institutia publica implicata poate decide incetarea procedurii de lichidare voluntara in situatia in care se inregistreaza o scrisoare de intentie prin care se solicita cumpararea pachetului majoritar de actiuni.
    Tabelul de creante
   Art. 168. - (1) Tabelul de creante se intocmeste de catre lichidator pe baza registrului creditorilor asociati si cuprinde creantele acestora, in ordinea de preferinta determinata potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) din lege si a vechimii, in vederea distribuirii sumelor ce vor rezulta in urma vanzarii bunurilor si activelor societatii comerciale. Tabelul poate fi consultat numai de creditori si se pastreaza de lichidator.
   (2) In tabel se cuprind toate creantele, chiar daca nu au devenit exigibile sau sunt litigioase.
   (3) Tabelul va cuprinde si privilegiul si/sau garantia reala constituita in favoarea creditorului.
   (4) Tabelul poate fi modificat de lichidator, prin decizie motivata, din oficiu sau la cererea justificata a unui creditor, cu operarea modificarilor corespunzatoare, daca este cazul, in registrul creditorilor asociati. Creditorul care a declarat o creanta care nu a fost inscrisa in tabel ori nu a fost inscrisa potrivit valorii ori rangului sau in ordinea de preferinta, cel a carui cerere de modificare a fost respinsa de catre lichidator ori cei ale caror drepturi au fost lezate prin inscrierile ori modificarile operate se pot adresa instantei competente, cu respectarea prevederilor cap. VII din lege si ale cap. V3 din ordonanta de urgenta.
    Noul lichidator si mandatarul special
   Art. 169. - (1) In situatia incetarii contractului de angajare a lichidatorului, institutia publica implicata va proceda fie la numirea in calitate de lichidator a urmatorului clasat in urma licitatiei organizate potrivit prevederilor art. 3216 din ordonanta de urgenta, fie la numirea unui mandatar special care sa administreze patrimoniul societatii comerciale pana la numirea unui nou lichidator.
   (2) In cazul in care nici unul dintre urmatorii clasati nu poate indeplini functia de lichidator, institutia publica implicata va organiza o noua licitatie, cu respectarea prevederilor art. 155-162.
   Art. 170. - (1) Mandatarul special numit pana la angajarea unui nou lichidator trebuie sa intruneasca, sub aspect profesional, conditiile prevazute la art. 157. Remunerarea sa se negociaza cu institutia publica implicata, fara a o putea depasi pe cea a lichidatorului al carui contract a incetat.
   (2) Mandatarul poate fi si un salariat al institutiei publice implicate, prin delegare sau detasare.
   Art. 171. - Pana la angajarea unui nou lichidator licitatia pentru vanzarea activelor si a bunurilor societatii comerciale, aflata in curs, se suspenda de drept, facandu-se in acest sens un anunt in publicatiile prin care licitatia a fost adusa la cunostinta publica. La reluarea licitatiei se face un anunt corespunzator in aceleasi publicatii si, in mod vizibil, la sediul societatii comerciale.
    Vanzarea bunurilor
   Art. 172. - Vanzarea bunurilor din patrimoniul societatii comerciale se face, in numele si pe contul acesteia, de catre lichidator in urmatoarele moduri:
   a) ca active functionale, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 lit. d) din ordonanta de urgenta si la art. 3 lit. d) din lege;
   b) bun cu bun.
   Art. 173. - Vanzarea bunurilor din patrimoniul societatii comerciale se va face, de regula, prin licitatie publica deschisa cu strigare, cu respectarea conditiilor prevazute de prezentele norme metodologice. In situatia in care aceasta vanzare nu va fi posibila, lichidatorul poate utiliza pentru vanzarea patrimoniului societatii comerciale si licitatia cu oferte in plic sau negocierea, precum si orice combinatie a celor 3 metode de vanzare prevazute la art. 37 alin. (1) din lege, cu respectarea conditiilor prevazute de prezentele norme metodologice. Prevederile capitolului "Obligatii de mediu" se aplica in mod corespunzator.
   Art. 174. - In vederea vanzarii bunurilor din patrimoniul societatii comerciale lichidatorul are obligatia:
   - sa intocmeasca, in termen de 30 de zile de la intrarea in functie, cate o fisa pentru fiecare activ al societatii comerciale, cu detalierea bunurilor ce il compun;
   - sa intocmeasca lista cuprinzand celelalte bunuri ale societatii comerciale, care nu pot fi integrate in structura unui activ;
   - sa stabileasca strategia de vanzare pe care o va aplica;
   - sa stabileasca pretul de oferta de vanzare pentru fiecare activ si bunurile ce il compun, precum si pentru bunurile independente, prin estimarea valorii de piata a acestora;
   - sa asigure publicarea unui anunt de vanzare.
   Art. 175. - Anuntul de vanzare va cuprinde, in mod obligatoriu:
   a) datele de identificare a activelor;
   b) pretul de oferta de vanzare, distinct pentru fiecare activ si pentru bunurile ce il compun; in functie de gruparea acestor bunuri se pot prezenta numai limitele de pret;
   c) locul in care cei interesati pot obtine date suplimentare si informatii despre active ori pot efectua, pe cheltuiala proprie, o expertiza a acestora;
   d) metoda de vanzare;
   e) locul si data licitatiei sau negocierii, tipul licitatiei, ora de incepere a acesteia; aceasta data va fi stabilita intre 15 si 20 de zile de la data publicarii anuntului;
   f) conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantii pentru participarea la licitatie.
   Art. 176. - Anuntul de vanzare se publica intr-un cotidian national de larga circulatie si/sau intr-un cotidian local, iar daca activul are un pret de oferta de vanzare de peste 1.000.000.000 lei, publicarea se va face si prin mijloace electronice.
   Art. 177. - (1) Vanzarea bunurilor de catre lichidator se va face cu respectarea procedurilor prevazute la art. 29-68, care se aplica in mod corespunzator.
   (2) In vederea vanzarii bunurilor si activelor societatii comerciale lichidatorul va numi o comisie compusa din 3-5 membri, al carei presedinte este lichidatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, din care vor face parte si reprezentanti ai creditorilor. Daca in ziua licitatiei sau a negocierii lichidatorul este in imposibilitatea de a fi prezent, va desemna un delegat care sa ii tina locul. In acest caz lichidatorul raspunde solidar cu delegatul pentru paguba adusa ca urmare a incalcarii obligatiilor legate de organizarea si tinerea licitatiei sau a negocierii.
   (3) Vanzarea bunurilor are loc la sediul societatii comerciale, unde se vor afisa la loc vizibil instructiunile privind desfasurarea acesteia, aprobate de lichidator, cu cel putin 5 zile inaintea tinerii fiecarei sedinte de licitatie.
   (4) Pentru vanzarea activelor ce nu au fost adjudecate la prima licitatie lichidatorul va organiza cel mult alte doua licitatii, cu precizarea ca licitatia va avea loc, in toate cazurile, in termen de 15 zile de la publicarea anuntului, iar pretul de pornire al licitatiei se va reduce de fiecare data cu cate 20% din pretul initial de pornire.
   (5) In masura in care nu s-a formulat nici o oferta pentru cumpararea activului in integralitatea sa, presedintele comisiei de licitatie va putea solicita participantilor, in cadrul aceleiasi sedinte, oferte pentru achizitionarea bunurilor ce compun activul respectiv. Se vor licita cu prioritate acele bunuri pentru care participantii au manifestat interes, iar acestea vor putea fi vandute numai cu conditia ca suma totala obtinuta in cadrul aceleiasi sedinte de licitatie sa fie cel putin egala cu pretul de pornire al licitatiei pentru activ in cadrul urmatoarei sedinte de licitatie. Daca activul sau bunurile ce il alcatuiesc nu au putut fi vandute in conditiile mentionate la alin. (6), lichidatorul va putea schimba metoda sau strategia de vanzare.
   (6) Plata in rate este permisa numai daca cumparatorul prezinta o garantie reala sau personala indestulatoare, de tipul celor indicate la art. 101, si daca aceasta garantie este constituita anterior sau concomitent incheierii contractului. In contract se va prevedea o dobanda stabilita la nivelul dobanzii practicate la creditare de banca la care societatea comerciala in lichidare are deschis contul lichidarii, la momentul semnarii contractului. In caz de neplata a doua rate succesive, prevederile art. 115 se aplica in mod corespunzator.
   (7) Daca la licitatia cu strigare nu se prezinta decat un singur participant, se va proceda in conformitate cu dispozitiile art. 68 alin. (1).
   (8) In contul unei creante litigioase adjudecarea se poate face numai in mod provizoriu, iar sumele necesare pentru satisfacerea acesteia se vor consemna la banca pe numele societatii comerciale aflate in lichidare si vor fi eliberate creditorului numai dupa pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile cu privire la existenta si intinderea creantei contestate.
   Art. 178. - Activele si bunurile asupra carora poarta un privilegiu special, un drept de gaj sau de ipoteca vor fi programate la licitatie dupa cele care ar asigura, la aprecierea lichidatorului, sumele necesare pentru satisfacerea creantelor prevazute la art. 38 alin. (1) lit. a) si b) din lege.
   Art. 179. - (1) In cazul in care creditorii participa la licitatie si doresc ca adjudecarea sa se faca in contul creantei lor fata de societatea comerciala, ei vor trebui sa indice lichidatorului creanta pe care o depun drept pret, prin referire la tabelul de creante prevazut la art. 168. Depunerea creantei poate fi si partiala. In cazul in care un bun sau un activ este adjudecat in favoarea unui creditor care are un drept de gaj sau de ipoteca ori un privilegiu special asupra acestuia, pentru diferenta dintre valoarea creantei sale si suma maxima oferita de ceilalti participanti acesta va avea calitatea de creditor chirografar.
   (2) Creditorul beneficiar al unui privilegiu special ori in favoarea caruia societatea comerciala proprietara a constituit un drept de gaj sau de ipoteca asupra activului ori asupra unui bun care il compune si care si-a depus intreaga creanta drept pret poate adjudeca bunul sau activul in contul acesteia.
   (3) La solicitarea creditorului beneficiar al unui privilegiu special ori al unui drept de gaj sau de ipoteca asupra activului ori asupra unui bun care il compune, societatea comerciala ii va putea ceda creanta sa impotriva tertului adjudecatar al bunului sau activului, in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, cu compensarea corespunzatoare a debitului societatii comerciale fata de creditor. Prevederile art. 177 alin. (12) se aplica in mod corespunzator.
    Masuri speciale in procesul de privatizare
   Art. 180. - In momentul declansarii procesului de privatizare sau oricand dupa aceasta data se instituie procedura de administrare speciala la societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale detine pachetul majoritar de actiuni, prin ordin al ministrului sau prin decizie a conducatorului autoritatii administratiei publice locale.
   Art. 181. - (1) Procedura de administrare speciala in perioada de privatizare presupune administrarea societatii comerciale de catre un administrator special, selectat de institutia publica implicata.
   (2) Administrarea speciala se realizeaza de institutia publica implicata prin intermediul unor persoane fizice sau juridice, romane sau straine, pe baza unui contract de mandat.
   Art. 182. - (1) Pot dobandi calitatea de administrator special persoane fizice/juridice romane sau straine, selectate de institutia publica implicata pe baza unor criterii facute publice.
   (2) Pentru a facilita luarea unei decizii optime cu privire la nominalizarea administratorului special, institutia publica implicata va intocmi o lista cuprinzand candidatii acreditati.
   Art. 183. - (1) Principala atributie a administratorului special este de a indeplini intocmai si la termenele stabilite mandatul special acordat de institutia publica implicata.
   (2) In acest scop administratorul special:
   a) va convoca sau va dispune convocarea adunarii generale a actionarilor, ori de cate ori este necesar si in mod obligatoriu pentru modificarea actului constitutiv al societatii comerciale/statutului si contractului de societate, in sensul separarii functiei de presedinte al consiliului de administratie de cea de director general, daca acest lucru este prevazut in mandat;
   b) va examina activitatea societatii comerciale in raport cu situatia de fapt si va intocmi un raport amanuntit asupra situatiei economico-financiare si juridice;
   c) va supraveghea operatiunile de gestionare a patrimoniului societatii comerciale;
   d) va examina volumul de arierate si creante si va stabili ordinea de plati, tinand seama de respectarea disciplinei economico-financiare;
   e) va introduce actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de conducerea societatii comerciale in dauna actionarilor/asociatilor sau a societatii comerciale, daca este cazul;
   f) va introduce actiuni in anulare cu privire la transferuri cu caracter patrimonial, unele actiuni comerciale incheiate de conducerea societatii comerciale sau de constituirea unor garantii, susceptibile a prejudicia drepturile actionarilor/asociatilor si ale societatii comerciale, daca este cazul;
   g) va sesiza institutia publica implicata in legatura cu orice problema care ar cere solutionarea de catre aceasta;
   h) va indeplini orice alte atributii stabilite prin contractul de mandat acordat de institutia publica implicata.
   (3) In mandatul special institutia publica implicata va specifica documentele pe care administratorul special va trebui sa le analizeze si termenul in care va trebui sa depuna raportul cu privire la situatia de fapt din societatea comerciala, cuprinzand si propuneri de masuri.
   (4) Institutia publica implicata va analiza raportul si propunerile de masuri prezentate de administratorul special si va decide aplicarea masurilor exceptionale care sa conduca la sporirea atractivitatii societatii comerciale la privatizare.
   Art. 184. - (1) In activitatea pe care o desfasoara administratorul special este obligat:
   a) sa participe la sedintele adunarii generale a actionarilor si la sedintele consiliului de administratie, prilej cu care va supraveghea direct indeplinirea sarcinilor transmise, putand anula, cu acordul institutiei publice implicate, inainte de publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, orice hotarare luata de acestea si care contravine mandatului sau;
   b) sa ia masuri de administrare si gestionare a patrimoniului societatii comerciale, impreuna cu directorul general, dupa caz, astfel incat pana la transferul dreptului de proprietate sa nu se produca modificari patrimoniale decat in sensul celor stabilite prin mandatul acordat.
   (2) In cazul administrarii speciale criteriile si obiectivele de performanta din contractul de performanta incheiat cu directorul general al societatii comerciale vor fi adaptate la mandatul primit de administratorul special, prin act aditional.
   (3) In situatia in care directorul general al societatii comerciale este mandatat ca administrator special, consiliul de administratie va numi temporar in aceasta functie, daca este cazul, cu avizul institutiei publice implicate, o alta persoana, care va prelua contractul de performanta perfectat in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar.
   Art. 185. - In perioada administrarii speciale administratorul special va asigura indeplinirea masurilor exceptionale stabilite de lege, astfel:
   a) va solicita furnizorilor de servicii - electricitate, gaze naturale, apa sau alte servicii fara de care societatea comerciala nu poate functiona - intocmirea graficelor de reesalonare a obligatiilor restante dupa data instituirii procedurii de administrare speciala;
   b) va urmari permanent incadrarea in graficele intocmite pentru reesalonarea platilor la furnizorii de utilitati, concomitent cu achitarea obligatiilor curente;
   c) va solicita creditorilor bugetari ridicarea tuturor sarcinilor ce greveaza asupra activelor societatii comerciale, care urmeaza sa fie vandute, externalizate sau transferate, in scopul cresterii atractivitatii societatii comerciale la privatizare;
   d) va solicita creditorilor bugetari printr-o notificare suspendarea, pana la transferul dreptului de proprietate, a tuturor masurilor de executare silita incepute asupra societatii comerciale si neinceperea unor noi astfel de masuri;
   e) va intocmi lista creditorilor societatii comerciale care au instituit sarcini asupra activelor, astfel incat dupa vanzarea acestora sa poata dispune distribuirea sumelor incasate, proportional, creditorilor bugetari implicati, pana la limita ramasa neacoperita prin scutirea principala in baza grilei de facilitati;
   f) daca prin aplicarea grilei de facilitati creditorul bugetar a acordat scutire pentru tot debitul inregistrat pana la data de 31 decembrie 2001, sumele incasate prin vanzarea activului vor fi distribuite in contul datoriei reesalonate;
   g) va identifica eventualele creante ale Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra societatilor comerciale aflate in curs de privatizare si va propune institutiei publice implicate, dupa caz, conversia acestor creante in actiuni.
   Art. 186. - (1) Procedura de administrare speciala se poate institui si la societatile comerciale care nu au activitate sau care indeplinesc conditiile prevazute la art. 232 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, daca nu s-au pus in aplicare masurile respective.
   (2) Procedura de administrare speciala in perioada de dizolvare si lichidare presupune administrarea si gestionarea societatii comerciale de catre un administrator special, selectat de institutia publica implicata, conform art. 181.
   (3) In situatia in care in mandatul acordat se prevede lichidarea societatii comerciale, institutia publica implicata numeste un lichidator conform prevederilor prezentelor norme metodologice sau, dupa caz, dispune transferarea/preluarea activelor ramase in patrimoniul societatii comerciale de catre o societate de administrare si valorificare a activelor disponibile.
   (4) Principalele atributii ale administratorului special, nominalizat prin ordin/decizie a ministrului/conducatorului institutiei publice implicate, pentru societatile comerciale aflate in dizolvare/lichidare sunt, fara a se limita la:
   a) luarea masurilor pentru inventarierea documentelor care mai exista la societatea comerciala si pentru recompunerea arhivei din ultimii ani;
   b) luarea masurilor pentru identificarea ultimelor persoane nominalizate in organele de conducere ale societatii comerciale;
   c) luarea masurilor pentru inventarierea bunurilor din patrimoniul societatii comerciale si confruntarea inventarului faptic cu cel scriptic pentru evaluarea eventualelor pagube;
   d) luarea masurilor pentru pregatirea documentatiei in vederea transferului unor bunuri (mijloace fixe) din patrimoniul societatii comerciale in patrimoniul societatii de administrare a activelor disponibile;
   e) luarea masurilor pentru intocmirea documentatiei pentru dizolvarea si lichidarea societatii comerciale;
   f) dispunerea oricarei alte masuri menite sa duca la dizolvarea si lichidarea societatii comerciale.
   Art. 187. - Mandatul acordat administratorului special poate fi oricand modificat, completat sau revocat de institutia publica implicata, in functie de situatia fiecarei societati comerciale si de etapele parcurse.
   Art. 188. - Administratorul special este raspunzator atat pentru dol, cat si pentru culpa, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor contractuale, precum si pentru executarea defectuoasa a acestora. Producerea de daune materiale si morale institutiei publice implicate sau societatii comerciale, prin actiuni sau omisiuni produse in executarea mandatului, atrage raspunderea civila, materiala, contraventionala sau penala, dupa caz, a administratorului special.
    Conversia in actiuni a creantelor detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare
   Art. 189. - (1) In termen de 30 de zile de la data instituirii procedurii de administrare speciala la societatile comerciale ce urmeaza sa se privatizeze, la cererea institutiei publice implicate, creantele detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra societatii comerciale se vor converti in actiuni, la valoarea nominala a acestora, consolidata in dolari S.U.A.
   (2) Categoriile de creante ce fac obiectul conversiei potrivit alin. (1) sunt urmatoarele:
   a) creante bancare neperformante;
   b) creante comerciale asociate activelor bancare supuse valorificarii;
   c) creantele provenite din executarea garantiilor emise de stat pentru imprumuturile externe contractate de societatile comerciale respective.
   (3) Conversia creantelor prevazute la alin. (2) se face in baza unei fundamentari economico-financiare realizate in comun de institutia publica implicata si de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare.
   (4) Actiunile rezultate in urma conversiei se transfera pe baza de protocol, in vederea vanzarii acestora intr-un pachet comun si la acelasi pret pe actiune cu vanzarea pachetului de actiuni detinut de institutia publica implicata.
   (5) Pretul obtinut in urma vanzarii va fi repartizat intre cele doua institutii, proportional cu numarul actiunilor vandute, dupa deducerea cheltuielilor efectuate de institutia publica implicata.
    Constituirea societatilor comerciale cu capital mixt
   Art. 190. - (1) Societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar pot participa la constituirea unor societati comerciale cu capital mixt, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
   (2) Dupa aprobarea adunarii generale a actionarilor institutia publica implicata dispune intocmirea actului constitutiv si inregistrarea societatii comerciale conform dispozitiilor legale.
    Majorarea capitalului social prin aport de capital privat
   Art. 191. - Procedura de privatizare prin majorarea capitalului social se poate declansa:
   a) la propunerea societatii comerciale;
   b) la propunerea institutiei publice implicate;
   c) la primirea unei scrisori de intentie din partea unui actionar al societatii comerciale sau din partea unui tert interesat.
   Art. 192. - (1) In situatia in care institutia publica implicata decide, pe baza studiului de fezabilitate solicitat, ca societatea comerciala are nevoie de capital in numerar/utilaje tehnologice performante (din categoria tehnologiilor de varf), aceasta va propune adunarii generale a actionarilor lansarea unei oferte publice de majorare a capitalului social, diminuandu-se astfel participatia statului la societatea comerciala. Valoarea utilajelor tehnologice performante trebuie dovedita prin factura de achizitie.
   (2) Oferta publica de majorare a capitalului social, in contextul prezentelor norme metodologice, este procedura prin care societatea comerciala vinde un pachet de actiuni nou-emise, in urmatoarele etape:
   a) acordarea dreptului de preferinta actionarilor existenti, proportional cu cotele detinute anterior majorarii capitalului social;
   b) declansarea unei oferte publice primare de vanzare de actiuni, prin care oricare dintre investitorii interesati, persoane fizice sau juridice cu capital majoritar privat, vor putea subscrie atat actiunile aferente cotei actionarilor care nu isi exercita dreptul de preferinta, cat si actiunile aferente cotei detinute de institutia publica implicata.
   Art. 193. - Pretul de vanzare al actiunilor nou-emise va fi aprobat de adunarea generala a actionarilor o data cu celelalte elemente ale vanzarii, in baza propunerii formulate de institutia publica implicata, si nu poate fi mai mic decat valoarea nominala a unei actiuni.
   Art. 194. - In situatia in care exercitarea dreptului de preferinta nu acopera valoarea aprobata de adunarea generala a actionarilor pentru majorarea capitalului social, societatea comerciala va lansa o oferta publica primara de actiuni, care se va derula prin intermediul unei societati de servicii de investitii financiare, cu respectarea legislatiei in vigoare.
   Art. 195. - In situatia in care tertul interesat propune participarea la majorarea capitalului social cu aport in natura, adunarea generala a actionarilor va aproba majorarea capitalului social cu o valoare egala sau mai mare decat valoarea aportului in natura.
    Dispozitii specifice societatilor comerciale aflate in portofoliul Ministerului Industriei si Resurselor
   Art. 196. - Exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea de actionar la societatile comerciale aflate in portofoliul Ministerului Industriei si Resurselor se realizeaza prin desemnarea de catre institutia publica implicata a reprezentantilor sai in adunarea generala a actionarilor.
   Art. 197. - (1) Vanzarea actiunilor/participatiilor detinute de societati comerciale la care intregul pachet de actiuni este detinut de o societate comerciala cu capital integral de stat ori de regiile autonome si institutele nationale se va face conform prezentelor norme metodologice si Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.
   (2) Strategia de privatizare va fi aprobata de Guvern sau de institutia publica implicata, dupa caz.
   (3) Comisia de privatizare va fi numita prin hotarare a Guvernului sau prin ordin al ministrului, dupa caz.
   (4) La propunerea societatii comerciale cu capital integral de stat care detine intregul pachet de actiuni la o societate comerciala care se privatizeaza, prin hotarare a Guvernului, cheltuielile prevazute la art. 51 lit. b) din lege se pot suporta de societatea comerciala care se privatizeaza.
   (5) Veniturile obtinute de societatea comerciala din vanzarea actiunilor prevazute la alin. (1) urmeaza regimul juridic al veniturilor obtinute din vanzarile de active.
   Art. 198. - Angajamentul de confidentialitate va cuprinde obligatoriu si daune pentru nerespectarea acestuia de catre investitor pe o perioada de minimum 3 ani.
   Art. 199. - La cererea institutiei publice implicate societatea comerciala va intocmi lista cuprinzand documentele care vor putea fi consultate de catre potentialii investitori la sediul societatii comerciale si va asigura accesul acestora la documentele respective, in camera de date. Pentru perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de vanzare-cumparare de actiuni si data transferului dreptului de proprietate cumparatorul poate solicita prezenta unui observator/unei echipe de observatori in societatea comerciala. Conditiile accesului acestuia/acestora la datele confidentiale ale societatii comerciale vor fi stabilite in contractul de vanzare-cumparare de actiuni.
   Art. 200. - (1) Prin ordin al ministrului care coordoneaza activitatea institutiei publice implicate sau prin decizie a conducatorului autoritatii administratiei publice locale se va numi un administrator special si se va nominaliza componenta acestuia.
   (2) Pentru societatile comerciale furnizoare de utilitati din subordinea ministerelor, prin ordin al ministrului de resort, administratorul special va avea urmatoarea componenta:
   - presedintele consiliului de administrare speciala;
   - 2 reprezentanti ai institutiei publice implicate;
   - un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;
   - un reprezentant al ministerului de resort.
   (3) Procedura de administrare speciala in perioada de privatizare se poate institui cu cel putin 3 luni inainte de aparitia anuntului de vanzare a actiunilor.
   (4) Prevederile art. 183-188 se aplica in mod corespunzator si societatilor comerciale aflate in portofoliul Ministerului Industriei si Resurselor.
   Art. 201. - (1) Conducerea societatii comerciale va notifica in scris, in termen de 5 zile de la declansarea procedurii de administrare speciala in perioada de privatizare, toti furnizorii de utilitati, informand ca societatea comerciala se afla in administrare speciala. Notificarea se va face in vederea aplicarii prevederilor art. 16 alin. (5) lit. b) din lege.
   (2) In cazul neachitarii intr-o luna a facturilor curente si a ratelor convenite prin graficul de reesalonare, furnizorii pot intrerupe furnizarea serviciilor respective, iar datoriile restante si neachitate vor fi reactivate.
   Art. 202. - In aplicarea art. 19 din lege, la solicitarea societatii comerciale care s-a privatizat, conversia in actiuni a creantelor certe, lichide si exigibile asupra societatii se face de catre furnizorii de utilitati - regii autonome, companii nationale, societati nationale, societati comerciale cu capital integral de stat din portofoliul Ministerului Industriei si Resurselor - care vor putea, cu acordul ministerului de resort si al Ministerului Finantelor Publice, sa aprobe conversia in actiuni a creantelor.
   Art. 203. - Reprezentantul institutiei publice implicate in adunarea generala a actionarilor a societatii comerciale va hotari cu privire la conversia in actiuni a unor creante certe, lichide si exigibile, pe baza unui mandat special emis in acest sens de institutia publica implicata.
   Art. 204. - In vederea obtinerii mandatului special din partea institutiei publice implicate pentru aprobarea conversiei in actiuni a unor creante certe, lichide si exigibile si pentru majorarea capitalului social conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, administratorul societatii comerciale va prezenta la institutia publica implicata urmatoarele documente:
   a) raport de evaluare a societatii comerciale, elaborat de o firma de specialitate si insusit de consiliul de administratie al societatii comerciale in scopul determinarii valorii de piata a actiunii, daca este cazul;
   b) nota de fundamentare privind oportunitatea conversiei in actiuni a creantelor certe, lichide si exigibile si majorarea capitalului social conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, insusita de consiliul de administratie al societatii comerciale;
   c) conventia dintre societatea comerciala la care se majoreaza capitalul social si titularii creantelor, prin care sa se stabileasca data de referinta, valoarea creantei la data de referinta si valoarea pe actiune la care urmeaza sa se efectueze conversia (conform raportului de evaluare a societatii comerciale);
   d) copie de pe ultimul bilant contabil aprobat, insotit de raportul cenzorilor si darea de seama a consiliului de administratie al societatii comerciale.
   Art. 205. - (1) Valoarea calculata a actiunii/partii sociale la care se face conversia se determina astfel:
   a) pe baza raportului de evaluare efectuat de o firma specializata, in cazul in care activul net contabil este mai mare sau egal cu o treime din valoarea activului societatii comerciale;
   b) pe baza raportului de evaluare simplificat, in cazul in care activul net contabil este mai mic decat o treime din valoarea activului societatii comerciale.
   (2) In cazul in care valoarea calculata este mai mica decat valoarea nominala, valoarea unei actiuni luata in calcul la majorare va fi egala cu valoarea nominala a actiunii.
   Art. 206. - Pachetul de actiuni rezultat in urma conversiei in actiuni a creantelor certe, lichide si exigibile asupra societatii comerciale intra in proprietatea furnizorului de utilitati.
   Art. 207. - Furnizorul poate sa valorifice pachetul de actiuni obtinut, in conditiile aprobate de Ministerul Finantelor Publice, respectand dreptul de preferinta al cumparatorului, prevazut in contractul de vanzare-cumparare de actiuni incheiat cu institutia publica implicata.
   Art. 208. - Diferentele rezultate din valorificarea pachetului de actiuni si valoarea creantelor convertite in actiuni se regularizeaza cu bugetul de stat.
   Art. 209. - In cazul in care conversia creantelor in actiuni are loc intre o societate comerciala privatizata si un furnizor de utilitati coordonat de o alta institutie publica implicata decat cea care a realizat privatizarea societatii comerciale, furnizorul poate sa valorifice pachetul de actiuni obtinut, in conditiile aprobate de Ministerul Finantelor Publice, respectand dreptul de preferinta al cumparatorului prevazut in contract.
   Art. 210. - In situatia in care privatizarea societatii comerciale a fost realizata de aceeasi institutie publica implicata care coordoneaza si furnizorul de utilitati, conversia si valorificarea pachetului de actiuni se vor face conform instructiunilor emise de institutia publica implicata, cu acordul Ministerului Finantelor Publice.
   Art. 211. - (1) In aplicarea art. 22 din lege institutiile publice implicate pot initia la societatile comerciale din portofoliul lor, tinand seama de obiectivele si cerintele strategice ale societatilor comerciale, actiunea de majorare a capitalului social prin cooptarea ca actionar a unui investitor care sa indeplineasca cerintele privind resursele financiare si manageriale, precum si capabilitatile tehnice pentru a asigura dezvoltarea viitoare a societatii comerciale.
   (2) Institutia publica implicata poate acorda investitorului care a efectuat majorarea de capital dreptul de optiune la cumpararea unor pachete de actiuni, care sa ii asigure cel putin 51% din totalul actiunilor cu drept de vot in adunarea generala a actionarilor, in termenii si la termenele convenite la data majorarii capitalului social.
   (3) Dupa aprobarea de catre adunarea generala a actionarilor a actiunii de majorare a capitalului social, prin cooptarea ca actionar a unui investitor, societatea comerciala va declansa formalitatile pentru intocmirea raportului de evaluare de catre un evaluator autorizat, persoana fizica sau juridica, romana ori straina, angajat prin contract care se incheie cu societatea comerciala. Raportul de evaluare are drept scop estimarea valorii de piata a actiunilor emise de societatea comerciala.
   (4) Institutia publica implicata va transmite cererea de oferta catre investitorul sau investitorii care indeplinesc cerintele prevazute la alin. (1).
   (5) Institutia publica implicata va numi comisia de negociere care va analiza, va evalua si va negocia oferta investitorului.
   (6) Dupa finalizarea negocierilor adunarea generala a actionarilor este imputernicita sa aprobe termenii si conditiile stabilite prin negocieri.
   (7) Dupa semnarea acordului adunarea generala a actionarilor va aproba modificarea actului constitutiv, conform acordului.
   (8) Prevederile alin. (1)-(7) se vor aplica si societatilor comerciale la care intregul pachet de actiuni este detinut de o societate comerciala cu capital integral de stat.
   Art. 212. - In intelesul prezentelor norme metodologice, prin reabilitarea unor obiective economice se intelege repunerea in parametrii de functionare normala a unor obiective economice aflate in functiune.
   Art. 213. - (1) In aplicarea art. 24 si 25 din lege initiatorul va face cunoscuta intentia de a atrage capital in investitii prin publicarea unei cereri de oferta prin mass-media si, dupa caz, prin transmiterea ei catre investitorii care indeplinesc cerintele privind resursele financiare si manageriale, precum si capabilitatile tehnice pentru realizarea investitiilor.
   (2) Pentru evaluarea ofertelor de participare la negociere, depuse de ofertanti, precum si pentru negocierea clauzelor contractuale, initiatorul va numi o comisie de evaluare si negociere. Comisia de evaluare si negociere va fi alcatuita din 5-7 membri, reprezentanti ai initiatorului, ai institutiei publice implicate in situatia in care initiatorul este o societate comerciala si, dupa caz, ai Ministerului Finantelor Publice, autoritatii nationale de reglementare in domeniu si ai autoritatii competente pentru protectia mediului.
   (3) In situatia in care initiatorul este o societate comerciala, componenta comisiei de evaluare si negociere va fi avizata de institutia publica implicata.
   Art. 214. - (1) Dupa incheierea negocierilor initiatorul intocmeste o nota pe care, in functie de importanta proiectului, o va supune spre aprobare Guvernului si care va cuprinde concluziile negocierilor purtate, clauzele contractuale convenite si divergentele aparute, precum si rezultatul evaluarii ofertelor tehnice si financiare. Nota va cuprinde si continutul contractelor de parteneriat si de achizitionare convenite cu ofertantul selectat.
   (2) Contractele de parteneriat vor fi incheiate in termen de 30 de zile de la data la care initiatorul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale.
   (3) Termenul prevazut mai sus se poate prelungi cu perioada necesara obtinerii confirmarilor si aprobarilor prevazute la art. 24 alin. (2) din lege.
   Art. 215. - (1) Institutiile publice implicate pot declansa procesul de privatizare la societatile comerciale de interes national din portofoliul lor, prin angajarea unor servicii de consultanta ale unor banci de investitii, firme de consultanta si altele asemenea. Selectarea consultantului se face printr-o metoda care va tine seama de criterii de calitate si cost ale serviciilor. Pentru selectia de oferte in vederea desemnarii consultantului institutia publica implicata trebuie sa parcurga urmatoarele etape:
   a) anuntul publicitar privind cererea de oferta pentru servicii de consultanta privind privatizarea societatii comerciale se publica in jurnale internationale si nationale de larga circulatie si prin mijloace electronice (Internet, teletext sau alte mijloace similare);
   b) anuntul publicitar trebuie sa cuprinda informatii cu privire la:
   - denumirea si sediul institutiei publice implicate care solicita servicii de consultanta;
   - informatii generale relevante despre societatea comerciala care urmeaza sa fie privatizata, respectiv: denumirea, sediul social, numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, codul fiscal, obiectul principal de activitate, capitalul social, cifra de afaceri, numarul de personal si altele asemenea;
   - persoana desemnata sa dea relatii suplimentare (numele, prenumele, functia, numarul de telefon, fax);
   - criteriile de selectare a consultantilor pentru lista scurta;
   - locul unde si data pana la care se depune expresia de interes care va cuprinde date privind indeplinirea criteriilor de selectie pentru lista scurta;
   - reglementarile legale in vigoare dupa care se face selectia;
   - posibilitatea de asociere a firmelor pentru a raspunde cerintelor de selectie;
   c) pentru organizarea procesului de selectie, evaluarea ofertelor consultantilor si selectarea consultantului se numeste o comisie formata din 3-5 membri, care va avea in componenta cel putin cate un reprezentant al ministerului de resort din domeniul de activitate al societatii comerciale, al Ministerului Finantelor Publice si al institutiei publice implicate;
   d) cererea de oferta, intocmita de institutia publica implicata, cuprinde urmatoarele documente:
   - scrisoarea de invitatie;
   - informatii pentru consultanti privind:
   (i) cerinte generale care trebuie indeplinite de consultanti - informatii generale privind cerintele si scopul proiectului, clasificari privind amendarea documentelor cuprinse in cererea de oferta, modul de intocmire a ofertelor (oferta tehnica si financiara), depunerea, primirea si deschiderea ofertelor, modalitatea de punctare si evaluare a ofertelor, negocierea si incheierea contractului de consultanta, confidentialitate;
   (ii) metoda de selectie;
   (iii) persoanele de contact din cadrul institutiei publice implicate;
   (iv) informatii care vor fi furnizate consultantului;
   (v) angajamentul de confidentialitate;
   (vi) limba/limbile in care se vor prezenta ofertele;
   (vii) conditii pentru membrii echipei consultantului (functie, vechime, calificare etc.);
   (viii) valabilitatea ofertei consultantului;
   (ix) grila de punctare pentru fiecare criteriu de evaluare si ponderea acordata ofertelor tehnice si financiare;
   (x) locul unde si data pana la care se depun ofertele consultantilor;
   - oferta tehnica - structura;
   - oferta financiara (onorariul fix si onorariul de succes) - structura;
   - termenii de referinta care cuprind:
   (i) informatii generale relevante despre societatea comerciala supusa privatizarii;
   (ii) obiectivele contractului de consultanta;
   (iii) scopul proiectului;
   (iv) logistica si timp;
   (v) consideratii suplimentare;
   - contractul standard pentru servicii de consultanta;
   - angajamentul de confidentialitate;
   e) transmiterea documentelor de ofertare (cererea de oferta) catre consultantii preselectati pe lista scurta si pregatirea camerei de date;
   f) primirea ofertelor, evaluarea acestora si selectarea consultantului;
   g) negocierea si semnarea contractului de consultanta.
   (2) In cazul in care onorariul fix al unui contract de consultanta va fi suportat de societatea comerciala supusa privatizarii, comisia de evaluare si selectare a consultantului va fi numita prin ordin al ministrului de resort.
   (3) Institutia publica implicata poate sa accepte participarea la concursul de oferte si a asociatiilor de firme care sa raspunda cerintelor impuse de proiect. Asociatiile vor desemna un asociat coordonator care va fi imputernicit sa mentina legatura cu institutiile si cu organismele statului implicate in procesul de privatizare pana la indeplinirea mandatului. Asociatul coordonator va putea delega aceasta atributie altor membri ai asociatiei numai cu instiintarea prealabila a institutiei publice implicate.
   (4) In cazul in care institutia publica implicata apeleaza la servicii de consultanta finantate de organisme internationale, selectarea consultantului se desfasoara conform procedurii institutiei finantatoare.
   (5) La incheierea negocierilor cu consultantul selectat prevederile contractului de consultanta vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

   Art. 216. - (1) La propunerea institutiei publice implicate cheltuielile prevazute la art. 51 lit. b) din lege, suportate de societatea comerciala supusa privatizarii, in baza aprobarii prin hotarare a Guvernului, pot fi platite direct de catre aceasta sau prin institutia publica implicata.
   (2) Societatea comerciala supusa privatizarii garanteaza si asigura in totalitate sursele de finantare a cheltuielilor care cad in sarcina sa si care se platesc de institutia publica implicata, conform contractelor incheiate de aceasta.
   (3) Prin derogare de la prevederile art. 286, in situatia in care plata se face prin institutia publica implicata, la solicitarea acesteia societatea comerciala supusa privatizarii va vira sumele necesare platii cheltuielilor prevazute la art. 51 lit. b) din lege, intr-un cont escrow deschis in acest scop la o banca comerciala agreata de ambele parti.
   (4) Societatea comerciala supusa privatizarii va asigura plata in lei/valuta a contravalorii serviciilor prestate, in cuantumul si la termenele convenite in contractele incheiate in acest sens de institutia publica implicata. Institutia publica implicata va solicita societatii comerciale supuse privatizarii sumele in lei necesare pentru plata cheltuielilor prevazute la art. 51 lit. b) din lege, cu 10 zile lucratoare inainte de termenul scadent de plata a acestora.
   (5) In situatia in care plata serviciilor prestate se face in valuta, in ziua in care se va alimenta contul cu contravaloarea in lei de catre societatea comerciala supusa privatizarii sau cel mai tarziu a doua zi, banca va transforma sumele in lei in valuta. Cu valuta urmeaza sa se crediteze contul institutiei publice implicate, care va dispune plata in valuta a contravalorii serviciilor prestate conform clauzelor contractuale.
   (6) Verificarea indeplinirii de catre prestatorul de servicii a obligatiilor asumate prin contract cade in sarcina institutiei publice implicate.
   (7) In situatia in care, ca urmare a neasigurarii surselor de finantare de catre societatea comerciala supusa privatizarii, institutia publica implicata nu poate efectua plata la termen a sumelor convenite, penalitatile, majorarile de intarziere sau alte sume datorate conform clauzelor contractuale vor fi suportate de societatea comerciala supusa privatizarii.
   (8) Sumele care se suporta de societatea comerciala supusa privatizarii, conform art. 51 lit. b) din lege, si care se platesc de institutia publica implicata nu constituie pentru aceasta nici venit incasat si nici sursa de efectuare a cheltuielilor, astfel cum acestea au fost definite la art. 9 alin. (1) din ordonanta de urgenta.
   (9) Cheltuielile legate de plata onorariilor pentru consultanti includ:
   a) componenta fixa a onorariului, reprezentand cheltuieli legate de activitatea de consultanta acordata pentru pregatirea si desfasurarea procesului de privatizare;
   b) componenta variabila a onorariului, exprimata in procente, reprezentand sumele cuvenite consultantului ca urmare a incheierii contractului de privatizare, valoarea tranzactiei incluzand:
   (i) pretul incasat pe actiunile vandute;
   (ii) alte elemente cuantificabile din contractul de privatizare (investitii si majorari ale capitalului social, datorii restante preluate de cumparator si alte elemente, dupa caz).
   (10) In cazul unei societati comerciale la care actionar este o societatea comerciala cu capital de stat, onorariul fix si onorariul variabil vor fi suportate de una dintre acestea, dupa caz.
    Dispozitii specifice pentru societatile comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare-proiectare

Completat de  Hotarare nr. 260/2003

   Art. 217. - Societatile comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare-proiectare se privatizeaza cu respectarea prezentelor norme metodologice si a prevederilor Protocolului pentru privatizarea societatilor comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare-proiectare, incheiat de Ministerul Educatiei si Cercetarii cu institutia publica implicata.
    Agenti de privatizare
   Art. 218. - Institutia publica implicata poate delega, in totalitate sau in parte, atributiile privind vanzarea de actiuni, restructurarea si lichidarea societatilor comerciale, in baza unui contract de mandat.
   Art. 219. - Mandatul poate fi acordat pentru indeplinirea oricaror acte si operatiuni prevazute de lege si de prezentele norme metodologice pentru vanzarea actiunilor, a activelor, pentru restructurarea pe orice cale sau lichidarea societatii ori societatilor comerciale la care se refera, inclusiv semnarea contractelor de vanzare-cumparare de actiuni si de active.
   Art. 220. - (1) Institutia publica implicata va selecta societatile comerciale care se privatizeaza/restructureaza/lichideaza, individual sau in grup, de catre agenti de privatizare, cu finantare asigurata partial sau total din surse proprii ale institutiei publice implicate.
   (2) Lista cuprinzand aceste societati comerciale va fi supusa spre aprobare Guvernului.
   Art. 221. - (1) In functie de atributiile delegate agentilor de privatizare de catre institutiile publice implicate, contractul de mandat va putea sa prevada atat raportari lunare, cat si analize si evaluari, specifice fiecarei etape de privatizare/restructurare/lichidare prevazute in mandat.
   (2) La finalizarea mandatului institutia publica implicata va primi rapoarte privind actele si operatiunile efectuate ori, dupa caz, un memoriu de fundamentare privind strategiile alternative de continuare a procesului de vanzare a actiunilor sau a activelor societatii respective.
   Art. 222. - (1) Vanzarea de actiuni sau active va fi initiata numai dupa aprobarea de catre institutia publica implicata a strategiei de privatizare aferente societatii comerciale respective.
   (2) Propunerea de vanzare de actiuni/active, prevazuta la art. 43 din lege, va fi inaintata institutiei publice implicate dupa finalizarea negocierii de catre agentul de privatizare a cadrului contractual al tranzactiei cu ofertantul selectat.
   Art. 223. - Institutia publica implicata va putea acorda agentului de privatizare un termen in care sa renegocieze cu ofertantul selectat anumite prevederi contractuale.
   Art. 224. - Vanzarea de actiuni/active se va realiza de catre agentii de privatizare, cu respectarea prevederilor legale in domeniu.
   Art. 225. - In vederea exercitarii atributiilor prevazute la art. 43 alin. (2) din ordonanta de urgenta, conform mandatului primit, agentul de privatizare va desemna un reprezentant autorizat in adunarea generala a actionarilor, cu respectarea dispozitiilor art. 10 si 11.
   Art. 226. - (1) Institutia publica implicata organizeaza cel putin o data pe an preselectii pe diversele profiluri de agenti de privatizare, pe baza unor criterii de preselectie.
   (2) Profilurile de preselectie pentru care se intocmesc liste scurte de agenti de privatizare se refera la urmatoarele tipuri de expertiza in: privatizare, restructurare, lichidare si tranzactionare de valori mobiliare.
   Art. 227. - (1) Institutia publica implicata va numi o comisie pentru preselectarea si angajarea agentilor de privatizare.
   (2) Comisia va elabora proiectul contractului de mandat, va evalua ofertele tehnice si financiare depuse de agentii de privatizare potentiali, va selecta agentul de privatizare si va negocia contractul de mandat.
   (3) La evaluarea ofertelor se va avea in vedere, intre altele, si nivelul onorariilor solicitate de agentii de privatizare.
   Art. 228. - Comisia va fi alcatuita din 5-7 membri cu drept egal de vot, nominalizati de institutia publica implicata, iar hotararile comisiei se iau cu majoritate simpla.
   Art. 229. - Criteriile care stau la baza intocmirii grilei de punctaj al ofertelor se vor aduce la cunostinta agentilor de privatizare.
   Art. 230. - (1) Ori de cate ori angajarea agentilor de privatizare se realizeaza in cadrul unor programe de restructurare/privatizare finantate din surse puse la dispozitie de catre o institutie financiara internationala, selectarea agentilor de privatizare se poate face in conditiile sau conform regulilor propuse de catre institutia care a acordat imprumutul.
   (2) In scopul realizarii obiectivelor unor astfel de programe negociate de Guvern cu institutiile financiare internationale, institutia publica implicata, cu acordul finantatorului si al imprumutatului, poate prelungi, dupa caz, contractele cu agentii de privatizare/consultantii si dupa expirarea acestora, cu o durata suplimentara convenita de parti, cu incadrarea in perioada de valabilitate a finantarii externe.
   Art. 231. - Comisia va evalua ofertele primite si va intocmi lista cuprinzand agentii de privatizare precalificati ale caror oferte intrunesc punctajul minim stabilit de comisie.
   Art. 232. - Pentru fiecare proiect lansat conform art. 42 alin. (1) din lege institutia publica implicata va invita un numar de cel putin 3 potentiali agenti de privatizare, inclusi in lista cuprinzand agentii de privatizare precalificati, si va desemna agentul de privatizare prin licitatie restransa. In acest scop institutia publica implicata va transmite acestora cererea de oferta, care va include criteriile de selectie, precum si proiectul contractului de mandat.
   Art. 233. - (1) Institutia publica implicata va incheia contractul de mandat in termen de 15 zile de la data selectarii ofertei clasate pe primul loc in urma licitatiei restranse.
   (2) In cazul in care negocierile nu vor fi finalizate in termen, institutia publica implicata va invita urmatorul clasat in vederea negocierii si incheierii contractului de mandat.
   Art. 234. - Contractul de mandat incheiat se poate modifica, completa sau revoca oricand in perioada de valabilitate, in conditiile modificarii strategiei de privatizare/restructurare/lichidare.
   Art. 235. - (1) Pentru societatile comerciale de interes strategic institutia publica implicata va inainta Guvernului spre aprobare propunerea sa privind conditiile esentiale ale mandatului ce urmeaza sa fie acordat agentului de privatizare.
   (2) In cazul societatilor comerciale de interes strategic modificarea elementelor esentiale ale mandatului, potrivit art. 234, este posibila numai cu aprobarea prealabila a Guvernului.
   Art. 236. - Onorariul agentilor de privatizare include o componenta fixa si/sau o componenta variabila care se va plati in functie de aducerea la indeplinire a mandatului.
   Art. 237. - Componenta fixa a onorariului cuprinde costurile suportate de agentul de privatizare in realizarea mandatului si reprezinta o suma fixa forfetara, in cuantumul stabilit prin contractul de mandat.
   Art. 238. - (1) Componenta variabila a onorariului se calculeaza prin aplicarea unui procent fix la suma incasata de institutia publica implicata, respectiv de societatea comerciala, ca urmare a indeplinirii mandatului incredintat agentului de privatizare.
   (2) Componenta variabila a onorariului poate fi platita de institutia publica implicata, de societatea comerciala care se privatizeaza sau de cumparator, daca se prevede astfel in documentele de licitatie.
   Art. 239. - (1) Agentul de privatizare este direct raspunzator pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare ori cu intarziere a obligatiilor prevazute in contractul de mandat, precum si pentru prejudiciile si/sau daunele-interese produse institutiei publice implicate si/sau societatii ori societatilor comerciale care fac obiectul contractului de mandat.
   (2) Determinarea marimii prejudiciilor si/sau a daunelor-interese prevazute la alin. (1) se va face pe baza unei expertize economico-financiare intocmite de persoane fizice si/sau juridice abilitate prin legislatia romana pentru astfel de operatiuni, desemnate de instanta judecatoreasca.
   (3) Cheltuielile aferente efectuarii expertizei economico-financiare prevazute la alin. (2) vor fi avansate de institutia publica implicata sau, dupa caz, de societatea comerciala si vor fi recuperate de la agentul de privatizare.
   (4) Membrii asociati sunt raspunzatori solidar pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare ori cu intarziere a obligatiilor prevazute in contractul de mandat.
   (5) Contractul de mandat va trebui sa contina inclusiv o polita de asigurare profesionala a agentului de privatizare, in cuantumul solicitat de institutia publica implicata, prin cererea de oferta.
    Privatizarea la pretul simbolic reprezentand echivalentul unui euro
   Art. 240. - (1) Institutia publica implicata va supune spre aprobare Guvernului societatile comerciale la care vanzarea pachetului de actiuni detinut se va face la pretul simbolic reprezentand echivalentul unui euro. Aceste societati comerciale vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
   (2) Pentru societatile comerciale prevazute la alin. (1) punctajul obtinut prin aplicarea grilei privind acordarea inlesnirilor la plata prevazute in anexa nr. 1, punctaj ce va fi comunicat in dosarul de prezentare, va fi diminuat la 50%.
   Art. 241. - In cazul privatizarilor efectuate la pretul simbolic reprezentand echivalentul unui euro, metoda de vanzare va fi licitatie cu strigare dupa regula competitiva cu conditii de preselectie stabilite.
   Art. 242. - Oferta de vanzare se intocmeste conform prevederilor art. 77-80. Criteriile de precalificare a ofertantilor vor fi stabilite de institutia publica implicata.
   Art. 243. - In vederea participarii la licitatie institutia publica implicata va solicita potentialilor cumparatori sa depuna o garantie de participare intr-un cuantum de maximum 20% din valoarea investitiilor prevazute in dosarul de prezentare pentru primul an. Garantia se depune in una dintre formele prevazute la art. 33.
   Art. 244. - (1) Continutul dosarului de prezentare a societatii comerciale se intocmeste conform art. 81-86. In plus, dosarul de prezentare va cuprinde date cu privire la planul de afaceri, volumul minim de investitii tehnologice, volumul investitiilor de mediu, numarul de locuri de munca ce urmeaza sa fie pastrate, precum si date cu privire la modalitatea de intocmire a ofertelor.
   (2) Pretul dosarului de prezentare va fi stabilit conform art. 82 alin. (2) din prezentele norme metodologice.
   Art. 245. - Pentru organizarea si conducerea licitatiei institutia publica implicata numeste o comisie de licitatie formata din 3-5 membri, cu respectarea prevederilor legale.
   Art. 246. - Pentru participarea la licitatie ofertantii depun la sediul institutiei publice implicate, in termenele prevazute in oferta de vanzare si in dosarul de prezentare, documentele de participare si planul de afaceri.
   Art. 247. - Comisia de licitatie verifica si analizeaza documentele de participare depuse de ofertanti si comunica ofertantii acceptati pentru etapa de deschidere si analiza a planurilor de afaceri.
   Art. 248. - (1) Ofertantii selectati pe baza planurilor de afaceri vor fi anuntati cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data fixata pentru desfasurarea licitatiei.
   (2) Sedinta de licitatie are loc in ziua, la ora si in locul stabilite de institutia publica implicata, in conditiile de desfasurare specifice licitatiei cu strigare.
   (3) Licitatia se desfasoara dupa regula licitatiei competitive, respectiv la un pret in urcare.
   (4) Valoarea de licitatie este volumul de investitii si/sau numarul de locuri de munca. Valoarea de pornire a licitatiei, precum si pasul licitatiei vor fi inscrise in dosarul de prezentare a societatii comerciale.
   (5) Pornirea licitatiei se va face de la o valoare egala cu valoarea investitiei conform planului de afaceri stipulat in dosarul de prezentare. Licitatia nu poate fi adjudecata la o valoare mai mica decat cea de pornire.
   (6) In cazul selectarii unui singur ofertant sau prezentarii unui singur ofertant la licitatie, comisia de licitatie poate sa il declare castigator daca acesta accepta cel putin valoarea de incepere a licitatiei si daca comisia are mandat in acest sens.
   (7) Presedintele comisiei de licitatie anunta adjudecatarul, declara inchisa sedinta de licitatie si intocmeste procesul-verbal de licitatie, semnat de membrii comisiei de licitatie, de adjudecatar si de ceilalti ofertanti. Refuzul de a semna se consemneaza in procesul-verbal.
   (8) In cazul privatizarii la pretul simbolic reprezentand echivalentul unui euro, dispozitiile art. 37 si 38 se aplica in mod corespunzator.
   (9) Contractul de vanzare-cumparare a pachetului de actiuni se incheie cu respectarea in mod corespunzator a prevederilor art. 44 alin. (6).
    Acordarea de inlesniri la plata obligatiilor bugetare, precum si la plata obligatiilor catre institutia publica implicata
   Art. 249. - Institutiile publice implicate in procesul de privatizare a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat si creditorii bugetari, la solicitarea institutiei publice implicate, acorda societatilor comerciale mentionate la art. 2 din lege urmatoarele inlesniri la plata obligatiilor datorate si neachitate la data de 31 decembrie 2001:
   a) scutirea totala sau partiala de la plata creantelor proprii si a celor provenite din credite bugetare gestionate de institutiile publice implicate in procesul de privatizare, precum si a obligatiilor bugetare, dupa caz, cu exceptia contributiilor datorate Fondului de asigurari sociale de sanatate, contributiilor pentru pensia suplimentara, contributiilor individuale de asigurari sociale, contributiilor angajatilor de 1% la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, contributiilor angajatilor de 7% pentru asigurarile sociale de sanatate, T.V.A. suspendate in vama, impozitului pe veniturile din salarii, impozitului pe dividende si a celorlalte impozite cu retinere la sursa;
   b) esalonarea la plata a obligatiilor exceptate la lit. a), precum si a diferentelor ramase de plata in sarcina debitorilor dupa aplicarea prevederilor lit. a) privind scutirea partiala;
   c) scutirea la plata a majorarilor de intarziere si penalitatilor de orice fel mentionate la art. 18 alin. (1) lit. c) din lege.
   Art. 250. - Inlesnirile la plata se vor cuprinde in dosarul de prezentare si se acorda pe baza punctajului obtinut de societatea comerciala supusa procesului de privatizare conform grilei de punctaj privind acordarea inlesnirilor la plata prevazute in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
   Art. 251. - Scutirea totala sau partiala a obligatiilor restante la data de 31 decembrie 2001 se acorda proportional cu punctajul obtinut (la 100 de puncte - scutire totala, la 97 de puncte - scutirea obligatiilor restante cu 97%, la 80 de puncte - scutirea obligatiilor restante cu 80% etc.).
   Art. 252. - Pentru obligatiile bugetare restante reprezentand contributia la Fondul pentru asigurari sociale de sanatate se acorda esalonarea la plata pe 5 ani, cu o perioada de gratie de 6 luni cuprinsa in perioada de esalonare, si scutirea la plata a majorarilor de intarziere si a penalitatilor aferente acestora.
   Art. 253. - Pentru obligatiile bugetare restante reprezentand contributia pentru pensia suplimentara, contributia individuala de asigurari sociale, contributia angajatilor de 1% la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, contributia de 7% a angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate, T.V.A. suspendata in vama, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende si celelalte impozite cu retinere la sursa, precum si pentru majorarile de intarziere si penalitatile de orice fel aferente acestora, creditorul bugetar care administreaza venitul respectiv acorda esalonarea la plata pe 5 ani, cu o perioada de gratie de 6 luni cuprinsa in perioada de esalonare.
   Art. 254. - (1) Inlesnirile la plata se acorda prin ordin comun al creditorilor bugetari cu institutia publica implicata in procesul de privatizare, actiune initiata de aceasta institutie, si vor fi cuprinse in dosarul de prezentare.
   (2) Ordinul cuprinde tipul de inlesnire la plata pe feluri de obligatii bugetare si sumele ce fac obiectul inlesnirii. Majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere se calculeaza de creditorul bugetar si se actualizeaza la data transferului dreptului de proprietate.
   (3) Pentru obligatiile datorate autoritatii publice locale inlesnirea la plata se acorda prin hotarare a consiliului local, la solicitarea institutiei publice implicate in procesul de privatizare, si va fi cuprinsa in dosarul de privatizare.
   Art. 255. - Obligatiile bugetare datorate si neachitate, cu termene scadente intre data de 1 ianuarie 2002 si data de 1 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a legii, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, precum si majorarile de intarziere si penalitatile de orice fel aferente acestora, se vor achita pana la data de 31 decembrie 2002.
   Art. 256. - (1) Inlesnirile prevazute la art. 249, 252 si 253 isi pierd valabilitatea in urmatoarele conditii:
   a) nu se realizeaza transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor;
   b) societatea comerciala supusa procesului de privatizare nu isi achita obligatiile curente cu termene scadente incepand cu data de 1 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a legii:
   (i) inlesnirea nu isi pierde valabilitatea in cazul in care societatea comerciala achita obligatiile curente in cel mult 90 de zile de la scadenta, impreuna cu majorarile de intarziere si penalitatile de orice fel aferente, dar nu mai tarziu de data de 20 decembrie a fiecarui an fiscal;
   (ii) prin obligatii bugetare curente ale fiecarui an fiscal se intelege obligatiile definite in Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 26/2001;
   c) societatea comerciala supusa procesului de privatizare nu respecta prevederile art. 255;
   d) societatea comerciala nu respecta graficul de plata.
   (2) Pierderea valabilitatii inlesnirilor atrage anularea acestora, iar pentru recuperarea obligatiilor se procedeaza conform prevederilor legale in vigoare.
   Art. 257. - (1) Sumele care fac obiectul inlesnirilor la plata prevazute la art. 249, 252 si 253 sunt urmatoarele:
   a) obligatiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2001, corectate cu platile efectuate in contul acestora pana la data de 1 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a legii, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, precum si majorarile de intarziere si penalitatile de orice fel aferente acestora, cuprinse in certificatele de obligatii bugetare;
   b) sumele cuprinse in notificarile emise de institutia publica implicata, respectiv:
   (i) dividende, precum si majorari de intarziere sau daune moratorii calculate pentru neplata la termen a acestora;
   (ii) fonduri de restructurare acordate in baza Legii nr. 58/1991, penalitati si/sau dobanzi aferente.
   (2) Sumele prevazute la alin. (1) lit. b) vor fi actualizate la data semnarii contractului de vanzare-cumparare, pe baza datelor din evidentele proprii ale societatii comerciale supuse procesului de privatizare, de catre institutia publica implicata.
   Art. 258. - Ministerele si autoritatile publice centrale sau locale creditoare, la solicitarea institutiei publice implicate, vor emite certificatele de obligatii bugetare prin care se atesta cuantumul sumelor care fac obiectul inlesnirilor la plata, in termen de 30 de zile lucratoare.
   Art. 259. - In cererea institutiei publice implicate se vor prevedea in mod obligatoriu toate subunitatile infiintate de societatea comerciala in cauza, elementele de identificare ale acestora, inclusiv codul unic de identificare, precum si obligatiile restante pe care le inregistreaza aceasta conform evidentelor proprii.
   Art. 260. - (1) In cazul societatilor comerciale la care au fost incheiate contracte de vanzare-cumparare de actiuni dupa data de 1 decembrie 2001, vor fi acordate inlesnirile la plata ce au fost prevazute in contractele de vanzare-cumparare sau in actele normative prin care au fost aprobate strategiile de privatizare ale respectivelor societati comerciale, in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (10) din lege.
   (2) In cazul societatilor comerciale pentru care la data intrarii in vigoare a legii au fost depuse ofertele de cumparare si/sau se desfasoara negocieri, vor fi acordate inlesnirile la plata prevazute in actele normative prin care au fost aprobate strategiile de privatizare ale respectivelor societati comerciale, in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (10) din lege.
   (3) In cazul societatilor comerciale pentru care la data intrarii in vigoare a legii erau incepute procedurile de privatizare, dar pentru care nu au fost depuse oferte de cumparare, se vor acorda inlesnirile la plata prevazute la art. 18 alin. (1) din lege, cu conditia ca acestea sa fie cuprinse in dosarul de prezentare, astfel incat toti potentialii ofertanti sa poata lua cunostinta de acestea. Inlesnirile la plata prevazute in strategiile de privatizare pentru societatile comerciale sus-mentionate se vor acorda in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din lege si ale prezentelor norme metodologice.
   Art. 261. - (1) Pentru sumele esalonate la plata, cu exceptia majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare restante pentru care s-au acordat aceste inlesniri, se datoreaza si se calculeaza majorari conform prevederilor legale.
   (2) Majorarile se evidentiaza separat in graficul de esalonare, plata acestora efectuandu-se impreuna cu rata respectiva.
   (3) Pe perioada de gratie acordata la esalonare majorarile datorate conform legii se achita lunar.
   (4) Neachitarea majorarilor pe perioada inlesnirii atrage pierderea valabilitatii acesteia.
   Art. 262. - (1) Obligatiile pentru care se acorda scutiri totale sau partiale la plata conform art. 249 si 252 se amana la plata pana la data ultimului termen din esalonare. Scutirea totala sau partiala la plata se acorda in situatia in care se constata respectarea de catre societatea comerciala a inlesnirilor.
   (2) Obligatiile bugetare amanate la plata se vor reflecta in contabilitatea societatilor comerciale respective intr-un cont de ordine si evidenta.
   Art. 263. - (1) Reflectarea in contabilitatea agentilor economici a operatiunilor reglementate de prevederile art. 18 din lege este prezentata in anexa nr. 2.
   (2) Veniturile realizate in urma regularizarii contabile a inlesnirilor prevazute la art. 249 si 252 nu se impoziteaza in conditiile in care cheltuielile care au fost influentate cu obligatiile bugetare scutite total sau partial la plata nu au fost deductibile fiscal.
   (3) Sumele stabilite conform alin. (2) se utilizeaza ca surse proprii de finantare.
   Art. 264. - Graficele de esalonare a tuturor obligatiilor datorate si neachitate, precum si conditiile in care acestea sunt acordate se intocmesc de fiecare creditor bugetar.
   Art. 265. - Societatile comerciale care se privatizeaza pot solicita, in termen de 90 de zile de la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor inclusiv, furnizorilor de utilitati - regii autonome, companii nationale, societati nationale, societati comerciale cu capital de stat - acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor contractuale fata de acestia, inclusiv a penalitatilor contractuale, certe, lichide si exigibile datorate la data de 31 decembrie 2001 si neachitate pana la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor inclusiv.
   Art. 266. - Solicitarea inlesnirilor la plata se face numai in termen de 90 de zile de la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, in caz contrar se decade din dreptul de a solicita inlesnirile la plata prevazute la art. 19 din lege.
   Art. 267. - Pentru a beneficia de prevederile art. 19 alin. (1) din lege societatile comerciale care s-au privatizat vor intocmi situatia prevazuta in anexa nr. 4, inscriind la cap. A nivelul obligatiilor contractuale, inclusiv al penalitatilor contractuale, certe, lichide si exigibile la data de 31 decembrie 2001 si neachitate pana la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor inclusiv, fata de furnizorul de utilitati caruia ii solicita inlesnirea la plata, propunand la cap. B una dintre inlesnirile prevazute la art. 19 alin. (1) din lege, iar in cazul esalonarii la plata, anexand si propunerea de grafic de esalonare la plata.
   Art. 268. - Furnizorul de utilitati caruia i s-au solicitat inlesniri la plata confirma in situatia prevazuta in anexa nr. 4 la cap. A nivelul obligatiilor comerciale ale societatii comerciale care s-a privatizat, fata de el, si poate accepta sau respinge propunerea de inlesnire facuta de societatea comerciala la cap. B ori poate propune alta varianta de inlesnire la cap. C; in cazul in care propune o alta esalonare la plata, furnizorul de utilitati intocmeste graficul de esalonare la plata.
   Art. 269. - Furnizorul de utilitati va solicita organului fiscal in evidenta caruia este inregistrat ca platitor de impozite si taxe pentru activitatea proprie, precum si pentru sucursala care are raporturi juridice comerciale directe cu societatea comerciala care se privatizeaza, dupa caz, certificatul de atestare fiscala din care sa rezulte nivelul obligatiilor fata de bugetul de stat, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului de stat, inclusiv majorari de intarziere si penalitati de orice fel, restante la data de 31 decembrie 2001 si neachitate pana la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor inclusiv.
   Art. 270. - Dupa confirmarea, in situatia prevazuta in anexa nr. 4 la cap. A, a nivelului creantelor comerciale fata de societatea comerciala care s-a privatizat si propunerea facuta privind inlesnirea la plata prevazuta la cap. B sau C, dupa caz, furnizorul de utilitati transmite situatia institutiei publice care detine integral actiunile sale, impreuna cu certificatul de atestare fiscala, in vederea avizarii propunerii facute de furnizorul de utilitati sau a prezentarii la cap. D a propriei propuneri de inlesnire la plata.
   Art. 271. - Dupa avizarea de catre institutia publica care detine integral actiunile sale, in vederea aprobarii inlesnirii, furnizorul de utilitati solicita acordul de la:
   - Ministerul Finantelor Publice;
   - Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale;
   - Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
   - alti creditori bugetari.
   Art. 272. - Dupa obtinerea acordului privind aprobarea propunerii de inlesnire la plata, furnizorul de utilitati poate aproba inlesnirile pentru plata obligatiilor comerciale ale societatilor comerciale care s-au privatizat.
   Art. 273. - Dupa aprobarea inlesnirilor pentru plata obligatiilor societatilor comerciale care s-au privatizat, furnizorul de utilitati poate solicita Ministerului Finantelor Publice acordarea unor inlesniri similare, ca termene si sume, la plata obligatiilor fata de bugetul de stat, restante la data de 31 decembrie 2001 si neachitate pana la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor inclusiv.
   Art. 274. - (1) Ministerul Finantelor Publice, pe baza documentatiei prevazute mai sus si in conditiile reglementarilor legale in materie, poate acorda inlesniri similare, ca sume si termene, la plata obligatiilor fata de bugetul de stat ale furnizorilor de utilitati, restante la data de 31 decembrie 2001 si neachitate pana la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor inclusiv.
   (2) Inlesnirile la plata pentru furnizorii de utilitati se acorda prin ordin comun emis de ministrul finantelor publice si de ministrul industriei si resurselor.
   (3) Aprobarea data de furnizorul de utilitati privind inlesnirile la plata prevazute la art. 19 alin. (1) din lege intra in vigoare dupa emiterea ordinului comun prevazut la alin. (2).
   Art. 275. - In situatia in care furnizorul de utilitati aproba inlesnirile la plata prevazute la art. 19 alin. (1) din lege fara acordul Ministerului Finantelor Publice si al celorlalti creditori bugetari, Ministerul Finantelor Publice nu va acorda facilitatile prevazute la art. 19 alin. (2) din lege.
   Art. 276. - Acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat ale furnizorului de utilitati se face numai in limita creantelor fata de societatea comerciala care s-a privatizat, pentru care s-au aprobat inlesniri la plata, precum si a obligatiilor inscrise in evidenta analitica pe platitori.
   Art. 277. - Inlesnirile la plata isi pierd valabilitatea in situatia in care furnizorul de utilitati nu achita la scadenta obligatiile fata de bugetul de stat cu termene de plata in anul fiscal curent si/sau in conditiile in care societatea comerciala care se privatizeaza a pierdut inlesnirile la plata obligatiilor comerciale acordate de furnizorul de utilitati.
   Art. 278. - Obligatiile datorate bugetului de stat pentru care s-a aprobat scutirea la plata vor fi evidentiate in conturi de ordine si evidenta in afara bilantului.
   Art. 279. - In situatia in care furnizorul de utilitati pierde facilitatea acordata, sumele inscrise in conturi in afara bilantului vor fi repuse din conturi de ordine si evidenta in conturi bilantiere.
   Art. 280. - Monografia contabila privind operatiunile prevazute la art. 19 din lege este prevazuta in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
    Acordarea ajutorului de stat
   Art. 281. - Notificarea alocarilor specifice de ajutoare de stat acordate in baza schemei de ajutor de stat prevazute de lege se va face de catre institutia publica implicata, astfel:
   a) la data publicarii anuntului sau a ofertei de vanzare, institutia publica implicata are obligatia de a instiinta Consiliul Concurentei cu privire la ajutoarele de stat ce se intentioneaza sa se acorde societatii comerciale supuse privatizarii;
   b) la data stabilirii cumparatorului societatii comerciale ale carei actiuni se vand, institutia publica implicata va notifica Consiliului Concurentei ajutorul de stat acordat, conform Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii ale notificarii unui ajutor de stat, aprobat prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 27/2000, in vederea autorizarii din punct de vedere al efectelor asupra concurentei;
   c) proiectul hotararii Guvernului prin care se propune ca vanzarea pachetului de actiuni detinut de institutia publica implicata la societatea comerciala supusa privatizarii sa se faca la pretul simbolic reprezentand echivalentul unui euro, insotit de notificarea acestui ajutor, se depune la Consiliul Concurentei in vederea autorizarii din punct de vedere al efectelor asupra concurentei;
   d) in functie de termenul de plata stipulat in contractul de vanzare-cumparare de actiuni, Consiliul Concurentei va urgenta luarea deciziei legale privind ajutorul de stat, din momentul in care notificarea devine efectiva. Pentru celeritatea emiterii deciziei legale este necesar ca informatiile cuprinse in notificare sa fie exacte si complete, iar in cazul solicitarii de informatii suplimentare, institutia publica implicata sa asigure furnizarea de urgenta a acestora Consiliului Concurentei.
   Art. 282. - (1) Pentru participarea la procesul de privatizare potentialii cumparatori depun la sediul institutiei publice implicate notificarea catre Consiliul Concurentei in vederea achizitionarii pachetului de actiuni la societatea comerciala supusa privatizarii.
   (2) Concentrarile economice sunt supuse controlului si trebuie notificate Consiliului Concurentei in conformitate cu Regulamentul privind autorizarea concentrarilor economice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 63 bis din 14 aprilie 1997.
   (3) Pana la luarea de catre Consiliul Concurentei a unei decizii privind concentrarea notificata, cumparatorii in cauza pot lua numai acele masuri legate de concentrare care nu sunt ireversibile si nu modifica definitiv structura pietei.
   Art. 283. - Administratorii speciali care detin functii de conducere si de decizie ori pozitie de control, direct sau prin interpusi, la societatile comerciale concurente sunt obligati sa notifice aceasta situatie in termen de 30 de zile de la aparitia acesteia.
   Art. 284. - Ministerul Finantelor Publice va notifica Consiliului Concurentei alocarile specifice de ajutoare de stat ce vor fi acordate in baza schemei de ajutor de stat prevazute la art. 19 din lege.
    Solutionarea litigiilor
   Art. 285. - (1) Termenul de prescriptie de o luna prevazut la art. 39 din lege se aplica cererilor de chemare in judecata prin care se ataca un act sau o operatiune efectuata in cadrul procesului de privatizare.
   (2) Actele sau operatiunile anterioare incheierii contractului de vanzare-cumparare de actiuni pot fi atacate in instanta in termen de o luna de la data la care reclamantul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca existenta operatiunii sau a actului atacat ori de la data nasterii dreptului.
   (3) Cererilor de chemare in judecata privind executarea obligatiilor prevazute in contractele de vanzare-cumparare de actiuni ale societatilor comerciale privatizate, precum si cele in desfiintarea acestor contracte sunt supuse dreptului comun in ceea ce priveste prescriptia extinctiva.
   (4) Competenta de solutionare a cererilor prevazute la art. 40 alin. (1) din lege apartine exclusiv sectiilor comerciale ale tribunalelor si se judeca de urgenta si cu precadere.
   (5) Contractele de vanzare-cumparare de actiuni incheiate in cadrul procesului de privatizare de institutia publica implicata constituie titluri executorii in cazul neindeplinirii de catre cumparatori a obligatiilor pecuniare asumate, fara efectuarea altor formalitati.
   (6) In cazul neexecutarii de buna voie de catre cumparatori a obligatiilor pecuniare decurgand din contractele de vanzare-cumparare de actiuni, institutia publica implicata solicita executarea silita a debitorului in conformitate cu dispozitiile Codului de procedura civila.
   (7) Institutia publica implicata notifica cumparatorului cu privire la actionarea pactului comisoriu prevazut in contractul de vanzare-cumparare de actiuni si la desfiintarea de drept a acestuia. In baza notificarii institutia publica implicata este inscrisa ca actionar de catre societatea de registru independent care tine registrul actionarilor respectivei societati comerciale si de catre oficiul registrului comertului.
    Dispozitii privind operatiunile financiare efectuate de institutiile publice implicate
   Art. 286. - Institutiile publice implicate efectueaza operatiunile de incasari si plati prin conturi deschise la trezoreria statului, stabilite de Ministerul Finantelor Publice.
   Art. 287. - Pana la deschiderea conturilor in valuta la trezoreria statului institutiile publice implicate vor derula fondurile in valuta rezultate din operatiuni de privatizare prin banci comerciale.
   Art. 288. - Sumele obtinute din vanzarea de actiuni pe piata de capital, cu decontare simultana in sistem electronic, se incaseaza si se transfera in conturile deschise la trezoreria statului in conditiile stabilite prin conventii incheiate intre institutia publica implicata, Ministerul Finantelor Publice si Societatea Nationala de Compensare, Decontare si Depozitare.
   Art. 289. - Controlul respectarii de catre institutiile publice implicate a cadrului juridic aplicabil in materia privatizarii se exercita, contraventiile se constata si sanctiunile se aplica potrivit regulamentelor Ministerului Finantelor Publice si Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
    Sanctiuni
   Art. 290. - (1) Majorarea de capital social cu valoarea terenului realizata de societatea comerciala, altfel decat conform prevederilor stabilite prin prezentele norme metodologice, constituie prejudiciu adus statului si atrage sanctionarea administratorilor societatii comerciale conform legilor in vigoare.
   (2) Daca neinregistrarea majorarii de capital social se dovedeste a fi imputabila administratorilor existenti la momentul obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului de catre societatea comerciala, acestia vor raspunde conform legii.
   Art. 291. - Constituie contraventii urmatoarele fapte:
   a) neprezentarea declaratiei pe propria raspundere autentificata, de catre administratorul unic, membrii consiliului de administratie sau directorul general, precum si de catre cenzori, sau prezentarea unei declaratii incomplete, prevazuta la art. 6 alin. (2) din lege;
   b) neintocmirea fisei de prezentare simplificata, prevazuta la art. 6 alin. (4) din lege;
   c) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 8 alin. (1) din lege;
   d) nerespectarea termenelor si procedurii de intocmire si eliberare a certificatelor de obligatii bugetare prevazute la art. 8 alin. (2) din lege;
   e) nerespectarea de catre societatile comerciale aflate in proces de privatizare a obligatiei prevazute la art. 11 alin. (3) din lege;
   f) nerespectarea de catre societatile comerciale a obligatiei de a intocmi si a inainta institutiilor indreptatite sa emita certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii, documentatiile necesare in vederea eliberarii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, conform art. 12 alin. (1) din lege;
   g) nerespectarea de catre institutiile abilitate a obligatiei de eliberare a certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in termenele prevazute la art. 12 alin. (2) din lege;
   h) nerespectarea de catre oficiul registrului comertului a obligatiei de inregistrare a majorarii capitalului social la cererea institutiei publice implicate, prevazuta la art. 12 alin. (4) din lege;
   i) nerespectarea obligatiei de emitere de catre autoritatea de mediu competenta a avizului de mediu, conform art. 13 alin. (1) si (3) din lege;
   j) nerespectarea de catre institutia publica implicata a obligatiei de a include in dosarul de prezentare sau, dupa caz, in prospectul de oferta publica obligatiile si raspunderile de mediu stabilite prin avizul de mediu, prevazut la art. 13 alin. (2) din lege;
   k) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 25 din lege, privind publicarea cererii de oferta;
   l) nerespectarea de catre societatea de registru independent si de catre oficiul registrului comertului a obligatiei de reinregistrare ca actionar a institutiei publice implicate, in conditiile prevazute la art. 41 alin. (2) din lege.
   Art. 292. - Contraventiile prevazute la art. 291 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
   a) cele prevazute la lit. b), cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
   b) cele prevazute la lit. a) si e), cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;
   c) cele prevazute la lit. c), d), f), g), h), i), j), k) si l), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
   Art. 293. - Sanctiunile prevazute la art. 292 se aplica institutiei publice implicate sau autoritatii de mediu competente, ministerului de resort, Ministerului Finantelor Publice sau lichidatorilor societatilor comerciale.
   Art. 294. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 292 se fac de catre organele de control ale Ministerului Finantelor Publice, impreuna cu personalul autoritatii de mediu competente daca nu s-a emis aviz de mediu.
   Art. 295. - Contraventiilor prevazute la art. 291 li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu exceptia prevederilor art. 28 din respectiva ordonanta.
   Art. 296. - Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

   ANEXA Nr. 11
    la normele metodologice

    ___________
   1) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

CRITERII DE SELECTIE
si incadrare in grila privind acordarea inlesnirilor
   


A. Apartenenta societatii in cauza la o anumita ramura economica              
│(maxim 60 de puncte):                                                         │
│ - industrie;                                                       60 puncte;│
│ - agricultura, silvicultura, piscicultura;                         60 puncte;│
│ - transporturi;                                                    50 puncte;│
│ - constructii;                                                     40 puncte;│
│ - gospodarie comunala;                                             40 puncte;│
│ - cercetare, proiectare;                                           60 puncte;│
│ - prestari servicii si alte ramuri;                                40 puncte;│
│ - comert, turism.                                                  10 puncte.│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B. Numarul de personal din cadrul societatii:                                 │
│ - societati mici (1 - 300 persoane);                                5 puncte;│
│ - societati mijlocii (301 - 1.000 persoane);                        7 puncte;│
│ - societati mari (> 1.000 persoane).                               10 puncte.│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│C. Rata rentabilitatii economice inregistrata de societate:                   │
│ - mai mare sau egala cu rata inflatiei;                             0 puncte;│
│ - mai mica decat rata inflatiei.                                   10 puncte.│
│                                                                              │
│                      Profit din exploatare                     Calcul conform│
│Rata rentabilitatii = ─────────────────────                       HG 1165/2000
│     economice            Total active                                        │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D. Lichiditatea partiala inregistrata de societate:                           │
│ - mai mare sau egala cu 1;                                          0 puncte;│
│ - mai mica decat 1.                                                10 puncte;│
│                                                                              │
│                      Active circulante - stocuri               Calcul conform│
│Lichiditatea redusa = ───────────────────────────                 HG 1165/2000│
│                        Datorii totale sub 1 an                               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│E. Raportul dintre volumul datoriilor/active:                                 │
│ - mai mic sau egal cu 0,5;                                          0 puncte;│
│ - mai mare de 0,5.                                                 10 puncte.│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 

    NOTA:
   a) In calcul indicatorilor de la literele B-E vor fi luate informatiile din bilantul societatii pentru anul 2001;
   b) Punctajul care poate fi obtinut:
   

┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│             punctaj maxim              │            punctaj minim            │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│   A           60 puncte                │   A          10 puncte              │
│   B           10 puncte                │   B           5 puncte              │
│   C           10 puncte                │   C           0 puncte              │
│   D           10 puncte                │   D           0 puncte              │
│   E           10 puncte                │   E           0 puncte              │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│TOTAL         100 puncte                │TOTAL         15 puncte              │
└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
 

   ANEXA Nr. 2
    l    ___________
    Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    REFLECTAREA IN CONTABILITATEA AGENTILOR ECONOMICI
a operatiunilor reglementate de prevederile art. 18 din Legea
nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii

   1) Scutirea totala sau partiala la plata a obligatiilor restante la data de 31 decembrie 2001, potrivit prevederilor art. 18 alin. (1) lit. a) si lit. b) din lege, respectiv art. 249 lit. a) se inregistreaza in contabilitate astfel:
   

                           %                           =       7718*
441      Impozitul pe profit
4423     TVA de plata                                      Alte venituri
446      Alte impozite, taxe si varsaminte                exceptionale din
         asimilate                                          operatii de
447      Fonduri speciale - taxe si varsaminte                gestiune
         asimilate
4311**   Contributia unitatii la asigurarile sociale
4371     Contributia unitatii la fondul de somaj
167      Alte imprumuturi si datorii asimilate
168      Dobanzi aferente imprumuturilor si
         datoriilor asimilate
457      Dividende de plata
 

    si concomitent
   - Debit cont 8038 "Alte valori in afara bilantului"/analitic distinct.
   2) Scutirea la plata a majorarilor de intarziere si penalitatilor de orice fel, aferente obligatiilor bugetare datorate si neachitate la data de 31 decembrie 2001, potrivit prevederilor art. 18 alin. (1) lit. c) din lege, respectiv art. 249 lit. c) se inregistreaza in contabilitate astfel:
   

                           %                           =       7718*
447      Fonduri speciale - taxe si varsaminte             Alte venituri
         asimilate/analitic distinct                      exceptionale din
4481     Alte datorii fata de bugetul statului/             operatii de
         analitic distinct                                    gestiune
 

    si concomitent
   - Debit cont 8038 "Alte valori in afara bilantului"/analitic distinct.
   3) Scutirea la plata a majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente contributiei la fondul pentru asigurari sociale de sanatate, potrivit prevederilor art. 18 alin. (2) lit. b) din lege, respectiv art. 252 se inregistreaza in contabilitate astfel:
   

                  447                  =                 7718*
       Fonduri speciale - taxe si            Alte venituri exceptionale din
     varsaminte asimilate/analitic                operatii de gestiune
                distinct
 

    si concomitent
   - Debit cont 8038 "Alte valori in afara bilantului"/analitic distinct.
   4) Sumele reprezentand inlesniri la plata se repartizeaza ca surse proprii de finantare in conformitate cu prevederile art. 263 alin. (3) si se inregistreaza contabil astfel:
   

                 129*                  =                  1068
        Repartizarea profitului              Alte rezerve/analitic distinct
 

   5) in situatia indeplinirii conditiilor care au fost avute in vedere la acordarea inlesnirilor la plata, se crediteaza contul 8038 "Alte valori in afara bilantului"/analitic distinct cu sumele corespunzatoare evidentiate in debitul acestuia.
   6) Anularea potrivit prevederilor art. 18 alin. (5), (6) si (7) din lege, respectiv art. 256, a inlesnirilor acordate se inregistreaza in contabilitate astfel:
   a) anularea inlesnirilor prevazute de art. 18 alin. (1) lit. a) si lit. B):
   

         6718*         =                                %
    Alte cheltuieli        441       Impozitul pe profit
      exceptionale         4423      TVA de plata
   privind operatiile      446       Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
      de gestiune          447       Fonduri speciale - taxe si varsaminte
                                     asimilate
                           4311**    Contributia unitatii la asigurarile sociale
                           4371      Contributia unitatii la fondul de somaj
                           167       Imprumuturi si datorii asimilate
                           168       Dobanzi aferente imprumuturilor si
                                     datoriilor asimilate
                           457       Dividende de plata
 

    si concomitent
   - Credit cont 8038 "Alte valori in afara bilantului"/analitic distinct
   b) anularea inlesnirilor prevazute de art. 18 alin. (1) lit. c), respectiv art. 249 lit. c):
   

          6718*        =                                   %
    Alte cheltuieli
      exceptionale         447       Fonduri speciale - taxe si varsaminte
   privind operatiile                asimilate/analitic distinct
      de gestiune          4481      Alte datorii cu bugetul statului/analitic
                                     distinct
 

    si concomitent
   - Credit cont 8038 "Alte valori in afara bilantului"/analitic distinct.
   c) anularea inlesnirilor prevazute la art. 18 alin. (2) lit. b) din lege, respectiv art. 252:
   

               6718*               =                   447
    Alte cheltuieli exceptionale        Fonduri speciale - taxe si varsaminte
   privind operatiile de gestiune            asimilate/analitic distinct
         si concomitent
 

   - Credit cont 8038 "Alte valori in afara bilantului"/analitic distinct.
   7) Obligatiile bugetare amanate la plata in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) lit. A) si art. 18 alin. (4) din lege, respectiv art. 262 alin. (2) din norme se vor inregistra in debitul contului de ordine si evidenta 8038 "Alte valori in afara bilantului"/analitic distinct.
    Obligatiile bugetare prevazute mai sus vor ramane in continuare inregistrate si in conturi bilantiere.
    ___________
   *) Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, vor utiliza contul 1173 "Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile".
   **) Cu exceptia contributiei la fondul pentru asigurari sociale de sanatate.

   ANEXA Nr. 31
    la normele metodologice
    ___________
   1) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

    MONOGRAFIE CONTABILA
privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor prevazute la
   art. 19 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri
    pentru accelerarea privatizarii

   1. Scutirea totala sau partiala la plata a datoriilor fata de furnizorii de utilitati, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din lege:

    a) in contabilitatea unitatii creditoare
   

6718*                             =    411
Alte cheltuieli exceptionale           Clienti
privind operatiile de gestiune
 

    b) in contabilitatea unitatii debitoare
   

401                               =    7718*
Furnizori                              Alte venituri exceptionale de
                                       operatii de gestiune
 

    si concomitent
    Debit cont 8038 "Alte valori in afara bilantului"/analitic distinct.
   2. Conversia creantelor in actiuni conform prevederilor art. 19 alin. (1) din lege:
    a) in contabilitatea unitatii creditoare
   

261                               =       411
Titluri de participare                    Clienti
 

    b) in contabilitatea unitatii debitoare
   

401                               =       456
Furnizori                                 Decontari cu asociatii privind
                                          capitalul
                                      si
456                               =       1012
Decontari cu asociatii                    Capital subscris varsat
privind capitalul
                                 si, respectiv,

1011                              =       7718*
Decontari cu asociatii                    Alte venituri exceptionale de
privind capitalul                         operatii de gestiune
 

   3. Scutirea totala sau partiala la plata a datoriilor furnizorilor de utilitati fata de bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (2) din lege:
   

                    %                =
441   Impozit pe profit                   7718*
4423  TVA de plata                        Alte venituri exceptionale din
                                          operatii de gestiune
446   Alte impozite, taxe si
      varsaminte asimilate
447   Fonduri speciale-taxe si
      varsaminte asimilate/analitic
      distinct
 

    si concomitent
    Debit cont 8038 "Alte valori in afara bilantului"/analitic distinct.

   4) In situatia in care furnizorul de utilitati pierde facilitatile acordate, sumele inscrise in conturi in afara bilantului, vor fi repuse din conturi de ordine si evidenta, in conturi bilantiere, potrivit prevederilor art. 279.
    ___________
   *) Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, vor utiliza contul 1173 "Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile".

   ANEXA Nr. 41
    la normele metodologice
    ___________
    Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.
   

S.C. ...........................
Sediul .........................
Cod fiscal .....................

                                    SITUATIA
          obligatiilor datorate furnizorului (R.A., C.N., S.N., S.C.)*
        ............ la data de (31.12.2001) si neachitate pana la (data
     transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor), pentru care
                         se solicita inlesniri la plata

┌──────────────────────────────────┐         ┌─────────────────────────────────┐
│Cap. A Obligatii datorate la      │         │Cap. B inlesniri la plata        │
│(31.12.2001) si neachitate        │         │solicitate, pentru obligatiile   │
│pana la data (transferului        │         │inscrise la Cap. A               │
│dreptului de proprietate          │         │                                 │
│asupra actiunilor, inclusiv)      │         │                                 │
├──────────────────────────────────┤         ├─────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────┤         │┌───────────────────────────────┐│
│Obligatii datorate la data        │         ││*) Director,          Cond.    ││
│(31.12.2001) si neachitate pana la│         ││compartim             financiar││
│data (transferului dreptului de   │         ││L.S.                           ││
│proprietate asupra actiunilor), in│         ││contabil                       ││
│suma de ........, din care        │         ││Furnizorul de utilitati        ││
│penalitati contractuale ..........│         ││R.A., C.N., S.N.,              ││
│                                  │         ││S.C. ............              ││
│Director,                         │         ││                               ││
│Cond. compartim financiar contabil│         ││        Aprobat/Respins        ││
│ L.S.                             │         ││                               ││
│Confirmat,                        │         ││                               ││
│Furnizorul de utilitati           │         ││                               ││
│   R.A., C.N., S.N., S.C.         │         ││                               ││
│   .....................          │         ││                               ││
│                                  │         ││                               ││
│Debit .................           │         ││                               ││
│Penalitati contractuale           │         ││                               ││
│....................              │         ││                               ││
│Director,                         │         ││                               ││
│Cond. comp.                       │         ││                               ││
│ L.S.                             │         ││                               ││
│financiar-contabil                │         ││                               ││
├──────────────────────────────────┤         ││ Director                      ││
│                                  │         ││Cond. compartim. financiar -   ││
│                                  │         ││contabil                       ││
│                                  │         ││       L.S.                    ││
│                                  │         ││(sau are dreptul sa dispuna    ││
│                                  │         ││alta inlesnire la pct. C)      ││
│                                  │         ││(in cazul in care furnizorul   ││
│                                  │         ││aproba propunerea facuta       ││
│                                  │         ││de SCP avizul si acordul se    ││
│                                  │         ││dau aici)                      ││
│                                  │         ││Avizat                         ││
│                                  │         ││ACORD M.F.P.                   ││
│                                  │         ││Ministerul ........            ││
│                                  │         ││DA/NU              Director,   ││
│                                  │         ││ L.S.                          ││
├──────────────────────────────────┼─────────┼┴───────────────────────────────┴┤
│Cap. C Propuneri ale furnizorului │         │ Cap. D Propuneri ale            │
│de utilitati de inlesniri la      │         │ institutiei publice care detine │
│plata pentru societatea           │         │ integral actiunile furnizorului │
│comerciala care se privatizeaza   │         │ de utilitati de inlesniri la    │
│                                  │         │ plata pentru societatea         │
│                                  │         │ comerciala care se privatizeaza │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┤
│  Propunem (scutirea la plata a   │         │  Propunem (scutirea la plata a  │
│sumei de ......... lei,) si       │         │sumei de ............... lei,) si│
│(esalonarea la plata conform      │         │(esalonarea la plata conform     │
│graficului de esalonare anexat).  │         │graficului de esalonare anexat). │
│  Director,                       │         │                                 │
│ Cond. comp.                      │         │ Avizat,                         │
│     L.S.                         │         │ ACORD M.F.P.                    │
│finac. contab.                    │         │ Ministerul .............        │
│   Avizat,                        │         │ DA/NU                           │
│ ACORD M.F.P.                     │         │ Director,                       │
│Ministerul ............           │         │  L.S.                           │
│    DA/NU                         │         │                                 │
│  Director,                       │         │                                 │
│     L.S.                         │         │                                 │
└──────────────────────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────┘
 

   *) Pot fi scutite, esalonate, convertite.


Ordonanta de urgenta nr. 73/2003

din 28/08/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 617 din 30/08/2003

privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii societatilor comerciale la care Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A. si Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. sunt actionari majoritari


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

   Art. 1. - (1) Privatizarea societatilor comerciale prevazute la pozitiile 1-24 din anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta se realizeaza prin licitatie cu strigare, care se desfasoara dupa regula licitatiei cu strigare competitiva sau olandeza, respectiv la un pret in urcare sau in scadere, in functie de raportul dintre cerere si oferta.
   (2) Privatizarea societatii comerciale prevazute la pozitia 25 din anexa se realizeaza prin metoda licitatiei cu strigare competitiva.
   Art. 2. - Oferta de vanzare a actiunilor, elaborata pe baza unei fise de prezentare simplificata, se publica in presa. Termenul de depunere a ofertelor este de 10 zile de la data publicarii.
   Art. 3. - Pretul de oferta al actiunilor se stabileste prin raport de evaluare simplificat, elaborat in conformitate cu Ordinul ministrului privatizarii nr. 60/1998 pentru aplicarea normelor metodologice privind privatizarea societatilor comerciale si vanzarea de active, cu modificarile ulterioare, cu exceptia societatilor comerciale care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta au rapoarte de evaluare elaborate si receptionate.
   Art. 4. - Certificatele de obligatii bugetare se acorda de catre creditorii bugetari, la solicitarea societatilor comerciale, in termen de 10 zile de la data solicitarii. Emiterea acestor certificate este gratuita.
   Art. 5. - Asociatiile constituite din salariatii societatilor comerciale vor participa la procesul de privatizare a societatilor comerciale prin cumpararea de pachete de actiuni de pana la 10% din totalul actiunilor emise de acestea. Pretul de vanzare al actiunilor catre asociatii este acelasi cu cel de adjudecare al pachetului majoritar.
   Art. 6. - Privatizarea filialelor se poate face si fara eliberarea avizelor de mediu pentru privatizare.

    PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
Miron Tudor Mitrea
Ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului,
Ilie Sarbu
p. Ministrul finantelor publice,
GheorgheGherghina,
secretar de stat
 

    Bucuresti, 28 august 2003.
    Nr. 73.

   ANEXA
 
    LISTA
societatilor comerciale la care Compania Nationala de Cai Ferate
"C.F.R." - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori
"C.F.R. Calatori" - S.A. si Societatea Nationala de Transport Feroviar
de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A. sunt actionari majoritari
   


Nr. crt.
Denumirea societatii comerciale
1
Societatea Comerciala Lucrari de Intretinere, Reparatii si Constructii de Utilaje de Cale Ferata "SIRCUC Brasov" S.A.
2
Societatea Comerciala Lucrari de Intretinere, Reparatii si Constructii de Utilaje de Cale Ferata "SIRCUC Timisoara" S.A.
3
Societatea Comerciala de Proiectare Lucrari de Intretinere si Reparatii Infrastructura Feroviara "Proiect C.F. Bucuresti" S.A.
4
Societatea Comerciala de Confectii pentru Calea Ferata "Uniforma C.F. Bucuresti" S.A.
5
Societatea Comerciala Lucrari de Sudura Linii de Cai Ferate "Sudarec" S.A.
6
Societatea Comerciala de Productie Industriala de Aparataj, Centralizare Telecomanda Cai Ferate "SPIACT Craiova" S.A.
7
Societatea Comerciala de Productie Industriala de Aparataj, Centralizare si Telecomanda Cai Ferate "SPIACT Arad" S.A.
8
Societatea Comerciala de Productie Industriala de Aparataj, Centralizare si Telecomanda Cai Ferate "SPIACT Cluj" S.A.
9
Societatea Comerciala de Productie Industriala de Aparataj, Centralizare si Telecomanda Cai Ferate "SPIACT Brasov" S.A.
10
Societatea Comerciala de Productie Industriala de Aparataj, Centralizare si Telecomanda Cai Ferate "SPIACT Galati" S.A.
11
Societatea Comerciala "Turism si Agrement C.F.R. S.A.
12
Societatea Comerciala "Constructii C.F.R." S.A.
13
Societatea Comerciala "Grup Exploatare si Intretinere Palat C.F.R." S.A.
14
Societatea Comerciala "Impregnat Traverse din Lemn" S.A.
15
Societatea Comerciala de Intretinere si Reparatii Vagoane de Calatori "C.F.R. SIRV Titu" S.A.
16
Societatea Comerciala de Intretinere si Reparatii Vagoane de Calatori "C.F.R. SIRV Caransebes" S.A.
17
Societatea Comerciala de Intretinere si Reparatii Vagoane de Calatori "C.F.R. SIRV Brasov" S.A.
18
Societatea Comerciala de Intretinere si Reparatii Vagoane de Calatori "C.F.R. SIRV Marasesti" S.A.
19
Societatea Comerciala de Expeditii Mesagerie, Bagaje, Coletarie, Valori Banesti si Corespondenta "C.F.R. Mesagerie" S.A.
20
Societatea Comerciala Statii de Spalare Vagoane Marfa de Uz General "C.F.R. SSVM" S.A.
21
Societatea Comerciala Statii de Spalare Vagoane Cisterna "C.F.R. SSVAC" S.A.
22
Societatea Comerciala de Exploatare si Transport Auto "C.F.R. Transauto" S.A.
23
Societatea Comerciala de Transbordare Vagoane Marfa "C.F.R. TVM" S.A.
24
Societatea Comerciala Baza de Aprovizionare si Desfacere "C.F.R. BAD Chitila" S.A.
25
Societatea Comerciala Tipografica "Filaret" S.A.
 
 
Guvernul Romaniei
  Hotarare nr. 574/2006
din 03/05/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 442 din 23/05/2006
pentru aprobarea primei etape a strategiei de privatizare a unor societati comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin oferta publica secundara

 


    În temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 5 1 alin. (1) si al art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 4 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 11 din titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare,
    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
   Art. 1. - (1) Se aproba prima etapa a strategiei de privatizare a societatilor comerciale prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, prin care Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, denumit in continuare MTCT, in calitate de institutie publica implicata, este mandatat sa coordoneze derularea si incheierea de oferte publice secundare de vanzare a unui pachet de actiuni reprezentand 5% din capitalul social al fiecarei societati comerciale prevazute in anexa.
   (2) MTCT este mandatat sa realizeze, inclusiv prin acordarea de mandate speciale reprezentantilor sai in adunarea generala a actionarilor societatilor comerciale prevazute in anexa, urmatoarele actiuni, fara a se limita la acestea:
   a) aprobarea listarii actiunilor la Bursa de Valori Bucuresti si, respectiv, a modificarilor actelor constitutive ale societatilor comerciale, pentru indeplinirea criteriilor de listare stabilite de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, conform prevederilor legale in vigoare;
   b) contractarea, conform prevederilor legale in vigoare, a unor servicii de consultanta pentru efectuarea unor analize diagnostic preliminare, in vederea identificarii problemelor juridice si economico-financiare a caror solutionare necesita adoptarea unor acte normative si/sau juridice, in scopul reglementarii ori implementarii unor masuri speciale in derularea procesului de privatizare si, dupa caz, promovarea acestora de catre MTCT;
   c) organizarea selectarii societatilor de servicii de investitii financiare care vor intermedia ofertele de vanzare de actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, si incheierea contractelor de prestari de servicii cu acestea;
   d) luarea masurilor necesare pentru pregatirea si derularea ofertelor publice, conform prevederilor legale in vigoare, respectiv elaborarea, dupa caz, a prospectelor preliminare, efectuarea unor analize/studii preliminare de sondare a pietei, aprobarea si insusirea de catre adunarile generale ale actionarilor si MTCT a prospectelor, definitivarea, finalizarea si aprobarea prospectelor de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, efectuarea publicitatii ofertelor de vanzare, derularea si inchiderea ofertelor publice, precum si alocarea actiunilor, indeplinirea formalitatilor de cotare la Bursa de Valori Bucuresti, modificarea structurii actionariatului si inregistrarea in registrul actionarilor societatii si altele asemenea;
   e) luarea masurilor care se impun pentru administrarea eficienta a patrimoniului societatilor comerciale, inclusiv prin vanzarea de active, reprezentand cel mult 10% din valoarea totala a activelor imobilizate ale fiecarei societati comerciale, daca aceasta nu contravine actelor normative in vigoare.
   (3) Face exceptie de la prevederile alin. (2) lit. e) vanzarea de active reprezentand terenuri si cladiri aflate in proprietatea societatilor comerciale prevazute in anexa.

   Art. 2. - (1) În vederea aplicarii si monitorizarii derularii primei etape a strategiei de privatizare, se vor constitui comisii de pregatire a procesului de privatizare si secretariate aferente acestora, avand ca principale atributii:
   a) analiza derularii etapelor procesului de privatizare si propunerea de masuri concrete pentru eficientizare;
   b) propunerea masurilor necesare adaptarii strategiei de privatizare, inclusiv prin promovarea unor proiecte de acte normative si/sau juridice;
   c) elaborarea propunerilor de reorganizare, restructurare si administrare apreciate ca oportune pentru derularea in bune conditii a procesului de privatizare;
   d) organizarea selectarii consultantilor, societatilor de servicii de investitii financiare, evaluatorilor si altele asemenea;
   e) conducerea negocierilor si incheierea contractelor de prestari de servicii/consultanta/intermediere/mandat si altele asemenea, ce vor fi incheiate in cadrul procesului de pregatire a privatizarii.
   (2) Componenta comisiilor si a secretariatelor aferente se stabileste prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
   (3) Pana la finalizarea tranzactiilor, membrii comisiilor si secretariatelor aferente vor beneficia de o indemnizatie lunara ce nu poate depasi 1.600 lei (RON), in cuantumul stabilit de adunarea generala a actionarilor a fiecarei societati comerciale prevazute in anexa.

    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU    

                      Contrasemneaza:
───────────────
Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
   

Bucuresti, 3 mai 2006.     Nr. 574

.     ANEXA


      LISTA
societatilor comerciale aflate sub autoritatea Ministerului
Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care vor fi listate la
Bursa de Valori Bucuresti prin promovarea unei oferte publice
secundare de vanzare de actiuni


   1. Societatea de Administrare Active Feroviare "SAAF" - S.A.
   2. Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A.
   3. Compania Nationala "Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti" - S.A.
   4. Societatea Nationala "Aeroportul International Bucuresti Baneasa - Aurel Vlaicu" - S.A.
   5. Societatea Nationala "Aeroportul International Constanta" - S.A.
   6. Societatea Nationala "Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia" - S.A.
   7. Compania Nationala "Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta
   8. Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati
   9. Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale" - S.A. Giurgiu